Wat een belangstelling voor het nieuwe Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd! Ruim 160 belangstellenden telde de informatiebijeenkomst van ZonMw op 25 april 2018. In dit verslag vindt u de uitkomsten van de ochtend- en middagsessie, inclusief praktische informatie over de subsidieoproep.

Inhoud

Welkom!

Vicky Verschoor van ZonMw deed een korte peiling tijdens het openingswoord. Wie hebben belangstelling voor dit programma? Uit de peiling blijkt dat vooral maatschappelijke organisaties voor zorg en welzijn op deze bijeenkomst zijn afgekomen. Een derde van de 160 belangstellenden heeft ervaring met het aanvragen van subsidie bij ZonMw.

Wilt u indienen?

Let op: stuur uiterlijk 1 mei 2018 om 12.00 uur een mail naar: amd@zonmw.nl. Geef in deze mail aan wat u wilt gaan doen, voor welke doelgroep en met welke samenwerkingspartners. U krijgt hier geen feedback op:  ZonMw heeft de informatie nodig om een beoordelingswerkgroep samen te stellen. U krijgt wel een ontvangstbevestiging.

  • Subsidieaanvragen die niet op deze wijze via de mail zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen.
  • De deadline voor het indienen van de complete subsidieaanvraag is 22 mei 2018 om 12.00 uur.
  • De volledige subsidieoproep  en criteria leest u in de subsidiekalender van ZonMw.

Experimenteer met ons mee!

‘Jongeren willen zich inzetten voor de samenleving, maar ze willen ook hun eigen talenten ontwikkelen.’ Aldus Monique Limpens van VWS en lid van het kernteam. Het kernteam is trekker van de beweging naar een maatschappelijke diensttijd. In haar presentatie legde ze uit hoe dit programma is ontstaan. ‘Laten we met elkaar een label maatschappelijke diensttijd ontwikkelen.’

Stuur 1 mei voor 12.00 uur een mail als u meedoet

Mirre Hubers van ZonMw presenteerde de subsidieoproep Maatschappelijke Diensttijd. Hoe ziet deze eerste ronde eruit? Waar moet een aanvraag aan voldoen? Er passeerden veel tips de revue, zoals: laat jongeren meelezen met de aanvraag.

Veel gestelde vragen over de subsidieoproep

Dit moet een feestje voor jongeren worden

Hoe worden jongeren betrokken bij het ontwerp van de maatschappelijke diensttijd? Felisha Aakster van de Nationale Jeugdraad vertelde hoe jongeren via focusgroepen meewerken. Miek Crouzen van communicatiebureau Youngworks legde uit hoe jongeren worden betrokken in jongerenpanels. ‘Dit moet een feestje worden voor jongeren.’

Klik hier voor het pitchfilmpje van VWS
Staatssecretaris
NJR

Veel gestelde vragen presentatie focusgroepen

Aanvraag indienen? Gebruik ProjectNet

Een aanvraag indienen, doet u via ProjectNet: het elektronisch systeem van ZonMw. Patty Korevaar van ZonMw liet de deelnemers tijdens de informatiebijeenkomst zien hoe ProjectNet werkt. Wie op 1 mei een aanmeldingsmail stuurt, krijgt per ommegaande een hand-out met aanwijzingen en tips.

Veel gestelde vragen Projectnet

Hoe ziet de begroting eruit?

Peter van Daalen de Jel en Jeroen Hermans van ZonMw gaven tijdens de informatiebijeenkomst aan waar de begroting aan moet voldoen. De twee belangrijkste vragen bij het checken van de begroting: Zijn de kosten in redelijke verhouding tot de activiteit? En kunnen de kosten worden onderbouwd?

Veel gestelde vragen over de begroting

Vragen over subsidierondes  2

 

Onze organisatie is een samenwerkingsverband van drie organisaties. Moeten die allemaal tekenen?

Ja.

Wat is de deadline voor de tweede subsidieronde?

11 september 2018.

Wat zijn de eisen in de tweede subsidieronde?

Die zijn nog niet bekend.

Wat gebeurt er na twee rondes?

Dat weten we nog niet. We zitten nu in de ontwerpfase. Hoe het verder gaat hangt af van de uitkomsten van de experimenten.

Kan ik met mijn organisatie meerdere projecten indienen?

Ja.

Vragen over vergoedingen voor maatschappelijke diensttijd

 

Mag ik experimenteren met vergoedingen voor jongeren?

Ja, mits het past binnen de bestaande wet- en regelgeving. Als het om geld gaat, geldt een wettelijk maximum van € 150 per maand. Maar u kunt ook aan andere beloningen denken, zoals certificaten. Er zijn hier al mooie voorbeelden van. Experimenteer hiermee binnen de proeftuinen. Tip van jongeren: laat jongeren zelf kiezen tussen verschillende mogelijkheden van beloning.

Hoe  maak ik een certificaat dat waarde heeft?

Dat bepaalt u zelf. Een voorbeeld zou kunnen zijn een referentie met daarin de ervaringen en vaardigheden die de jongere tijdens de maatschappelijke diensttijd heeft opgedaan.

Vragen over de subsidievoorwaarden 1

 

Wat zijn bestaande initiatieven?

Het gaat om organisaties die nu al maatschappelijke activiteiten ontwikkelen. Er komen in deze eerste ronde dus geen initiatieven in aanmerking die helemaal nieuw zijn. Misschien kan dit wel in de tweede ronde.

Zit er een leeftijdsgrens aan de doelgroep jongeren?

Nee. Om breed te kunnen experimenteren wat wel én wat niet werkt bij verschillende doelgroepen is dit bewust niet gedaan.

Wat wordt er bedoeld met regionaal bereik?

Bij de beoordeling van de aanvragen wordt altijd gekeken of de resultaten die de proeftuin oplevert aanknopingspunten biedt voor nadere invulling van het concept maatschappelijke diensttijd én of de proeftuin elders bruikbaar is en een brede toepassing kan hebben.

Wat is grootstedelijk?

Grootstedelijk gaat over grotere steden. Dit gaat dus niet alleen over de vier grote steden.

Vragen over de subsidievoorwaarden 2

 

Wat betekent té kleinschalig?

Eigenstandige, kleinschalige activiteiten op één plek komen niet in aanmerking. Te kleinschalig wil zeggen: als het te weinig info oplevert voor een brede implementatie.

Mag het vrijwilligerswerk in het buitenland worden aangeboden?

Nee, de maatschappelijke diensttijd geldt alleen voor plekken in Nederland. U kunt wel doelen in het buitenland nastreven, maar de jongeren vervullen hun diensttijd hier in Nederland voor een Nederlands doel.

Kan ik de activiteit ook zonder samenwerkingspartner doen?

Ja dat kan, als u zelf beschikt over expertise op het gebied van werven, matchen, het beiden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren.

In het Regeerakkoord staat dat de diensttijd voor zes maanden geldt. Klopt dat?

Nee, de voorwaarden van ZonMw zijn leidend. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord zijn ideeën nader vorm gegeven met input van organisaties en jongeren. U leest dit ook in de kamerbrief van april 2018. Deze vindt u onderaan deze publicatie.

Vragen over de subsidievoorwaarden 3

 

Hoe lang duurt de maatschappelijke diensttijd?

Daar bent u vrij in om zelf te bepalen.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren vrijwilligerswerk doen?

Vanaf 15 jaar in ieder geval. Voor jongere jongeren kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zorg dat u zich aan de wet houdt. Maatschappelijke diensttijd kan ook andere betrokkenheid van jongeren stimuleren dan vrijwilligerswerk. Denk aan de organisatie van een debat, of het samen opknappen van een speeltuin.

Mogen scholen meedoen?

Ja mits de maatschappelijke diensttijd extra-curriculair en vrijwillig wordt aangeboden.

Hoe belangrijk is expertise op het gebied van jongeren?

Heel belangrijk: zowel bij de werving als bij het matchen en begeleiden van jongeren. Maar ook bij het schrijven van de aanvraag zijn de perspectieven van jongeren van belang.

Vragen over verschil met maatschappelijke stage

 

Vervangt dit de maatschappelijke stage?

Nee, de maatschappelijke stage is onderdeel van het curriculum. De maatschappelijke diensttijd niet.

Wat is het verschil met de maatschappelijke stage?

Dat zal komend jaar duidelijk worden. Wat nu al duidelijk is, is dat de maatschappelijke diensttijd geen stage 2.0 wordt. En dat de diensttijd niet alleen speelt tijdens de schoolperiode van jongeren, maar tijdens hun hele levensfase als jongere.

Overige vragen 1

 

Wordt de maatschappelijke diensttijd verplicht?

Dat bepaalt de politiek. Dit kabinet stelt het nu niet verplicht.

Komt er een databank waar maatschappelijke organisaties hun aanbod in kunnen zetten?

Niet binnen de proeftuin, misschien wel daarna.

Onze jongeren zijn gevraagd voor het jongerenpanel, maar ze gaan ook onze aanvraag indienen. Kan dat?

Nee dat kan niet. Jongeren kunnen geen aanvraag beoordelen via het jongerenpanel als ze zelf belangen hebben binnen een proeftuin.

Overige vragen 2

 

Is er communicatie vanuit de overheid als dit gaat starten?

Ja er start vanuit het Rijk een communicatietraject over maatschappelijke diensttijd. Zo kunnen we met elkaar een beweging in gang zetten. Jongeren krijgen hier een rol in. Binnen vijf weken is bekend welk communicatiebureau deze kar gaat trekken.

Het CDA zegt dat jongeren voorrang krijgen bij solliciteren als ze dit doen. Klopt dat?

Er is van alles gezegd door politici, maar dit kan qua regelgeving vooralsnog niet.

Hoe kijkt de VNG hiernaar?

Met de VNG is regelmatig overleg op bestuurlijk niveau. Op werkniveau zijn diverse gemeenten en provincies betrokken.  

Waarom wil ZonMw namen hebben voor de beoordelingswerkgroep?

Omdat dit voor ZonMw een nieuw terrein is. De mensen die u voordraagt, zullen uw eigen aanvraag niet beoordelen. ZonMw zal natuurlijk ook zelf mensen benaderen. Overigens is het niet verplicht om mensen aan te leveren.

Financieel gerelateerde vragen 1

 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Er is € 20 miljoen beschikbaar voor 2018. Er komen twee subsidierondes.

Hoe is die 20 miljoen verdeeld over twee subsidierondes?

Dat is nog niet bekend. Er wordt in ieder geval voor gezorgd dat er voldoende subsidiegeld beschikbaar is voor de tweede ronde.

Is het een pre als instellingen zelf meebetalen?

Cofinanciering is niet verplicht maar wel een pre.

Hoeveel geld mag ik aanvragen?

Minimaal € 100.000, maximaal € 1.000.000

Financieel gerelateerde vragen 2

 

Zijn er richtlijnen voor subsidiebudget per jongere?

Nee, maar het moet wel redelijk zijn. Het aangevraagde budget wordt afgewogen tegen de omvang en het bereik van de proeftuinen.

Kan ik geld begroten voor het monitoren?

Ja, dat kan: maximaal 5% van de totale begroting tot een max. van 25.000 euro.

Moeten wij zelf een projectleider opnemen in de begroting of levert ZonMw een projectleider?

U neemt zelf een projectleider op in de begroting.

Is er structureel geld na deze twee rondes?

Dat weten we niet. We bouwen momenteel een brug waar we zelf overheen gaan lopen. Het is verstandig dat u zelf nadenkt over de voortzetting van het initiatief na afloop van de subsidieperiode. 

Vragen over de subsidierondes 1

 

Is de eerste subsidieronde anders dan de tweede subsidieronde?

Dat hangt ervan af wat er in de eerste ronde wordt ingediend. Aan de hand van de werkconferentie van 18 mei en een inventarisatie van witte vlekken worden de eisen voor de tweede subsidieronde opgesteld.

Moet ik op 1 mei al weten wie mijn samenwerkingspartners zijn?

Op 1 mei willen we graag weten met wie u gaat samenwerken. Maar pas op 22 mei hebben we samenwerkingsovereenkomsten nodig die zijn ondertekend door alle partijen. Begin op tijd met het regelen van die overeenkomsten, in verband met vakanties.

Wanneer is een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst nodig?

Als de proeftuin met meerdere partners wordt uitgevoerd, moet dat goed worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op de website is een format voor een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst.

Monique Limpens VWS
Mirre Hubers

Waar komen de jongeren vandaan uit de focusgroepen?

In de focusgroepen zitten jongeren die afgelopen maanden al hebben meegedacht met het Rijk en nieuwe jongeren. Er is oog voor een gevarieerde samenstelling en afspiegeling van de maatschappij.typo3/#_msocom_1

Zijn verschillende jongeren vertegenwoordigd in de jongerenpanels?

Er is oog voor een gevarieerde samenstelling en afspiegeling van de maatschappij. Aanmelden voor het jongerenpanel? zie https://www.njr.nl/vacature/panellid-maatschappelijke-diensttijd

 

Kan de jongerensamenvatting in de vorm van een filmpje worden ingediend?

Nee, in deze eerste subsidieronde kunt u alleen tekst aanleveren.

Zaal

Kan ik scrollen zonder iets in te vullen?

Ja dat kan. Zodra u zich heeft aangemeld in het hoofdmenu, kunt u scrollen en alvast de vragen zien.

Wat vul ik in bij ‘projecttype’?

Daar vult u ‘ontwikkeltraject’ in.

Kan ik bijlagen meesturen?

Jazeker, dat is verplicht. Let op het kan alleen in pdf-vorm.

Waarom moet ik op tijd beginnen met ProjectNet?

Dit geldt vooral als uw organisatie nog niet bekend is bij ZonMw. U moet dan namelijk uw organisatie eerst digitaal aanmelden. Dat kost 24 uur.  Het kost ook tijd om alle samenwerkingspartners in te voeren.

Waarom is er gekozen voor een projectleider en penvoerder?

Dat is de persoon waar ZonMw het contact mee onderhoudt.

Kan ik de sheet met loonkosten wijzigen?

Nee.

Moeten de uren van de samenwerkingspartners in de begroting staan?

Ja, als deze partners in de samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen, moeten ze in de personeelskosten worden opgenomen.

Mag ik geld reserveren voor monitoring?

Ja we vragen u om mee te doen aan de monitoring. U kunt daarvoor geld reserveren op te begroting. Specifieke voorwaarden staan in de subsidievoorwaarden.

Moeten we een voortgangsverslag maken?

Alleen als u meer dan 500.000 euro subsidie krijgt, vragen we u om een voortgangsverslag te maken. Onder dat bedrag is een eindverslag voldoende.

Kan de verhouding qua voorschot 80/20 worden veranderd in 90/10?

Nee, we hebben hier bewust voor gekozen zodat we nog kunnen bijsturen. Maar we begrijpen dat dit lastig kan zijn voor maatschappelijke organisaties. U kunt ZonMw een verzoek doen om bijvoorbeeld twee of drie maanden voor de einddatum aanvullend 10% te bevoorschotten, hetgeen wel moet worden onderbouwd. ZonMw zal hier dan een besluit over nemen. 

Wat doe ik als er wijzigingen zijn tijdens het project?

Overleg hierover met ZonMw omdat dit ook financiële consequenties kan hebben. Er wordt in ieder geval geen hoger budget toegekend.

Kan ik geld aanvragen om een kantoor te huren voor deze activiteit?

Nee, het gaat om bestaande initiatieven en huisvestingskosten zijn niet subsidiabel.

Mag er een post onvoorzien op de begroting?

Ja dat mag wel op de begroting (5%), maar niet bij de afrekening. Dan moet alles gespecificeerd zijn.

Welk tarief voor zzp’ers mogen we hanteren?

Het te hanteren tarief moet in verhouding staan tot het opleidings- en kennisniveau van de betreffende medewerker, waarbij door ZonMw Het een maximum tarief voor zzp’ers wordt gehanteerd van is 125 euro per uur inclusief btw.

Heeft u vragen over de informatiebijeenkomst of de subsidieronde? Stel ze via amd@zonmw.nl of via 070 349 52 45.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website