De afgelopen jaren hebben wij verschillende onderzoeken gefaciliteerd die kunnen bijdragen aan het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Want er ontbreekt kennis over hoe de omgeving, waarin mensen wonen, werken en leven, hun gezondheid beïnvloedt.

Wat is een gezonde leefomgeving?

Intuïtief voelt iedereen aan wat een gezonde leefomgeving is. We koppelen dit begrip aan andere, vergelijkbare begrippen, zoals gezond gedrag, een schoon milieu en duurzame huizen of wijken. Uit deze (willekeurige) opsomming blijkt wel dat het om een ‘breed’ begrip gaat, dwars door alle sectoren heen.

paraplu met onderwerpen die zijn gerelateerd aan het vraagstuk over gezonde leefomgeving
Op dit plaatje staan de onderwerpen die aan het maatschappelijk vraagstuk gezonde leefomgeving raken: infectieziekten, klimaatverandering, microplastics, gezonde wijk, duurzame zorg, voedselomgeving, mentale veerkracht, toegankelijkheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheidsbevordering.

Fysiek, sociaal en mentaal welbevinden

De laatste jaren is ‘gezonde leefomgeving’ een veelgebruikt paraplubegrip geworden. Vooral beleidsmakers en bestuurders duiden hiermee (ook) een maatschappelijk vraagstuk aan, een opgave waar zij echt op willen gaan sturen. ZonMw draagt daar graag aan bij. Wij spreken van een gezonde leefomgeving als deze bijdraagt aan het fysiek, sociaal en mentaal welbevinden van mensen. Volgens onze definitie draagt een gezonde leefomgeving bij aan de gezondheid van mensen door gezond gedrag te bevorderen (bewegen, voeding, met aandacht voor gezondheidsverschillen) en tegen risico’s te beschermen (klimaateffecten, zoönosen, milieu).

Bekijk wat wij verstaan onder gezonde leefomgeving

Vanuit ZonMw willen we bijdragen aan wat er leeft in de maatschappij. Gezonde leefomgeving verdient onze aandacht omdat het urgent en relevant is. Daarom willen we dit onderwerp agenderen bij onze stakeholders, we willen onderzoek ernaar financieren en we willen onderzoeksresultaten een stap verder brengen. Oftewel, impact realiseren. Dat doen we niet sinds gisteren; we zijn al een tijdje bezig. En wij niet alleen; want alleen in samenwerking met beleid, onderzoek en praktijk realiseren we met elkaar een gezonde leefomgeving voor iedereen. In de video komen vanuit ZonMw achtereenvolgens aan het woord: Jeroen Geurts, oud-voorzitter; Véronique Timmerhuis, directeur; Frank Pierik, senior programmamanager Gezonde leefomgeving, Klimaat en gezondheid en Microplastics & Health; Karin van Gorp, voormalig clusterhoofd Preventie.

Nieuw programma: gezonde groene leefomgeving

Wij hebben al veel programma’s en projecten die onder het begrip gezonde leefomgeving vallen. Denk aan Klimaat en gezondheid, Maak ruimte voor gezondheid, microplastics en gezondheid en Sport en bewegen. In opdracht van het ministerie van VWS en LNV komt daar een nieuw programma bij: het programma Gezonde Groene Leefomgeving (PGGL). Samen met het RIVM ontwikkelen wij dit programma. Voor de komende jaren zijn voor ZonMw drie hoofdthema’s benoemd: klimaat, achterstandswijken en microplastics.

Een integrale benadering: One Health

Het begrip gezonde leefomgeving heeft een nauwe relatie met de One Health-aanpak, die internationaal veel gebruikt wordt. Dit wil zoveel zeggen als: ‘Wij realiseren ons dat mens, dier en omgeving deel uitmaken van hetzelfde ecosysteem. Als we dat ecosysteem gezond willen houden, moeten we specifieke kennis en ervaringen uit die verschillende domeinen samenvoegen.’’ De aanpak geeft ook nadrukkelijk aan dat gebundelde krachten vanuit verschillende domeinen synergie opleveren, dat wil zeggen: samen meer zijn dan de optelsom van wat ieder domein op zichzelf kan bereiken. De ZonMw programma's over antibioticaresistentie en antimicrobiële resistentie varen bijvoorbeeld onder de vlag van de 'One Health-aanpak.

Omgevingswet

Een nieuwe wet wordt voorbereid die bestuurders en beleidsmakers meer ruimte geeft om een gezonde groene leefomgeving te ontwikkelen. Deze omgevingswet is erop gericht om een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden. Maatschappelijke organisaties, professionals en burgers krijgen hiermee ook meer mogelijkheden om hun visie op een gezonde leefomgeving te geven, en daar invulling aan te geven. De inwerkingtreding van deze wet was gepland voor juli 2022 maar is uitgesteld.

Contact

Wilt u meer informatie over gezonde leefomgeving? Neem contact met ons op via glo@zonmw.nl of meld u aan voor de Preventienieuwsbrief die maandelijks verschijnt of een van onze andere nieuwsbrieven.

Ook interessant voor u?


< Ga naar de homepage van gezonde leefomgeving

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website