Deze evaluatie betreft de op 1 juli 2013 in werking getreden Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze wet legt bij organisaties en zelfstandige professionals de verplichting neer een meldcode te hanteren en de kennis en het gebruik ervan te bevorderen. Medewerkers zijn verplicht de (door de beroepsverenigingen ontwikkelde) meldcodes die door organisaties zijn geïmplementeerd toe te passen. Het doel van de Wet verplichte meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Het doel van deze wetsevaluatie is om inzicht te krijgen in de algemene werking en effectiviteit van de Wet verplichte meldcode.

Evaluatie Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Gekozen is om de Wet verplichte meldcode gelijktijdig met de Wet verwijsindex risicojongeren huiselijk geweld en kindermishandeling te evalueren om zo ook de relatie tussen beide instrumenten te kunnen onderzoeken. Bij deze evaluatie ligt de nadruk op het evalueren van de algemene werking en effectiviteit van de meldcode.

Wilt u een exemplaar bestellen?

Stuur dan een e-mail met de titel van de publicatie en uw naam- en adresgegevens aan:

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website