Is het belangrijk dat in vervolgprogrammering van preventie ZonMw expliciet aandacht schenkt aan man-vrouw verschillen? En zo ja, welke thema’s zijn hierbij relevant? Deze vragen waren aanleiding voor een eerste inventarisatie waarbij op basis van literatuuronderzoek en gesprekken met stakeholders inzicht is verkregen op bestaande en gewenste kennis over sekse- en genderverschillen op het terrein van preventie.

De bevindingen van deze inventarisatie bevestigen de wenselijkheid om extra aandacht te schenken aan sekse- en genderverschillen op het terrein van preventie.

Download deze publicatie

Links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website