Samen met andere partijen werken wij aan de maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen op het gebied van gezonde leefomgeving. Om kennisbehoeften te signaleren, onderzoek te financieren en impact te stimuleren, stellen we ons netwerk beschikbaar voor samenwerking.

Samenwerken zit in ons DNA

ZonMw heeft vaak een verbindende rol in de wereld van gezondheid, welzijn en zorg. Samenwerken met anderen zit in ons DNA. Alleen in samenwerking met anderen uit verschillende vakgebieden kunnen we onze missie – met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen – realiseren. We zijn makelaar, regievoerder, of allebei. Lees op deze pagina hoe wij onze vakkennis inzetten bij al onze activiteiten die een gezonde leefomgeving bevorderen.

Uitgelicht

In de slider vindt u een paar voorbeelden van samenwerkingen.


10 gouden tips over duurzaam samenwerken voor een gezonde wijk

Els De Maeijer is expert op het gebied van duurzame samenwerking en innovatie bij Tilburg University. Ze doet daar onderzoek naar binnen het programma ‘Maak ruimte voor gezondheid’. Dit programma gaat over de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, duurzaam (on)gezond gedrag, en deelname aan de samenleving. Ze vertelt: “Duurzaam samenwerken is dat je op de lange termijn samenwerkt, op regelmatige basis. Voor consortia binnen een subsidieprogramma (zoals de 7 consortia binnen 'Maak ruimte voor gezondheid') betekent het: blijven samenwerken, ook als de subsidie stopt. Omdat ze nog steeds iets voor elkaar kunnen betekenen.”

Lees in het interview met Els De Maeijer van Tilburg University over haar 10 gouden tips voor succesvol duurzaam samenwerken.

Jeroen Geurts

Consortia: duurzame samenwerkingsverbanden

Jeroen Geurts vond bij zijn aantreden als voorzitter bij ZonMw dat het onderzoeksveld te versnipperd was. Hij is voorstander van grote samenwerkingsverbanden die een duurzaam podium zouden bieden voor wetenschappers die over de grenzen van hun discipline willen samenwerken, voor meerdere jaren. De afgelopen jaren heeft dit idee meer vorm gekregen en is dit bij verschillende programma's toegepast. 

> Lees meer over samenwerking in corsortia

Mensen in een park en wijk


Samen gezond in de wijk: een mooi voorbeeld uit Emmen

In Emmen werken verschillende professionals, studenten, docenten en bewoners in kansarme wijken samen aan activiteiten die de gezondheid in de wijk stimuleren. Ze doen dit in het Living Lab M&Gezond waar ze veel van elkaar leren en met elkaar delen. De bewoners geven een beeld van hun eigen ervaren gezondheid en van de behoeften die zij hebben op het gebied van gezondheid. Een van de resultaten is dat ze een beweegprogramma op maat zijn gestart met de naam ‘Fit in Emmen-Zuid’. Ook hebben ze een werkgroep gevormd die kijkt naar de leefbaarheid in de wijk.

Lees mees over de Living Lab M&Gezond

Mensen wandelen in het bos


Krachtenbundeling voor kennis over een omgevingsgerichte aanpak

Vanuit het programma 'Maak ruimte voor gezondheid' doen 7 regionale consortia onderzoek naar de gezonde leefomgeving. Als de subsidie voor deze consortia straks stopt in 2022, willen de consortia hun samenwerking voortzetten. Bekijk onze video over leernetwerken van Astrid van den Broek (ZonMw), Lenneke Vaandrager (WUR), Henk-Jan Kooij (Radboud Universiteit) en Edwin van Uum (bureau UUM) over de rol van leernetwerken daarbij.

Meerdere opdrachtgevers

Wij voeren steeds vaker programma’s uit met (mede)financiering vanuit verschillende ministeries, zorgverzekeraars en (gezondheids)fondsen. Een belangrijke reden hiervoor is dat vraagstukken rond gezondheid en zorg om bredere invalshoeken vragen. De nieuwe opdracht om - samen met het RIVM - het programma Gezonde Groene Leefomgeving te ontwikkelen, is hiervan een goed voorbeeld. We spreken van een gezonde leefomgeving als deze het fysiek, mentaal én sociaal welbevinden van burgers bevordert. De ministeries van VWS en LNV zijn samen de opdrachtgever voor dit programma, waarbij ook andere ministeries worden betrokken.

Veel partijen, op verschillende niveaus

Zowel bij dit nieuwe programma over Gezonde Groene Leefomgeving als bij lopende programma’s die over een gezonde leefomgeving gaan, is het speelveld ingewikkeld. Steevast zijn veel partijen betrokken, op verschillende niveaus, in verschillende fases van onderzoek. Zo hebben we bij het opstellen van de kennisagenda over Microplastics en gezondheid al bij het agenderen diverse partijen met elkaar verbonden, waardoor een publiek-private samenwerking is ontstaan.

Verbinding hoort bij de kenniscyclus

In ons beleidsplan 'Het verschil maken (2020-2024)' lichten we onze verbindende rol toe. We schetsen hierin de kenniscyclus, die in de meest ideale situatie alleen mooi rondloopt als partijen actief met elkaar samenwerken. Daarbij gaat het niet alleen om samenwerking met opdrachtgevers, stakeholders, kennisinstellingen, en internationale partijen en andere relevante belanghebbenden, maar ook om interactie met vertegenwoordigers van beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk. En om een actieve betrokkenheid van eindgebruikers zoals burgers, patiënten en cliënten. Zeker bij complexe opgaven - zoals een gezonde leefomgeving ontwikkelen - kunnen we met onze verbindende kwaliteiten het verschil maken.

Contact

Wilt u meer informatie over gezonde leefomgeving? Neem contact met ons op via glo@zonmw.nl of meld u aan voor de Preventienieuwsbrief die maandelijks verschijnt of een van onze andere nieuwsbrieven.

Ook interessant voor u?


< Ga naar de homepage van gezonde leefomgeving

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website