In deze publicatie vindt u de presentatie en antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de informatiebijeenkomst Kansrijke start met behulp van big data op 9 oktober 2020.

Presentaties

Tijdens de online informatiebijeenkomst van 9 oktober 2020 werd de subsidieoproep (call) fase II toegelicht door Marja Westhoff (ZonMw) en Jeanet Bruil (NWO). Was er gelegenheid om vragen te stellen en werd nader kennisgemaakt met elkaar in 2 rondes break-out rooms. Hieronder vindt u de presentaties in één document:

Ga naar de presentatie

Veelgestelde vragen

Mist u een vraag of heeft u een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact met ons op via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl of via 070 34 95 003.

Thema’s

Wat wordt er wel en wat wordt er niet verstaan onder Big Data? Er zijn verschillende beschrijvingen beschikbaar.

Antwoord: Met big data wordt in deze call bedoeld: het gecombineerd gebruik van data van verschillende bronnen, maar ook het verhogen van de snelheid van beschikbaarheid van data. Er komen steeds meer grotere en complexe data verzamelingen beschikbaar. Hoe deze bronnen gecombineerd kunnen worden, maar ook bevraagd kunnen worden met nieuwe methoden uit statistiek, datamining en machine learning is de scope van deze call.

Moeten de mogelijke (onderzoeks)vragen die in de call worden genoemd, worden geïnterpreteerd als (slechts) voorbeelden van mogelijke vragen onder de genoemde thema’s?

Antwoord: Deze vragen zijn al behoorlijk richtinggevend, aangezien ze uit een intensief traject zijn gekomen in fase I. Maar deze zijn niet uitputtend. Een goed onderbouwde andere vraag kan hierin ook meelopen.

Wordt verwacht dat alle thema’s worden geadresseerd of juist enkele?

Antwoord: Een aanvraag gaat in ieder geval over 1 of meer van de thema’s ‘Ketenkwetsbaarheid’, ‘Professional’ of ‘Interventies’ in combinatie met de samenhangende thema’s ‘Vertrouwen in databeheer en –gebruik’ en ‘Eigenaarschap en governance van en toegang tot data’. Gezien de samenhang en omvang van de projecten kan een grootschalige aanpak verwacht worden met mogelijk meer samenhangende werkpakketten.

Betekent de focus op de professional dat ondersteuning vanuit het sociale netwerk of interventies die het netwerk ondersteunen geen onderdeel kunnen zijn van de projecten?

Antwoord: De call is primair bedoeld om professionals te ondersteunen. Echter wordt bij de beschrijving van het thema ‘Professionals’ ook nadrukkelijk vermeld dat ook andere informele zorgverleners zoals vrijwilligersorganisaties en (online)zelfhulporganisaties en families kunnen worden geadresseerd.

In hoeverre moet kennisbenutting in het project worden uitgevoerd?

Antwoord: Kennisbenutting is uiteindelijk wel het doel van de NWA. In hoeverre concrete implementatie al tijdens het project kan plaatsvinden zal afhangen van de kennisvraag. Betreft het onderzoek naar methodieken die al ontwikkeld zijn, dan kunnen er verdere stappen richting implementatie gezet worden dan wanneer de kennisvraag juist gaat over het ontwikkelen van nieuwe methodieken. Belangrijk is om vanaf het begin aandacht te besteden aan de uiteindelijke implementatie, dit goed te onderbouwen en al te beschrijven in de aanvraag. De expertise en ervaringen van de maatschappelijke partners in het consortium zijn hiervoor belangrijk. Denk hierbij ook na over de mogelijkheden om eindgebruikers/burgers zelf te betrekken in het onderzoek. Dit wordt gestimuleerd in de call.

Consortia

Kunnen partners die niet aan fase I hebben deelgenomen zelfstandig indienen. En: indien samenwerking met partners uit fase I noodzakelijk is hoe komen we dan in contact met deze mensen?

Antwoord: Het indienende consortium dient te bestaan uit minimaal 5 partners vanuit fase I. Ontbrekende expertise kan worden aangevuld met andere partners. Benut uw netwerk om in contact te komen met potentiële consortiumleden. De aanvrager dient in ieder geval hebben deelgenomen aan fase I. Voor verdere eisen aan deelnemende partijen, zie hoofdstuk 3 van de calltekst.

Is er plaats in de consortia voor NGO’s?

Antwoord: Afhankelijk van soort organisatie is deelname aan consortium als samenwerkingspartner denkbaar. Zie voor de richtlijnen voor de deelnemers aan de consortia hoofdstuk 3 van de calltekst.

Hoeveel consortia worden uiteindelijk gefinancierd?

Antwoord: Het thema van de call is een complex en vernieuwend vraagstuk. De verwachting is dat hiervoor grootschalige studies met samenhangende werkpakketten nodig zijn. Het totaal budget hiervoor is 2,64 miljoen euro. Het maximaal aan te vragen bedrag is 1,32 miljoen euro Afhankelijk van de omvang van de ingediende aanvragen, kunnen er 2 of meer consortia gefinancierd worden.

Wat kan ik, als praktijkprofessional betekenen in dit project met mijn netwerk?

Antwoord: Maatschappelijke partijen zijn een vereiste in de call om goede kennis van de problematiek en implementatie vraagstukken in te brengen vanuit de praktijk. Afhankelijk van de kennisvragen zullen bepaalde partijen nodig zijn. 

Hoe kunnen HBO’s actief participeren?

Antwoord: Praktijkgericht onderzoek is onderdeel van de inzet op het benutten van de hele kennisketen

Invloed Covid-19

Is er in de call plaats voor vaagstukken die nu zijn ontstaan omtrent big data en kansrijke start in een maatschappij met coronamaatregelen?

Antwoord: De formulering van de thema’s in de calltekst zijn n.a.v. Covid-19 niet inhoudelijk aangepast. Maar binnen de gekozen thema’s kunnen vraagstukken die aan corona gerelateerd zijn mogelijk wel een plek krijgen in de uitwerking.

Beoordeling

Waarom is er gekozen voor internationale peer review, gezien de focus op maatschappelijke impact?

Antwoord: Voor de beoordeling van de aanvragen zal zowel nationaal als internationaal worden gezocht naar referenten met expertise op de verschillende vakgebieden die in de call gevraagd worden. Belangrijk is om de aanvragen zodanig op te stellen dat alle benodigde informatie over de context in de aanvraag staat, zodat een goede beoordeling mogelijk is.

Tijdpad

Moet er een METC verklaring zijn afgegeven, voordat men kan starten? Of is METC in zo’n complexe aanvraag onderdeel van het project? En geldt voor het datamanagementplan hetzelfde?

Antwoord: In de call zijn voorwaarden opgenomen over ethische en juridische aspecten (3.5 subsidievoorwaarden). Een onderzoeksproject kan pas starten als NWO een kopie van de noodzakelijke ethische verklaring en/of vergunning heeft ontvangen. De datamanagementparagraaf maakt deel uit van de aanvraag . Na toewijzing van een aanvraag dient de onderzoeker de datamanagementparagraaf uit te werken tot een datamanagementplan. DPIA maakt onderdeel uit van het datamanagementplan.

In samenwerking met:

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website