Ter ondersteuning en doorontwikkeling van het werk van ZonMw krijgen verschillende onderwerpen extra aandacht. Lees hier meer over bijvoorbeeld kwaliteit en implementatie.

Algemeen

Voor de doorontwikkeling van ZonMw ten behoeve van de implementatie van het beleidsplan ‘Het verschil maken’ en de blijvende aandacht voor de verbetering van onze procedures en processen stellen we in 2021 een aantal prioriteiten. Zo wordt onder andere de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem, het verbeteren van de procedures staatssteun, en het beter bundelen en analyseren van de uitkomsten van projecten om doorgeleiding in de praktijk te versnellen.

Risicoanalyse

Ten behoeve van onze opdrachtgevers worden elk jaar potentiële risico’s in kaart gebracht voor de organisatie als geheel en risico’s die met name bedrijfsvoering raken. Hieronder is er een aantal uitgelicht.

Covid-19 pandemie

Sinds maart 2020 heeft de Covid-19 pandemie een aanzienlijke invloed op het werk van ZonMw. Zowel voor de lopende projecten, nieuwe rondes die vaak zijn uitgesteld en extra werkzaamheden in het kader van programmering voor Covid-19. De afgekondigde lockdown-maatregelen leidden er ook toe dat het niet voor iedere ZonMw-medewerker mogelijk was om de volledige contracturen te vervullen.

Dit heeft een aanzienlijke impact gehad op de werkzaamheden van ZonMw, waarbij de objectieve en ervaren werkdruk aanzienlijk zijn toegenomen. Dit zal op korte termijn niet wezenlijk anders worden (ervaren). Er zal een aanzienlijk na-ijl effect zijn door uitgestelde werkzaamheden die moeten worden opgepakt binnen programma-afdeling, bedrijfsvoering en staf. Extra aandacht voor een in alle opzichten gezond werkklimaat is hierbij onontbeerlijk.

Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart 2021 worden de Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd. Een nieuw kabinet en nieuwe bewindslieden hebben invloed op de werkzaamheden van ZonMw. In de afgelopen regeerperiode is ZonMw aanzienlijk gegroeid door een substantiële toename van opdrachten. Deze groei zal vanwege de te verwachten recessie (zeer) waarschijnlijk niet doorzetten. Belangrijk vraagstuk is of de opdrachtenportefeuille op hetzelfde niveau zal blijven, dan wel zal afnemen. Hierover blijven we in nauw contact met het ministerie.

Economische recessie

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. In een persbericht van De Nederlands Bank van juni 2020 wordt voorspeld dat een diepe, vrijwel wereldwijde economische recessie onontkoombaar is. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn, waren reeds in 2020 de eerste signalen zichtbaar in terughoudendheid met nieuwe/ aanvullende  opdrachten voor ZonMw. We zijn alert op nieuwe ontwikkelingen en haken aan bij nieuwe beleidsspeerpunten waar ZonMw een bijdrage aan kan leveren.

Strategie

Doelen

Ten behoeve van (met kennis) onderbouwde maatschappelijke probleemoplossing levert S&I Strategie een innovatieve en integratieve bijdrage aan het versterken van impact van ZonMw-programmering en financiering. Het strategisch beleid wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met collega’s binnen en buiten ZonMw.

Activiteiten en resultaten

Om de doelen verder te brengen, is inhoudelijke en methodische professionalisering rond (kernaspecten van) impact versterken (bijvoorbeeld citizen science, praktijkgericht onderzoek, kwaliteitsbeoordeling of evaluatie), goed opdrachtnemer-/geverschap, data-analyse en kennismanagement essentieel. Belangrijke strategische tools zijn projectmanagement, cursussen, pilots, Research-on-Research, signalementen en verkenningen (bijvoorbeeld over zingeving). 

Internationaal

Doelen

Veel van de vraagstukken waar we nu voor staan binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Het is goed om internationaal te bekijken welke vraagstukken spelen en waarin gezamenlijk opgetrokken kan worden. Daarom is internationale samenwerking en het ondersteunen hiervan een ZonMw-beleidsspeerpunt.

Activiteiten en resultaten

Belangrijk speerpunt is het actief deelnemen aan de nationale klankbordgroep van OCW/EZK die de ministeries adviseert voor wat betreft de ontwikkelingen binnen het nieuwe EC-kaderprogramma Horizon Europe. Nederland zal aan verschillende partnerschappen deelnemen in het nieuwe kaderprogramma waarvan er meerdere relevant zijn voor het netwerk van ZonMw.

Kwaliteit

Doelen

Het kwaliteitsbeleid van ZonMw is gericht op het optimaliseren van de primaire en ondersteunende processen. Met als doel de programma’s te faciliteren in het kwalitatief hoogstaand uitvoeren van deze processen. In het beleidsplan 2020-2024 staat opgenomen dat ZonMw zich de komende jaren richt op het doorvoeren van aanpassingen en verbeteringen in programmering, subsidieprocedures, formulieren, monitoring en evaluatie.

Activiteiten en resultaten

Speerpunt in 2021 is de ontwikkeling van een sluitend kwaliteitsmanagementsysteem waarin alle aspecten van zorgvuldig programmeren en verantwoorden een plek krijgen. Van opdrachtverlening tot en met eindverantwoording. Dit is essentieel vanwege de grote groei die ZonMw heeft doorgemaakt, waardoor aanscherping en meer standaardisatie van de procedures en processen noodzakelijk is.

Communicatie

Doelen

Communicatie draagt bij aan de beleidsdoelstellingen van ZonMw door haar expertise gericht en op maat in te zetten bij de uitvoering van de samenhangende activiteiten die ZonMw onderneemt. ZonMw doet dit samen met haar partners en kan zo een wezenlijke impact hebben op het verbeteren van de gezondheid en zorg voor iedereen.

Activiteiten en resultaten

In de tweede helft van 2020 is een bureau gevraagd te adviseren hoe impactvolle communicatie het beste gestalte kan krijgen binnen de brede communicatiefunctie van ZonMw. De verwachting is dat begin 2021 begonnen kan worden met het in de praktijk toepassen van deze manier van werken.

Implementatie

Doelen

Het implementatiebeleid van ZonMw levert een actieve bijdrage aan het versterken van impact van onderzoeken en projecten. Het implementatiebeleid wordt in nauwe samenwerking met het implementatie team en andere collega’s ontwikkeld. Het implementatieteam is daarbij de sturende kracht achter het delen van kennis over implementatie met collega’s, projectleiders, commissieleden en referenten.

Activiteiten en resultaten

Het ZonMw-implementatieteam speelt een belangrijke rol in het realiseren van de bovenstaande doelen en het vertalen van beleidsplan-voornemens rondom implementatie en impact naar activiteiten binnen clusters. We pakken door op de herziening en ontwikkeling van financieringsinstrumenten gericht op implementatie en voeren een verdieping uit naar effectieve vormen van samenwerken.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website