Het programma Citizen Science wordt ondersteund door een onafhankelijke programmacommissie. Wij stellen de leden van de commissie graag aan u voor.

Leden programmacommissie

Karen van Ruiten (voorzitter), Robin Koops, Chandra Verstappen, Thijs van Mierlo, Linda Troost, Eveline Wouters, Helianthe Kort, Jean-Pierre Wilken

Voorzitter Karen van Ruiten

Ik ben Programmadirecteur bij Alles is Gezondheid, Nationaal coordinator Health, Wellbeing for all bij SDG Nederland.

Als voorzitter zal ik als eerste in de mooie mix van commissieleden onze persoonlijke ervaringen bekijken. Niet alleen wat we professioneel meenemen, maar ook onze eigen ervaring. Niet alleen vanuit het hoofd werken maar ook vanuit gevoel; die combinatie is krachtig. Daarnaast kunnen we hopelijk de mooie dingen die via co-creatie van burger en wetenschap ontstaan, meer bekendheid geven.

Lees het interview met Karen van Ruiten.

portretfoto Karen van Ruiten
portretfoto Jean Pierre Wilken

Commissielid Jean-Pierre Wilken

Ik ben lector Participatie, Zorg en Ondersteuning bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Ik hou me bezig met onderzoek op het gebied van het sociaal domein en het snijvlak met gezondheidszorg, in het bijzonder integraal werken, ervaringsdeskundigheid, sociale inclusie en informele zorg.

De betekenis van ervaringskennis wordt steeds belangrijker. Daarom komt het programma rond citizen science voor gezondheid en zorg op een goed moment. Er is nog veel te ontwikkelen rond de inzet van burgers bij onderzoek. Co-creatie is een uitdaging. Daarbij is ook van belang praktische en ethische dilemma’s te onderkennen.

Commissielid Eveline Wouters

Ik ben als lector verbonden aan de Fontys Paramedische Hogeschool en als bijzonder hoogleraar aan Tranzo, Tilburg University. Ik doe onderzoek naar technologische en sociale innovaties in de zorg en wat dit betekent voor de samenwerking tussen verschillende betrokken partijen.

Het programma ‘Citizen science voor gezondheid en zorg’ spreekt mij aan omdat het bijdraagt aan een echte verandering in het denken en doen over gezondheid. Burgers zijn hierbij letterlijk leidend. Door dit subsidieontwerp wordt optimaal mogelijk gemaakt onderzoek te doen dat bijdraagt aan meer zelfregie en minder gezondheidsongelijkheid.

Sociale en technologische innovaties gaan daarbij hand in hand. Er wordt, naast de kracht van burgers, gebruik gemaakt van de mogelijkheden van technologie en het bedrijfsleven, naast de duurzame kracht van de wetenschap. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen partijen en een hoge mate van creativiteit en co-creativiteit. Een prachtige en inspirerende uitdaging, waar alle partijen voldoening uit zullen halen en waar veel van geleerd kan worden.

portretfoto Eveline Wouters
portretfoto Thijs van Mierlo

Commissielid Thijs van Mierlo

Ik ben directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), een landelijke vereniging van bewonerscollectieven die werken aan leefbare buurten en wijken.

Ik werk iedere dag aan praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dat doe ik in woord en daad. Door op zoek te gaan naar wat mensen zelf en gemeenschappen samen kunnen bereiken. Ook in onderzoek is de rol van burgers van groot belang, Citizen science geeft aan veel mensen een mogelijkheid om door middel van hun passie en kennis bij te dragen aan onderzoeksvragen. Ik vind hierbij gelijkwaardigheid in de samenwerking, aansluiten bij de passie en motivatie van deelnemers en het vergroten van maatschappelijke impact van groot belang.

Commissielid Chandra Verstappen

Ik ben senior adviseur & projectleider bij Pharos. Wij dragen bij aan het verkleinen van de grote gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen inwoners van Nederland. We werken aan kwaliteit en toegang van gezondheid en zorg voor iedereen. Mijn aandachtsgebieden zijn het ‘betrekken en bereiken’ van mensen in kwetsbare omstandigheden en ‘digitale zorg voor iedereen’.

Citizen Science in gezondheid en zorg kan ervoor zorgen dat zorg/welzijn beter aansluit bij individuele inwoners. En kan daarmee bijdragen aan betere kwaliteit van zorg. Mijn bijdrage aan het programma is dat ik steeds in de gaten houd dat ook de invalshoek en behoeften – de stem - van mensen die minder gezondheidsvaardig zijn óók aan bod komen. Hoe en wanneer inwoners/patiënten/cliënten betrokken worden in projecten is daarbij cruciaal. Ik ben tevreden als de onderzoeken met, door en voor inwoners leiden tot uitkomsten die echt inclusief en representatief zijn. Zodat beleid, interventies, tools, werkwijzen, etc. beter aansluiten bij wat er nodig is om gezondheidsachterstanden te verkleinen.

 

portretfoto Chandra Verstappen
portretfoto Helianthe Kort

Commissielid Helianthe Kort

Ik werk zowel als lector bij Hogeschool Utrecht bij het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties van het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam leven en als deeltijdhoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven met de leerstoel Building Healthy environments for Future Users binnen de faculteit Bouwkunde. Een combinatie van de domeinen gezondheid, bouwkunde en technologie, waar ik met zeer veel plezier aan werk.

Bij Citizen Science gaat het bij mij om de burgers die heel goed weten welke hobbels henzelf, dan wel hun ouders / kinderen, in de weg zitten om een leven, ondanks ziekte dan wel beperking, te kunnen leiden naar eigen zin. De hobbels zien en ervaren zij wellicht dagelijks, maar het is hen onbekend bij wie je kunt aankloppen. Burgers hebben vaak een goede kijk op hoe het anders zou kunnen. Om passende oplossingen te kunnen realiseren heb je draagvlak, succesvolle samenwerking en kennis nodig. Dit kunnen onderzoekers vanuit het HBO en de universiteit hen bieden.

Commissielid Robin Koops

Ik ben 54 jaar, ik ben getrouwd en we hebben 2 kinderen. Ik ben ondernemer, constructeur van beroep, en uitvinder van de kunstalvleesklier. Vanuit die hoedanigheid geef ik leiding aan Inreda Diabetic B.V.

Citizen Science is een ondergewaardeerde factor binnen de medische zorg en wetenschap. De afstand tussen burger en wetenschap is soms immens groot.  Ik denk dat Citizen Science een belangrijke rol kan spelen door burgers en zelfonderzoek meer te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek. Daardoor kan er een brug worden geslagen die  een belangrijke bijdrage kan leveren tot een betere en efficiëntere medische zorg.

Lees het interview met Robin Koops.

portretfoto Robin Koops
portretfoto Linda Troost

Commissielid Linda Troost

Ik ben managing partner en senior adviseur bij Beaumont Communicatie & Management. Als senior communicatieadviseur help ik ontwikkelaars, overheden, corporaties en andere partijen bij het bereiken van hun doel: betere plannen maken, vergroten van draagvlak van beleid of versterken van de marktpositie.

Ik geloof dat je met elkaar beter plannen maakt. Dat is mijn drijfveer voor kwalitatieve participatie op tal van thema’s. Dit sluit naadloos aan bij het doel van citizen science voor gezondheid en zorg. Ik kijk uit naar al die creatieve, innovatieve en duurzame oplossingen. 

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website