De vierde fase van het programma InZicht loopt af. In deze evaluatie laten we zien wat deze fase van het programma heeft opgeleverd en doen we aanbevelingen voor een eventuele vijfde fase.

voorblad van de evaluatie van de vierde fase van InZicht

De evaluatie bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de visie van de stuurgroep van InZicht vertolkt. In het tweede deel geven mensen van buiten de stuurgroep van InZicht hun mening over het programma. En in de nabeschouwing reflecteert de stuurgroep op de overeenkomsten en verschillen tussen de bevindingen en naar wat dat betekent voor de aanbevelingen.

De volledige evaluatie is in deze digitale publicatie terug te lezen. Wilt u de evaluatie liever als PDF lezen? Dan kunt u de volledige tekst van de evalatie downloaden.

Download het evaluatierapport

Inhoud

Evaluatie

In het eerste deel van de evaluatie wordt de visie van de stuurgroep van InZicht vertolkt. Welke resultaten zijn er volgens hen bereikt in de vierde fase van het programma? En zijn de gestelde doelen volgens hen ook daadwerkelijk behaald?

Ga naar deel 1 van de evaluatie

In het tweede deel van de evaluatie geven mensen van buiten de stuurgroep van InZicht hun mening over het programma. Wat vinden zij van de opbrengst van het programma? En wat zijn volgens hen de belangrijkste voor een eventuele vijfde fase?

Ga naar deel II van de evaluatie

In de nabeschouwing reflecteert de stuurgroep op de overeenkomsten en verschillen tussen de bevindingen uit het eerste en tweede deel van de evaluatie. Ook wordt er gekeken naar wat dat betekent voor de aanbevelingen.

Ga naar de nabeschouwing

Managementsamenvatting

De vierde fase van het onderzoekprogramma InZicht is intern en extern geëvalueerd. Met deze evaluatie wordt verantwoording afgelegd aan het bestuur van de Stichting InZicht, die als financier opdracht heeft gegeven voor de uitvoering van deze vierde fase.

De Stichting InZicht wordt gevormd uit twee instellingen voor mensen met een visuele of meervoudige beperking, te weten Koninklijke Visio, Bartiméus, en wordt gefinancierd uit de steunstichtingen van deze instellingen. Voor Koninklijke Visio zijn dit Novum (3/5), de KSBS (1/5) en de Vrienden van Koninklijke Visio (1/5). Vanuit Bartiméus levert de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (per 1 januari 2019 het Bartiméus Fonds) een bijdrage. De Stichting InZicht beoogt tevens voor de derde instelling te werken die actief is in het visuele veld: de Robert Coppes Stichting (RCS).

Lees meer over de financiën van InZicht
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het totale budget voor de vierde fase van InZicht (looptijd van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2019) is vastgesteld op € 2.604.800,-. Hierin is niet de volledige bijdrage van ZonMw opgenomen. In de vierde fase zijn in totaal 13 onderzoeksprojecten toegekend (inclusief de projecten uit de interimperiode). Deze projecten voeren onderzoek uit op diverse thema’s, zoals mobiliteit, sociale interactie en participatie, technologie, impact op functioneren (psychische- en gedragsproblemen), revalidatie en scholing. Daarnaast zijn twee reviews uitgezet, en is een inventarisatie van onderzoek in de oogzorg en een project om de implementatie-infrastructuur te versterken gehonoreerd.

Er is geëvalueerd in welke mate de doelstellingen van het onderzoeksprogramma zijn behaald. Tevens worden er aanbevelingen gedaan voor een volgende fase.

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van het onderzoeksprogramma InZicht is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen.

Om de hoofddoelstelling te bereiken, zijn bij de start van de vierde fase de volgende programmadoelstellingen geformuleerd:

  1. Het financieren en stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen.
  2. Het uitbouwen en borgen van de infrastructuur voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen.
  3. Het uitbouwen en versterken van een implementatie-infrastructuur voor verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.

Resultaten

De conclusie van de evaluatie is dat de programmadoelstellingen zijn gehaald. Onderstaand vindt u per doelstelling een korte evaluatie van de behaalde resultaten.

Lees meer over de resultaten van doelstelling 1
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling 1. Het financieren en stimuleren van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen.

De onderzoeksprojecten die in de vierde fase zijn gerealiseerd sluiten goed aan bij de behoeften van mensen met een visuele beperking. De projecten zijn veelal gericht op het (door-)ontwikkelen en onderzoeken van producten en methoden die toepasbaar zijn in de praktijk. De thema’s waar deze onderzoeken zich op richten zijn de thema’s die relevant zijn voor een verbetering van de kwaliteit van leven. Cliënten en professionals zijn betrokken bij alle fases van het aanvraag- en onderzoeksproces: de beslissingen omtrent de keuze van onderzoeksthema’s voor de rondes, de beoordeling van onderzoeksideeën en -aanvragen, het monitoren van de uitvoering van de gehonoreerde projecten en het evalueren van de resultaten ervan. Maar hierin is nog verbetering mogelijk. Zo zouden de betrokken doelgroepen meer divers mogen zijn, zou meer tijd in het aanvraagproces de mogelijkheden tot betrokkenheid van cliënten en professionals vergroten en kan de betrokkenheid meer zichtbaar gemaakt worden.

De onderzoeksprojecten van InZicht zijn van hoge wetenschappelijke kwaliteit. Dat blijkt onder andere uit het aantal promoties (9 in Fase IV) die uit de onderzoeken volgt en het feit dat het onderzoeksprogramma internationaal veel aanzien geniet. De strenge procedures voor de beoordeling van de aanvragen dragen bij aan het behalen van deze kwaliteitsstandaard.

Lees meer over de resultaten van doelstelling 2
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling 2. Het uitbouwen en borgen van de infrastructuur voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek bij zorg- en onderzoeksinstellingen

De werkwijzen van het programma hebben mede gezorgd voor het uitbouwen van de infrastructuur voor kwalitatief goed wetenschappelijk onderzoek. Het InZicht programma levert een bijdrage aan het in stand houden van onderzoekslijnen binnen UMC’s en onderzoeksinstellingen. Het belang van diversiteit in het type onderzoek wordt onderstreept. InZicht heeft hieraan bijgedragen door het financieren van innovatieve projecten, longitudinale databases, RCT’s en literatuurreviews.

Er bestaat een goede samenwerking tussen de InZicht-projecten en de zorginstellingen. Ook weten professionals en onderzoekers elkaar beter te vinden, de InZicht Ontmoetingsdagen leveren een mooie bijdrage aan het bij elkaar brengen van praktijk en wetenschap.

Hiernaast zijn er samenwerkingsrelaties opgebouwd tussen het onderzoeksprogramma InZicht en andere ZonMw-onderzoeksprogramma’s, zoals de programma’s Gewoon Bijzonder en Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). Bij LZO heeft deze samenwerking geleid tot twee onderzoeksprojecten binnen het visuele veld. Ook samenwerking met programma’s buiten ZonMw, zoals UitZicht en Wetenschappers tegen Blindheid, is in gang gezet. Parallel aan een project binnen Wetenschappers tegen Blindheid heeft InZicht een inventarisatie gemaakt van het lopende en afgeronde onderzoek. De combinatie van beide projecten leidt tot een overzicht van het onderzoek over de gehele breedte van het visuele veld (preventie, behandeling én revalidatie). Dit kan de basis vormen voor een gezamenlijke onderzoeksagenda.

Ook internationaal zijn contacten gelegd op programmaniveau, zoals met de European Blind Union, de World Blind Union en Der Verband für Blinden und Sehbehindertenpädagogik e V. (VB) uit Duitsland. Hierdoor kunnen onderzoeksresultaten van InZicht ook buiten Nederland extra aandacht krijgen en kunnen buitenlandse bevindingen meer in Nederland benut worden.

Lees meer over de resultaten van doelstelling 3
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling 3. Het uitbouwen en versterken van een implementatie-infrastructuur voor verspreiding en toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.

De werkwijzen van het programma dragen bij aan het uitbouwen en bestendigen van de implementatie-infrastructuur. InZicht zet hiervoor in op verschillende factoren. De samenwerking tussen onderzoekers, zorgprofessionals en cliënten wordt als zeer waardevol ervaren en bevordert de kans op implementatie. Via implementatie-impulsen (VIMP’s) draagt het programma financieel bij aan implementatie en kennisverspreiding (in Fase IV zijn reeds 3 VIMP’s toegekend; de meeste onderzoeksprojecten lopen nog). De door InZicht georganiseerde Ontmoetingsdagen ondersteunen de kennisdeling, de onderlinge relaties en de netwerken. Deze dagen zijn druk bezocht door onderzoekers, professionals en cliënten en zijn zeer positief geëvalueerd. Bovengenoemde activiteiten creëren optimale kansen voor implementatie van de onderzoeksresultaten. Tegelijkertijd wordt echter vastgesteld dat het onderzoeksprogramma op zichzelf niet kan zorgen voor implementatie binnen de instellingen: dat is de verantwoordelijkheid van de instellingen zelf.

Geleerde lessen uit InZicht fase 4

Zowel uit de interne als de externe evaluatie van het onderzoeksprogramma InZicht zijn lessen te destilleren. De kern van deze lessen is:

Conclusie en aanbevelingen voor een vijfde fase

Geconcludeerd kan worden dat de doelstellingen voor de vierde fase van het onderzoeksprogramma InZicht zijn behaald. Daarnaast worden in de evaluaties ook noden en behoeften genoemd voor verder onderzoek en ontwikkeling. Er wordt aanbevolen om een vijfde fase mogelijk te maken, omdat:

Over de opzet van de evaluatie

De conclusies en geleerde lessen zijn tot stand gekomen op basis van de volgende input:

  • Een beschrijving van de activiteiten en resultaten van de vierde fase van het programma door de stuurgroep;
  • Een sterkte-/zwakteanalyse door de stuurgroep;
  • Digitale raadpleging van externe experts;
  • Digitale raadpleging van projectleiders van de Inzicht projecten.

Nadere informatie hierover is te vinden in deel 1 en deel 2 van de evaluatie van de vierde fase.

Bijlagen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website