Op donderdag 6 april 2017 organiseert ZonMw het vijfde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen 'Kennis van nu = inspiratie voor morgen'.

Inhoud

Dit vijfde GGG congres staat in het teken van het delen van de kennis van nu en inspiratie voor morgen. De door het GGG-programma gefinancierde projecten werpen hun vruchten af. Tijdens dit congres kunt u in de subsessies kennis opdoen over de uitkomsten van een aantal van deze projecten. Daarnaast blikken we plenair vooruit op hoe gezamenlijk te investeren in de ontwikkeling van de behandeling van morgen. Hoe krijgen we wat nodig is? Op welke wijze kan therapieontwikkeling optimaal worden gestimuleerd? Tijdens deze congresdag wordt hier vanuit diverse kanten en gebieden aandacht aan besteed.

Het programma is gevarieerd en belicht de resultaten van GGG-projecten en andere innovatieve onderzoeksprojecten. Daarnaast komen ter inspiratie en navolging mooie voorbeelden aan bod van nieuwe initiatieven en ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk.

Kom naar het GGG-congres 2017, ontmoet collega’s uit het brede veld van geneesmiddelen en wissel kennis met elkaar uit.

De inschrijving is gesloten

Programma

Naar boven

De dag start plenair met een presentatie van prof.dr. Jeroen Geurts, per 1 januari 2017 de nieuwe voorzitter van ZonMw. In deze plenaire sessie staat centraal hoe we vanuit verschillende perspectieven aankijken tegen therapieontwikkeling. Jeroen zal ook zijn persoonlijke ervaringen in translationeel onderzoek en ontwikkeling delen. Hoe krijgen we wat we willen als maatschappij en welke rol hebben de patiënten, overheid en investeerders hierbij? Hoe krijgen we de therapieën van de toekomst zo snel mogelijk bij de patiënt? Welke investeringen zijn daarvoor nodig? Hoe geven we de juiste stimulans aan de op handen zijnde ontwikkelingen? Jeroen Geurts zal de rol en visie van ZonMw/NWO hierop toelichten. Vertegenwoordigers vanuit patiënten, de Nationale Wetenschapsagenda en investeerders geven vervolgens hun perspectief hierop en gaan onder leiding van Inge Diepman met elkaar en de zaal in debat.
Aansluitend volgt de eerste ronde van de subsessies (sessie 1 t/m 5).

Tijdens de lunch is er uitgebreid de tijd om na te praten over de ochtend, te netwerken en bekenden te ontmoeten.

In de middag komen we plenair terug op de vragen rondom therapieontwikkeling met nieuwe concrete ontwikkelingen die deze innovaties mogelijk moeten maken vanuit het perspectief van onderwijs, infrastructuur en onderzoek. Hierna volgen twee rondes met subsessies (sessie 6 t/m 9 en sessie 10 t/m 14). De congresdag wordt afgesloten met een netwerkborrel.


09.30 - 10.00 uur   
Inloop en ontvangst

10.00 - 10.10 uur
Welkom door dagvoorzitter Inge Diepman

10.10 - 10.30 uur

 • prof.dr. J.J.G. Geurts, voorzitter ZonMw
  'Samen investeren in de behandeling van morgen'

10.30 - 11.15 uur    
Discussie over de toekomst van therapieontwikkeling met:

 • prof.dr. J.J.G. Geurts, voorzitter ZonMw
 • prof.dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Nationale Wetenschapsagenda
 • dr. R.R. Kuijten, managing partner en mede-eigenaar Life Sciences Partners
 • drs. D.A. Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland
 • dr. R. Zonneveld, directeur InnovationQuarter

11.20 - 12.50 uur
Ronde 1 subsessies 1 t/m 5
 
12.50 - 13.50 uur    
Netwerklunch

13.50 - 14.20 uur
Plenair: Concrete ontwikkelingen rondom therapieontwikkeling, met:

 • prof.dr. R. Bernards, Top Instituut Kanker
 • dr. M.J.H. Kenter, Paul Janssen Future Lab
 • dr.ir. M. Bierkens, Health-RI-2025

14.25 - 15.40 uur    
Ronde 2 subsessies 6 t/m 9

15.45 - 17.15 uur    
Ronde 3 subsessies 10 t/m 14

17.15 - 18.00 uur
Netwerkborrel

10.10 - 10.30 uur: Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw

'Samen investeren in de behandeling van morgen'

Voorzitten ZonMw Jeroen Geurts

prof.dr. J.J.G. Geurts, voorzitter ZonMw


Jeroen Geurts (38) is per 1 januari 2017 de nieuwe voorzitter van ZonMw. Hij is hersenonderzoeker en hoogleraar Translationele Neurowetenschappen bij het VUmc. Jeroen studeerde neurowetenschappen in Amsterdam en promoveerde aan de Vrije Universiteit op de ziekte multiple sclerose. In 2012 werd hij hoogleraar translationele neurowetenschappen en in 2013 hoofd van de prachtige afdeling Anatomie & Neurowetenschappen van het VUmc.
Tussen 2013 en 2015 was hij voorzitter van De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Hij was tevens nauw betrokken bij de totstandkoming van de Nationale Wetenschapsagenda.

10.30 - 11.15 uur: Paneldiscussie

Discussie over de toekomst van therapieontwikkeling

Foto Prof. dr. L. Gunning-Schepers

prof.dr. L.J. Gunning-Schepers, voorzitter Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

Louise Gunning is sinds 2015 voorzitter van de NWA. In november 2014 publiceerde het ministerie van OCW de ‘Wetenschapsvisie 2025; keuzes voor de toekomst’ met daarin een schets van de (gewenste) toekomst van de wetenschap in Nederland. Deze moet zich nog sterker richten op grote maatschappelijke vraagstukken. Samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, bedrijven en wetenschappelijke instellingen is onmisbaar om kennis te doen circuleren. Het gezamenlijk formuleren van een NWA moet een belangrijke bijdrage leveren aan die uitwisseling van kennis.

dr. R.R. Kuijten, managing partner en mede-eigenaar Life Sciences Partners (LSP)

Sinds begin 2001 is René Kuijten managing partner en mede-eigenaar van LSP.
LSP is een beleggingsonderneming in de gezondheidszorg. Gedurende het 25-jarig bestaan is gebouwd aan investeringen die gewijd zijn aan het zoeken naar, voeden van en laten groeien van investerings-mogelijkheden in de gezondheidszorg die een positieve impact hebben op de samenleving. De combinatie van bij te dragen aan de samenleving en het vooruitzicht van de bijbehorende financiële rendementen, is de reden waarom beleggers LSP hun kapitaal toevertrouwen om te investeren.

Foto Prof. dr. L. Gunning-Schepers
Foto Drs. D.A. Veldman

drs. D.A. Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland (PN)

Dianda Veldman is sinds 2015 directeur-bestuurder van PN. PN vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumenten- organisaties. Deze koepel van patiëntenorganisaties maakt zich sterk voor iedereen die zorg nodig heeft en geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in het zorgstelsel, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Voor het beleid van PN vormen patiëntervaringen de basis. Op basis van deze ervaringen van mensen zorgen PN dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen.

F. Quint MBA, fondsmanager & hoofd InnovationQuarter Capital

Francis Quint is sinds 2014 fondsmanager & hoofd InnovationQuarter Capital bij IQ. IQ is de regionale ontwikkelingsmaat-schappij voor Zuid-Holland (Z-H). Zij financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven, assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Z-H en organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstelling en de overheid. IQ werkt met partijen samen zoals overheden, clusterorganisaties, incubators, kennisinstituten, banken en venture capitalists. In fonds UNIIQ is samenwerking met de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft om proof of concept studies te financieren.

Foto Francis Quint

11.20 - 12.50 uur: Subsessies Ronde 1

De volgende 5 subsessies vinden plaats:

1. Drug Rediscovery: van idee tot registratie

Goed Gebruik Geneesmiddelen stimuleert onderzoek naar nieuwe indicaties en toepassing van bestaande geneesmiddelen. Om van het idee voor een nieuwe toepassing van een werkzame stof tot een handelsvergunning of registratie te komen, zijn veel stappen nodig. Eind 2016 is het GGG-programma gestart met een subsidieronde ‘Drug Rediscovery’ speciaal voor dit type onderzoek. In deze sessie komen de verschillende stappen in het traject van idee tot registratie voorbij. Projectleiders van diverse rediscovery-projecten in verschillende stadia van het project komen aan het woord. Ook komen tips & tricks aan bod, gegeven door iemand die het gehele traject tot registratie en vergoeding al heeft doorlopen.

Sessievoorzitter:

 • drs. M.L.A. Favié

Sprekers:

2. Implementatie van Farmacogenetica. Who cares?

Het GGG-programma streeft naar optimalisatie van de inzet van farmacotherapie. Farmacogenetica zorgt voor farmacotherapie die beter is afgestemd op de individuele patiënt. Apothekers en artsen kunnen bij de keuze en bijvoorbeeld dosering van een geneesmiddel rekening houden met de genetische kenmerken van een patiënt. In deze sessie wordt besproken wat de stand van zaken is in Nederland, en voor wie welke uitdaging is. Daarnaast wordt een Europees initiatief toegelicht, waarbij preventieve genotypering van een aantal bekende klinisch relevante markers op patiëntenuitkomsten en kosteneffectiviteit wordt geëvalueerd en presenteren projectleiders over hun onderzoeksresultaten: de rol van farmacogenetica bij dosisoptimalisatie in de behandeling van diabetes type 2, medicatie bij kinderen na transplantatie en chemotherapie bij osteosarcoma.

Sessievoorzitter:

 • drs. G.J. Klein Nulent

Sprekers:

3. Zeldzame ziekten: geen zeldzaam probleem

Onderzoek naar zeldzame ziekten is en blijft een uitdaging vanwege de kleine patiëntenpopulaties en grote kennislacunes. Tijdens deze sessie komen resultaten voorbij uit het ZonMw-programma Priority Medicines for Rare Diseases op het gebied van onderzoek bij de aandoeningen mitochondriele encefalomyopathie, lactaat acidose en stroke-like episodes (MELAS) en lang QT syndroom type 3 (LQTS3). Het GGG-programma biedt in de Open Ronde ruimte voor onderzoek naar het zo goed mogelijk inzetten van bestaande geneesmiddelen bij zeldzame ziekten. De resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van eculizumab bij atypisch hemolytisch uremisch syndroom (aHUS) worden gepresenteerd.

Sessievoorzitter:

 • prof.dr. H.G.M. Leufkens

Sprekers:

4. Geneesmiddeleninformatie: patiënt centraal

Eenvoudig en toegankelijk, zo hoort informatie over geneesmiddelen te zijn. Niet alleen op het moment van gebruik maar ook om samen te kunnen beslissen over de keuze van de behandeling. Informatie op maat is de wens, maar hoe realiseren we hier verbeteringen in? In deze sessie, in samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland, worden ontwikkelingen en mooie voorbeelden besproken die kunnen bijdragen aan het optimaliseren van patiënteninformatie over geneesmiddelen.

Sessievoorzitter:

 • dr. J.M.L. van Rensen

Sprekers:

5. Afgeronde GGG-projecten: resultaten en opbrengsten in vogelvlucht

Met het GGG-programma beoogt ZonMw bij te dragen aan een effectiever, veiliger en doelmatiger gebruik van geneesmiddelen. In vogelvlucht nemen wij u mee door afgeronde GGG-projecten en de lessons learned. Wat hebben deze projecten opgeleverd in het kader van kwaliteit van zorg en kosteneffectiviteit? Welke stappen zijn gezet na afronding van de projecten? En hoe wordt gezorgd voor implementatie van de resultaten?

Sessievoorzitter:

 • dr. M.C.G. Daniëls    

Sprekers:

12.50 - 13.50 uur: Netwerklunch

13.50 - 14.20 uur: Plenair: Concrete ontwikkelingen rondom therapieontwikkeling, met:

prof.dr. R. Bernards, Top Instituut Kanker / NKI

De ministeries van EZ, VWS en OCW, KWF Kankerbestrijding en de topsector Life Sciences & Health hebben de krachten gebundeld om in een versneld tempo fundamenteel onderzoek te laten uitmonden in betere behandelingen tegen kanker. Deze overeenkomst uit zich in de start van een fundamenteel kankeronderzoeksinstituut: Top Instituut Kanker. In dit virtuele instituut werken de onderzoeksgroepen, fysiek gevestigd in verschillende bestaande Nederlandse onderzoeksinstellingen, samen volgens één strategie. Het uiteindelijke doel is te komen tot vernieuwende behandelingen en producten voor de (betere) diagnose en behandeling van kanker.

Foto Rene Bernards
Foto Marcel Kenter

dr. M.J.H. Kenter, Paul Janssen Future Lab

Paul Janssen Futurelab Leiden is een internationaal georiënteerd blended learning (online en op campus) opleidingstraject voor ondernemende biomedische professionals. Futurelab is een initiatief van het Leids Universitair Medisch centrum, dankzij subsidies van ZonMw en Health~Holland en in samenwerking met het Center for Human Drug Research en Universiteit Leiden opgericht.

dr.ir. M. Bierkens, Health-RI-2025

Het Health-RI 2025 initiatief is opgezet vanuit de gedachte dat nieuw wetenschappelijk onderzoek nodig is om te kunnen begrijpen hoe we per individu ziektes kunnen voorkomen of beter kunnen behandelen. Health-RI-2025 is gericht op het ontwikkelen van een verbindende nationale infrastructuur voor Personalised Medicine & Health onderzoek in de komende jaren en is een initiatief van de bestaande infrastructuren BBMRI-NL, ELIXIR-NL en EATRIS-NL, alle sterk Europees verankerd, en van de UMC’s/NFU, DTL en Health Holland.

Foto Mariska Bierkens

14.25 - 15.40 uur: Subsessies Ronde 2

De volgende 4 deelsessies vinden plaats:

6. GGG gaat internationaal

ZonMw streeft naar internationale samenwerking. Binnen het GGG-programma is dat op verschillende plekken al zichtbaar. Het samenwerkingsverband met Canada, met steun van het Reumafonds, op het gebied van reuma bij kinderen is een mooi voorbeeld van het vormen van een internationaal netwerk. Ook de samenwerking met het Belgische KCE, en met ziekenhuizen in België bij reeds lopende GGG-projecten, zorgen voor een optimaler verloop van studies en een bredere impact van de resultaten hiervan. Het ZonMw-programma Erare wordt als best practice voor internationale samenwerking gepresenteerd. In deze sessie worden de internationale mogelijkheden nader toegelicht.

Sessievoorzitter:

 • K. van Rooijen MSc

Sprekers:

7. Optimalisatie van de kwaliteit van geneesmiddelenonderzoek

Het optimaliseren van de kwaliteit van klinisch geneesmiddelenonderzoek is een proces waar continu aandacht voor moet zijn. Wat kunnen we leren van de inspecties die IGZ heeft gedaan naar investigator-initiated onderzoek in de ziekenhuizen? Wat zijn de pijlers voor het succesvol opzetten en uitvoeren van (multi-center) geneesmiddelenonderzoek? De EU verordening 536/2014 wordt ingevoerd, wat zijn de consequenties? In deze sessie krijgt u praktische toepasbare kennis aangereikt vanuit deze invalshoeken.

Sessievoorzitter:

 • prof.dr. H.G.M. Leufkens

Sprekers:

 • dr. E.T.M. Hille, IGZ
 • dr. J.I. Udo de Haes, CCMO
 • H. Kamsteeg MSc, Dutch Clinical Research Foundation

8. Onderzoek met wilsonbekwamen: nieuwe handvatten

Samen met de aanwezigen reflecteren we op de volgende vragen over onderzoek met wilsonbekwamen: wat is van belang voor een goede informed consent? Wat is de rol van de zorgverlener hierin? Bij niet-therapeutisch onderzoek mag de belasting van het onderzoek niet meer dan minimaal zijn, maar wat wordt ervaren als belastend? Hoe kan de ervaren belasting verminderd worden? In de sessie worden concrete handvatten gegeven voor het inrichten van onderzoek.

Sessievoorzitter:

 • Inge Diepman

Sprekers en panelleden:

9. Gepast gebruik geneesmiddelen: voorbij GGG

Naast het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen wordt door verschillende partijen veel gedaan aan gepast gebruik van geneesmiddelen. Het CBG en ZiN zijn uiteraard belangrijke spelers in dit veld. In deze sessie lichten de drie sprekers hun visie toe, ieder vanuit het eigen perspectief, op het stimuleren van het gepast gebruik van geneesmiddelen: vanuit het vergoeding-, het registratie- en het patiëntenperspectief. Genoeg stof om vervolgens met elkaar en de aanwezigen te discussiëren hoe we gepast gebruik gezamenlijk en in samenhang aanpakken.

Sessievoorzitter:

 • dr. A.G. Schouw

Sprekers:

 • dr. C.C. Gispen-de Wied, CBG
 • mr. A.M.C. van Saase, Zorginstituut Nederland
 • drs. D.A. Veldman, Patiëntenfederatie Nederland

15.45 - 17.15 uur: Subsessies Ronde 3

De volgende 5 deelsessies vinden plaats:

10. Hart- en vaatziekten: praktijkinzichten

In deze sessie, in samenwerking met de Hartstichting, worden de resultaten van twee GGG-projecten op het gebied van hart- en vaatziekten gepresenteerd. Het eerste project heeft gekeken naar tromboserisico’s en grijpt in op de vraag ‘wie moet je antistolling geven en wanneer werkt het?’ Het tweede project heeft een methode ontwikkeld om bij individuele patiënten het verwachte effect van cholesterolverlaging, bloeddrukverlaging en antistolling te voorspellen. De sessie wordt afgesloten met de visie vanuit de WCN (Werkgroep Cardiologische centra Nederland) en NL-HI (Netherlands Heart Institute) hoe samenwerking essentieel is voor het uitvoeren en financieren van onderzoek dat leidt tot betaalbare medicijnen die echt de praktijk veranderen.

Sessievoorzitter:

 • prof.dr. W.H. van Gilst

Sprekers:

11. Therapietrouw: samenwerking en implementatie

Door verbetering van therapietrouw kan een enorme verbetering in goed gebruik van geneesmiddelen worden bereikt. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? In deze sessie worden voorbeelden gepresenteerd van projecten waarin door samenwerking met verschillende partijen – patiënten, zorgverleners, maar ook bedrijven zoals Philips – stappen worden gezet in het implementeren van strategieën die bijdragen aan therapietrouw. Hoe zorg je voor een succesvolle samenwerking? Welke lessons-learned zijn er? Diverse projecten op het gebied van therapietrouw worden nader belicht. Tot slot wordt een plan gepresenteerd om door betere samenwerking de therapietrouw in Nederland naar een hoger plan te trekken.

Sessievoorzitter:

 • drs. G.J. Klein Nulent 

Sprekers:

12. Geneesmiddelen bij ouderen

Ouderen hebben specifieke gezondheidsproblemen en reageren anders op geneesmiddelen. Zij zijn doorgaans ondervertegenwoordigd in klinische studies. Onderzoek specifiek gericht op ouderen is daarom essentieel. In deze sessie worden aansprekende resultaten van onderzoek bij colonkanker, alzheimer en het voorschrijfbeleid van psychofarmaca bij dementie nader belicht.

Sessievoorzitter:

 • prof.dr. R.J. van Marum

Sprekers:

   13. Medicatieveiligheid in de praktijk

   Recent is het rapport ‘Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid’ uitgebracht’. In deze sessie wordt nader ingegaan op de aanbevelingen van dit vervolg op het HARM- rapport en worden projecten toegelicht die werken aan de verbetering van de medicatieveiligheid door transmurale samenwerking bij ziekenhuisontslag en implementatie van medicatie in eigen beheer. Daarnaast wordt toegelicht hoe Veilige Principes in de medicatieketen verder worden gebracht bij verpleging, verzorging, en thuiszorg en hoe een onderwijsprogramma voor arts-assistenten bijdraagt aan medicatieveiligheid.

   Sessievoorzitter:

   • prof.dr. P.M.L.A. van den Bemt

   Sprekers:

   14. Geneesmiddelen bij kinderen

   In deze sessie worden de resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van het dagelijks onderbreken van sedatie bij kinderen op de ICU, de effecten van koelen van een pasgeborene met zuurstofgebrek op de werking van geneesmiddelen, het effect van intranasale insuline op ontwikkeling en gedrag bij kinderen met het Phelan-McDermid Syndroom, de ontwikkeling en het gebruik van dranken als toedieningsvorm van veelgebruikte geneesmiddelen bij kinderen en de veiligheid en lange termijn effecten van metformine bij kinderen met diabetes type 2.

   Sessievoorzitter:

   • dr. S.J. Vastert

   Sprekers:

   17.15 - 18.00 uur: Netwerkborrel

   Accreditatie

   Accreditatie is inmiddels toegekend aan huisartsen, medisch specialisten, openbare apothekers, ziekenhuisapothekers, verpleegkundigen en verzorgenden (incl. deskundigheidsgebied research), farmaceutisch geneeskundigen, hart- en vaatverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (intensieve, acute, chronische en preventieve zorg bij somatische aandoeningen, geestelijike gezondheidszorg) voor 6 punten.

   Accreditatie is in aanvraag voor apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten.

   Locatie Beurs van Berlage

   Foto Beurs van Berlage
   Beurs van Berlage

   Het congres vindt plaats in de Grote Zaal in de Beurs van Berlage, Damrak 243, 1012 ZJ Amsterdam.

   Routebeschrijving naar Beurs van Berlage

   Dagvoorzitter Inge Diepman

   Foto Inge Diepman, Dagvoorzitter

   Net als de voorgaande congresbijeenkomsten vervult Inge Diepman de rol van dagvoorzitter. Met haar brede kennis over zorg en de ontwikkelingen op dit gebied en haar inmiddels opgebouwde kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen zal zij bijdragen aan een geslaagde congresdag.

   Informatie over congresdeelname en inschrijven

   Deelname aan het congres is kosteloos. Wel dient u zich vooraf in te schrijven. Via het aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor het congres. Op dit formulier geeft u aan welke sessies u wilt bijwonen.

   Aanmelden kan tot donderdag 30 maart 2017, 9.00 uur.

   Let op:

   • U ontvangt geen bevestiging van aanmelding.
   • Wanneer u zonder opgaaf van reden niet op het congres verschijnt, kunnen wij u een bedrag van €50,- in rekening brengen voor de gemaakte kosten.
   Inschrijven voor het congres

   Vragen en meer informatie

   Heeft u inhoudelijke vragen over de dag zelf of over het registreren, dan kunt u terecht bij de communicatiemedewerkers van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen:

   ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

   Colofon Redactie GGG-team, Fotografie programmabeeld - Marijniz Media, diverse sprekers - Liesbeth Dingemans, Pim Mul, aangeleverde foto's

   Relevante programma's

   Relevante Thema's

   Naar boven
   Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website