In deel 1 staat de evaluatie van InZicht Fase IV van de stuurgroep beschreven en in deel 2 staat de externe evaluatie van de externe experts en projectleiders. In deze nabeschouwing reflecteert de stuurgroep op de overeenkomsten en verschillen in de bevindingen uit beide evaluaties en wat dit betekent voor de aanbevelingen.

Ga naar deel I en deel II van de evaluatie.

 1. In de eerste plaats valt op dat de respondenten veel waardering hebben voor het werk van InZicht en men de doelstellingen van Fase IV behaald acht. Dit is overeenkomstig de evaluatie van de stuurgroep.
 2. Tevens valt op dat alle respondenten unaniem de aanbeveling doen om een vijfde fase mogelijk te maken. Zij bepleiten voortzetting van het werk van InZicht: projecten van hoge wetenschappelijke kwaliteit financieren die bovendien aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Dit is eveneens in overeenstemming met deel I van de evaluatie.
 3. Verbreding van het onderzoeksprogramma is een terugkerend thema in de evaluatie. Onder verwijzing naar de algemene doelstelling van het programma – verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een visuele beperking en eventuele bijkomende beperkingen – wordt door de respondenten aandacht gevraagd voor allerlei (sub)doelgroepen en aspecten van het leven.

  Het belang van het maken van een onderzoeksagenda wordt hiermee onderstreept. Een onderzoeksagenda biedt overzicht, geeft de prioriteiten en relevantie van de thema’s weer en geeft focus voor onderzoek in de nabije en verdere toekomst.

  In de vierde fase is hiervoor het nodige voorwerk gedaan. Er zijn twee reviews gemaakt, het onderzoek in de oogzorg is geïnventariseerd en er zijn discussies gevoerd tijdens de Ontmoetingsborrel. Ook buiten InZicht is er kennis voorhanden, bijvoorbeeld bij de Oogvereniging en UitZicht. Tevens kan de Nationale Wetenschapsagenda aanknopingspunten bieden.

  De stuurgroep is van mening dat deze kennis gebundeld moet worden in een onderzoeksagenda.
 4. Een andere vorm van verbreding van het programma die wordt bepleit is een uitbreiding naar andere sectoren van de zorg, in het bijzonder voor (andere) gehandicapten en ouderen. En naar mensen met een visuele beperking die geen gebruik maken van de diensten van de instellingen.

  Een dergelijke verbreding is wenselijk gezien de doelstelling van het onderzoeksprogramma. De vraag is echter in hoeverre dit gerealiseerd kan worden binnen de kaders van InZicht. InZicht is een onderzoeksprogramma van bescheiden omvang en kan niet alles zelf doen. Daarbij is het goed om focus te kiezen.

  De stuurgroep pleit daarom voor meer afstemming en samenwerking met andere (ZonMw-) programma’s, in het bijzonder die programma’s die zich richten op relevante doelgroepen en ontwikkelingen (ouderen, jongeren, gehandicapten, kennisontwikkeling in gemeenten, instellingen binnen de visuele sector en andere sectoren). In het bijzonder met het programma Expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten is afstemming relevant. Maar ook afstemming met programma’s die zich richten op fundamenteel en doelmatigheidsonderzoek.

  Verder is samenwerking en afstemming met activiteiten buiten ZonMw wenselijk. De stuurgroep denkt bijvoorbeeld aan het medisch onderzoek zoals dat gebeurt in het kader van UitZicht, aan de activiteiten op wetenschappelijk gebied die door de visuele instellingen en de steunstichtingen buiten InZicht om ontplooid worden. En aan samenwerking met relevante buitenlandse partners.

  De stuurgroep vindt dat het onderzoeksprogramma InZicht inhoudelijk een duidelijke focus moet houden op participatie en kwaliteit van leven van de doelgroep. En op onderzoek dat aan de hoogste internationale kwaliteitseisen voldoet. Voor deze afstemming en samenwerking moet in het eventuele vervolgprogramma voldoende (financiële) ruimte geschapen worden. Naar de mening van de stuurgroep zal deze investering zich terugbetalen in meer relevant onderzoek voor de doelgroep en betere implementatie en borging daarvan.
 5. Respondenten benadrukken dat de strenge en transparante wijze van beoordeling van de onderzoeksaanvragen bijdraagt aan de hoge kwaliteit van het InZicht-onderzoek. Aanbevolen wordt in de stuurgroep extra expertise in te schakelen voor beoordeling op het gebied van methodologie en statistiek.

  De stuurgroep onderschrijft het belang van de strenge en transparante beoordeling van de aanvragen. Bovengenoemde suggestie wordt graag overgenomen.
 6. Veel respondenten wijzen erop dat de implementatie van de onderzoeksresultaten moeizaam verloopt.

  Dit is in overeenstemming met wat de stuurgroep in deel I heeft gezegd. Binnen het programma wordt geprobeerd optimale omstandigheden te creëren voor succesvolle implementatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de nieuwste inzichten op dit terrein. Maar het blijft een zaak van aanhoudende zorg. De bij punt 4 genoemde samenwerking en afstemming kan de implementatie en borging van de onderzoeksresultaten bevorderen.
 7. Er wordt meer aandacht gevraagd voor de verspreiding van de kennis en resultaten uit de projecten en voor informatie over projecten die nog in uitvoering zijn. Deze resultaten dienen onder andere een weg te vinden naar de onderwijsinstellingen die de professionals opleiden die met de doelgroep gaan werken. Daarbij dient ook gedacht te worden aan andere sectoren in de zorg die te maken krijgen met mensen uit de doelgroep.

  De stuurgroep onderschrijft deze aanbeveling.
 8. Veel respondenten constateren dat cliënten en professionals meer betrokken worden bij de onderzoeksprojecten en pleiten voor nog verdergaande betrokkenheid. Gewezen wordt op negatieve financiële prikkels in de bekostigingssystematiek die deelname van professionals bemoeilijken.

  De stuurgroep komt in deel I tot dezelfde constatering en aanbeveling. Zij ziet bovendien financiële drempels in verdergaande betrokkenheid van cliënten. Ook ziet zij dat het organiseren van deze betrokkenheid van cliënten en professionals in het onderzoek extra tijd (en geld) kost in zowel de aanvraagfase als de uitvoeringsfase van de projecten. Ook vraagt het mogelijk om enige flexibiliteit in de onderzoeksopzet. Om deze aanbeveling te realiseren moet de planning en de bekostiging van de onderzoeksprojecten herzien worden.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website