Fase II is gericht het uitvoeren van de subsidieoproep (call) voor het wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een kansrijke start. De subsidieoproep wordt in september 2020 opengesteld.

De onderzoeksthema’s die centraal staan in de subsidieoproep zijn geformuleerd op basis van de uitkomsten van fase I. Dat is gebeurd in samenspraak met de programmacommissie Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data.

Het gaat dan om onderzoek gericht op ketenkwetsbaarheid, ondersteuning van de zorgverlener en ontwikkeling van nieuwe aanpakken. Ook gaat het dan om vertrouwen in het beheren en gebruiken van gegevens en tot slot om het regelen van eigenaarschap en wie besluiten kan nemen over de toegang tot data. Belangrijk is dat deze thema’s in samenhang worden opgepakt  in het voor te stellen wetenschappelijk onderzoek.

Deelnemers uit fase I vormen de basis van de consortia die een subsidieaanvraag kunnen indienen. De consortia moeten daarbij voldoen aan de samenwerkingseisen van de NWA. Zo dienen de consortia te bestaan uit kennisinstellingen vanuit verschillende wetenschapsgebieden, geboortezorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke partijen en/of bedrijven.

Opbrengst

De onderzoeksprojecten moeten leiden tot nieuwe kansen en perspectieven voor het gebruik van big data bij het identificeren van kinderen en (aanstaande) gezinnen in kwetsbare situaties. Het doel is om tijdige en passende zorg en hulp te kunnen aanbieden, zodat kinderen een optimale kans op een goede toekomst hebben.

Zorgvuldigheid

De partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, realiseren zich dat er in de samenleving zorgen zijn over de toepassing van big data omdat men misbruik van gegevens vreest en de privacy onvoldoende zou worden beschermd. Bij het onderzoeksprogramma staan zorgvuldigheid en transparantie voorop. ZonMw ziet er op toe dat data in het gehele traject op een ethische en verantwoorde manier worden verzameld en gebruikt. Het betrekken van diverse wetenschapsgebieden waaronder de sociale geesteswetenschappen en maatschappelijke partners kan hier al aan bijdragen, zowel vanuit de wetenschap als de praktijkervaring met kwetsbare doelgroepen. Voor alle onderzoeken gelden de richtlijnen voor verantwoorde dataopslag en –analyse. De dataopslag moet ‘FAIR’ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) zijn en de data-analyse moet ‘FACT’ (‘Fair, Accurate, Confidential, Transparent) zijn. Tevens zal bij de beoordeling en monitoring van de projecten toetsing plaatsvinden van de manier waarop de data worden beschermd. De subsidieoproep is in september 2020 opengesteld, waarna de onderzoeksconsortia hun voorstellen voor grensverleggend onderzoek kunnen indienen.

NWO handelt in lijn met de maatregelen van het kabinet in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. Zie voor meer informatie www.nwo.nl/corona.

 

Redactie - later toegevoegd op 10 september 2020:
Inmiddels is op 10 september 2020 de subsidieoproep opengesteld. U vindt deze via de link hieronder.

 

 

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website