Kinderen verdienen alle kansen. Maar nog altijd maken te veel kinderen geen goede start. Bijvoorbeeld omdat ze te vroeg worden geboren of met een te laag geboortegewicht. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op later leeftijd.

Daarom is in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda het nieuwe onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data opgezet. Het programma heeft als doel te onderzoeken óf en hoe big-data-onderzoek kan leiden tot betere preventie, hulp en ondersteuning. In september 2020 gaat de subsidieoproep open, waarbij consortia samengesteld uit wetenschappers en praktijkprofessionals subsidie kunnen aanvragen voor onderzoeksprojecten.

Onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

Om de juiste interventies aan te kunnen bieden, is goede informatie nodig. In toenemende mate zijn er grote en complexe dataverzamelingen beschikbaar, maar ook andere (minder gestructureerde) gegevensbronnen. Het gebruik van al deze informatie kan met behulp van nieuwe analysetechnieken leiden tot snellere identificatie van problemen. En het eerder aanbieden van passende hulpverlening. Wat kan bijdragen aan de gezonheid van het kind. Het ministerie van VWS nam daarom in 2018 het initiatief om bij de Nationale Wetenschapsagenda (zie kader) van de NWO een nieuw onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data in te dienen dat vervolgens ook werd gehonoreerd. Hiermee worden maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken verenigd: (hoe) kunnen big data een bijdrage leveren zodat kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties eerder worden herkend, waardoor professionals hen sneller bereiken, verdere problemen kunnen voorkomen en eerder betere hulp kunnen aanbieden? Voor het onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data is binnen de NWA € 2.64 miljoen beschikbaar gesteld. ZonMw voert de subsidieoproep (call) uit in samenwerking met de NWO domeinen Sociale en Geesteswetenschappen, Exacte en Natuurwetenschappen en het Regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA.

NWO-Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Fasering van het programma

Het onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data bestaat uit 2 fases. Vorig jaar startte fase I, die was gericht op het selecteren van deelnemers aan een workshop Toekomstverkenning met behulp van scenario-onderzoek. In januari 2020 kwamen wetenschappers, praktijkonderzoekers en (zorg)professionals bijeen om de toekomst, relevant voor big data en kansrijke start te verkennen. Ze bespraken cruciale perspectieven als: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in wetenschap en praktijk en wat zijn de kansen en risico’s van vernieuwende technologieën en big-data-mogelijkheden en wie zijn de belangrijkste actoren in beheer en gebruik van data. Deze toekomstverkenningen zijn vertaald in mogelijke toekomstbeelden in 4 scenario’s (zie hieronder). Aan de hand hiervan hebben de deelnemers gezocht naar relevante vragen waar straks in het onderzoek in ieder geval aandacht aan moet worden besteed. Deze zijn geclusterd in 5 thema’s.

Op 5 maart 2020 organiseerde NWO een werkconferentie waar de deelnemers aan de workshop scenario-onderzoek de uitkomsten van de verkenningen presenteerden en bespraken met relevante stakeholders uit het veld van kansrijke start. Daarmee werd fase I afgerond. De resultaten uit fase I zijn gebruikt om invulling te geven aan fase II: de call for proposals. Deze gaat in september 2020 open.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website