Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een goed werkende aanpak voor mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Samenwerking tussen de verschillende partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal. In deze artikelenreeks vertellen professionals uit deze verschillende domeinen over hun rol in de gezamenlijke aanpak voor mensen met verward gedrag.

In gemeente Beuningen ontstond een samenwerking, of misschien wel nieuwe netwerkstructuur, tussen psychologen en het Sociaal Team om kwetsbare kinderen én gezinnen nog beter te ondersteunen.

Pilot ‘kind en gezin’ net gestart en nu al trots op de samenwerking

Met ZonMw-subsidie kon het Suïcidepogingen Nazorgprogramma (SuNa) voor jongeren in Den Haag zich in 2017 uitbreiden. De afdeling Indigo Preventie van de Parnassia Groep biedt nu succesvolle nazorg voor alle leeftijden.

Suïcidepreventie voor alle leeftijden in Den Haag

Hulpverleners en burgers kunnen in veel regio's terecht met niet-acute vragen en meldingen over mensen die de grip op hun leven kwijt zijn of waar zorgen over zijn bij een meldpunt niet-acute zorg.

Inrichten en versterken van meldpunten niet-acture zorg

In de regio Zuid-Oost Nederland zijn allerlei initiatieven gestart om passende zorg te verlenen aan mensen met verward gedrag. Zo is bijvoorbeeld een meldpunt voor niet-acute vragen ingericht, een Herstelhuis geopend en is het vervoer verder vormgegeven.

Aanpak Verward Gedrag in Zuid-Oost Nederland

In Enkhuizen gaan ervaringsdeskundigen op huisbezoek bij huurders van Welwonen die kampen met psychiatrische problemen. Door contact van mens tot mens willen ze het isolement van deze bewoners verminderen.

Leren & participeren in de wijk

Bij het meldpunt van de crisisdienst van GGZ Noord-Holland Noord kunnen verwijzers een acute crisis melden. Een team uit een pool van in totaal 12 triagisten vangt de melding op en coördineert een passende aanpak.

‘Melders van een crisis krijgen nu nooit meer de voicemail’

Mensen met verward gedrag op straat hebben niet zelden complexe gezondheidsproblemen. Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate beproefde een nieuwe manier om hen op te vangen, waarbij een ervaringsdeskundige ze mede begeleidt.

Eerste hulp bij verward gedrag

3 jaar geleden vond in Brabant een incident met een persoon met verward gedrag plaats. Goede samenwerking en informatieoverdracht kon dit wellicht voorkomen. Dat was voor meer dan 40 partijen aanleiding om een project op te zetten.

Van verwarring naar verbinding

Het programma ‘Optimaal Leven’ is bedoeld voor mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid. Hoe organiseer je de ondersteuning zo dat deze mensen daadwerkelijk kunnen herstellen?

Optimaal Leven maakt mensen met psychische kwetsbaarheid weer burger

De gemeente Amersfoort verenigt zich samen met wijk- en FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg achter een duidelijk doel: passende ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Amersfoort verbetert samenwerking rond psychische kwetsbaarheid

In Respijthuis Frits is iedereen welkom die aan zijn herstel wil werken. Ook mensen zonder diagnose of indicatie voor zorg. Juist deze groep valt vaak tussen wal en schip.

Interviewserie: zelf aan je herstel werken in Respijthuis Frits

De Reality Keeper is een app die je activiteit op sociale media monitort en waarschuwt als het dreigt mis te gaan. In eerste instantie werd de Reality Keeper bedacht door en voor mensen met een psychose.

Interviewserie: e-health toepassingen ontwikkelen samen met de patiënt

Hoe kunnen we samen zorgen dat mensen met psychische kwetsbaarheid zich toch thuis kunnen voelen? In Limburg vormen korte films over verward gedrag de aanleiding voor een dialoog met de buurt.

Niet de professionals, maar de buurt zélf gaat oplossingen bedenken

In Friesland worden mensen met verward gedrag als het even kan niet vervoerd, maar ter plekke geholpen door sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen in een speciale bus.

Fries convenant over passend vervoer brengt alle partijen samen

In het project 'De Verbinding' werken alle relevante partijen aan betere samenwerkingsafspraken om mensen in de knel eerder te signaleren.

Terugvalpreventie en vroegsignalering

Kan een ervaringsdeskundige helpen om mensen met een psychische aandoening, met grote afstand tot de zorg, beter te bereiken?

Interviewserie: inzet van ervaringsdeskundigheid

In Utrecht werken gemeente en zorgverzekeraar samen aan een ‘integraal aanbod’ van zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag.

Samenwerking gemeente en zorgverzekeraar

Sinds begin dit jaar werkt de gemeente Veenendaal met een wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid. Veenendaal was een de 13 gemeenten in een landelijke pilot om deze schakelfunctie tussen verschillende domeinen te introduceren.

Inzet van een wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid

‘Alleen straffen helpt verdachten met een licht verstandelijke beperking niet verder’

Betere hulp voor verdachten met een licht verstandelijke beperking

In passende hulp en ondersteuning bij verward gedrag heeft alles met alles te maken. De afstemming tussen alle betrokken partijen is soms niet zo eenvoudig. Het inschakelen van een expert kan helpen.

Een expert maakt het onderlinge gesprek makkelijker

Ervaringsdeskundigheid: niet langer over en voor de cliënt.

Ervaringsdeskundigen aan het woord

Een crisiskaart geeft vooral rust. Niet alleen voor de kaarthouder zelf, maar ook voor de omgeving.

Ervaringsdeskundigen verspreiden crisiskaart over heel Zeeland

‘Hulpverleners willen complexe problemen soms te lang in hun eentje oplossen. Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal.’

Verward gedrag in de wijk: inzet spv'er en wijkagent

‘Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van de hele keten. De ambulancezorg moet dus meer gaan samenwerken.’

Ambulancezorg bij verward gedrag

Interview met Hans van Eeken (ervaringsdeskundige) en Harro Labrujere (bestuurder bij Kringwijs): ‘Herstel na een crisis begint met contact maken, er gewoon zíjn voor elkaar’.

Herstel na een crisis

Interview met Paula van Haaren (Significant) en Tjolina Proost (beleidscoördinator Maatschappelijke Zorg Gooi en Vechtstreek) over de monitor verward gedrag en de ervaringen in de regio's.

Monitor verward gedrag

Apothekers signaleren niet opgehaalde medicatie voor psychiatrische aandoeningen om crises bij cliënten te voorkomen.

Interview met de projectgroep

Hans-Martin Don schetst de thematiek van verward gedrag en de rol van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag.

Interview met Hans-Martin Don

Subsidiemogelijkheden

Heeft u een idee om samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. Bekijk hier inspirerende voorbeelden van praktijkprojecten voor een goed werkende aanpak voor ondersteuning, opvang en zorg voor mensen met verward gedrag.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website