De komende beleidsperiode 2020-2024 heeft als thema ‘Het verschil maken: met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’. In deze publicatie nemen wij u mee langs de aandachtspunten en vindt u reacties, interviews en een reflectie terug vanuit verschillende invalshoeken en stakeholders. Wij kunnen immers alleen het verschil maken voor de gezondheid van iedereen als we dit samen doen.

Inhoud

Afscheidsinterview Jeroen Geurts

Na een periode van 5 jaar als voorzitter ZonMw en bestuurslid NWO heeft Jeroen Geurts zijn vertrek aangekondigd. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen jaren? Wat waren zijn mijlpalen? En welke boodschap geeft hij mee voor de toekomst aan iedereen met wie hij heeft samengewerkt?

Lees het afscheidsinterview

Jeroen Geurts
Jeroen Geurts

Het verschil maken: een goede gezondheid voor iedereen

ZonMw werkt aan een goede gezondheid, preventie en zorg voor iedereen, en voor kwetsbare groepen in het bijzonder. Dat doen we door samen met wetenschap en praktijk te investeren in projecten, experimenten, gezondheidsonderzoek, kennisontwikkeling, zorginnovaties en kennistoepassing. We werken daaraan vanuit onze drie kernactiviteiten:

  • Programmeren en financieren
  • Stimuleren van (maatschappelijke) impact
  • Signaleren van kennisbehoeften

We financieren de gehele kenniscyclus van kennisontwikkeling en -toepassing in gezondheid en zorg en zijn daarmee internationaal één van de koplopers.

Een goede gezondheid voor iedereen

We onderzoeken hoe we mensen het beste kunnen ondersteunen bij het maken van de goede en gezonde keuze. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor kwetsbare mensen met minder veerkracht. Daarbij kijken we ook of de omgeving ingericht is om deze keuzes mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de thuissituatie en het gezin, school, werk, de wijk waarin iemand woont, het sociale netwerk of de zorg. Al deze factoren zijn bepalend voor de ondersteuning van kwetsbare mensen. Hierbij is het van belang dat je ook zelf als betrokkene vitaal en gezond bent, en dat je voldoende wordt toegerust zodat je anderen kunt helpen om gezond te worden of blijven.

Man en jongen in keuken

In de komende vier jaar zetten we, om nog meer het verschil te maken, concrete acties in gericht op:

  • programmeren en financieren van wetenschappelijk en maatschappelijk relevante onderzoeken en projecten. Concreet zetten we de komende beleidsperiode onder meer in op missiegedreven onderzoek, meer ruimte voor nieuwsgierig gedreven onderzoek en het anders erkennen en waarderen van wetenschappers.
     
  • het stimuleren van de impact van kennis, die in deze onderzoeken en projecten is verworven, binnen de wetenschap, gezondheid(szorg) en het sociaal domein. Bovendien stimuleren we ook de vertaling en benutting van die kennis in de praktijk zodat de resultaten betekenis hebben en beschikbaar komen in toegankelijke en bruikbare vorm.
     
  • meer signaleren waar kennislacunes zijn of waarom bestaande kennis niet wordt toegepast in de medische wetenschap, gezondheid(szorg) en sociaal domein. Hierin zullen we nog nauwer samenwerken met kennisinstituten en adviesraden, en gebruik maken van de input van stakeholders en de kennis uit wetenschap, praktijk, onderwijs en beleid.

De acties zijn onderverdeeld in een vijftal thema's. Bekijk de thema's hieronder.

Lees het volledige beleidsplan

Bijdragen aan maatschappelijke (gezondheids)vraagstukken

Nederland staat de komende jaren voor complexe maatschappelijke gezondheidsvraagstukken. Zo dreigt de zorg onbetaalbaar te worden, verloopt de decentralisatie van zorgtaken naar lokaal niveau niet zonder problemen en steken nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid de kop op. Ook is ongezond gedrag verantwoordelijk voor een belangrijk aandeel van de ziektelast in Nederland en neemt het aandeel werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures toe. Wij leveren op lokaal, nationaal en internationaal niveau een bijdrage aan deze problemen door kennisontwikkeling en -toepassing in de praktijk.

Kennis delen en verbinden

Om een goede gezondheid voor iedereen bereikbaar te maken, is de ontwikkeling en toepassing van kwalitatief goede kennis onontbeerlijk. Daarom staan wetenschappelijke kennis, vrije en fundamentele kennis, praktijkkennis, ervaringskennis van burgers, kennis over implementatie en kennis van stakeholders bij ons centraal. Kortweg gaat het om alle kennis die de (medische) wetenschap, gezondheid, zorg en welzijn kan verbeteren. Er is hierbij ook een rol weggelegd voor kunstmatige intelligentie, die kansen biedt voor betere preventie en zorg en voor e-healthtoepassingen.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om andere wetenschap

Wij zetten ons in om het erkennen en waarderen van uiteenlopende talenten binnen de wetenschap te versnellen. We willen toe naar een systeem dat een grotere diversiteit van carrièrepaden voor wetenschappers mogelijk maakt, recht doet aan de onafhankelijkheid en individuele kwaliteiten van wetenschappers, de kwaliteit van hun werk benadrukt, alle aspecten van open science stimuleert en hoogwaardig academisch leiderschap stimuleert. Ook zetten we in op meer experimenteerruimte buiten de gebaande paden en we stimuleren multi- en interdisciplinair onderzoek in divers samengestelde teams.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om andere wetenschap

Verzilveren van kennis in de praktijk

De afgelopen decennia is er veel kennis verworven over de benutting van (wetenschappelijke) kennis in de praktijk. Toch stokt dit vaak en duurt het te lang voordat iedereen profijt heeft van deze nieuwe kennis. We gaan meer inzetten op signaleren waar benutting van kennis stokt en partijen verbinden om kennisbenutting te versnellen en de kansen op innovatie te vergroten.

Verzilveren van kennis in de praktijk

Samenwerking binnen de kenniscyclus

Om de kenniscyclus goed te laten functioneren zijn voldoende middelen en een actieve samenwerking met opdrachtgevers, stakeholders, kennisinstellingen en (inter)nationale partijen noodzakelijk. Dat geldt voor het gehele traject van door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek tot en met de toepassing in de praktijk. Daarbij is ook een actieve betrokkenheid van eindgebruikers zoals burgers, patiënten en cliënten van belang. Wij blijven ons inzetten voor voldoende middelen en een actieve samenwerking in de gehele kenniscyclus.

Samenwerking binnen de kenniscyclus

Interview met Jeroen Geurts en Véronique Timmerhuis

Véronique Timmerhuis en Jeroen Geurts
Véronique Timmerhuis en Jeroen Geurts

‘Kennis moet landen, daar draait het om’

'Covid-19, de grootste gezondheidscrisis in de hedendaagse geschiedenis, doorkruist de presentatie van een ambitieus beleidsplan van ZonMw op het gebied van medisch en zorgonderzoek. Normaal gesproken hadden we nu in Diligentia in Den Haag op het podium met elkaar gesproken. Nu praten we via een computerscherm'. Zo begint Martijn van Calmthout het gesprek met voorzitter Jeroen Geurts en algemeen directeur Véronique Timmerhuis. Een gesprek over maatschappelijke uitdagingen, toekomst en ambitie. 

Ga naar het interview

De toekomst volgens onze opdrachtgevers

Leefgroepsituatie

'De COVID crisis heeft op dramatische wijze duidelijk gemaakt waarom medisch onderzoek zo belangrijk is.' Om toe te werken naar een goede gezondheid voor iedereen, werken wij nauw samen met onze opdrachtgevers het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hoe kijken zij naar de toekomst? Hoe zien zij de samenwerking voor zich? En welke stappen kunnen we samen zetten op het gebied van leefstijl, leefomgeving én arbeidsomstandigheden? 

Directeur-generaal Volksgezondheid Angelique Berg (VWS) en voorzitter Stan Gielen (NWO) geven hun visie. 

Ga naar de columns

Interview met Erik Dannenberg

Erik Dannenberg
Erik Dannenberg

Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa en voormalig wethouder met diverse portefeuilles in het sociale domein, geeft in een gesproken interview een reflectie vanuit persoonlijk perspectief. Hoe ziet hij vanuit het sociale domein onze rol? Tegen welke vraagstukken loopt hij aan in de zorg en gezondheid op lokaal niveau? Hoe kan decentralisatie beter worden vorm gegeven? Beluister nu het interview.

Interview Erik Dannenberg

Colofon 

Eindredactie: ZonMw en EMMA communicatie
Beeld: stockbeelden, VWS, NWO, Sietske Raaijmakers
Animatie: Heilder
Gesproken interview: Jelle Drijver

© ZonMw 2020

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website