In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Om deze sluitende aanpak te realiseren, financiert en faciliteert het actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen. Samenwerking tussen deze partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal.

In deze artikelenreeks vertellen professionals uit verschillende domeinen over hun rol in de gezamenlijke aanpak voor mensen met verward gedrag. Hans-Martin Don, voorzitter van de programmacommissie van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag, trapt af. Hij schetst in het eerste interview de thematiek van verward gedrag en de rol van het actieprogramma.

Hans-Martin Don schetst de thematiek van verward gedrag en de rol van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag.

Interview met Hans-Martin Don

Hoe kunnen we samen zorgen dat mensen met psychische kwetsbaarheid zich toch thuis kunnen voelen? In Limburg vormen korte films over verward gedrag de aanleiding voor een dialoog met de buurt.

Niet de professionals, maar de buurt zélf gaat oplossingen bedenken

In Friesland worden mensen met verward gedrag als het even kan niet vervoerd, maar ter plekke geholpen door sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen in een speciale bus.

Fries convenant over passend vervoer brengt alle partijen samen

In het project 'De Verbinding' werken alle relevante partijen aan betere samenwerkingsafspraken om mensen in de knel eerder te signaleren.

Terugvalpreventie en vroegsignalering

Kan een ervaringsdeskundige helpen om mensen met een psychische aandoening, met grote afstand tot de zorg, beter te bereiken?

Inzet ervaringsdeskundigheid

In Utrecht werken gemeente en zorgverzekeraar samen aan een ‘integraal aanbod’ van zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag.

Samenwerking gemeente en zorgverzekeraar

Sinds begin dit jaar werkt de gemeente Veenendaal met een wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid. Veenendaal was een de 13 gemeenten in een landelijke pilot om deze schakelfunctie tussen verschillende domeinen te introduceren.

Inzet van een wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid

‘Alleen straffen helpt verdachten met een licht verstandelijke beperking niet verder’

Betere hulp voor verdachten met een licht verstandelijke beperking

In passende hulp en ondersteuning bij verward gedrag heeft alles met alles te maken. De afstemming tussen alle betrokken partijen is soms niet zo eenvoudig. Het inschakelen van een expert kan helpen.

Een expert maakt het onderlinge gesprek makkelijker

Ervaringsdeskundigheid: niet langer over en voor de cliënt.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Een crisiskaart geeft vooral rust. Niet alleen voor de kaarthouder zelf, maar ook voor de omgeving.

Ervaringsdeskundigen verspreiden crisiskaart over heel Zeeland

‘Hulpverleners willen complexe problemen soms te lang in hun eentje oplossen. Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal.’

Verward gedrag in de wijk: inzet spv'er en wijkagent

‘Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van de hele keten. De ambulancezorg moet dus meer gaan samenwerken.’

Ambulancezorg bij verward gedrag

Interview met Hans van Eeken (ervaringsdeskundige) en Harro Labrujere (bestuurder bij Kringwijs): ‘Herstel na een crisis begint met contact maken, er gewoon zíjn voor elkaar’.

Herstel na een crisis

Interview met Paula van Haaren (Significant) en Tjolina Proost (beleidscoördinator Maatschappelijke Zorg Gooi en Vechtstreek) over de monitor verward gedrag en de ervaringen in de regio's.

Monitor verward gedrag

Apothekers signaleren niet opgehaalde medicatie voor psychiatrische aandoeningen om crises bij cliënten te voorkomen.

Interview met de projectgroep

Subsidiemogelijkheden

Heeft u een idee om samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. Er zijn al meer dan 200 praktijkprojecten gestart! Bekijk de inspirerende voorbeelden op onze website. 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website