Op 20 maart 2018 is het landelijke actieprogramma Een tegen Eenzaamheid van start gegaan. Bij de start van het actieprogramma is een Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) geïnstalleerd. In haar eerste advies (7 maart 2019) constateerde de commissie dat er, als het gaat om het voorkómen en verminderen van eenzaamheid, kennis en ervaring voorhanden is, maar dat het nog ontbreekt aan voldoende goed onderzoek, dat duidelijk aantoont welke aanpak onder welke omstandigheden het meeste effect sorteert. Om deze leemte op te heffen heeft de WAC daarom op 17 mei 2019 geadviseerd om zo veel mogelijk in te zetten op de erkenningssystematiek die door het samenwerkingsverband Effectieve interventies ontwikkeld is. Om op deze manier ‘de activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid in Nederland op korte termijn naar een hoger plan te tillen’.

Het ministerie heeft dit advies overgenomen en aan ZonMw gevraagd om hiervoor een programma vorm te geven: ‘Versterking aanpak eenzaamheid’. Vanuit het programma ‘Versterking aanpak eenzaamheid’ heeft ZonMw aan Movisie de opdracht gegeven een inventarisatie uit te voeren naar eenzaamheidsinterventies. Het doel van deze inventarisatie is een overzicht te krijgen van de beschikbare interventies gericht op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid bij ouderen: op welke doelgroepen en welk type eenzaamheid richten zij zich? Op welke wijze verminderen zij eenzaamheid? En wat kan er gezegd worden over hun kwaliteit en resultaten èn waar zitten de lacunes oftewel ‘witte vlekken’ in het aanbod?

Deze inventarisatie is uitgevoerd in opdracht van ZonMw in het kader van het deelprogramma ‘Versterken aanpak eenzaamheid’ (onderdeel van het programma Langdurig Zorg en Ondersteuning). Dit programma is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS binnen het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. 

Download het rapport 'Inventarisatie van eenzaamheidsinterventies gericht op ouderen'

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website