In 2017 is een advies ontwikkeld voor de toekomstige vormgeving van de expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten. De zorg en ondersteuning voor mensen met een zintuiglijke beperking vragen om zeer specifieke kennis en deskundigheid. Doel van de ZG-expertisefunctie is het ontwikkelen van kennis én het maximaal inzetten van deze kennis ter bevordering van de best mogelijke zorg én ondersteuning.

plaatje van man en vrouw met hond

Uitgangspunten

Deze opdracht heeft zich in anderhalf jaar tijd ontwikkeld tot een veranderproces. Dit proces wordt ondersteund door de sector en de organisaties die de doelgroepen vertegenwoordigen. Waarbij de eerste veranderingen al tijdens het adviestraject zijn ingezet. In haar eindadvies formuleerde de adviescommissie de volgende uitgangspunten voor de toekomstige vormgeving van de ZG-expertisefunctie (zie afbeelding inrichting).

Er moet een coördinerende onafhankelijke partij komen die verantwoordelijk wordt voor:

  • de procesmatige coördinatie en verdeling van middelen; de toetsing en monitoring van de programmavoorstellen; de uitvoering aan de hand van (kwaliteits)criteria; en controle op de verantwoording van uitgaven en resultaten. 
  • de formulering van sector brede erkennings- en kwaliteitscriteria.
  • samenwerking op deelsectorniveau waarbij gewerkt wordt met meerjarige programmalijnen op thema of doelgroep, inclusief bijbehorende basisinfrastructuur. 
  • een programmatische en integrale benadering van de programmalijnen, met de kenniscirkel (zie afbeelding kenniscirkel) als leidend principe. 
  • binnen de meerjarige programmalijnen wordt samengewerkt in consortia.
  • strategische verankering van het perspectief van mensen met een zintuiglijke beperking en organisaties die deze doelgroep vertegenwoordigen.
  • om de sector gelegenheid te bieden om gefaseerd toe te groeien naar het gewenste eindmodel, is een transitieperiode van 4 jaar geadviseerd. 

Coördinatie door ZonMw

Eind december 2017 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport besloten alle aanbevelingen van de adviescommissie over te nemen en de coördinatie, verdeling van de beschikbare financiële middelen en de kwaliteitstoetsing van de expertisefunctie Zintuiglijk Gehandicapten (ZG) bij ZonMw te beleggen. Tegen het einde van de transitieperiode (2022) vindt een evaluatie plaats op basis waarvan de minister van VWS bepaalt of de opdracht aan ZonMw vanaf 2023 structureel voortgezet wordt.

In opdracht van het ministerie van VWS heeft een adviescommissie, onder coördinatie van ZonMw, zich gebogen over de inrichting, reikwijdte en financiering van de expertisefunctie per 1 januari 2019.

 

Gerelateerd

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website