De complexe maatschappelijke uitdagingen voor een goede gezondheid en zorg vragen om ontwikkeling en toepassing van kennis. ZonMw maakt zich sterk voor een goed functionerend kennissysteem.

ZonMw programmeert en financiert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis én signaleert en agendeert relevante ontwikkelingen. Samen met beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk gaan we de uitdagingen aan. Zo maken we het verschil.De meerjarige ambitie voor ZonMw staat beschreven in het beleidsplan ‘Het verschil maken: met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’. Dit beleidsplan, samen met de kaders van de hoofdopdrachtgevers, het ministerie van VWS en NWO, is leidend voor de prioritering van werkzaamheden in 2021. In dit jaarplan vindt u de speerpunten voor ZonMw, de invulling van de kaders van onze belangrijkste opdrachtgevers, de inhoudelijke prioriteiten per thema en de prioriteiten voor algemeen beleid en bedrijfsvoering. 

Speerpunten

Verder brengen van Covid-19 resultaten

De internationale uitbraak van Covid-19 heeft ook op ZonMw veel impact gehad. Op de organisatie zelf doordat het merendeel van de medewerkers primair vanuit eigen huis de werkzaamheden heeft verricht, maar ook door het ontwikkelen en uitzetten van een veelvoud aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de pandemie. Van het financieren van creatieve oplossingen en het instellen van een bedrijvenloket tot het uitzetten van een grootschalig meerjarig onderzoeksprogramma in samenwerking met NWO. In 2021 ligt de nadruk op het verder brengen van de resultaten die beschikbaar komen uit dit programma  in de praktijk. Ook wordt gewerkt aan een interdepartementale kennis- en beleidsagenda over de langetermijngevolgen van de pandemie op de samenleving. Dit doet ZonMw in opdracht van zeven ministeries.

Kennisontwikkeling en -toepassing

ZonMw levert een belangrijke bijdrage aan grote maatschappelijke (gezondheids)vraagstukken door kennisontwikkeling en –toepassing op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij legt ZonMw de nadruk op onderwerpen waar de meeste gezondheidswinst is te behalen, zoals het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ZonMw zal in 2021 werken aan het bundelen en inzichtelijk maken wat er aan kennisontwikkeling beschikbaar is en loopt op een aantal grote maatschappelijke thema’s.

Stroomlijnen van procedures

De toegankelijkheid en hanteerbaarheid van de procedures van ZonMw worden per programma geëvalueerd en in 2021 wordt een ZonMw-brede evaluatie opgezet. Hierin wordt ook de ervaring meegenomen die is opgedaan met de versnelde Covid-19 rondes. Over de uitkomsten van deze evaluatie gaan we in gesprek met onze stakeholders.

Anders Erkennen & waarderen

ZonMw wil onderzoekers anders erkennen en waarderen. Bij de beoordeling van kandidaten en voorstellen moet meer aandacht zijn voor diverse carrièrepaden, team science, leiderschapskwaliteiten en activiteiten op het terrein van maatschappelijke impact en Open Science. Door de invoering van een narratief cv in de ZonMw programma’s wordt hier invulling aan gegeven. Daarnaast zet ZonMw zich in om groepen die een belangrijke rol spelen in het beoordelingsproces, commissieleden en referenten, goed te informeren en open te staan voor verbeteringen, zodat deze nieuwe manier van erkennen en waarderen gezamenlijk wordt ingevuld.

Kaders VWS

Gebouw ministerie van VWS

ZonMw levert een belangrijke bijdrage aan de beleidsspeerpunten van het ministerie van VWS. Voor 2021 ligt hierbij de nadruk op regionalisering, het missiegedreven innovatiebeleid en de kennisplatforms. Deze speerpunten sluiten goed aan bij de ambities die beschreven zijn in het ZonMw-beleidsplan.

Regionalisering

ZonMw opereert in het brede werkveld van de gezondheidszorg. Binnen die breedte is er sprake van landelijk, centraal georganiseerde aanspraak op zorg en beleidskaders, zoals de zorg die behoort tot het basispakket Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is binnen het sociaal domein sprake van gedecentraliseerde zorg, hulp en ondersteuning met een grotere rol voor lokale overheden.

De kennisontwikkeling in het medische zorgveld is primair landelijk georganiseerd, waarbij internationale en regionale samenwerking essentieel zijn. Programmeren doen we daarom op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau, samen met de daarbij behorende partners. Uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg en preventie vragen immers om een gezamenlijke inspanning van direct betrokkenen in de regio, zodat de ontwikkelde kennis bruikbaar is in de praktijk en daar ook wordt toegepast.

Missiegedreven (innovatie)beleid van VWS

ZonMw wil een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Dat betekent dat iedereen, ongeacht beperking of ziekte, volwaardig kan deelnemen. Dit sluit goed aan bij de missies van VWS met als centraal doel dat alle Nederlanders in 2040 ten minste vijf jaar langer leven in goede gezondheid en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.

Kennisplatforms

ZonMw blijft betrokken bij de VWS-kennisplatforms door middel van detachering van medewerkers aan de platforms in de functie van platformsecretarissen. Om de kennisagenda’s aan te laten sluiten bij de onderzoeks- en programmeringsactiviteiten, kijken we bij JZOJP hoe de relevante aanbevelingen uit de kennisagenda ingeprogrammeerd kunnen worden in minimaal de programma’s Doelmatigheidsonderzoek, GGZ en Langdurige Zorg en Ondersteuning. Datzelfde geldt voor de kennisagenda Preventie waarvan de relevante aanbevelingen in de verschillende preventieprogramma’s worden uitgewerkt. In 2021 zal ZonMw in opdracht van de Chief Science Officers (CSO’s) van 7 departementen een kennisplatform Online Samenleving realiseren. Ook staat ZonMw ervoor open om samen met VWS in 2021 andere kennisplatforms, zoals een platform in het kader van het Nederlands Implementatie Collectief (NIC), op te richten.

Kaders NWO

Gebouw NWO

ZonMw voert meerdere NWO programma’s in het medische/ zorgdomein uit zoals de open competitie, talentlijn, NWA en KIC. Hierbij is veel aandacht voor het anders erkennen en waarderen van wetenschap(pers) en de doorvertaling van plan S om onderzoek beter en sneller toegankelijk te maken. Voor 2021 is een aantal specifieke speerpunten beschreven, in lijn met de door NWO aangegeven aandachtspunten voor 2021.

Extra aandacht voor multi-/interdisciplinair onderzoek - ook buiten NWA en KIC

De Covid-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat complexe vraagstukken alleen in multi- of interdisciplinair verband aangepakt kunnen worden. Verschillende pijlers binnen het recente Covid-19 programma, dat door ZonMw en NWO samen is uitgevoerd, laten de brede benadering van Covid-onderzoek zien. Binnen het Covid-19 programma wordt een keur aan vraagstukken gefinancierd, variërend van medisch of zorggerelateerd, via technisch tot breed maatschappelijk gericht.

Betere afstemming en samenwerking tussen de domeinen voor wat betreft open competitie

Voor wat betreft de invulling en uitvoering van de verschillende modules van de  Open Competitie stemt ZonMw nauw af met de NWO-domeinen, het bureau Raad van Bestuur en JZ (Juridische Zaken NWO). Hierbij worden de NWO-subsidievoorwaarden en procestappen nauwgezet gevolgd. Ook wordt in de ZonMw Open Competitie de nadruk gelegd, onder andere door afstemming met de NWO-brede DORA-werkgroep (San Francisco Declaration on Research Assessment, DORA), op de invoering van een narratief CV, ruimte voor vernieuwing van bestaande onderzoekslijnen en het versterken van team science (zie ook hieronder Erkennen en Waarderen).

Modernisering van het Talentprogramma

In 2021 zet ZonMw zich, onder andere via participatie in het NWO-brede Talentberaad en de DORA-werkgroep, in voor de doorontwikkeling van het vernieuwde NWO Talentprogramma (Rubicon, Veni, Vidi, Vici). In 2021 gaan we verder met de ingezette veranderingen voor een narratief CV met aandacht voor diverse carrièrepaden. Hierbij maakt ZonMw expliciet de link met Erkennen en Waarderen (zie hieronder).

Tegelijkertijd vraagt ZonMw aandacht voor een breed perspectief op talent. Er is binnen ZonMw een breed palet aan voorbeelden voor talentontwikkeling ook buiten het NWO Talentprogramma. Een mooi voorbeeld hiervan is de talentontwikkeling van gepromoveerde verpleegkundigen binnen het cluster Kwaliteit van Zorg.

Anders Erkennen & Waarderen van onderzoekers

Een speciaal aandachtspunt in 2021 is de ZonMw-brede implementatie van het VSNU position paper ‘Ruimte voor ieders talent’, met daarin speciale aandacht voor het anders Erkennen en Waarderen van onderzoekers. Dit proces is in 2020 afgetrapt met een ZonMw-brede discussie met ZonMw-bestuursleden, MT en vertegenwoordigers uit alle clusters.

Stakeholders

Voor het realiseren van de plannen uit dit jaarplan is samenwerking met onze stakeholders essentieel. Ten eerste met onze hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO, en ten tweede ook met veel andere partijen zoals de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV), Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) en gezondheidsfondsen en zorgverzekeraars die financieel bijdragen aan onze programmering. Ook leggen we verbindingen met onze zusterorganisaties in Europa en daarbuiten om krachten te bundelen. Naast de (mede)financiers werken we met vele partijen uit beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk samen om onze programmering vorm te geven en uit te voeren.

 

ZonMw draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en ent haar programmering daar op. Wetenschap(pelijke vernieuwing) is daarvoor onontbeerlijk. Lees hier meer over de activiteiten per onderwerp en/of doelgroep.

Inhoudelijke prioriteiten

Ter ondersteuning en doorontwikkeling van het werk van ZonMw krijgen verschillende onderwerpen extra aandacht. Lees hier meer over bijvoorbeeld kwaliteit en implementatie.

Algemeen beleid

Meer standaardisering in procedures en processen vanwege de groei die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de extra uitdagingen die Covid-19 met zich meebrengen in een andere balans voor thuiswerken en op kantoor zijn belangrijke speerpunten voor bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering

De komende beleidsperiode 2020-2024 heeft als thema ‘Het verschil maken: met kennis werken aan een goede gezondheid voor iedereen’. Lees hier meer over de aandachtspunten en vind reacties, interviews en een reflectie terug vanuit verschillende invalshoeken en stakeholders.

Beleidsplan ZonMw 2020 -2024
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website