Burgers met een zorgvraag weten lang niet altijd waar zij aan moeten kloppen voor hulp en ondersteuning. Zij weten niet wat er mogelijk is en hoe ze geholpen kunnen worden.

Inhoud

Hoe kan uw gemeente er voor zorgen dat een burger met een hulpvraag naar de juiste ondersteuning geleid wordt? Uw gemeente is niet de enige die hiermee worstelt. Maar gelukkig zijn er al veel lokale initiatieven die oplossingen bieden. 

Voorbeeldprojecten

ZonMw wil voorkomen dat u het wiel opnieuw moet uitvinden. Daarom hebben we enkele voorbeeldprojecten voor u op een rijtje gezet.

Even Buurten

Even buurten laat zien hoe informele en formele hulpverleners gezamenlijk signalen van ouderen in de wijk op kunnen pakken. Zowel informele (wijkbewoners, familieleden, huismeesters en wijkagenten) als formele hulpverleners (welzijnswerkers, huisartsen) worden gezien als belangrijke ‘sleutelfiguren’ in het wijknetwerk rondom ouderen. Deze mensen geven hun bevindingen door aan de ‘spil’, een zorg- of welzijnsprofessional. Deze zorgt samen met de sleutelfiguren en de ouderen voor passende ondersteuning.

Simpele oplossingen 

Even Buurten biedt simpele oplossingen voor lastige problemen. Veel ouderen zijn gebaat bij sociaal contact en 'kleine' diensten van buurtbewoners, zoals even koffie drinken of een boodschap doen. Deze simpele oplossingen zijn niet per se bedoeld om opname in een verzorgingshuis uit te stellen, maar kunnen het aantal opnames mogelijk wel verminderen. 

Toolbox

Een van de resultaten van het project is een Toolbox met concrete handvatten waar een gemeente direct mee aan de slag kan.

SamenOud

Het doel van SamenOud is ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Dit vraagt om een andere werkwijze voor de hulpverleners. Een Ouderenzorg Team (OT) onder leiding van een huisarts biedt samenhangende zorg en ondersteuning aan mensen van 75 jaar en ouder. Deze ouderen krijgen eens per jaar een vragenlijst toegestuurd over hun welbevinden. Aan de hand van die vragenlijst bekijkt het OT of zij (extra) hulp nodig hebben.

Het Ouderenzorg Team bestaat uit:

  • Wijkverpleegkundige/praktijkondersteuner
  • Een ouderenadviseur
  • Een specialist ouderengeneeskunde

Om de samenhang van zorg te waarborgen, worden de gegevens van de ouderen opgeslagen in het Elektronisch OuderenDossier (EOD), dat toegankelijk is voor alle zorgverleners.

Vragenlijst 'Is alles besproken': behoud van kwaliteit van leven

De vragenlijst helpt ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers om de zorgbehoefte in kaart te brengen en te bespreken met anderen. Door ouderen bewust te maken van hun mogelijkheden en eventuele toekomstige zorgbehoefte, kan daar op tijd op ingespeeld worden. 

Voor zorgverleners, zoals welzijnswerkers, het wijkteam en thuiszorgmedewerkers, fungeert de vragenlijst als 'spiekbriefje', bijvoorbeeld bij de keukentafelgesprekken: zij hebben een uitgangspunt om het gesprek aan te gaan met ouderen en te signaleren waar ondersteuning nodig is.

Voor uw gemeente kan de vragenlijst een rol spelen in de keukentafelgesprekken bij het bepalen of er aanspraak op de Wmo gemaakt kan worden.

Aanpak Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP)

ZWIP kan een belangrijke rol spelen in het efficiënter werken aan zorg en welzijn van oudere burgers. Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) is in feite in digitale overlegtafel. Het brengt hulpverleners en kwetsbare ouderen via een internetapplicatie dichter bij elkaar. Hulpverleners houden het overzicht en zijn op de hoogte van de huidige gezondheidssituatie. Een ZWIP-account geeft de oudere regie over de eigen zorg. Soms is ZWIP een alternatief voor een bezoek aan een arts.

ZWIP kan tot op zekere hoogte de vele intensieve bezoeken aan de zorgverleners vervangen. Dit heeft mogelijk positieve gevolgen voor tijd en dus kosten.

Wijkverpleegkundige zorg in Amsterdam

Met de inzet van extra wijkverpleegkundigen in wijken met sociaaleconomische- en gezondheidsachterstanden, moet de zorg en samenhang daarin verbeteren. Preventie en zorg, wonen en welzijn worden beter met elkaar verbonden en daar profiteren kwetsbare groepen van. 

Het Amsterdamse project is het enige onderzoeksproject met betrekking tot wijkverpleegkundigen als Zichtbare Schakels. De onderzoeksresultaten geven de gemeente en zorgverzekeraar handvatten voor de inzet van wijkverpleegkundigen en verschillende modellen om de wijkverpleegkundigen te integreren in een wijkteam.

In het project is onderzocht aan welke (rand)voorwaarden moet worden voldaan om wijkverpleegkundige zorg in te kunnen zetten. 

  • Herkenbare (werk)plek in de wijk
  • Erkenning in de rol van wijkverpleegkundige en als partner
  • Toegang tot informatie
  • Samenwerking met gemeente en andere partijen

Klein maar fijn - G4 USER

Soms kampen gemeenten met actuele vragen en is er geen gelegenheid voor langlopend onderzoek. Voor deze 'ad hoc'-vragen financiert ZonMw 'Klein-maar-fijn'-projecten. Korte beleidsvragen worden in kortdurend onderzoek beantwoord.

Vanuit de G4 waren er vragen rond sociale uitsluiting, dak- en thuislozen en de toegang tot de (O)GGZ. Uit deze vragen zijn onder andere de volgende 3 projecten ontstaan:

  • Zelfredzaam dak- en thuisloos in de G4
  • Monitor OGGZ G4
  • Feitelijk dakloos in de G4

Deze projecten beschrijven verschillende stadia van dak- en thuislozen en de toegang tot zorg, zoals de (O)GGZ. Samen geven de projecten een goed beeld van de problematiek rond dak- en thuislozen en de oorzaken daarvan. Ook de doorstroom en noodzaak van (O)GGZ wordt zo inzichtelijk gemaakt.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website