Actieonderzoek is cyclisch en stapsgewijs onderzoeken, veranderen en innoveren in de praktijk. Hoe lopen de projecten van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg? Wat komen de innovatoren tegen en wat leren ze daarvan?

Projectleiders en -medewerkers kwamen 18 oktober 2019 in het UMC Groningen bij elkaar voor de 3e projectleidersbijeenkomst. Zij bespraken de voortgang, uitdagingen en successen met elkaar én met de leden van de programmacommissie.

In actieonderzoek, een vorm van onderzoeken en innoveren in de omgeving waar zorg wordt verleend, is kennis en ervaringen uitdragen, binnen en buiten projecten heel erg belangrijk. Vandaar dat ook bijeenkomsten zoals die van vandaag, essentieel zijn om elkaar te voeden en van elkaar te leren. Gastheer Erik Buskens, hoogleraar Health Technology Assessment, benadrukt in zijn welkomstwoord dat actieonderzoek een andere manier is om te werken aan innovatie. 'Het gaat om samen evidence ontwikkelen, dat is wezenlijk anders dan evidence based medicine.'

4 projectleiders of hun vervanger geven een overzicht van de voortgang van hun actieonderzoek. De bijeenkomst werd afgesloten met discussietafels met leden van de projectteams en de programmacommissieleden. Daaruit destilleerde commissievoorzitter Roland Friele de rode draad.

Inhoud

Wat is actieonderzoek?

Actieonderzoek wordt gepositioneerd als onderzoeksbenadering met 5 onderscheidende kenmerken:

 • een gecombineerd streven naar kennis ontwikkelen, leren en veranderen
 • participatief
 • cyclisch
 • aandacht voor contextualiteit
 • reflectief

Over deze 5 kenmerken bestaat in de literatuur en onder actieonderzoekers grotendeels consensus.  

Actieonderzoek is, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, geen methode van onderzoek. Een actieonderzoeker kan een veelheid aan methoden hanteren, van kwantitatief tot kwalitatief en van single-method tot mixed-methods designs.

> lees meer over actieonderzoek

Je leven weer eigen maken is iets anders dan je lichaam herstellen

Ant Lettinga, projectleider Coaching in Home & Place Making - een sociaalgeografisch perspectief.

Ant Lettinga

Het UMCG Centrum voor Revalidatie werkt samen met de afdeling Culturele Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen om mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) te helpen hun leven weer op te pakken. ‘De aanleiding was het zwarte gat waar mensen met NAH in dreigen te vallen wanneer ze weer thuis zijn na hun ontslag uit het revalidatiecentrum. Vooral mensen met onzichtbare cognitieve gevolgen kunnen daar moeite mee hebben. Je leven weer eigen maken is iets anders dan je lichaam herstellen’, vat actieonderzoeker Ant Lettinga samen. En daar is volgens haar tot nu toe weinig aandacht voor geweest en mensen lopen dan ook vaak vast.

Zelf regie nemen over behandeling en medicatie met behulp van apps

Rosella Hermens, projectleider CMyLife e-clinics

Rosella Hermens
Roland Friele regaaert op presentatie Rosella Hermens
Erik Buskens reageert op presentatie Rosella Hermens

‘Mensen met een kwaadaardige hematologische ziekte bezoeken één- of tweemaal per jaar hun hematoloog’, schetst Rosella Hermens de achtergrond van het project. Zij is als senioronderzoeker verbonden aan IQ healthcare in Nijmegen en richt zich op Implementeren & evalueren van verbeteringen en innovaties. ‘Tot voor 15-20 jaar overleden mensen met de diagnose Chronische Myeloïde Leukemie (CML) op korte termijn. Dankzij thyrosinekinaseremmers hebben ze tegenwoordig een lange levensverwachting, mits ze conform de richtlijn worden behandeld, hun medicijnen trouw gebruiken en diagnostische markers regelmatig worden bepaald.

Inzetten op relaties

Debbie Vermond, projectcoördinator Zorg op de juiste plaats in Utrecht (ZOUT)

Debby Vermond

In 2015 kwamen 3 ziekenhuizen en huisartsen in de regio Utrecht overeen om transmurale samenwerkingsafspraken te maken. Die afspraken richten zich op het overdragen van zorg van het ziekenhuis naar de huisarts en vice versa. Het actieonderzoek ZOUT beoogt de concretisering van die afspraken verbeteren, zodat patiënten de juiste zorg op de juiste plaats krijgen. Daarvoor is het nodig inzicht te krijgen in het zorgpad van patiënten en in de doorverwijsbeslissingen die professionals daarin maken en daarvan te leren.

Je moet op hoog niveau support hebben

Karin Hagoort, projectleider Applied Data Science in de psychiatrische praktijk

Karin Hagoort

In de psychiatrie is niet zoveel bekend over welke behandeling voor een patiënt het beste gaat werken met de minste bijwerkingen. Mogelijk kan informatie bijgehouden in het EPD hierbij zijn nut bewijzen. ‘Ons doel is GGZ-organisaties te transformeren naar continu lerende organisaties die in de praktijk analyses van zorgdata gebruiken’, aldus Karin Hagoort, teamleider Innovatie Psychiatrie bij het UMC Utrecht.

Rode draad in het actieonderzoek

Na de presentaties bespreken de aanwezigen wat zij zien als de rode draad in de actieonderzoekprojecten.

Condities voor succesvolle afronding

Vanaf het begin van een actieonderzoekproject moet je een aantal zaken goed geregeld hebben:

 1. Zitten de juiste personen aan tafel en zijn zij voldoende betrokken? Om impact te hebben zijn veranderkracht en invloedrijke mensen in organisaties nodig. Dat vergt een stevige coalitie in een project die tijd kost om op te bouwen.
 2. Alert zijn op kansen: waar kan je iets betekenen en bereiken? Voel de vrijheid, ruimte voor spontaniteit en de autonomie om met elkaar dan ook dat te doen.
 3. Bij de financiering moet je je vanaf het begin flexibel kunnen opstellen: geen geoormerkte posten in budgetten, maar op het eind afrekenen.

Zoeken naar balans en rekening houden met barrières

Actieonderzoek betekent zoeken naar de juiste balans tussen:

 • Theorie, onderzoek en praktijk
 • Chaos en orde
 • Reflectie en actie

What’s in the way, gets the way… Wat gaat er mis en hoe kunnen we daar op in spelen? Aanvragers van nieuwe projecten moeten rekening houden met barrières. Het zou kunnen helpen als men in projecten data gaat bijhouden over sleutelmomenten waarop zaken schuren en kantelen. Dit maakt het verloop van een project transparanter en biedt de mogelijkheid beslissingen te analyseren.

Je mág veranderen: wendbaarheid, ruimte en enthousiasme

 • Binnen actieonderzoek moet je van perspectief durven wisselen, het kunnen en het doen als je verwacht dat het impact heeft. Je moet om kunnen gaan met onzekerheid en belemmeringen. Experimenteerruimte moet je omarmen. Je moet actieonderzoek leuk vinden.
 • Bewandel andere paden om de praktijk te veranderen: kijk naar waar het goed gaat en waar het mis gaat en zet daar op in.
 • Onderzoekers zijn gedrild in effectief projectmanagement – we schamen ons als het resultaat niet is bereikt. Als echter in actieonderzoek het resultaat verandert, ís dat in zichzelf een belangrijk resultaat. Als projectgroep moet je de productiegerichtheid afleren en aanleren dat je mag veranderen op basis van nieuwe inzichten.
Prya Badrie-Moennalal, Thirza Ras, Jolanda Huizer
Bettine Pluut en Karin Hagoort

Meerwaarde

Actieonderzoek:

 • Levert kennis op over de inzet van mixed methods bij onderzoek naar de toepassing van zorgvernieuwingen.
 • Geeft inzicht in de condities waaronder een zorgvernieuwing wel of niet werkt.
 • Leidt tot een betere match tussen een interventie en de praktijken waar die toegepast wordt. Veranderende omstandigheden in de praktijk worden meegenomen en benodigde aanpassingen in de interventie en hoe deze gebruikt wordt, kunnen worden getest en gemaakt. Daarmee kan het bijdragen aan het voorkomen dure mislukkingen en teleurstellingen.
 • Biedt ruimte voor verregaande participatie van patiënten. Ook co-creërenatie is prima mogelijk. Het punt van is belangrijk, zowel met patiënten als met professionals. Het levert daardoor snellere toepassing van zorgvernieuwing in de praktijk op.
 • Kan praktijkproblemen oplossen in een iteratief, systematisch geleid cyclisch proces.  

Redactie Angela Rijnen, Eindredactie ZonMw, Fotografie Bert Buiring Fotografie

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website