In Nederland zijn 10 VLOT-adviseurs actief. VLOT staat voor het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam. Dirk Jimmink is zo’n regioadviseur. Samen met een collega ondersteunt hij Zuid-Oost Nederland op het gebied van verschillende zorg- en veiligheidsthema’s. Het gaat hierbij veelal om kwetsbare mensen, zoals mensen met verward gedrag.

“Ik was me op jonge leeftijd al bewust van het gedrag van mensen. Waarom doen ze zoals ze doen? Ook toen ik als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht werkzaam was hield ik me hier mee bezig. Ik besloot een opleiding psychologie te volgen. Want 1 ding was zeker. Zodra mijn diensttijd erop zat, wilde ik iets doen met mensen en gedrag vanuit een hulpverlenend beroep. Intussen heb ik veel verschillende functies gehad, waarvan sinds 2018 als VLOT-adviseur.”

Tussen wal en schip

Dirk Jimmink

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

“Iemand met een gebroken been moet naar het ziekenhuis en iemand die een misdrijf pleegt belandt in de cel. Maar mensen met verward gedrag raken soms verzeild in beide werelden; die van zorg én veiligheid. Meestal spelen er meerdere problemen en zijn de losse voorzieningen niet toereikend. Wij ondersteunen regio’s in het komen tot een toereikend aanbod aan voorzieningen. We opperen mogelijkheden om tot nieuwe initiatieven te komen, zoals een time-out voorziening. Of stimuleren samenwerking in de regio wat vaak ook leidt tot een toereikend aanbod.”

“Mensen met verward gedrag belanden vaak tussen wal en schip.”

Vraaggericht ondersteunen

“Wij werken vraaggericht. Net als bij elke nieuwe functie, duurt het even voordat de betrokken partijen weten wat er bij ons te halen valt. Daarom gaan we actief naar potentiele vraagstellers toe. Dit kunnen gemeenten, maar ook hun partners zijn. We vragen wat er in de regio gebeurt, waar men tegenaan loopt en hoe wij daarbij van betekenis kunnen zijn.”

Duidelijkheid scheppen

“Enkelvoudige vragen over de wet zijn vaak tastbaar en direct te beantwoorden. Maar er speelt van alles op het gebied van veiligheid en zorg. Er zijn kamerbrieven, projecten, subsidieaanvragen, wetten... De eerste die alles snapt, wil ik spreken!”

“Elke regio-adviseur heeft zijn eigen expertise en kan bijdragen om duidelijkheid te scheppen.”

“Actuele vragen gaan met name over de Wet verplichte ggz die per 1 januari 2020 in werking treedt. Wij bundelen de vragen die er in de regio zijn en leggen dit voor aan de verantwoordelijke partij. Of maken de verbinding tussen partners onderling in de regio of tussen de regio en Den Haag.”

Kennisuitwisseling

“Mijn collega’s in regio zuidwest Nederland kregen de vraag om de veelheid aan bestuurlijke tafels in kaart te brengen. Als onafhankelijk regioadviseur hebben ze op prettige wijze alle noodzakelijke vragen kunnen stellen en zijn zo tot een (tijdelijk) toestandsbeeld van de bestuurlijke gremia gekomen. Ook in Brabant Oost hebben wij een ondersteuningsvraag gehad over bestuurlijke borging. Tijdens het landelijke overleg van VLOT wisselen we deze kennis uit.”

Best practices

“We hebben een warme connectie met ZonMw. Op 9 december organiseren we samen de opbrengstenshow ‘De verwarring voorbij’. Hier delen we succesprojecten in het land. Zodat we met z’n allen kunnen leren van wat goed loopt en wat beter kan. Wij zijn bekend in de regio’s en hebben verschillende initiatieven voorgedragen.”

“ZonMw en VLOT willen beiden een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. VLOT adviseert en ZonMw stelt gerichte ondersteuningsmiddelen voor praktische initiatieven beschikbaar, onder andere via het programma aanpak verward gedrag.”

Grootste uitdaging

“Onze grootste uitdaging is wel de bestuurlijke borging in de wirwar van programma’s die het land in geslingerd worden. Elk programma op zich heeft zuivere bedoelingen, maar in uitvoering en bestuurlijk zijn ze niet altijd goed op elkaar afgestemd. De stuurgroep verward gedrag in Limburg heeft VLOT gevraagd om structureel aan te sluiten bij hun overleg. Dat is al een mooie stap om meer te verbinden.”

Toekomst

“Ik ben trots dat beide regio’s, Brabant Oost en Limburg, actief aan de slag zijn om de aanpak voor mensen met verward gedrag te verbeteren. Het urgentiebesef dat zorg en veiligheid geen afzonderlijke domeinen zijn groeit en er vindt steeds meer afstemming plaats. De komende tijd zal de positie van VLOT-adviseurs uitgekristalliseerd worden. Ik ben benieuwd wat we hebben bereikt als we na 2 jaar terugkijken. Ik hoop dat de regio’s ook na 2021 op gerichte ondersteuning van het Rijk kunnen rekenen. Er is nog veel te bouwen en te verbinden in het complexe domein zorg en veiligheid.”

Lees meer

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website