Inhoudsopgave

In de Nederlandse media en politiek is steeds meer aandacht voor incidenten rondom mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat om mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Met het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag (AVG) draagt ZonMw bij aan een sluitende aanpak voor opvang, ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Om deze sluitende aanpak te realiseren, financiert en faciliteert het actieprogramma projecten en initiatieven van en met relevante partijen. Samenwerking tussen deze partijen, zoals gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliënten(organisaties), staat centraal. De resultaten van de projecten worden gemonitord en geëvalueerd. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan om meer kennis te vergaren over de aard en omvang van het probleem.

In deze artikelenreeks vertellen professionals uit verschillende domeinen over hun rol in de gezamenlijke aanpak voor mensen met verward gedrag. Hans-Martin Don, voorzitter van de programmacommissie van het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag, trapt af. Hij schetst in het eerste interview de thematiek van verward gedrag en de rol van het actieprogramma.

‘Het gaat om de mensen die uitvallen, de grip op hun leven verliezen en het allemaal niet meer kunnen bijbenen. En dat is iets van alle tijden.'

Interview met Hans-Martin Don, voorzitter programmacommissie Actieprogramma Verward Gedrag

Per 1 oktober 2018 moeten gemeenten en regio’s beschikken over een goed werkende aanpak van verward gedrag. De subsidies uit het actieprogramma van ZonMw zijn bedoeld om de uitvoerings-praktijk verder te stimuleren. Don: ‘Het gaat om relatief kleine bedragen die direct te gebruiken zijn om nieuwe werkwijzen of producten te ontwikkelen'. 

Hans-Martin Don, Eerste Kamerlid voor de SP, is in het dagelijks leven directeur van het Leger des Heils, regio Zuid. Tussen 2006 en 2010 was hij wethouder van Eindhoven, onder meer voor zorg. De thematiek ‘verward gedrag’ is dus bepaald niet nieuw voor hem.


Fotografie: Bas Stoffelsen

Fotograaf Bas Stoffelsen

Niet kunnen bijbenen

Don: ‘De terminologie is in de loop van de jaren een paar keer veranderd’, vertelt hij. ‘Eind jaren ‘90 hadden we het over zorgwekkende zorgmijders, toen werden het veelplegers en nu heet het dus mensen met verward gedrag.’ In de termen is goed te zien welk aspect de samenleving op een bepaald moment kennelijk het belangrijkst vindt. Maar in de kern komt het volgens Don hierop neer: het gaat om de mensen die uitvallen, de grip op hun leven verliezen en het allemaal niet meer kunnen bijbenen. En dat, constateert de commissievoorzitter, is iets van alle tijden.

Tussen wal en schip

Niet alleen de termen zijn veranderd, ook de gevoeligheid van de samenleving voor afwijkend gedrag is groter geworden, constateert Don. We vinden eerder iets raar en mensen hebben er ook sneller last van als iemand zich opvallend gedraagt. Daarbij komt dat de moderne samenleving ook meer van mensen verwacht. Don: ‘Met de decentralisaties hebben we een grotere verantwoordelijkheid bij burgers en hun omgeving neergelegd. Mensen met psychiatrische problemen wonen nu in de wijk. En ouderen blijven langer zelfstandig thuis wonen, ook als ze misschien last hebben van beginnende dementie. Op zich is dat prima, maar het is onvermijdelijk dat er mensen tussen de wal en het schip raken. Om daar iets mee te kunnen doen, is een actieprogramma als dit cruciaal.’ 

Lees het hele interview met Hans-Martin Don
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Uiteenlopende vormen

Dat verward gedrag van alle tijden is, wil nog niet zeggen dat we het ook maar moeten laten gebeuren, vindt Don. Een adequate aanpak van verward gedrag is mogelijk, mits alle betrokkenen – gemeenten, politie, zorgaanbieders, maatschappelijke opvang en cliëntenorganisaties – hun krachten bundelen. Het actieprogramma van ZonMw ondersteunt daarom lokale initiatieven waarin samenwerking centraal staat, zodat mensen naar behoefte kunnen worden geholpen. Dat is steeds weer maatwerk, want het kan gaan om heel uiteenlopende gedragingen. Don: ‘Denk aan mensen die dak- of thuisloos zijn en op straat bizar gedrag vertonen. Dat kan soms best intimiderend zijn voor anderen. Maar iemand met verward gedrag kan ook gewoon thuis zitten, in stilte worstelend met een verslaving. Of juist ineens iets onverwachts doen. Denk maar aan Bart van U., de man die veroordeeld is voor de moord op oud-minister Els Borst.’

Persoonsgericht en lokaal

Door zich te richten op lokale initiatieven, kan het ZonMw-programma goed aansluiten bij het werk van het Schakelteam Personen met Verward gedrag. Het schakelteam werkt in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid & Justitie. Don: ‘Dat schakelteam is als het ware de frontoffice van onze activiteiten. Per 1 oktober 2018 moeten gemeenten en regio’s beschikken over een goed werkende aanpak. Het Schakelteam adresseert knelpunten die daarbij opduiken, verbindt partijen en monitort de voortgang op lokaal niveau. De bedoeling is dat hulpverleners nauw samenwerken en niet loslaten voordat een ander het overgenomen heeft. Een sluitende, persoonsgerichte aanpak dus, waarvoor 9 bouwstenen zijn benoemd.’

Geld voor de uitvoeringspraktijk

De subsidies uit het actieprogramma van ZonMw zijn bedoeld om de uitvoeringspraktijk verder te stimuleren. Don: ‘Het gaat om relatief kleine bedragen – een halve ton – die direct te gebruiken zijn om voor een van de bouwstenen nieuwe werkwijzen of producten te ontwikkelen. En we financieren bijvoorbeeld projecten rond opleidingen, maatschappelijke acceptatie en zelfredzaamheid. Of het nu gaat om het verder uitwerken van een lokale crisiskaart of het regelen van bijzonder vervoer zodat de politie niet langer hoeft te rijden; alles kan, zolang het maar bijdraagt aan die sluitende aanpak. Zodat mensen met verward gedrag niet in hun ellende hoeven wegzakken. En ze ook niet langer onnodig de nacht op straat hoeven doorbrengen. Of in een politiecel.’ 

Subsidie ‘Integraal aanbod’: Utrecht en Zilveren Kruis rollen gebiedsgerichte aanpak uit

Minder ‘bedden’ in de ggz, meer ambulante begeleiding. Deze afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg tussen overheid en veld, gelden ook bij ernstige psychiatrische problemen. In Utrecht werken gemeente en zorgverzekeraar samen aan een ‘integraal aanbod’ voor deze groep.

Interview met Marga Vink (gemeente Utrecht) en Peter van Zuidam (Zilveren Kruis)

Mensen met ernstige psychiatrische problemen, die soms ook verward gedrag vertonen, wonen steeds vaker thuis. Hun eventuele hulp komt zowel vanuit het gemeentelijk domein (begeleiding bijvoorbeeld) als de Zorgverzekeringswet (behandeling). Met een speciale subsidie (zie kader) stimuleert ZonMw gemeenten en zorgverzekeraars om samen een integraal aanbod te realiseren. Marga Vink, beleidsmedewerker maatschappelijke opvang bij de gemeente Utrecht:

‘Mensen met een psychotische kwetsbaarheid, bijvoorbeeld, hebben vaak ook problemen op andere levensgebieden: geld, relaties, wonen, werk. Echte hulp vraagt om samenwerking vanuit sociaal domein én gezondheidszorg. Dus niet alleen behandelen, maar ook begeleiden naar werk als iemand dat vraagt.’

Meer nodig

Utrecht is al langer met zo’n samenwerking bezig. Vink: ‘Het afbouwen van bedden kan alleen als je in de wijk ook wat opbouwt. Zodat je mensen in hun leefomgeving kunt ondersteunen, los van het domein waaruit de hulp of begeleiding wordt gefinancierd.’ Een van de partners is zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Peter van Zuidam, zorginhoudelijk adviseur ggz: ‘Wij vergoeden de behandeling, maar weten dat mensen vaak meer nodig hebben. Schulden en andere problemen vergroten hun kwetsbaarheid, dus daar moet je óók iets mee. In Utrecht werken professionals uit de specialistische ondersteuning in het sociaal domein daarom samen met het specialistische behandelteam. Letterlijk, in één ruimte.’

Complexe systemen

Deze integrale aanpak is eerder uitgeprobeerd in twee proeftuinen in 2 buurten, vertelt Vink. ‘We spreken steeds meer over een integrale gebiedsgerichte aanpak, want soms is een wijk een betere schaal dan een buurt.’ De kern is dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken, van sociaal wijkteam tot huisartsen, en van de wijkagent tot de woningcorporatie. En vooral ook de ervaringsdeskundigen. Vink: ‘Niet iedereen schuift letterlijk aan bij het specialistische team, maar is wel nauw betrokken bij de afstemming.’ De subsidie van het Actieprogramma maakt het nu mede mogelijk de aanpak uit te rollen en acht gebiedsteams op te starten. Van Zuidam: ‘Het gaat niet vanzelf, alleen al omdat je te maken hebt met verschillende geldstromen. Mensen praten vaak over ontschotten, maar ik noem het liever omschotten. De schotten krijg je niet opgeruimd, maar met goede samenwerking kun je er wel omheen als ze te veel in de weg staan. We kijken naar wat kan en niet naar wat niet kan.’

 

 

Lichtere hulp

Zorgverzekeraars zijn uitvoerders van de Zorgverzekeringswet, de gemeente heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning de regie in het sociaal domein. Hoe komt dat samen in de praktijk?

 

Van Zuidam: ‘Vanuit onze rol in het stelsel moeten we steeds laveren langs kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid. In deze samenwerking komt dat mooi samen. In de proeftuinen hebben we gezien dat een integrale aanpak de toegankelijkheid verbetert, maar ook leidt tot minder klinische opnames.’

Peter van Zuidam

Vink kijkt vanuit de gemeente vooral naar klanttevredenheid en tevredenheid in de wijk, en naar het effect van een aanpak op maatschappelijk herstel van burgers met problemen. ‘Mensen weten de ggz beter te vinden nu die in de wijk aanwezig is. En met consultatie van de psychiater – die nu letterlijk in de buurt is – kan sneller de juiste zorg worden ingezet.’ In het begin stijgt de vraag misschien, licht ze toe, omdat de ggz zichtbaarder is. Maar door de samenwerking kan hulp uiteindelijk vaak juist ‘lichter’ worden.

Psychische variatie

Vink zou meer beleidsvrijheid willen. Dus meer ruimte voor professionals om te kunnen doen wat nodig is, los van de schotten en regels die er zijn. Maar belangrijker vindt ze nog de ‘destigmatisering’ van psychische problemen. Zodat niet meteen iedereen aan geweld en overlast denkt bij verward gedrag, zoals nu nog vaak gebeurt. Dat is Van Zuidam ‘uit het hart gegrepen’, zegt hij. ‘Jim van Os, hoogleraar psychiatrie, sprak laatst over psychische variatie. Dat concept is essentieel als we met zijn allen naar inclusie willen, in plaats van het uitsluiten van mensen met problemen.’

Subsidie voor een integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag

Deze speciale subsidieronde van ZonMw is bedoeld om gemeenten te ondersteunen in hun rol van regisseur, en hun uitvoeringspartners in hun verantwoordelijkheid bij de organisatie van integrale zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen). De subsidie is bedoeld voor 2 soorten projecten:

  • een startsubsidie om samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar(s) en/of zorgaanbieder(s) op te zetten
  • een subsidie voor het uitvoeren van een concreet project: ofwel het geschikt maken van een bestaande faciliteit voor mensen met verward gedrag, ofwel een nieuwe pilot voor integraal aanbod

De subsidie die aangevraagd kan worden bij ZonMw bedraagt maximaal €20.000,- voor een startsubsidie en €100.000,- voor een uitvoeringssubsidie en heeft een looptijd van maximaal 4 respectievelijk 16 maanden. De eerstvolgende deadline is op 18 december 2018, 14.00 uur.
 

‘Een wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is'

Interview met Marjolijn Agterberg (gemeente Veenendaal) en Pieter de Vries (wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid)
Marjolijn Agterberg (gemeente Veenendaal) en Pieter de Vries (wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid)

Sinds begin dit jaar werkt de gemeente Veenendaal met een wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid. Veenendaal was een de 13 gemeenten in een landelijke pilot om deze schakelfunctie tussen verschillende domeinen te introduceren. De pilot krijgt nu een vervolg in nog eens 20 gemeenten.

Mensen met verward gedrag belanden vaak tussen wal en schip. Vooral als iemand na een crisis de draad weer wil oppakken, ontbreekt het nogal eens aan passende hulp. Wie is aan zet om de lijntjes te leggen tussen hulpverleners en andere betrokkenen die iemand kunnen bijstaan? Steeds meer gemeenten stellen er een wijk-GGD’er voor aan, mede geholpen door een pilot van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (zie kader). Veenendaal is een van de 13 gemeenten die meededen. Sinds 1 januari 2018 werkt sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Pieter de Vries 16 uur per week als wijkfunctionaris Zorg en Veiligheid. Het werkgebied omvat ook Renswoude en Rhenen, een regio met in totaal zo’n 100.000 inwoners.

Lees het interview met Marjolijn en Pieter
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Wie kan ik bellen?’

De Vries kende de regio vanuit eerder werk, onder meer in de verslavingszorg. ‘Ik had al een groot netwerk, toch ben ik de eerste periode vooral met heel veel mensen gaan kennismaken. Van de basiszorg en het welzijn tot aan de tweedelijns ggz. En van de politie en de woningbouw tot de medewerkers van de gemeenten.’ Volgens Marjolijn Agterberg, beleidsmedewerker sociaal domein in Veenendaal, was dit ‘rondje’ een onmisbare investering. ‘De belangrijkste vraag van mensen is toch: wie kan ik bellen? Door overal persoonlijk langs te gaan en kennis te maken, was dat hier al snel duidelijk: Pieter dus!’

Niet uit beeld verdwenen

Inmiddels heeft De Vries al een paar casussen onder de hoede gehad. Bijvoorbeeld van een vrouw die iets te enthousiast aan het koken sloeg en per ongeluk haar huis in brand zette. Ze belandde in een ziekenhuis buiten de regio. De Vries: ‘Volgens de politie kon ze niet terug naar haar oude plek. Het werd in eerste instantie de maatschappelijke opvang in Amersfoort, want zo’n voorziening is hier niet. Ik zocht contact met ziekenhuis en opvang, maar ook met de familie. En ik heb bemoeizorg voorbereid, zodat er toch hulp zou zijn als ze weer terug zou komen vanuit de opvang.’ Uiteindelijk is dat inderdaad gebeurd, want na een verblijf in Amersfoort ging de vrouw op een camping in de buurt wonen.

‘Normaal gesproken zou ze uit beeld zijn verdwenen, nu konden we haar op haar nieuwe woonplek bemoeizorg bieden.’

Prettig schakelen

Voor Agterberg is het verhaal een aanwijzing dat de aanpak goed werkt. Of een wijkfunctionaris het aantal politiemeldingen over verward gedrag stabiliseert – zoals in Amsterdam en Vught – is nog niet meetbaar. Maar aan een belangrijke voorwaarde is volgens Agterberg voldaan: de keten sluit veel beter. ‘We merken dat iedereen Pieter weet te vinden. Ook de politie vindt het prettig om even met hem te schakelen. Hij legt makkelijk contact en spreekt de verschillende “talen” in het veld.’  Toch is er nog werk te verzetten, vervolgt De Vries. ‘De dagelijkse begeleiding tijdens kantooruren gaat goed. Maar om ook daarbuiten goede begeleiding te realiseren en zo de politie of de crisisdienst te ondersteunen, is nog wel een uitdaging.’ Agterberg herkent dit:

‘We hebben niet elke dag een melding buiten kantooruren en dan is een permanent advies- en meldpunt niet realistisch. We zoeken dus naar verbindingen met andere vormen van zorg, bijvoorbeeld rond dementie. Ook die groep heeft buiten kantooruren behoefte aan steun.’

Structureel verbeteren

Agterberg raadt andere gemeenten van harte een wijkfunctionaris (of wijk-GGD’er) aan. ‘Realiseer je dat je nooit bij nul begint. De functionaris legt vooral betere verbindingen tussen wat er al is. En vult de hiaten die je vervolgens vanzelf tegenkomt.’ De Vries beveelt collega-hulpverleners in het land zeker een functie aan als regionale verbinder. ’Het is mooi werk om mensen te kunnen helpen. Je zit bovendien veel dichter op het beleid. Zo kun je samen met de gemeente de situatie voor mensen met verward gedrag structureel helpen verbeteren.’

Grijp uw kans: nieuwe subsidieronde implementatie wijk-GGD’er


Mensen met verward gedrag veroorzaken soms overlast, maar hebben eigenlijk vooral een zorgvraag. Een wijk-GGD’er – of wijkfunctionaris – werkt op het snijvlak van veiligheid en zorg en verbindt deze domeinen, zodat maatwerk mogelijk wordt. Hij kent de huisarts, heeft contact met de supermarkteigenaar en legt lijntjes met politie en woningbouwcorporatie. In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg iemand nodig heeft.

Na succesvolle pilots in 13 gemeenten, is in augustus 2018 bij ZonMw een nieuwe subsidieronde gestart. Dit keer komen 20 gemeenten in aanmerking voor ondersteuning door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze ondersteuning richt zich onder meer op het creëren van bestuurlijke betrokkenheid, het maken van werkafspraken met relevante ketenpartners en de daadwerkelijke installatie van de wijk-GGD’er. Wilt u hier meer over weten? Kom dan 13 september naar de aftrapbijeenkomst in Utrecht en bekijk de subsidieoproep.

‘Alleen straffen helpt verdachten met een licht verstandelijke beperking niet verder’

Interview met René Vader (politie), Marijn Nieuwenhuijse (SMWO) en Jobien Vermuë (gemeente Reimerswaal)
Portretfoto 2 mannen en 1 vrouw

Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een licht verstandelijke beperking. Kan samenwerking tussen politie, maatschappelijk werk en de gemeente problemen voorkomen? In Zeeland start een pilot om dat uit te zoeken.

Mensen met een IQ-score tussen de 50 en 85, een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en bijkomende problemen zoals een psychiatrische stoornis, hebben een zogeheten ‘licht verstandelijke beperking’ (lvb). Deze beperking maakt het lastig zich sociaal goed staande te houden. Omdat lvb’ers vaak ook makkelijk beïnvloedbaar zijn, komen ze eerder in aanraking met de politie. Van de aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lvb en hun kans op herhaling is groot. Al zo’n 15 jaar is René Vader van de politie (eenheid Zeeland-West-Brabant) speciaal geïnteresseerd in lvb’ers. ‘Je ziet dezelfde mensen steeds weer, soms ook van generatie op generatie. Ze vallen op omdat ze nogal eens wat minder voor de hand liggende feiten plegen. Zoals inbreken in de milieustraat; wat is daar nu te halen…? Het grootste probleem is hun geringe impulscontrole. Het is eerst doen, dan denken.’

Lees het interview
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Integrale samenwerking

Strafbaar gedrag is soms maar een van de vele problemen die spelen. Voor Vader was dat reden om gemeenten en organisaties op te zoeken die lvb’ers ondersteunen. Zo ontstond het project ‘Onopvallend anders’, een van de 12 lvb-projecten binnen een speciale ZonMw-subsidieronde. De bedoeling van het project is dat de politie meer aandacht gaat schenken aan mogelijke lvb-problematiek en verdachten bij een vermoeden van een verstandelijke beperking doorverwijst naar hulp. Vanuit bestaande samenwerkingsverbanden ontstaat een integrale samenwerking die deze mensen helpt uit de problemen te komen én te blijven.

Alleen straffen helpt niet

Marijn Nieuwenhuijse is teamleider bij welzijnsorganisatie SMWO, een van de partners in het project: ‘Het lagere ontwikkelingsniveau van lvb’ers zie je vooral terug in hun zelfredzaamheid. Ook overzien ze vaak de consequenties van een daad niet goed. Als mensen zelf überhaupt al accepteren dát ze een beperking hebben.’ Alleen straffen helpt niet bij wetsovertredingen, je moet mensen ondersteunen beter met alle uitdagingen van het leven om te gaan. Juist die bredere blik is voor de gemeente Reimerswaal reden geweest aan te haken bij het project. Jobien Vermuë, hoofd Samenleving: ‘Als gemeente hadden we deze groep wel in het vizier, maar meestal pas als de problemen zich al hadden opgestapeld. Ook lvb’ers willen het zo lang mogelijk zelf zien te redden. Maar als de brieven en beschikkingen zich blijven opstapelen, wordt het ze gewoon te complex. Wij willen onze dienstverlening verbeteren en dit project sluit mooi aan op die ambitie.’

Warme overdracht

De eerste stappen naar een nauwere samenwerking heeft Vader ‘veel energie’ gegeven. ‘Er waren natuurlijk al verbindingen, bijvoorbeeld tussen wijkagenten en SMWO. Maar een integrale aanpak van de problematiek is toch een stap verder. Als politie willen we naar een warme overdracht van verdachten. Het gaat om iemands eigen verhaal, en het doel moet zijn structureel uit de problemen te komen.’ Volgens Nieuwenhuijse is het daarvoor cruciaal er vroeg bij te zijn. En om afspraken te maken over een eenduidige aanpak. Daarbij heeft de politie meerwaarde; soms is er nu eenmaal wat meer gezag nodig om iets vlot te trekken. Nieuwenhuijse:

‘Het maakt indruk als de wijkagent meekomt met de maatschappelijk werker. Nu zijn we soms teveel afhankelijk van iemands bereidheid om bepaalde stappen te zetten.’ 

Escalatie voorkomen

Voor Vermuë helpt het project om te ‘ontschotten’. Integraal werken gaat volgens haar niet vanzelf. Maar als je het heel concreet maakt, in de gezamenlijke ondersteuning van een groep burgers met complexe problemen, werk je stap voor stap aan de noodzakelijke cultuuromslag. Die hoopt Vader ook binnen de politie te realiseren. ‘Steeds meer collega’s krijgen oog voor lvb’ers en mijn verhalen zijn vaak een eyeopener voor ze. Het aandeel van deze groep in de strafrechtketen is serieus. Als je daarop anticipeert, ook in je bejegening en je taalgebruik, kun je een berg aan nodeloze escalatie voorkomen. Daar is uiteindelijk iedereen bij gebaat.’

In 'Onopvallend anders' ontwikkelen de gemeenten Goes en Reimerswaal samen met het maatschappelijk werk en de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant een integrale samenwerking die verdachten met een lvb helpt uit de problemen te komen en te blijven. Het project bouwt zoveel mogelijk voort op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen politie en hulpverlening.

‘Een expert van de Vliegende Brigade + maakt het onderlinge gesprek makkelijker’

Interview met Daniëlle van Bilzen en Samir Azerki, gemeente Roermond
Daniëlle en Samir

In passende hulp en ondersteuning bij verward gedrag heeft alles met alles te maken. Het vervoer, de beoordeling, de overdracht van de ene hulpverlener naar de andere. De afstemming tussen alle betrokken partijen is soms niet zo eenvoudig. 7 Midden-Limburgse gemeenten kregen hulp vanuit de Vliegende Brigade +.

Mensen die verward gedrag vertonen, hebben recht op een goede beoordeling van hun situatie, en dan het liefst niet in een politiecel. De 7 samenwerkende gemeenten van de regio Midden-Limburg zochten samen met hun partners naar een passende manier om mensen te kunnen vervoeren en te beoordelen. Maar het bleek nog niet zo eenvoudig om alle lijntjes goed met elkaar te verbinden. Alleen al omdat er veel onduidelijk is over wie wat moet doen. Daniëlle van Bilzen, beleidsmedewerker bij de gemeente Roermond: ‘Bij ons was bovendien het probleem dat we in deze relatief dunbevolkte regio geen intramurale ggz-voorziening hebben. Er was dus geen logische bestaande plek waar we op 24-uursbasis de beoordelingsfunctie konden onderbrengen. Uiteindelijk is het gelukt om die onder te brengen bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) als bestaande voorziening.’

Lees het interview met Daniëlle en Samir
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ontbrekende beleidsinformatie 

De regio Noord- en Midden-Limburg was al gestart met een pilot voor het vervoer van mensen met verward gedrag, één van de andere bouwstenen rond verward gedrag. Daarbij was Bianca den Outer als expert van de Vliegende Brigade + aangeschoven (zie kader). Vanuit het organiseren van vervoer kwam het afstemmingsvraagstuk rond de beoordeling naar voren. Samir Azerki, collega van Van Bilzen bij de gemeente Roermond: ‘Het punt was niet alleen een ontbrekende 24-uursvoorziening en discussies over het organiseren van passend vervoer. Het ontbrak daarnaast aan goede beleidsinformatie.

Wat is er nu echt aan de hand? Hoe krijgen we de werkelijke behoeften rond vervoer, beoordeling en de daarop volgende opvang in beeld?

In de pilot kunnen we in elk geval een paar zaken voorlopig goed oplossen, en het is meteen een manier om uit te zoeken hoe de situatie er precies uitziet.’

Gezamenlijke opdracht

Een duidelijke hobbel voor de regionale samenwerking – en die werd in heel Nederland ervaren – is de onduidelijkheid over verantwoordelijkheden, en in het verlengde daarvan de financiering van de beoordelingsfunctie. Van Bilzen: ‘Bianca was hier al in huis voor de pilot rond vervoer. Toen we daarbij ook dit vraagstuk tegenkwamen, hebben we het meteen opgepakt.’ De ervaringen in Roermond konden door Den Outer worden meegenomen in de ‘Handreiking Organisatie en financiering van de beoordelingsfunctie voor mensen met verward gedrag’. Van Bilzen: ‘Naar die handreiking hebben we echt met smart zitten uitkijken. Die maakt heel helder hoe de verantwoordelijkheden wettelijk liggen, waardoor het gesprek tussen de partijen veel makkelijker kon verlopen. Er is veel minder discussie over wie nu wat moet doen. Voor je het weet zit je toch een beetje naar elkaar te kijken, terwijl we een gezamenlijke opdracht hebben. Dat besef begint nu echt te groeien, zodat je ook samen stappen kunt gaan zetten.’

Plooien gladstrijken

Volgens Azerki is een meerwaarde van de Vliegende Brigade + dat een expert vanuit een onafhankelijke rol het onderlinge gesprek kan vlottrekken. ‘Je moet veel investeren in de relatie en daarbij kan een expert een aanjaagfunctie hebben. Dat heeft ervoor gezorgd dat we onlangs de verbinding hebben kunnen leggen met de zorgverzekeraars en het zorgkantoor, waardoor we snel wat plooien konden gladstrijken. Vanuit haar expertrol brengt Bianca niet alleen inhoudelijke kennis in, ze is dus ook een procesbegeleider.’ De regio doet nu een jaar lang een proef met alternatief vervoer – dus niet langer door de politie – gekoppeld aan het verzamelen van informatie over de behoeften aan vervoer, beoordeling en de-escalerende opvang. Daarbij horen een paar duidelijke evaluatiemomenten om de koers eventueel tussentijds bij te stellen. Van Bilzen: ‘Iedereen heeft zijn commitment uitgesproken om samen hieraan te werken. En er liggen afspraken voor een goed werkproces voor de beoordeling, waardoor die niet langer in alle gevallen in een politiecel hoeft plaats te vinden. Vanaf 1 juni 2018 is hiervoor in de PAAZ een passende ruimte. Dat is een mooi resultaat.’

Portret vrouw

‘Als expert ben ik faciliterend in de regionale samenwerkingsrelatie’


Bianca den Outer, partner bij expertbureau jb Lorenz en ‘Brigadier Vervoer’ van de Vliegende Brigade+


‘Roermond is voor mij een schoolvoorbeeld van hoe je in korte tijd op een hoog kwaliteitsniveau de situatie voor mensen die in de war zijn kunt verbeteren. In een politiecel worden opgevangen voor een beoordeling, dat is onvergelijkbaar veel slechter dan in een goede zorgomgeving tot rust kunnen komen. Het uitgangspunt van de Vliegende Brigade + is dat je als expert een dienende rol hebt. Je bent faciliterend in de regionale samenwerkingsrelatie.'

'Als onafhankelijke expert verhelder ik wat er in het proces gebeurt en vanuit mijn overzicht van de ontwikkelingen kan ik relevante kennis en informatie aandragen. Mijn stijl is daarbij vooral ook concrete actie initiëren, dus samen dingen doen. Zo is ook die handreiking tot stand gekomen. Vanuit een heel concreet probleem – dat in veel regio’s speelt – ben ik samen met andere deskundigen gaan uitzoeken hoe het zit. Dan leg je de bestuurlijke problemen open op tafel, probeer je de financieringsknopen te ontwarren en schrijf je op hoe regio’s daar samen uit kunnen komen. Ik vind het mooi om met input van mensen uit de regio een hulpmiddel te maken, dat – met de logo’s van VNG, Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland erop – anderen weer verder kan helpen.’

Wilt u ook een expert inschakelen? Vraag subsidie aan!


Werkt u met uw partners aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag, maar komt u er alleen niet uit? Schakel dan met behulp van een subsidievoucher van ZonMw een expert in van de Vliegende Brigade +. De Vliegende Brigade + bestaat uit een team van experts (en organisaties) met kennis van onderdelen of bouwstenen van de aanpak voor mensen met verward gedrag. U kunt eenvoudig een aanvraag indienen voor een voucher van maximaal € 10.000,- waarmee u de expert kunt bekostigen. Op www.zonmw.nl/vouchersvliegendebrigade vindt u het aanvraagformulier, een overzicht van de experts en meer informatie over de vouchers. Ook vindt u daar informatie over hoe u uzelf kunt aanmelden als expert.
 

Ervaringsdeskundigheid: niet langer over en voor de cliënt

Interview met ervaringsdeskundigen Marjolein Bakker (Pameijer) en Russell Cummins (GGZ inGeest)
Foto Marjolein Bakker, Russell Cummins en Leen van Leersum

Herstellen is topsport, als ervaringsdeskundige kun je een rolmodel zijn. En: ervaringsdeskundigheid druppelt steeds meer door naar het beleidsniveau. Zomaar twee uitspraken tijdens de ZonMw-workshop op de Dag van de Ervaringsdeskundige 2018. Na afloop sprak ZonMw met 2 deelnemers over hun ervaringen en inzichten.

Wat voor rol spelen ervaringsdeskundigen in de ggz, zowel in de hulpverlening als in het beleid van organisaties? En welke obstakels ervaren zij in hun werk? Deze vragen stonden centraal in een ZonMw-workshop op de Dag van de Ervaringsdeskundige, op 6 april 2018 gehouden in De Cultuurkoepel te Heiloo. Een van de deelnemers was Russell Cummins, ervaringsdeskundige bij GGZ inGeest. Op de vraag wat hij doet, is het antwoord kort en krachtig: ‘Ik sluit aan. Of ik nu praat met de raad van bestuur of een dakloze verslaafde op straat, als ervaringsdeskundige spreek ik als het ware verschillende talen.’ Cummins begeleidt onder meer een psychoseverwerkingsgroep en werkt zowel binnen klinische als ambulante teams. Hij ontwikkelde een workshop: professioneel werken met eigen ervaring, bedoeld om professionals te leren ook hún ervaringen in te zetten in het werk met cliënten. Cummins: ‘Die workshop is mede gebaseerd op de lessen die ik zelf heb geleerd. Ervaringsdeskundigheid is niet de haarlemmerolie in de ggz. Maar we prikken wel door de ingesleten rituelen in de hulpverleningsrelatie heen. Zodat mensen echt met elkaar in verbinding kunnen komen.’ 

Lees het interview met Marjolein en Russell
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Open durven zijn

Marjolein Bakker herkent veel van wat Cummins vertelt. Vanuit Pameijer werkt zij vooral in het sociaal domein, dus niet alleen in de ggz. Als verpleegkundige in de psychiatrie kreeg ze zelf ook psychiatrische problemen. Deze zet ze nu onder meer in bij Howie the Harp, een opleidingscentrum waar je vanuit ervaringskennis én theorie toewerkt naar de professionele praktijk van ervaringsdeskundige. Bakker: ‘We hebben ook een opleiding voor medewerkers. Daarin leren mensen die al in zorg en welzijn werken open te zijn over hun eigen ervaringen, zodat ze die kunnen toepassen in hun werk.’ Uiteindelijk gaat het om de inbreng van ervaringen die teamleden zelf hebben meegemaakt. De crux, zo stelt Bakker, is dat je een herstelproces hebt doorgemaakt, waar dat dan ook over ging. ‘Als iedereen daar open over durft te zijn, hoeven mensen veel minder een stigma te ervaren als er iets met ze aan de hand is.’

Bondgenoot en bruggenbouwer

In dit emancipatieproces – want dat is het – hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol. Cummins: ‘Wij zijn de kwartiermakers veiligheid in de teams. Als ook professionals durven uitkomen voor hun ervaringen én die durven inzetten in hun werk, kunnen ze écht contact gaan maken.’ Cummins ziet zichzelf als bondgenoot en bruggenbouwer. Zijn formele rol is weliswaar anders dan die van de professional, maar hij kan alleen maar functioneren vanuit ‘een gewortelde basis’ in het team. ‘Anders ben ik niet meer dan een patiëntenvertrouwenspersoon zonder mandaat.’ Bakker ziet de kracht van ervaringsdeskundigheid terug in de opleidingen die ze begeleidt.

‘Het gaat vaak om mensen die heel lang niet meer in zichzelf hebben geloofd. Maar na een tijdje zie je hun zelfvertrouwen terugkomen.

En als ze het steeds meer aandurven hun verhaal te vertellen, kunnen ze dat zowel bij cliënten als collega’s inzetten: je kunt zijn wie je bent!’

Ruimte voor ‘kleine’ ideeën

Hoe kan ervaringsdeskundigheid een steviger plek krijgen op de werkvloer? ‘Vrije ruimte’ is een belangrijk begrip; ruimte om te experimenteren en ruimte om je ook af en toe even te kunnen terugtrekken. Want ervaringsdeskundigen hebben per definitie heftige dingen meegemaakt, waardoor je onvermijdelijk (net als ieder ander) wel eens een off-day hebt. Voor ZonMw hebben Cummins en Bakker een duidelijke boodschap: maak de drempel lager om projecten te kunnen indienen, zodat ook de ‘kleinere’ ideeën een kans krijgen. En laat ervaringsdeskundigen meepraten over de onderzoeken en uitvoeringsprojecten die worden uitgezet. In lijn met het credo van Cummins:

niet langer over en voor, maar mét en dóór de mensen om wie het gaat.

'Onderzoek kan niet langer zonder ervaringsdeskundigen'

Leen van Leersum, commissielid Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag en voorzitter van de ZonMw-workshop in Heiloo


‘Het is indrukwekkend wat in deze workshop naar voren komt. Het is duidelijk dat ervaringsdeskundigheid cruciaal is voor wat we willen bereiken met ons actieprogramma. Participatie is onderdeel van de subsidievoorwaarden, maar het is nóg belangrijker dan we ons al hadden gerealiseerd. Niet alleen in ons programma trouwens, ook als het gaat om andere gezondheidsvraagstukken en zorginnovaties.'

'Het vraagt ook om lef van ZonMw om de standaard-principes van wetenschappelijk onderzoek te bevragen, om te zoeken naar nieuwe onderzoeksdesigns waarin ervaringen een wezenlijke plek kunnen krijgen. En de inbreng van ervaringsdeskundigen dus ook echt van invloed te laten zijn op de uitkomsten. Dat is niet in een paar maanden geregeld, want we zijn er niet als we ervaringsdeskundigheid in een paar kleinere experimenten uitwerken. Ook de grotere onderzoeksprojecten moeten toegankelijker worden voor meer dan alleen de doorgewinterde, klassiek geschoolde wetenschappers.’ 

Ervaringsdeskundigen verspreiden crisiskaart over heel Zeeland

De crisiskaart is een klein document, formaat bankpasje, met belangrijke informatie over hoe je kunt handelen als iemand in een crisis terecht komt. De kaarthouder bepaalt zelf wat erop komt te staan en stemt dat af met hulpverleners en mensen om hem of haar heen. In Zeeland werkt Stichting HerstelTalent hard aan de verspreiding, onder meer via goede contacten met gemeenten.

Portretfoto Klazine Tuinier

Klazine Tuinier is ervaringsdeskundige en consulent bij Stichting HerstelTalent in Zeeland.

 

‘Een crisiskaart geeft vooral rust. Niet alleen voor de kaarthouder zelf, maar ook voor de omgeving. Als het misgaat, weten anderen hoe ze daarop kunnen reageren. En de omgeving weet dat iemand goed wordt geholpen.

Mensen willen graag iets doen als iemand in een crisis raakt. Maar hoe? Bij reanimeren is het bij wijze van spreken simpel: alle stappen daarvoor liggen vast. Maar bij een psychische crisis is elke situatie weer anders, en iedereen heeft andere behoeften en wensen.’

Op een crisiskaart die iemand bij zich draagt staat dat allemaal duidelijk samengevat, zodat je ook echt passende hulp kunt bieden. En dat betekent soms juist níét helpen. Tuinier vertelt over een vrouw die soms in de war raakt. Dat gaat vanzelf weer over als ze zich even rustig houdt. Op haar kaart staat dus dat mensen haar het beste helpen door niet in te grijpen. Zodat ze niet nodeloos wordt meegenomen naar een crisisplek.

Lees het hele interview met Klazine Tuinier
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Durven praten over een rotperiode

Als 1 van de 4 consulenten van HerstelTalent begeleidt Tuinier mensen bij het opstellen van het crisisplan dat onder elke crisiskaart ligt. Tuinier: ‘In het eerste gesprek vragen we eerst: wat is er met jou gebeurd? Zo kan iemand zelf verwoorden wat voor hem of haar 'crisis' betekent. Daarna vertellen we zelf iets over ons leven en over onze eigen crisiskaart. Het maken van zo’n kaart is niet niks; je moet durven praten over een rotperiode in je leven. Ook het plan opstellen vraagt veel van je. Je moet het immers aandurven anderen te vragen te helpen als het misgaat.’ In het plan – en dus ook op de kaart – komen alle wensen en voorkeuren te staan, plus heel praktische dingen. Bijvoorbeeld een afspraak met de buurvrouw die voor de katten zorgt als je onverhoopt wordt opgenomen. Uiteindelijk zetten alle betrokkenen, ook de hulpverleners, hun handtekening onder het plan. Zodat het ook de juridische kracht van een wilsbeschikking krijgt.

Middelburg steunt zelfregiecentrum

In het door ZonMw gefinancierde project ‘Ik worstel en blijf boven’ (vrij naar het provinciale motto ‘Luctor et emergo’) rolt HerstelTalent de crisiskaart nu uit in Zeeland. Dat gebeurt vanuit het zogeheten zelfregiecentrum in Middelburg, een ontmoetingsplek voor iedereen, met of zonder psychische problemen. Er is koffie en aanspraak, er zijn cursussen en mogelijkheden om iets te doen waar je hart ligt. En de consulenten – alle 4 ervaringsdeskundig in ‘herstel van een ontwrichtende levenservaring’ – houden er een deel van de gesprekken met nieuwe kaarthouders. Tuinier: ‘Om de drempel laag te houden, zijn we voorzichtig met woorden als 'crisis' of 'psychische problemen'. Je kunt ook zeggen dat je af en toe 'in de war' bent.’ Het centrum heeft net een vervolgsubsidie gekregen van de gemeente Middelburg, waardoor het nog zeker 3 jaar open blijft.

Gemeenten vergoeden crisiskaart

Het tekent de goede relaties die HerstelTalent inmiddels heeft opgebouwd in de provincie. Tuinier: ‘We laten overal ons gezicht zien. Bijvoorbeeld bij alle afdelingen van Emergis, de grootste ggz-instelling van Zeeland. We geven voorlichting aan de politie, beleidsmedewerkers bij gemeenten en Wmo-klantondersteuners. Binnenkort spreek ik voor de ggz-praktijkondersteuners van de huisartsen. De gemeenten op Walcheren, waar Middelburg ligt, vergoeden de crisiskaart via de gezamenlijke Wmo-toegang en ook met Schouwen-Duiveland zijn goede contacten over de implementatie. Samen met de provincie gaan we met alle Zeeuwse gemeenten in gesprek over financiering.’ Voor projectleider Tuinier is het duidelijk: de crisiskaart wordt steeds breder bekend in Zeeland en ontmoet veel enthousiasme. ‘We willen meer consulenten gaan opleiden. Als onze missie slaagt, hebben we die zeker nodig om alle crisisplannen en crisiskaarten te kunnen helpen schrijven. Alleen zo kunnen we de kwaliteit én de continuïteit blijven waarborgen.’

‘Herstel na een crisis begint met contact maken, er gewoon zíjn voor elkaar’

Interview met Hans van Eeken (ervaringsdeskundige) en Harro Labrujere (bestuurder bij Kringwijs)
Harro Labrujere en Hans van Eeken
Fotografie: In The Picture fotografie

Zodra mensen met psychiatrische problemen in een crisis belanden, staat er meteen een hele batterij aan hulpverleners klaar. Maar wat kunnen wijk of buurt zelf doen? In Amsterdam starten twee projecten waarin samen werken aan herstel centraal staat. Met een grote rol voor ervaringsdeskundigen en buurtbewoners.

Hans van Eeken weet wat het is om uit een diep dal weer boven te komen. Hij heeft, zoals hij het uitdrukt, ‘een aantal dingen overleefd.’ Tot zijn veertigste had hij een eigen bedrijf en een gezin. Door een ernstige crisis raakte hij het allemaal kwijt. Helemaal onderin het dal is het puur overleven, zegt hij, maar de grootste uitdaging komt daarna. Want hoe moet je weer verder? ‘De structuren zijn weg, je bent je rollen kwijt. Je weer terugvechten kun je alleen maar zélf doen.’ Zijn ervaringen inspireerden hem actief te worden in de herstelbeweging in de ggz. ‘Herstel’ is het proces waarin mensen zelf opnieuw inhoud geven aan hun leven. Van Eeken: ‘Goede crisisopvang is absoluut nodig om je door de eerste fase heen te helpen. Maar direct hierna begint de herstelfase. Daarin zijn mensen vooral zelf aan zet. En juist voor die eigen inbreng is binnen de ggz nog veel te weinig ruimte.’

Lees het hele interview met Hans en Harro
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gewoon bij iemand blijven

Van Eeken heeft een bondgenoot in Harro Labrujere van Kringwijs, een organisatie met dezelfde visie als de Eigen Kracht Centrale, die in heel Nederland organisaties en overheden ondersteunt bij het werken vanuit vragen van burgers. In Eigen Kracht-conferenties bedenken mensen met hun eigen netwerk een plan om complexe levensproblemen te tackelen. Labrujere: ‘In Amsterdam Nieuw-West zetten we twee samenhangende projecten op. Het eerste gaat over de-escalerende crisisaanpak die herstel ondersteunt . Het tweede richt zich op zelfhulp volgens de Eigen Kracht-methodiek . In sommige crisissituaties is ruimte voor een andere aanpak, waarin een ervaringswerker zonder tijdsdruk aanwezig is en wacht tot er weer contact ontstaat. Platspuiten en afvoeren – om het even scherp te formuleren – is vaak niet nodig. Dat bedoelen we met de-escaleren.’ Van Eeken: ‘Het begint inderdaad met contact maken, er gewoon zijn voor iemand. In vaktaal heet dat presentie. Vanuit het vertrouwen dat je wint, ga je vervolgens samen een proces in. Je zegt: wist je dat er in het wijkhuis een zelfhulpgroep draait? Voor veel mensen is zo’n groep heel eng, totdat ze eenmaal over de drempel zijn. Het begint met samen roken in de pauze en even daarna gaan mensen elkaar appen. Dat is het begin van een netwerk.’

Zelfhulpgroep als kweekvijver

Labrujere noemt herstel een sociaal proces. ‘Mensen hebben vaak ooit vrienden en een werkkring gehad. We vragen: wie zouden het fijn vinden dat het goed met je gaat? Ook na alles wat er is gebeurd? Het lukt natuurlijk niet altijd, maar vaak kom je zo toch weer tot een groep die wil helpen met een plan om jouw leven weer op de rails te krijgen. En daar kan ook best de groenteboer bij zitten, die aardige man die altijd even een praatje maakte.’ Het sociale aspect zit dus ook in de betrokkenheid van de wijk. Van Eeken: ‘Beide projecten zijn burgerinitiatieven. We zoeken elkaar op waar het gebeurt en betrekken daar uiteraard ook professionals bij. Maar zelfhulp is in essentie gewoon een bijeenkomst van mensen in een zaaltje. Zo’n zelfhulpgroep is meteen een prachtige kweekvijver voor de trekkers van een volgende groep. Zo ontstaat vanzelf een poule van mensen in de wijk die willen helpen. Ook als er een crisis is.’

Verhalen staan centraal

Van Eeken en Labrujere vinden het een mooie kans te kunnen laten zien dat ‘hun’ aanpak werkt. Ook van professionals krijgen ze enthousiaste reacties. ‘Jullie gaan voor het echie,’ zei iemand van de GGD bijvoorbeeld. Heel belangrijk is de samenwerking met onderzoekers van UMC Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Geen klassieke onderzoeksopzet, maar een zogeheten ‘narratieve aanpak’ met inzet van de pas opgezette Verhalenbank Psychiatrie van UMC Utrecht . Van Eeken: ‘Uiteindelijk gaat het om iemands persoonlijke verhaal. Ik zeg altijd: in mijn verhaal verschijn ik aan mezelf. Als je dat ook met anderen kunt delen, kun je elkaar gaan ondersteunen.’

‘De verschillende partijen in de regio vinden elkaar steeds beter. Het onderwerp staat duidelijk op ieders netvlies.’

Interview met Paula van Haaren (Significant) en Tjolina Proost (beleidscoördinator Maatschappelijke Zorg Gooi en Vechtstreek) over de monitor verward gedrag en de ervaringen in de regio's.

Paula van Haaren en Tjolina Proost
Fotografie: In The Picture fotografie

Overal in het land staat een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag stevig op de lokale en regionale agenda. Ook de samenwerking tussen de relevante partners komt op stoom. Dat blijkt uit de kwalitatieve monitor die adviesbureau Significant heeft ontwikkeld in opdracht van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag en ZonMw. De monitorgegevens moeten regio’s vooral stimuleren om van elkaar te leren.

In oktober volgend jaar moet overal in Nederland een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag zijn. Wat zijn de ervaringen in de regio’s? En welke lastige vraagstukken komen zij tegen? Op 5 oktober 2017 presenteerden het Schakelteam en ZonMw een eerste ‘stand van het land’. Dat gebeurde tijdens een landelijke bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, bestuurders, projectleiders, professionals en beleidsmakers. ‘We zien dat in alle regio’s op de verschillende bouwstenen regionale en subregionale plannen ontstaan en er wordt steeds meer samengewerkt.’ Dat zegt Paula van Haaren, een van de adviseurs die vanuit Significant is betrokken bij de monitor. ‘De plannen zijn vaak ook bestuurlijk verankerd, bijvoorbeeld doordat een wethouder Zorg of Sociaal domein er zich sterk voor maakt.’

Aandacht voor preventie

Als projectleider voor de regio Gooi en Vechtstreek herkent Tjolina Proost het beeld van de toenemende samenwerking. ‘Mensen kunnen om wat voor reden dan ook de grip op hun leven verliezen en daarmee een gevaar vormen voor zichzelf of anderen. Als regionale partners hebben allemaal te maken met deze mensen. En we hebben elkaar nodig om ze goed te ondersteunen.’ De samenwerking is vooral vanzelfsprekend als het gaat om acute zorg. ‘In dergelijke situaties wordt het erg concreet. Dan zit je letterlijk bij elkaar en bespreekt samen wat er moet gebeuren. Bij vroegsignalering en preventie is het soms nog wat meer zoeken.’ Van Haaren ziet dit terug in de monitor: ‘Regio’s focussen vaak eerst op het realiseren van de acute keten en daarna op vroegsignalering en preventie. Bij deze bouwstenen zoeken ze aansluiting bij bestaand beleid en voorzieningen binnen individuele gemeenten, die hierin een regierol hebben. We horen dat regio’s het soms lastig vinden te bepalen welke aanvullende inspanningen nodig zijn op dit gebied.’

Lees meer over de ervaringen in de regio's
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Contactpunt in de wijk

Volgens Proost zit je met preventie in de haarvaten van de wijk. ‘Iemand met verward gedrag kan ook gewoon een gezin hebben. Een integrale aanpak is dus nodig, en daar zijn gemeenten sowieso al mee bezig.’ Wil je mensen met verward gedrag ook een plek in de wijk geven, moet je ze eerder, sneller en beter kunnen helpen als ze dat nodig hebben. Proost: ‘Vaak is een crisis al te voorkomen als mensen met iemand kunnen praten. Het geeft rust als je weet ergens terecht te kunnen als je de grip misschien even kwijtraakt. Wij bieden zo’n contactpunt met het project 24/7 toezicht in de wijk. Er is hierdoor altijd iemand bereikbaar. En als het nodig is kunnen hulpverleners ook veel eerder ter plekke zijn, zodat een situatie niet hoeft te escaleren.’

Goede voorbeelden delen

Een belangrijke bouwsteen is de inbreng van betrokkenen zelf. Van Haaren: ‘We zien dat in vrijwel alle regio’s cliënten en ervaringsdeskundigen een steeds grotere rol krijgen. Hun inbreng wordt ook serieus genomen. Regio’s maken de beweging van meedenken naar meedoen.’ Ook in Gooi en Vechtstreek kiezen we daarvoor, aldus Proost. ‘Cliënten weten wat ze nodig hebben en wat goed voor ze is. En ook naasten hebben relevante ervaring waar wij iets mee kunnen. Hoe we het aanpakken? We zoeken de mensen gewoon op en vragen het aan ze. Zo simpel kan het zijn!’ Van Haaren hoopt dat de monitor regio’s zal inspireren om dit soort concrete ervaringen nog meer met elkaar te delen dan nu al gebeurt. Zo ontstaat een ‘gezamenlijk leerklimaat’ waarin het vanzelfsprekend is om goede voorbeelden uit te wisselen. Proost is ervan overtuigd dat de monitor haar ook daarbij helpt.

‘Met Paula heb ik samen aan onze regionale factsheet gewerkt. Door haar kritische vragen hebben we het nóg scherper kunnen krijgen. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat zij en haar collega-adviseurs bij andere regio’s hebben opgehaald.’

‘Acute zorg bij verward gedrag wordt steeds meer onderdeel van de hele keten. De ambulancezorg moet dus meer gaan samenwerken.’

Interview met Margreet Hoogeveen, programmamanager bij Ambulancezorg Nederland
Portretfoto Margreet Hoogeveen

‘De gezondheidszorg is de afgelopen jaren sterk veranderd. Onze mensen zien dat dagelijks terug in hun werk. Naast spoedeisende somatische zorg, hebben ze ook steeds vaker te maken met crisissituaties rond verward gedrag.’

 

In noodgevallen zijn de ambulancehulpverleners van de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt kennis van zaken, maar vooral een goede afstemming met andere hulpverleners. En natuurlijk met de betrokkenen zelf.

Als programmamanager bij Ambulancezorg Nederland is Margreet Hoogeveen betrokken bij het Actieprogramma Lokale initiatieven mensen met verward gedrag. Vanuit het veld hoort ze de verhalen over de veranderingen. ‘Mensen met psychiatrische problemen blijven vaker thuis wonen. Dus als er wat mis gaat, is de thuisomgeving ook steeds meer de plek waar acute hulp wordt verleend.’ Dat vraagt volgens Hoogeveen niet alleen wat van de inhoudelijke kennis en kunde in de ambulancezorg. De medewerkers zullen ook moeten kunnen samenwerken met andere professionals. ‘En niet te vergeten met het netwerk rond de cliënten. Het zijn immers vaak juist de naasten die een melding doen.’

Lees het hele interview met Margreet
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Goed inschatten wat er aan de hand is

Dat brengt haar meteen op een belangrijk punt: de rol van de meldkamer ambulancezorg in de omgang met verward gedrag. Bij ambulancezorg denken mensen vooral aan indrukwekkende voertuigen die met zwaailicht en sirene komen aanrijden. Maar voor het zover is, is er ‘achter de schermen’ in korte tijd al veel gebeurd. Centralisten van de meldkamer moeten heel goed zijn toegerust om snel in te schatten wat er aan de hand is. Wat is het probleem, welke zorg past daarbij en wie kan er het beste heen? Hoogeveen: ‘Lang niet altijd is er per se ambulancezorg nodig. Er lopen in de regio een paar projecten waarbij sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen meedraaien op de meldkamer, om de centralisten te ondersteunen bij de triage.’ Daarbij komt dat de ambulancezorg steeds meer onderdeel wordt van de hele zorgketen. Het staat volgens Hoogeveen nog wel in de kinderschoenen, maar op enkele plekken werken ambulancezorg samen met huisartsen, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg aan een ‘zorgcoördinatiecentrum’. Doel is om gezamenlijk de zorgverlening zo goed mogelijk op de zorgvraag af te stemmen.

Vooral ook leren van elkaar

In de samenwerking binnen het actieprogramma gaat het om meer dan het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden in het omgaan met mensen met verward gedrag. Het leren afstemmen met andere professionals moet ook veel ruimte krijgen. ‘Ik zie veel kansen in een nauwe samenwerking tussen de verschillende beroepsgroepen waar het gaat om het opleiden en trainen. Dus de ggz-werkers, de huisartsen, onze professionals, maar bijvoorbeeld ook politieagenten.’ Door het actieprogramma vinden de beroepsorganisaties elkaar inmiddels steeds beter, constateert Hoogeveen.

Ruimte voor ervaringsdeskundigheid  

Binnen het actieprogramma is veel ruimte voor nieuwe ideeën. Zo is recent een speciale ‘Subsidieoproep voor vernieuwend vervoer door de RAV’ opengesteld. Mooie voorbeelden van vernieuwing zijn de psycholance in Amsterdam en een pilot van RAV Noord-Holland Noord en GGZ NHN met de zogeheten ‘diligence’. Dat is een neutraal ogende crisisdienstauto om psychiatrische cliënten te vervoeren naar de GGz-instelling. Hoogeveen: ‘Zo hoef je niet voor al deze cliënten een ambulance in te zetten. Die houd je dan vrij voor acute situaties en het is nog prettiger voor de betrokken mensen bovendien.’ Dat brengt Hoogeveen ten slotte bij een duidelijk pleidooi voor participatie van ervaringsdeskundigen in de projecten van het actieprogramma. ‘We willen de acute zorg met zijn allen heel goed regelen. Voor je het weet ben je dan toch vooral met modellen en systemen bezig. Belangrijk natuurlijk, maar het is ook goed om cliënten zelf – en zeker ook hun naasten – te vragen wat er voor hen vooral toe doet. Hoe ervaren zij de hulp? Welke behoeften hebben zij bij het omgaan met problemen rond verward gedrag? Als de hulpverleners weer weg zijn, moeten zij immers gewoon verder met hun leven.’

Subsidiemogelijkheden gepast vervoer

U kunt bij het actieprogramma subsidie aanvragen voor gepast vervoer van mensen met verward gedrag. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen subsidieoproepen gericht op Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV's) en subsidieoproepen gericht op andere vervoersaanbieders. De subsidieoproepen worden meerdere keren per jaar herhaald.
 

Voorbeelden van lopende projecten over vervoer en/of ambulancezorg:

‘Hulpverleners willen complexe problemen soms te lang in hun eentje oplossen. Bij verward gedrag is samenwerking cruciaal.’

Interview met sociaalpsychiatrisch verpleegkundige Wendy Broeren en wijkagent zorgmijders Jan Jacobs
Foto van Wendy en Jan in de Luthersekerk in Nijmegen
Fotografie: William Moore Fotografie

Iedereen kent ze wel, de foto’s van een totaal vervuilde keuken, de vloer bezaaid met lege flessen. Of een stiekeme schuilplaats in een verloren hoekje van het park, een morsig tentje omgeven door afval. Voor Wendy Broeren en Jan Jacobs is het dagelijkse kost in hun werk voor het Interventieteam Nijmegen. Goede hulp vergt voortdurend schakelen, zeggen zij. ‘Zorg er samen voor dat iemand de juiste zorg krijgt.’

‘We hebben het in Nederland voor veel mensen te ingewikkeld gemaakt. Voor elk probleem is er weer een ander loket. Als de moeilijkheden zich opstapelen, kunnen mensen de weg helemaal kwijtraken.’ Wendy Broeren, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige bij GGD Gelderland-Zuid, helpt mensen die tussen wal en schip raken en vaak geen goed netwerk hebben. Maar die evengoed lang niet altijd compleet in de marge leven, vertelt ze er meteen bij. Zoals een oudere dame, uitstekend verzorgd en met een keurige baan. Toch verwaarloosde ze haar huis en maakte haar post niet open. Gevolg: een gigantische huurachterstand en een onvermijdelijke huisuitzetting. Broeren: ‘Om te voorkomen dat zo iemand letterlijk op straat belandt, moet je durven improviseren. Bellen, praten, opvang regelen en vooral ook in contact blijven. Zodat ze bijvoorbeeld haar werk niet kwijtraakt.’

Lees het hele interview met Jan en Wendy
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eerder signaleren kan problemen voorkomen

Jan Jacobs, al 35 jaar wijkagent, is sinds 2 jaar ‘wijkagent zorgmijders’. Met Broeren zit hij in het Interventieteam Nijmegen, waarin GGD, verslavingszorg en GGz samenwerken. Ook Jacobs vindt improviseren belangrijk. Met een knipoog zegt hij dat hij vaak ‘het hele privacy-reglement overtreedt’ om te kunnen schakelen. ‘Ik hoef geen diagnoses te weten of andere gevoelige informatie te delen. Maar ik moet wel mijn GGD-collega’s kunnen waarschuwen als iemand een gevaarlijk mes heeft liggen.’ Bij het verhaal van de keurige dame heeft hij een extra boodschap: eerder signaleren had dit kunnen voorkomen. Broeren ziet daarbij vooral een rol voor de sociale wijkteams. Die hebben vaak al vroeg door dat iemand het niet meer trekt. Het probleem is volgens haar wel dat hulpverleners het soms te lang in hun eentje willen oplossen. ‘Bij complexe problemen moet je samen regelen dat iemand de juiste zorg krijgt.’

Professionals verleiden samen te werken

Mensen met verward gedrag hebben vaak slechte ervaringen met hulpverleners die langs elkaar heen werken. Broeren heeft er veel werk aan om deze mensen te verleiden weer hulp te aanvaarden. Dat verleiden gaat volgens haar ook op bij samenwerken, maar dan richting professionals. Voor samenwerken is het belangrijk elkaar persoonlijk te leren kennen. Jacobs vertelt over een wijkmeester van de woningbouwvereniging. Die belde hem over een man met een psychose, die veel overlast veroorzaakte. ‘Die wijkmeester kende mij goed. Ik ben natuurlijk niet de aangewezen persoon om te helpen bij een psychose. Maar ik kon wel weer het lijntje leggen naar Pro Persona, de GGz-organisatie in de regio.’

Wat kan het actieprogramma betekenen?

Wat zouden Broeren en Jacobs doen met subsidie vanuit het actieprogramma? Ideeën genoeg, variërend van voorlichting zodat buurtbewoners beter kunnen omgaan met de ‘paradijsvogels’ in hun wijk, tot ondersteuning van mantelzorg voor mensen die verward zijn. Maar de grootste behoefte hebben ze aan alternatieve opvangmogelijkheden. Voor mensen die na de spoedeisende hulp nergens heen kunnen maar nog altijd verward zijn, bijvoorbeeld. Of een neutrale ‘time-out-ruimte’, zodat iemand na een crisis niet langer in een cellenblok bij zinnen hoeft te komen. Jacobs: ‘Als je een been breekt op straat, word je met alle egards omgeven en per ambulance naar het ziekenhuis gereden. Maar als er in je hoofd iets ‘breekt’, moet je nu nog veel te snel met de politie mee…’

Voorbeelden van projecten met betrokkenheid van een spv'er en/of wijkagent:

ZonMw Parel: signaleren niet opgehaalde medicatie voor psychiatrische aandoening

Medicijnen dragen bij aan het herstel van mensen met een psychiatrische aandoening. En aan hun kwaliteit van leven. Helaas lukt het niet altijd om medicijnen goed in te nemen. Het gevolg: terugval of zelfs een crisis. Met een signaal vanuit de apotheek kunnen hulpverleners tijdig met de cliënt in gesprek.

Het project Signaleren en Melden door Apothekers van Niet-Opgehaalde Medicatie voor mensen met een Ernstige Psychiatrische Aandoening (SMANOM-EPA) ontving op 5 oktober 2017 een ZonMw Parel. Dat gebeurde op de landelijke bijeenkomst ‘De stand in het land - Aanpak voor personen met verward gedrag’, georganiseerd door het Schakelteam Personen met Verward Gedrag en ZonMw. Begin 2018 start een proefimplementatie van het signaleringssysteem bij Amsterdamse apotheken, waarna het bij gebleken succes beschikbaar komt voor heel Nederland. Er zijn nauwe contacten met Service-apotheken en BENU-apotheken, die een landelijk netwerk hebben. Ook de WSO, de wetenschappelijke sectie van openbaar apothekers van brancheorganisatie KNMP, is betrokken. Marcel Kooij wil zich als WSO-bestuurslid inzetten om de aanpak op te nemen in de landelijke standaarden.

Lees het interview over het project met een ervaringsdeskundige, apotheker, onderzoeker en cliëntenbelang Amsterdam
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Als ik mijn medicijnen langere tijd niet inneem, kan ik hyperactief worden en ben ik sneller geïrriteerd. In het ergste geval raak ik ook echt ontregeld.’ Vorig jaar ging het nog mis, vertelt Yael Zwanink, die al een paar jaar weet dat ze een bipolaire stoornis heeft. Ze raakte even de weg kwijt en een opname was onvermijdelijk. Je zou denken: neem die medicijnen toch gewoon! Maar zo simpel is het niet, aldus Zwanink, die in het dagelijks leven ervaringsdeskundige is bij GGZ inGeest. ‘Het probleem is dat mijn medicijnen helaas nogal wat bijwerkingen hebben. Ze kunnen je emoties helemaal afvlakken, je voelt je dan een zombie… Ik heb het nodig, maar eigenlijk is die medicatie dus allesbehalve fijn.’

Lastig in te passen

Esther Kok van Cliëntenbelang Amsterdam vindt het een herkenbaar verhaal. ‘Voor mensen met een psychiatrische aandoening is het gebruiken van medicijnen vaak belangrijk, maar het vergt ook veel om ze goed in te nemen. De bijwerkingen kunnen heftig zijn, en je moet het gebruik inpassen in je dagelijks ritme.’ Volgens Kok is een goede relatie met de therapeut cruciaal.

‘Als de therapeut echt met je overlegt over de behandeling, kun je veel beter beslissingen nemen over medicijngebruik’

Ook apotheker Marcel Kooij loopt er dagelijks tegenaan dat mensen hun medicijnen niet innemen zoals bedoeld. Dat verbaast hem overigens niets: ‘Uit onderzoek blijkt dat er 771 verschillende factoren zijn die het gebruik kunnen beïnvloeden. Zo is het doseerschema vaak ingewikkeld of moeilijk vol te houden. Drie keer per dag en om de acht uur; zoiets moet je elke dag weer goed inplannen. Mensen zien vaak op tegen de bijwerkingen of hebben geen vertrouwen in de positieve effecten. En soms voelen ze zich langere tijd goed en denken: waarom heb ik dat middel nog nodig?‘

Signaal voor een gesprek

Vanuit de Amsterdamse apothekersvereniging FBA doet Kooij doet mee met een ZonMw-project dat hier wat aan wil doen. ‘Het probleem begint vaak als mensen hun medicijnen niet ophalen. Als apotheker signaleer je zoiets in je systeem, en dat is een goede aanleiding om de arts te bellen. Dat gebeurt nu soms ook, maar niet structureel.’ In het project wordt een geautomatiseerde signaalfunctie toegevoegd aan het informatiesysteem van de apotheek. Het systeem geeft een signaal zodra een bepaalde termijn wordt overschreden, waarna de apotheker meteen contact opneemt met de psychiater. Kooij: ‘De apotheker heeft al de wettelijke mogelijkheid om met een arts de farmacotherapeutische behandeling van een cliënt te bespreken. Nu wordt deze feedback-loop meer geprotocolleerd en geautomatiseerd. De arts kan vervolgens met de cliënt in gesprek. Niet met het vermanende vingertje, zo van: gij zult uw medicijnen innemen! Maar meer: wat zit er achter? Wat is de reden?’

Samen crises voorkomen

Projectleider Steve Lauriks van GGD Amsterdam is als onderzoeker betrokken bij het project. ‘Het bijzondere is dat er groepen om de tafel zitten die normaal gesproken op dit terrein niet met elkaar samenwerken: politie, GGD, GGz, apothekers, en de cliënten natuurlijk. Iedereen praat mee over hoe het systeem vorm moet krijgen. En we hebben allemaal hetzelfde doel: zorgen dat het herstel van de cliënt niet onderbroken wordt door een crisis en alles wat daarbij komt kijken. We gaan dat ook concreet meten, met behulp van anonieme registratiedata. Vermindert het aantal crises? Zijn er minder spoedinterventies nodig? Daalt het aantal opnamen?’

Puzzeltocht voor cliënt en hulpverlener

Als zorgverlener is Marcel Kooij al tevreden als hij bij één cliënt een crisis kan voorkomen. ‘Maar als deelnemer aan dit project ben ik het pas als het gros van de Amsterdamse apotheken dit systeem draait en het standaardzorg is geworden.’ Voor Esther Kok is het vooral belangrijk dat de cliënt beter wordt gehoord. ‘Hij of zij weet wat het beste werkt. Dus ook als het gaat om medicijngebruik. Bespreek steeds samen het schema, zodat je als therapeut ook inziet waarom je cliënt de medicijnen wel of niet goed gebruikt. Als je samen een goede oplossing vindt, kan medicatie ook echt bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.’ Yael Zwanink kan dat alleen maar onderstrepen.

‘Blijf als hulpverlener in gesprek met je cliënt. Vooral in het begin, als iemand nog niet goed ingesteld is en je nog niet weet wat de voor- en nadelen zijn. Dat is echt een puzzeltocht, voor de cliënt én voor de hulpverlener.’

Subsidiemogelijkheden

Heeft u een idee om samen met andere organisaties de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie. De volgende subsidieoproepen worden 3 april 2018 gepubliceerd op onze website (deadline 15 mei 2018). Er zijn al meer dan praktijkprojecten gestart! Bekijk de inspirerende voorbeelden op onze website. 

Colofon Eindredactie ZonMw, Redactie Marc van Bijsterveldt

Wilt u op de hoogte blijven?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website