Het Innovative Medical Device Initiative (IMDI) is specifiek gericht op het toekomstbestendig maken van de zorg. In 2014 zijn in dit kader 15 projecten gehonoreerd. Bij deze projecten werd er samengewerkt tussen onderzoek, bedrijfsleven en zorg. In deze publicatie leest u de resultaten die deze projecten hebben opgeleverd.

De onderzoeken waren verdeeld over de onderzoeksgebieden: medische beeldvorming, minimaal invasieve chirurgie en technologie voor thuiszorg en revalidatie. Onderstaand vindt u een interview met een projectleider vanuit elk van deze onderzoeksgebieden. Hierin vertellen zij over de door hen bereikte resultaten.

Ook vindt u een overzicht van de resultaten van alle 15 onderzoeksprojecten in de vorm van publiekssamenvattingen.

De projecten moesten bijdragen bij aan de volgende doelstellingen:

  • Bijdragen aan de volksgezondheid: Borgen van een bemensbare, betaalbare, duurzame en veilige gezondheidszorg in Nederland.
  • Bijdragen aan de economie: Vernieuwen van de bedrijfstak medische instrumentatie in Nederland.
  • Bijdragen aan de wetenschap: Een betere maatschappelijke benutting van de R&D op dit terrein.

Daarnaast moest het onderzoeksgebied passen in of bijdragen aan de roadmaps “ Imaging & image-guided therapies” en “Homecare and Self-management” zoals die beschreven zijn in het Innovatiecontract 2012 van de topsector Life Sciences and Health.

IMDI

IMDI bestaat sinds 2010. Het huidige doel van IMDI is de ontwikkeling en toepassing van medische technologie die het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakt en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgt. Juist van medische technologie is op deze gebieden een grote bijdrage te verwachten. Meer informatie over IMDI vindt u op de website van ZonMw.

Navigate: smart Needles And Image Guidance for percutAneous inTErventions is een IMDI project met als doel het ontwikkelen van een stuurbare naald die bij biopsies gezond weefsel minimaal beschadigt.

Lees het interview met de projectleider

Move On: a novel balance-testing device to improve mobility after stroke is een IMDI project met als doel een met sensoren uitgeruste lopende band te ontwikkelen die kan dienen als breed toepasbaar meet- en trainingsinstrument bij balansproblemen.

Lees het interview met de projectleider

Heart Failure and 4DFlow is een IMDI project dat tot doel heeft een betrouwbare meting te realiseren van de druk-volume relatie in de hartkamers van patiënten met hartfalen.

Lees het interview met de projectleider

Bekijk in deze publicatie de samenvattingen van de eindverslagen van het Innovative Medical Devices Initiative.

Samenvattingen eindverslagen IMDI 2014
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website