De onderzoeksresultaten zijn in de praktijk vaak relevant voor verschillende doelgroepen. Onze belangrijkste ambitie is dan ook om deze resultaten bij deze doelgroepen te brengen. Vaak is het hierbij nodig om de resultaten aangepast aan te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van een richtlijn. Lees hoe wij de resultaten verder in de praktijk brengen.

Benutten van kennis over een gezonde leefomgeving

In Nederland en ook internationaal weten we al veel over een gezonde leefomgeving. Helaas blijft deze kennis vaak nog onbenut. We willen hier graag wat aan doen. De afgelopen decennia hebben wij veel kennis en ervaring opgebouwd over het (beter) gebruiken en toepassen van kennis. Bij het vormgeven én aanjagen van activiteiten op het gebied van een gezonde leefomgeving hebben we daar nu profijt van. Zo zorgen we ervoor dat elke stap binnen de kenniscyclus voldoende aandacht krijgt, én dat de stappen goed op elkaar worden afgestemd. Kennis vatten we nadrukkelijk breed op: het kan gaan om praktijkkennis, ervaringskennis en wetenschappelijke kennis.

Uitgelicht

afbeelding van video met Zaans huisje

Gezonde omgeving en gezond gewicht

Een gezonde omgeving is niet voldoende om de jeugd op een gezond gewicht te krijgen en te houden. GGD, ziekenhuis, gemeenten, JOGG werkten in Noord-Holland samen in een project gefinancierd door ZonMw om dit aan te pakken. Bekijk in deze video hoe 5 gemeenten nu samenwerken voor een gezonde omgeving en passende ondersteuning voor gezinnen waar sprake is van overgewicht. Ze hopen dat meer gemeenten aansluiten en dat het een regionale aanpak wordt.

 

Man in rood t-shirt hardlopend in een wijk.

 

 

Hoe krijg je burgers fysiek actief in hun gemeente?

De samenwerking tussen gemeenteambtenaren van verschillende domeinen is de sleutel, naast geld, voor investeringen in een beweegvriendelijke openbare ruimte. Ook het betrekken van burgers en het inzetten van living labs zijn belangrijk. Twee door ons gefinancierde projecten gaan over het beweegvriendelijk inrichten van gemeenten.

Lees meer over deze projecten in het artikel van Binnenlands Bestuur.

Implementatie idee op laten gaan


Een interventie succesvol implementeren doe je zo!

Hoe zorg je ervoor dat je leefstijlinterventie succesvol is in de praktijk? Implementatiespecialist en commissielid Femke van Nassau gaf een reeks masterclasses over het onderwerp aan alle projectteams van de gehonoreerde projecten in het programma Kennisbenutting & Implementatie. Wat zijn de valkuilen en succesfactoren?

Lees meer over de do’s en don’ts van succesvolle implementatie

Handvatten inrichting gezonde leefomgeving in gehandicaptensector

Op het Kennisplein Gehandicaptensector vindt u als begeleider een e-learning, handleidingen voor teambijeenkomsten en praktische tools om samen met uw team na te denken hoe een gezonde leefomgeving in jullie zorgorganisatie eruit ziet en wat de wensen zijn van cliënten zelf. Ook vindt u op het kennisplein de omgevingsscan. Dit is een digitale vragenlijst waarmee u kunt hoe de sociale, fysieke en beleidsmatige omgeving van jullie organisatie eruit ziet voor een gezonde leefstijl. Deze beide handvatten komen uit het project ‘De Krachten Gebundeld’, gefinancierd vanuit het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder.

 

Kind met gele laarsen, plas water

Handvatten groene buitenruimte voor professionals kinderopvang

Het gebruik van groene buitenruimte in de kinderopvang was het onderwerp van een recent afgerond onderzoek. De pedagogisch medewerkers van kinderopvanglocaties leerden handvatten om de buitenruimte zo te gebruiken dat dit het welzijn van het jonge kind en zijn/haar persoonlijke competenties bevordert. En wat bleek? Lees in onze publicatie over het positieve effect van de groene buitenruimte op het stressniveau, betrokkenheid, fysieke activiteit en creatief spelgedrag. De resultaten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een werkboek, checklist, wetenschappelijke artikelen, certificering van een Groene Kinderopvang en in lesstof van de lerarenopleiding.

Portretfoto Maria Jansen


Pleidooi voor meer aandacht voor gezondheid bij inrichting van de omgeving

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? Omdat we daar nog maar weinig over weten, doen 7 regionale consortia onderzoek. Lees het pleidooi van Maria Jansen van het Zuid-Limburgse consortium RuimteGIDS voor meer grensverkeer tussen de wereld van de gezondheid en van de planologie en ruimtelijke ordening. Dat deze partijen nu in een vroeg stadium met elkaar om de tafel zitten, is winst. RuimteGIDS is een samenwerkingsverband van Maastricht University, Zuyd Hogeschool, gemeenten Maastricht en Kerkrade, ProjectBureauA2, Provincie Limburg en GGD Zuid-Limburg. Samen met 6 andere regionale consortia financieren wij RuimteGIDS vanuit het programma 'Maak ruimte voor gezondheid'.

 

Sunset and trees, drawing


Uitdagingen voor ons voedselsysteem

Ons voedselsysteem is kwetsbaar door onder andere klimaatveranderingen, stijgende bevolkingsaantallen, beperkte natuurlijke voedselbronnen en pandemieën zoals COVID-19. Om deze uitdagingen te trotseren, is een transitie nodig in ons voedselsysteem, gebaseerd op kennis uit onderzoek en innovatie. De huidige manier van onderzoek doen, kent een aantal systemische problemen. Hoe kunnen we de impact van onderzoek vergroten? Bekijk de Engelstalige gids die Fit4Food 2030 maakte voor financiers: 'Responsible Research and Innovation in Food Systems Research'. Wij nemen vanuit het internationale samenwerkingsverband JPIHDHL deel aan het Fit4Food2030-project dat gefinancierd wordt door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. De kernwoorden van Fit4Food2030 zijn 'nutrition, climate,  innovation and circularity'.

Rustiger dankzij interieur


Gebrek aan kennis over inrichting van fysieke omgeving

Er is nauwelijks kennis over het positieve effect van de inrichting van de omgeving op het gedrag, gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarom passen zorgorganisaties voor gehandicaptenzorg de omgeving voor hun cliënten aan naar eigen inzicht. Dat wetenschappelijk onderzoek naar de impact van omgevingsfactoren onmisbaar is voor goede gehandicaptenzorg, leest u in het artikel 'Rustiger dankzij interieur' in Mediator 47. Bekijk ook de 9 aandachtspunten voor de inrichting van de fysieke omgeving bij mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Wat hebben eindgebruikers nodig?

Een belangrijke ambitie in ons beleidsplan 2020-2024  is het bereiken van meer impact. Dit betekent dat we voortdurend stilstaan bij de (beoogde) eindgebruiker van onderzoeksresultaten. Wat hebben zij nodig? Wat kunnen wij daarnaast doen, zodat zij de resultaten daadwerkelijk gebruiken? Een van de lessen die we geleerd hebben, is dat onderzoeksresultaten vaak nog 'vertaald' moeten worden voordat de gebruikers er echt wat aan hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan richtlijnen, instrumenten, apps of lerende netwerken. De onderzoeksresultaten kunnen, namelijk relevant zijn voor verschillende eindgebruikers, zoals beleidsmakers bij gemeenten, zorgprofessionals in een verpleeghuis of lectoren van een hogeschool.

Portretfoto Frank Pierik

Frank Pierik

Frank Pierik is programmamanager Gezonde leefomgeving. Bekijk de quote van Frank en van anderen in de video over de impact van Gezonde leefomgeving.

'Door onze programma’s en kennis te bundelen onder de paraplu van Gezonde leefomgeving kunnen en willen we aansluiten op de kennisbehoeften in beleid en de praktijk. Via dit thema krijgen we beter inzicht in die behoeften, om te kunnen programmeren en om de kennis toe te passen en impact te creëren.'

Maatwerk

Het (beter) toepassen van kennis over een gezonde leefomgeving, vergt maatwerk. Onder het brede begrip gezonde leefomgeving vallen immers sterk uiteenlopende inhoudelijke thema’s, variërend van klimaatverandering en (meer) bewegen tot microplastics en voeding. Bij al deze thema’s zijn veel partijen betrokken, op verschillende niveaus, in verschillende fases van onderzoek. Onze kennisagenda Microplastics and health laat zien dat we al bij het agenderen van nieuwe thema’s alle betrokken partijen met elkaar verbinden. Hoe eerder en beter we dit doen, hoe groter de kans op impact.

Meer verbindingen bevordert impact

Ook bij andere ZonMw-programma’s op het gebied van een gezonde leefomgeving sturen we bewust op de impact van resultaten. In Maak ruimte voor gezondheid brengen we daarom de wereld van zorg, welzijn & gezondheid, planologie en ruimtelijke ordening bij elkaar. Meer verbindingen - meer domeinoverstijgend - bevordert de kans dat onderzoeksresultaten beter worden benut. Ook een meer systemische visie op onderzoek kan de impact van onderzoeksbevindingen bevorderen. De gesignaleerde uitdagingen op het gebied van voeding en gezondheid zijn hiervan een goed voorbeeld.

Contact

Wilt u meer informatie over gezonde leefomgeving? Neem contact met ons op via glo@zonmw.nl of meld u aan voor de Preventienieuwsbrief die maandelijks verschijnt of een van onze andere nieuwsbrieven.

Relevante links

  • Lees in de factsheet dat de inzet van bewezen effectieve interventies en beleidsmaatregelen op het gebied van mentale gezondheid binnen de juiste leefomgeving leidt tot gezondheidswinst en kostenbesparing. Dit is de conclusie van een onderzoek van RIVM, Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland. Niet alleen is het nodig dat die effectieve interventies en beleidsmaatregelen een samenhangende mix zijn. Ook is samenwerking tussen alle beleidsdomeinen van een gemeente essentieel.

Ook interessant voor u?


< Ga naar de homepage van gezonde leefomgeving

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website