Zelfredzaamheid, eigen kracht, inzet eigen netwerk en vrijwilligers. Het zijn de kernwoorden van de zorgtransitie en moeten grote besparingen en zorg op maat opleveren. Hulpvragen worden benaderd met simpele oplossingen dichtbij. Hoe organiseer je dat?

Inhoud

Samenwerking tussen verschillende zorgverleners en partijen is van groot belang voor het slagen van de nieuwe zorgvoorziening. Bovendien is deze samenwerking ook nodig om de hulp kostendekkend te maken.

Investeren in preventieve zorg en welzijn kan weliswaar een kostenbesparing opleveren, maar hier plukt de investeerder - de gemeente - niet altijd zelf de vruchten van. Een oplossing zou kunnen zijn als zorgverzekeraars een vergoeding tegenover deze investeringen zetten.

Voorbeeldprojecten

Kwetsbare ouderen langer zelfstandig in een woonservicegebied

In het Brabantse Elsendorp besloot de gemeente na verschillende incidenten zelf de zorg voor de oudere inwoners te organiseren. Dit gebeurde door onder andere de diverse managementlagen te schrappen; degene die de vergadering leidt, is dezelfde persoon die 's morgens aan het bed van een patiënt staat. Zo weten zowel hulpverlener als patiënt waar zij aan toe zijn. Zelfredzaamheid en samenwerken zijn daarbij sleutelwoorden.

Zo zijn er 10 proeftuinen opgezet in verschillende Nederlandse gemeenten. Een groot voordeel van deze regeling? Kostenbesparing. 

Zorgverzekeraar enthousiast

Zorgverzekeraar CZ laat weten enthousiast te zijn over de aanpak in Elsendorp: omdat dit kosten bespaart, wil de zorgverzekeraar hier graag aan meewerken. In plaats van ouderen naar een dure instelling te verhuizen, wordt er binnen het dorp gewerkt aan een oplossing en hulp. De zorg wordt daar beter en persoonlijker door en de oudere kan in het dorp blijven wonen.

Investeren in welzijn bespaart uiteindelijk kosten. Maar de gemeente plukt hier niet direct de vruchten van. Een mogelijke oplossing zou zijn als de verzekeraar een vergoeding uitkeert aan dorpen die investeren in welzijn en woonservicegebieden; daar profiteert uiteindelijk iedereen van. 

Geruststellend idee

In Dronten is een woonservicegebied van kracht dat als goed voorbeeld wordt genoemd; ouderen en jonge mensen wonen door elkaar. Omdat deze jonge mensen het een geruststellend idee vinden dat er later ook voor hen zal worden gezorgd, neemt de gemeenschapszin toe en zorgen de inwoners voor elkaar. Uit onderzoek bleek dat ouderen 2 dingen belangrijk vinden: veiligheid en sociaal contact. Dus die 2 aspecten vormen de peilers waarop het woonservicegebied gebaseerd is.

GRIP & GLANS-cursussen

Met de GRIP & GLANS-cursussen krijgt een oudere meer controle over zijn leven en ervaart een hoge mate van welbevinden. De cursus is bewezen effectief en er zijn aanwijzingen dat de cursus ook kosteneffectief is.

Na deelname aan de cursus verbeterden ouderen hun zelfmanagementvaardigheid, welbevinden en voelden zij zich minder eenzaam. Daarmee verminderde het gebruik van de eerstelijns GGZ en maatschappelijk werk met respectievelijk 6 en 12 procent (over 12 maanden).

Geïntegreerde eerstelijnszorg in De Bilt (MENSplus)

De mens staat centraal bij de nieuwe benadering van zorg, maar dat betekent ook dat er veel meer een beroep wordt gedaan op de nulde lijn: het eigen netwerk wordt het eerste aanspreekpunt en de hulpvrager zal zelfstandiger moeten zijn. De hulpverlener krijgt dus een andere functie: in plaats van het oplossen van problemen, ondersteunt hij de hulpvrager bij het zelf oplossen van problemen. Pas wanneer de mogelijkheden van de nulde lijn en de eigen mogelijkheden niet meer voldoende zijn, wordt naar een individuele oplossing gezocht. 

De Bilt heeft een analyse gemaakt van bevolkingssamenstelling en zorggebruik en die gecombineerd met gegevens uit het huisartseninformatiesysteem. Deze wijkscan biedt een basis om met elkaar in gesprek te gaan en is input voor beleidsmakers. Daarnaast hebben zij een organisatie- en financieringsmodel ontwikkeld waarbinnen zorg en welzijnsorganisaties met elkaar samen kunnen. werken en diensten kunnen leveren.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website