Talentprijs tot nu toe

De huidige IMDI Talentprijs is voor het beste afstudeeronderzoek naar een nieuw medisch hulpmiddel en/of een daaraan gekoppelde eHealth-toepassing.

Het afstudeeronderzoek moet een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de zorg. De criteria hiervoor zijn:

  • bijdragen aan de zelfstandigheid en/of een effectievere behandeling van mensen met een chronische aandoening en/of beperking
  • kwaliteit en originaliteit en
  • kansrijke productie/implementatie van de vinding

Onder duurzaamheid van de zorg wordt verstaan het borgen van een bemensbare, betaalbare, inclusieve en kwalitatief goede zorg in Nederland.

Het huidige IMDI-Talentfonds kent jaarlijks aan één afstudeerder een vrij te besteden prijs van €1.500 en een trofee toe. De talentprijs is een aanmoediging voor onderzoek, onderwijs en studenten om zich via techniekontwikkeling specifiek te richten op het doel ‘duurzame zorg’. Voortzetting van de prijs is tot en met het studiejaar 2019/2020 gegarandeerd door de huidige middelen in het IMDI-Talentfonds dat wordt beheerd door ZonMw.

Verbreding Talentprijs naar Talentfonds

Initiator van de Talentprijs, Gerrit van Ark werkt met hulp van IMDI-ZonMw aan het verbreden van de talentprijs vanaf  studiejaar 2020/2021. Dit wil hij graag zowel inhoudelijk als organisatorisch. De inhoudelijke verbreding richt zich op het uitbreiden van het aantal prijzen voor meerdere aandachtsgebieden van duurzame zorg. Gestreefd wordt naar minimaal vier en maximaal acht prijzen per jaar. Deze komen beschikbaar voor alle afstudeerders in Nederland aan een universiteit of hogeschool in elke afstudeerrichting. Deze afstudeerders moeten met hun afstudeerscriptie een aannemelijke en aanzienlijke bijdrage leveren aan duurzame (verduurzaming van) zorg om in aanmerking te komen voor de prijs. Om dit te financieren stelt Gerrit van Ark notarieel vanaf 2030 zijn appartement ter beschikking aan het Talentfonds voor duurzame zorg. Hiermee komt er vanaf 2030 jaarlijks voor 20 jaar een budget beschikbaar voor maximaal acht  prijzen. Voor de overbrugging van 2020 tot 2030 zijn we op zoek naar sponsoren of donateurs.

Organisatorisch wordt de talentprijs verbreed door het verbinden van partners en sponsoren aan het talentfonds. Voor het beheer van het Talentfonds is een stichting opgericht. De voorzitter van de stichting is tevens de centrale uitvoerder (op dit moment ZonMw), daarnaast hebben sponsoren die van 2020 tot 2030 een bijdrage leveren van minimaal één talentprijs per jaar recht op een zetel in het stichtingsbestuur. Kosten van één prijs per jaar zijn €2000 (prijspeil 2020) voor prijs en overhead.

Duurzame zorg

Veel factoren hebben invloed op het duurzaam houden van de zorg. Belangrijke factoren zijn de grote gerichte organisatorische en logistieke veranderingen in en buiten de zorg, de maatschappelijke solidariteit ten aanzien van kwetsbare mensen en op deze veranderingen gerichte techniekontwikkelingen. Er wordt gestreefd naar vier tot acht talentprijzen per jaar, verdeeld over diverse aandachtsgebieden. De aandachtsgebieden worden bepaald door de sponsoren van het talentfonds. Dit betekent dat de talentprijs rond de ‘harde’ kern duurzame zorg wordt verbreed tot alle innovaties in alle door sponsoren aan te wijzen α-, β-en γ-techniekgebieden, zoals bijvoorbeeld  spraak, cognitie, ICT, biotechnologie, medische technologie, gedrag, implementatie etc. Het streven is om de prijzen zo gelijk mogelijk te verdelen over afstudeerders van meer theoretische (universitaire) als meer praktische (hbo) topopleidingen.

Sponsoren of donateurs

Voor de overbrugging van 2020 tot 2030 is het Talentfonds op zoek naar sponsoren of donateurs. Gezocht wordt naar instanties (gezondheids- en/of zorgfondsen, onderzoek- en/of onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven en particulieren) die bereid zijn om minimaal de komende 10 jaar één of meer prijzen onder hun hoede te nemen. De sponsor/donateur bepaalt de additionele criteria die aan de prijs worden gesteld en de honoreringsprocedure, onder de voorwaarde dat de doelcriteria voor duurzame zorg (zoals hierboven beschreven) worden gehanteerd. De jaarlijkse gezamenlijke uitreiking van de prijzen en publiciteit wordt door het stichtingsbestuur georganiseerd.

Sponsoren die vanaf uiterlijk 2020 tot 2030 aaneengesloten hebben bijgedragen aan het Talentfonds met minstens één talentprijs per jaar, kunnen daarna notarieel vastgelegd hun talentprijs jaarlijks (voor minstens 20 jaar) tot aan de uitputting betrekken uit het fonds. Sponsoren kunnen daardoor 30 jaar een prijs uitreiken binnen hun aandachtsgebied, waarvoor ze alleen de eerste 10 jaar zelf hoeven te betalen. Partiële bijdragen komen onder beheer van een instantie die reeds een volledige talentprijs onder haar hoede heeft met wie de bestemming én selectie wordt afgesproken.

Heeft u interesse en wilt u graag sponsor of donateur worden van de IMDI Talentprijs? Dan kunt u uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar imdi@zonmw.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen of opmerkingen heeft rondom de Talentprijs.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Voor meer informatie over IMDI Talentprijs kunt u contact opnemen met via het e-mailadres imdi@zonmw.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website