Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van burgers, persoonsgericht en op maat. Een grote uitdaging die vraagt om goede samenwerking tussen gemeenten, hun burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Maar het biedt ook een mooie kans om het beste van deze werelden te combineren.

Inhoud

Mensen zijn niet op te delen in levensdomeinen of wet- en regelgeving. Een gescheiden moeder met opvoedingsproblemen, overgewicht en depressieve klachten is met haar kinderen  waarschijnlijk niet voldoende geholpen door afzonderlijke gesprekken met een gezinscoach, een diëtist of een psycholoog. Een eenzame oudere met beginnende dementie en diabetes heeft meer nodig dan alleen medicijnen.

Persoonsgerichte zorg betekent: uitgaan van de leefwereld van de burger. Niet van één aandoening of één probleem. En als we die zorg zo dichtbij, licht en effectief mogelijk willen organiseren, moeten we de vraag van de burger integraal benaderen.

Voorbeeldprojecten

Het IJ-office - Zorg zonder scheidslijnen

IJburg is een nieuwe wijk in Amsterdam. Bij het inrichten van de wijk is gekozen voor een integrale en gebiedsgerichte aanpak, waarbij het beschikbare zorg- en welzijnsaanbod op een zo basaal mogelijk niveau rondom de cliënt wordt geboden.

Doel van dit project is om de gebiedsgerichte infrastructuur voor zorg en welzijn verder organisatorisch te ontwikkelen en bestuurlijk te verankeren. En als afgeleide daarvan de samenwerking in de zorgpraktijk te professionaliseren en te onderbouwen.

Lokale voorzieningen in welzijn en zorg, de gemeente, woningbouwcorporaties, een zorgverzekeraar en cliëntenvertegenwoordigers werken hier al sinds 1999 samen.

Even Buurten

Even Buurten is een voorbeeld van een integrale aanpak waarin verschillende disciplines van zorg en welzijn samenwerken om ouderen van 70 jaar en ouder langer zelfstandig te laten wonen. 

Kwetsbare ouderen geven aan waar zij behoefte aan hebben. Samen met ‘sleutelfiguren’ (bewoners of ondernemers uit de wijk) en de ‘spil’ (een getrainde professional die de wijk goed kent) zoeken zij hierbij passende ondersteuning. Zo verbeteren zij de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder.

Ouderenzorg in Friesland optimaliseren door gestructureerde multidisciplinaire samenwerking

De gemeente Weststellingwerf heeft met de inzet van een praktijkverpleegkundige de telefoontjes naar de huisarts met 30 tot 40 procent weten te verminderen. 

In Weststellingwerf deden bewoners van verzorgingshuizen een groot beroep op huisartsen. Maar heerste er vanuit deze verzorgingshuizen ook ontevredenheid met de bezoeken van de huisartsen. 

Het aanstellen van een praktijkverpleegkundige bleek de oplossing: één dag per week is zij aanwezig in 1 van de 4 verzorgingshuizen en is zij het aanspreekpunt voor zowel bewoners als verzorgenden. De gegevens registreert zij in het huisartsinformatiesysteem (HIS), wat leidde tot een zo volledig en betrouwbaar mogelijke registratie. 

Ontwikkelen samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidszorgorganisaties in Alphen aan den Rijn

In 'Model Alphen' - winnaar van de Achmea Innovatieprijs in 2012 - is de zorgverlening in de eerste lijn georganiseerd vanuit een samenwerking tussen een huisartsenpraktijk, apotheken en fysiotherapeuten. 'Model Alphen' voorziet in de toenemende zorgbehoefte door nieuwe samenwerkingsstructuren en door de zorg vanuit de patiënt te benaderen in plaats vanuit de zorgverleners.

De deelnemende partijen hebben 3 zorgniveaus als uitgangspunt:

  1. wijkgerichte integrale zorg, met een wijkgerichte ICT-structuur
  2. stads-/lokale integrale zorg, met mensen van de lokale thuiszorg, specialist, ziekenhuis, ICT en apparatuur
  3. regionale integrale zorg, met mensen van het (academisch) ziekenuis, specialist, thuiszorg met een landelijk regionaal/landelijk gebaseerde ICT-structuur

Er vindt gezamenlijk structureel overleg plaats met de gemeente en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en een koppeling tussen zorg- en het sociaal domein te realiseren.
      

Geïntegreerde eerstelijnszorg in De Bilt (MENSplus)

De mens staat centraal bij de nieuwe benadering van zorg. Dat betekent dat er veel meer een beroep wordt gedaan op de nulde lijn; het eigen netwerk wordt het eerste aanspreekpunt en de hulpvrager zal zelfstandiger moeten zijn. De hulpverlener krijgt dus een andere functie: in plaats van het oplossen van problemen, ondersteunt hij de hulpvrager bij het zelf oplossen van problemen. Pas wanneer de mogelijkheden van de nulde lijn en de eigen mogelijkheden niet meer voldoende zijn, wordt naar een andere oplossing gezocht. 

De Bilt heeft een analyse gemaakt van bevolkingssamenstelling en zorggebruik en die gecombineerd met gegevens uit het huisartseninformatiesysteem. Deze wijkscan biedt een basis om met elkaar in gesprek te gaan en is input voor beleidsmakers. Daarnaast hebben zij een organisatie- en financieringsmodel ontwikkeld waarbinnen zorg en welzijnsorganisaties met elkaar samen kunnen werken en diensten kunnen leveren.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website