Als professional of onderzoeker in de geboorte- en jeugdgezondheidszorg zet u zich dagelijks in voor optimale ontwikkelingskansen van (aanstaande) gezinnen en jonge kinderen. U weet dat kwetsbare kinderen en gezinnen een betere start hebben naarmate ze eerder in het leven de noodzakelijke zorg en steun krijgen. Maar hoe krijgt u hen zo vroeg mogelijk in beeld? Wat zijn beschermende factoren in hun leven? Welke zorg en steun is werkelijk effectief? Onderzoek met big data kan deze vragen beantwoorden. U kunt hieraan bijdragen én hierbij vooroplopen.

Big data-analyses voor een kansrijke start

De call Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data wil onderzoekers stimuleren om big data-analyses in te zetten om kinderen een kansrijke start in het leven te bieden. Het onderzoek dient te bestaan uit een combinatie van datascience met kennis uit sociaal-medische en gezondheidswetenschappen en sociale geesteswetenschappen, en inzichten van praktijkprofessionals, maatschappelijke partners en bedrijven. Als onderzoekers gaat u met behulp van big data op zoek naar innovatieve antwoorden op vraagstukken over het bieden van de  best passende hulp en ondersteuning aan (aanstaande) gezinnen en kinderen in kwetsbare situaties.   
 

Op zoek naar maatschappelijke doorbraken 

Door big data - van bestaande en nieuwe (ongestructureerde) data – te combineren met nieuwe analysetechnieken ontstaan uitdagende mogelijkheden om tot kennisdoorbraken te komen. ZonMw en NWO roepen u op mee te denken over onderzoek dat big data op deze manier inzet. Bedoeling is dat dit onderzoek leidt tot maatschappelijke doorbraken op het gebied van preventie, hulp en ondersteuning aan (aanstaande) gezinnen en kinderen. Met name waar het de eerste duizend dagen vóór, tijdens en na de geboorte betreft. Professionals gebruiken de opgedane kennis om in deze periode een kansrijke start van kwetsbare kinderen in (aanstaande) gezinnen te bevorderen. 
 

Data+ data+ data: big data 

Iedere professional en onderzoeker in de gezondheidszorg registreert. Zo zijn er, verspreid over zorgorganisaties en domeinen, veel interessante gegevensbronnen, veelal in de vorm van data in computerbestanden. Denk aan de dossiers in JGZ, in ziekenhuizen en geboortecentra, aan data bij huisartsen en aan gegevens bij zorgverzekeraars. Ook elders zijn bruikbare, vaak nog ongestructureerde, databronnen te vinden, die nu (nog) niet worden gebruikt. Bestaande en nieuwe computertechnologie maakt het mogelijk deze bronnen snel te doorzoeken, en de data te analyseren, te classificeren en te clusteren. Met de juiste programma’s en verbanden zijn veelzeggende en niet eerder gesignaleerde patronen op te sporen. Ze kunnen radicaal nieuwe inzichten bieden, bijvoorbeeld in risicofactoren en beschermende factoren voor het ontstaan van kwetsbaarheid. Ze kunnen zo kennis opleveren voor preventie, goede gezondheidszorg en steun. 
 

Datascience

De wetenschap om big data-onderzoek te doen is al ver. Data science gaat over het bevragen en het inzetten van buitengewoon grote en complexe dataverzamelingen. Traditionele analysetechnieken, zoals statistische bewerking van data, volstaan daarvoor niet meer.  Er zijn inmiddels veel andere vormen van dataonderzoek met kunstmatige intelligentie beschikbaar. Eén voorbeeld: programma’s voor textmining kunnen dossiers doorzoeken waarin de data met tekst zijn opgeslagen. 
 

Zorgvuldigheid voorop

Het is de wetenschappelijke uitdaging van nu en de toekomst om big data op gezondheidszorggebied slim te gebruiken. Die aanpak heeft veel potentie. Maar er zijn ook risico’s en beperkingen om rekening mee te houden. Voorop staat dat met alle data zorgvuldig moet worden omgesprongen. Dat beoordelen en onderzoeken is allemaal werk voor data-experts samen met inhoudelijk deskundigen. Uiteraard gelden daarbij de bestaande wettelijke en ethische normen.  ZonMw verwacht van alle onderzoekers naleving hiervan. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de onderzoeksopzet. 
 

Samenwerking in multidisciplinaire consortia, een vereiste van NWA

Grootschalig onderzoek op basis van big data is alleen mogelijk in grotere samenwerkingsverbanden. Zo’n samenwerkingsverband of consortium kan de samenwerking tussen en afstemming van professionals en onderzoekers van geboortezorg, JGZ en andere relevante terreinen verstevigen. Zo kunnen de integrale aanpak en de maatschappelijke impact van zorg groeien. Dat willen we met de call nadrukkelijk stimuleren. Voor een passende onderzoeksopzet en een slim gebruik van de data is bovendien samenwerking met big data-experts onontbeerlijk. In het onderzoeksteam horen dus zowel sociaal- en geesteswetenschappelijke, sociaal-medische en gezondheidswetenschappelijke onderzoekers en praktijkprofessionals als big data-wetenschappers. De vorming van zo’n breed onderzoeksconsortium is een NWA-voorwaarde voor het indienen van een onderzoeksvoorstel. De procedure in deze call voorziet in de vorming van zo’n consortium.
 

Presentatie en veelgestelde vragen informatiebijeenkomst

Tijdens een interactieve informatiebijeenkomst ‘Kansrijke start met behulp van big data’ op 25 september 2019 werden geïnteresseerden uit de verschillende domeinen geïnformeerd over de subsidieoproep. In dit document vindt u de presentatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Meedoen?

Hebt u wetenschappelijke expertise op het terrein van sociale- en geesteswetenschappen, exacte en natuurwetenschappen of sociaal-medische en gezondheidswetenschappen? Beschikt u over brede praktijkkennis van de geboortezorg  en/of de JGZ of andere relevante maatschappelijke terreinen? Hebt u bovendien goede contacten met de achterban? Of combineert u praktijkkennis met onderzoekservaring? En wilt u vooroplopen in het realiseren van doorbraken in de geboortezorg en de JGZ? Maak dat uw interesse voor meedoen aan deze call kenbaar in een motivatiebrief met cv. In de call for proposals leest u hoe u deze in kunt dienen. Wij zien uit naar uw reactie.
 

Procedure en tijdpad 

We ontvangen uw motivatiebrief graag uiterlijk 24 oktober 2019 om 14.00 ’s middags. Op basis van de motivatiebrieven selecteert de beoordelingscommissie deelnemers voor een meerdaagse workshop op 16 en 17 januari 2020 om plannen te ontwikkelen voor scenario-onderzoek in consortiumverband. Op een bijeenkomst op 5 maart 2020 worden deze plannen gepresenteerd. Uitgewerkte subsidieaanvragen van de gevormde consortia ontvangen wij uiterlijk 9 juni 2020. Wij raden u aan om deze data alvast in uw agenda te noteren.
 

Alle informatie

Alle informatie, zoals toelichting op en nadere uitwerking van de onderzoeksvragen, voorwaarden voor deelname, wetenschappelijke vereisten, tijdpad en budgetten vindt u in de call for proposals.

Voor meer informatie kunt u terecht op de programmapagina van het programma Big data en kansrijke start. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via bigdata-kansrijkestart@zonmw.nl.

In samenwerking met:

Tekst Veronique Huijbregts. Afbeelding Aad Goudappel.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website