Het gaat economisch beter, maar de schulden- en armoedeproblematiek in Nederland groeit. Hoe kunnen we deze armoede bestrijden, het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever helpen?

Het programma Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt drie miljoen euro beschikbaar om deze vragen te onderzoeken in kennisketen-brede interdisciplinaire consortia. Gemeenten, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde (maatschappelijke) partijen kunnen van 9 maart tot 23 april 2019 bij ZonMw een motivatiebrief indienen.

Waar moet het onderzoek over gaan?

Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven schulden en armoede te willen bestrijden. Binnen enkele jaren moeten concrete verbeteringen zijn gerealiseerd. Onderzoek is nodig om bijvoorbeeld gemeenten te helpen hun vraagstukken te beantwoorden. Ook moeten nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden om effectief met armoede en schuld om te gaan. Voor de NWA is de aandacht voor kennisoverdracht, kennisbenutting en toepassing van de resultaten gedurende de gehele looptijd van de projecten van groot belang.

Er zijn drie thema’s waar je onderzoek over kan gaan.

  • Leven in armoede en sociale uitsluiting. Welke achterliggende mechanismen spelen er op dit thema, wat is het gevolg van opgroeien in armoede en welke oplossingsstrategieën zijn er? Hoe kunnen gemeenten hun inwoners hierop een passende dienstverlening bieden?
  • Verborgen armoede bij diverse groepen. Het signaleren en het benaderen van doelgroepen die leven in armoede met passende dienstverlening ter verlichting van de problematiek staat in dit thema centraal. Specifieke aandacht gaat uit naar werkende armen.
  • Evaluatie- en effectiviteitsonderzoek naar integrale en samenlopende interventies. Verschillende projecten in de lokale uitvoeringspraktijk worden onder dit thema geschaard. In de oproep wordt ruimte gelaten voor de invulling daarvan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan integrale, domeinoverstijgende aanpakken bij multiproblematiek en de samenloop van interventies op het snijvlak van incasso en schuldhulpverlening.  

De procedure

De motivatiebrieven konden tot uiterlijk 14.00 uur op 23 april 2019 worden ingediend. Ook andere geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de motivatiebrieven op vastgestelde criteria. De commissie geeft per thema aan welke partijen samen een consortium mogen vormen. Kennisorganisaties en gemeenten ontvangen een eerste subsidie voor het uitwerken van een subsidieaanvraag in het consortium. Deze subsidieaanvraag moet uiterlijk 26 november 2019 ingediend zijn. De beoordelingscommissie beoordeelt deze aanvragen op relevantie en kwaliteit. Bij honorering kunnen de consortia daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering, die duurt tot eind 2023.

Zie de oproep voor de criteria, procedure en subsidievoorwaarden.

Wie kunnen aan de slag met de nieuwe kennis?

De kennis die wordt opgedaan in de onderzoeken is bedoeld voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Denk daarbij aan klantmanagers, sociaal werkers, beleidsmedewerkers en medewerkers van wijkteams. Het uiteindelijke doel is om de begeleiding en ondersteuning aan cliënten en burgers te optimaliseren.

Over deze oproep

Het initiatief voor deze subsidieoproep ligt bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Vakkundig aan het werk
De uitvoering van de subsidieoproep sluit nauw aan bij het kennisprogramma Vakkundig aan het werk van ZonMw. Doel van dit programma is het ontwikkelen van nieuwe wetenschappelijke kennis, waar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk van kan profiteren, met als uiteindelijk doel een effectievere dienstverlening aan de burger. In samenwerking met het ministerie van VWS, de VNG, UWV en Divosa voert ZonMw dit programma uit in opdracht van het ministerie van SZW.

Nationale Wetenschapsagenda -programma
Het NWA-programma wil bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht) en tussen diverse nationale en internationale agenda’s. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een kennisketen-brede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners inclusief vakdepartementen, bedrijven en NGO’s zijn daarom cruciale kenmerken in de consortia van NWA-projecten en programma’s.

De overkoepelende ambitie van het NWA-programma is het leveren van een positieve en structurele bijdrage aan de mondiale kennismaatschappij van morgen, waar nieuwe kennis gemakkelijk doorstroomt van onderzoeker naar gebruiker en waar nieuwe vragen vanuit de praktijk en de samenleving snel en vanzelfsprekend ingang vinden in nieuw onderzoek. Dit kan alleen bereikt worden door vandaag bruggen te bouwen om met elkaar wetenschappelijke en (mondiale) maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
De subsidieoproep Schulden en armoede is tot stand gekomen binnen actielijn 2 van het NWA-programma, waarin thematische programma’s, die zich lenen voor een brede NWA-aanpak, worden ontwikkeld in samenspraak met vakdepartementen.

Meer Weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website