Een nieuwe werkwijze voor professionals vereist andere kennis en kunde. Al tijdens een opleiding kunnen verpleegkundigen bijvoorbeeld gericht gemeentespecifieke taken uitvoeren. Opleidingen worden zo meer divers en sluiten beter aan bij het uiteindelijke lokale werkveld.

Inhoud

Als patiënten meer op 'eigen kracht' moeten doen, zullen zorgprofessionals verandering in hun denk- en werkwijze moeten doorvoeren. In plaats van het probleemoplossend en verzorgend werken, zal de nadruk meer komen te liggen op faciliteren van de eigen mogelijkheden van de patiënt en mantelzorger en hen daarin te begeleiden. Zorgverleners zullen een stapje terug moeten doen en meer stimuleren en motiveren en minder dienstverlenend werken.

Voorbeeldprojecten

Deze projecten dienen ter inspiratie. Zo kunnen gemeenten deze projecten gebruiken om op voort te bouwen bij het vormgeven van het sociaal domein.

Voorzorg

Van voorzorg naar nazorg: de opleiding hbo-verpleegkundigen verandert met ingang van het studiejaar 2016-2017 ingrijpend. Het nieuwe opleidingsprofiel sluit beter aan op de transitie en tranfsormatie van de zorg. De nadruk ligt meer op preventie, zelfregie en zelfmanagement van de zorgvrager, en er is meer aandacht voor het betrekken van mantelzorgers en zorg in de wijk. Dit sluit aan op de transitie en transformatie van zorg en preventie en maatschappelijke deelname van de zorgvrager krijgen meer nadruk.

Het nieuwe opleidingsprofiel is erop gericht dat verpleegkundigen snel en efficiënt kunnen werken in zowel het ziekenhuis als de wijk. Bovendien wordt de opleiding meer regiogericht. Zo gaan zorgaanbieders uit de regio het keuzedeel van het curriculum invullen. Ook komt er meer aandacht voor technologie en e-health. 

Omdat verpleegkundigen meer leren over het werken met technologie en e-health, de opleiding op een hoger niveau wordt getild en zij ervaring opdoen in de regio, vergaren de verpleegkundigen een hogere mate van zelfstandigheid. Hun rol in het wijkteam is daardoor beter in te vullen.

Meer taken voor de verpleegkundigen

Gemeenten hebben al te maken met bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundigen en de verpleegkundigen openbare gezondheidszorg die bij de GGD'en werken. Door de transitie van de langdurige zorg is ook de wijkverpleegkundige een belangrijke partner geworden binnen het gemeentelijk beleid rond zorg en ondersteuning in de buurt. Zo indiceert de wijkverpleegkundige voor verpleging en verzorging in de thuissituatie (Zvw) en werkt zij samen met de Wmo-consulenten en/of sociale wijkteams aan integrale zorg en een gezonde buurt.

Signaleren kwetsbaarheid bij ouderen

Wat kun je als burger doen wanneer je vermoedt dat een oudere eenzaam is of andere problemen heeft? In de gemeente Noordwijk is onderzocht wat nodig is voor scholing van signaleerders. Op basis daarvan is een handleiding ontwikkeld met een dvd met voorbeelden.

Ambassadeurs voor de Wijkverpleegkundige: wijkverpleegkundigen als gesprekspartner van gemeenten 

In 2013 hebben beroepsvereniging V&VN en ZonMw gezamenlijk de training ambassadeur voor de wijkverpleegkundige opgezet. Wijkverpleegkundigen leerden om in gesprek te gaan met de wethouder, zorgverzekeraar, politici en andere partijen over hun vak. Zo neemt de professional zelf actief deel aan het maken en uitvoeren van beleid rond zorg en ondersteuning in de wijk. 

Met ingang van 2015 is de wijkverpleegkundige weer de spil in de verpleging en verzorging in de thuissituatie (Zvw). Hij/zij bespreekt de behoeften aan zorg met de cliënten en hun naasten, indiceert voor de verpleging en verzorging en organiseert vervolgens dat de zorg ook geboden wordt. Waar nodig zal de wijkverpleegkundige ook bemiddelen voor de ondersteuning in het kader van de Wmo en samenwerken met het sociaal wijkteam. Omdat de wijkverpleegkundige de wijk en haar bewoners goed kent en weet wat er speelt, is hij/zij een interessante gesprekspartner voor de gemeente voor de zorg en ondersteuning in de buurt.

Concrete aanbevelingen voor grotere rol ouderenzorg in onderwijs

Het huidige wo-, hbo- en mbo-zorgonderwijs in Nederland bereidt studenten onvoldoende voor op de veranderende inhoud van de zorg als gevolg van de vergrijzing. Dat staat in het rapport Noodzakelijke onderdelen over ouderen in de opleidingen geneeskunde, verpleegkunde, verzorgende-IG en helpende zorg en welzijn. De auteurs doen concrete aanbevelingen voor een prominentere rol van ouderenzorg binnen het onderwijs.

Op BeterOud.nl worden enkele goede voorbeelden gegeven van projecten met betrekking tot het onderwijs.

Lessen over dementiezorg voor het onderwijs

Actuele kennis over dementiezorg is de laatste jaren enorm toegenomen. Een onderwijsinstelling, een zorgorganisatie en een kenniscentrum werkten samen om actuele kennis over dementiezorg op te nemen in het onderwijs. De 6 lespakketten die dit opleverde maken deel uit van bestaande onderwijsprogramma’s, maar kunnen ook op zichzelf staan als aparte cursus of lesdag. De lespakketten gaan over:

  • vroegsignalering
  • belevingsgerichte zorg
  • eten en drinken
  • activiteiten voor mensen met dementie en kwaliteit van leven
  • omgaan met gedragsproblemen
  • omgaan met familieleden

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website