Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar, ook voor ZonMw. Een jaar waarin de internationale uitbraak van COVID-19 veel impact heeft gehad op ZonMw.

Op de organisatie zelf doordat het merendeel van de medewerkers primair vanuit eigen huis de werkzaamheden heeft verricht, maar ook door het ontwikkelen en uitzetten van een veelvoud aan activiteiten om met kennis een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de pandemie.

Het jaar 2020 is ook het jaar waarin het ZonMw beleidsplan 2020-2024 ‘ Het verschil maken’  is uitgebracht. De presentatie van het beleidsplan stond gepland in maart maar heeft vanzelfsprekend geen doorgang kunnen vinden vanwege de toen geldende lock-down. In een andere vorm, online, is het beleidsplan later in het jaar uitgebracht en zowel gepubliceerd op de website, als ook in een hand out voor geïnteresseerden. De komende jaren zal ZonMw werken aan de uitvoering van dit beleidsplan.

Resultaten in 2020 waar we trots op zijn

COVID-19 programma

In respons op de coronapandemie heeft ZonMw in maart 2020 meteen de eerste urgente incidentele trajecten uitgezet en is in opdracht van VWS en samen met NWO begonnen met het ontwikkelen van een programma COVID-19. Om tot een goede en snelle prioritering te komen is er samengewerkt met expertpanels bestaande uit de diverse relevante expertises uit het veld. Het programma is neergezet  in 3 grote thematische lijnen met de volgende  aandachtsgebieden: Voorspellende diagnostiek en behandeling, Zorg en preventie en Maatschappelijke dynamiek.

Maatschappelijke diensttijd (MDT) - veel in beweging

In 2020 is, voortbouwend op de informatie die de proeftuinen opleverden, stapsgewijs toegewerkt naar een landelijk dekkend MDT-netwerk. Verspreid over het land zijn 77 partnerschappen gestart. Met als doel dat alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar in hun eigen omgeving een aantrekkelijke MDT kunnen doen, die aansluit bij hun interesses, wensen en mogelijkheden. Door de uitbraak van het coronavirus kwamen veel fysieke activiteiten van huidige MDT-trajecten echter stil te liggen. De subsidieronde Helpen wanneer je nodig bent: #ookditismdt subsidieronde van ZonMw heeft geholpen om veerkrachtig en innovatief te zijn in een periode waarin veel wegviel. Veel projectleiders en jongeren hebben aan ZonMw laten weten dat zij juist in deze tijd wel graag wat wilden gaan doen. Zo hebben jongeren ouderen geholpen die hun boodschappen niet meer konden doen of zijn ze op bezoek gegaan bij mensen geen bezoek meer kregen van familie en vrienden.

Palliantie

Het jaar 2020 stond in het teken van 5 jaar Palliantie. Het programma Palliantie. Meer dan zorg  kenmerkte zich door een brede aanpak en bood ruimte aan allerlei soorten projecten. Het programma Palliantie. Meer dan zorg werd 5 jaar geleden gestart om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren voor ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten. Het programma stimuleerde de uitwisseling van informatie tussen partijen en zorgprofessionals, en er ontstonden prachtige samenwerkingsverbanden. Alle resultaten van de afgeronde projecten zijn beschreven in een digitale publicatie . In 2020 is samen met verschillende partijen verder gewerkt aan het opstellen van een programmavoorstel voor een vervolgprogramma. Dit voorstel is in december goedgekeurd door VWS.

Kaders opdrachtgevers in 2020

Gebouw VWS

De voor 2020 gegeven kaders door onze hoofdopdrachtgevers VWS en NWO zijn, samen met het beleidsplan 2020-2024 leidend geweest voor de prioritering van werkzaamheden in 2020. Hieronder is op hoofdlijnen te lezen welke resultaten ZonMw behaald heeft op kaders zoals aangegeven door de opdrachtgevers en binnen de onderwerpen die met prioriteit zijn opgepakt in 2020.

Kennisfunctie VWS

ZonMw is nauw betrokken bij de versterking van de kennisfunctie binnen VWS. Zo  leverde ZonMw een bijdrage aan de kennisplatforms Preventie, Juiste Zorg op de Juiste Plek en Ouderen. Met de partners in deze platforms zijn prioriteiten gesteld waaraan elke partner vanuit zijn eigen missie een bijdrage levert. ZonMw heeft deze prioriteiten meegenomen in de eigen programmering.

Vanuit ZonMw is verder inhoudelijke ondersteuning geboden en in samenspraak met de Chief Science Officer (CSO) gewerkt aan een training voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Deze training richt zich op het borgen van de kwaliteit van ZonMw programmering juist wanneer programma’s met enige urgentie en in korte doorlooptijd worden ontwikkeld. Tips en tops voor opdrachtverlening voor de kenniscoördinatoren van de beleidsdirecties en meer (diverse) communicatie over kennis binnen VWS dragen eveneens bij aan een goede kennisprogrammering.  

Missiegedreven innnovatiebeleid

ZonMw wil een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Dat betekent dat iedereen, ongeacht beperking of ziekte, volwaardig kan deelnemen. Dit sluit goed aan bij de missies die VWS heeft opgesteld in het kader van het missiegedreven (innovatie)beleid. Als centraal doel van deze missies staat dat alle Nederlanders in 2040 ten minste vijf jaar langer leven in goede gezondheid en dat de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen met 30% zijn afgenomen.

Open Science

Om de kwaliteit en impact van onderzoek te verbreden en vergroten zet ZonMw Open Science in bij haar programma’s. Bij Open Science staan samenwerking en kennisuitwisseling centraal. ZonMw streeft er naar dat alle onderzoeksresultaten via Open Access beschikbaar komen en dat data via het FAIR (findable, accessible, interoperable en resuable) principe beschikbaar komt. In 2020 heeft ZonMw zich ingezet om projectleiders verder te faciliteren aan Plan S te voldoen. Samen met NWO heeft ZonMw in 2020 voorbereidingen getroffen om aan te sluiten bij Europe Pubmed Central. Projectleiders kunnen hiermee hun publicaties op één centrale plek wereldwijd delen. Voor meer informatie over Open Science en inzet van ZonMw hierop in 2020 lees hier.

Erkennen en waarderen

In november 2019, hebben VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ gepubliceerd. Uitgangspunt van deze position paper was het werk van wetenschappelijke medewerkers breder te erkennen en waarderen. Bij het beoordelen van aanvragen is in 2020 minder de nadruk gelegd op aantallen publicaties en meer nadruk gelegd op andere domeinen waarbinnen de wetenschapper werkzaam is, zoals onderwijs en impact. 

Staatssteun

De toepassing van staatssteunregels voor kennisprogramma’s in het zorg- en gezondheidsdomein is complexe materie. ZonMw heeft in 2020 hieraan veel aandacht gegeven, o.a. door concrete doorvertaling te maken voor de diverse kennisgerelateerde activiteiten en dit in praktische instrumenten om te zetten. Subsidie-oproepen zijn zodanig geschreven, dat aantoonbaar is dat er geen of alleen geoorloofde staatssteun wordt verleend. Het primair proces van subsidies verlenen met betrekking tot staatssteun is in 2020 verder ingevoerd. Op reguliere basis heeft ZonMw overleg gehad met VWS over interpretatie van specifieke toepassingen van de staatssteunregels. Als voorbeeld hierbij is veelvuldig overleg geweest over toepassing van de staatssteunregels in het kader van de ontwikkelde COVID-19 programma’s.

Risicoanalyse

ZonMw is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid door een sterke toename van de opdrachtenportefeuille en de daarbij behorende groei in personeel. Met deze middelen kunnen we nog meer impact realiseren, maar deze groei brengt ook risico’s met zich mee. De toegenomen economische groei en daarbij behorende werkgelegenheid maakt het lastig om nieuw personeel te werven. We worden gezien als een aantrekkelijke werkgever, maar hebben zeker voor de meer ondersteunende functies moeite om alle vacatures tijdig te vervullen. Op basis van imago-onderzoek en het nieuwe beleidsplan hebben we een arbeidsmarktcommunicatiestrategie ontwikkeld om het werven van nieuwe collega’s te ondersteunen.

Inwerken van de vele nieuwe collega’s was in 2020 punt van aandacht, mede gezien de groei in de opdrachtenportefeuille waardoor de werkdruk van meer ervaren collega’s hoog is. We werken hieraan door het inzetten van een goed inwerkdossier, het aanbieden van onboarding trainingen en de ontwikkeling van e-learnings over essentiële werkwijzen en processen.

Feiten en cijfers

Feiten en cijfers over het jaar 2020.

Aantal nieuwe opdrachten ontvangen van het ministerie van VWS: 70 
Aantal keer subsidierondes opengezet: 227 
Aantal keer projectideeën ingediend bij ZonMw: 3229 
Aantal keer uitgewerkte aanvraag ingediend bij ZonMw: 3120 
Aantal aanvragen gehonoreerd: 1464 
Aantal projecten gestart: 1062 
Aantal lopende projecten: 3896 
Aantal afgeronde projecten: 744 

 

ZonMw draagt bij aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en ent haar programmering daar op. Wetenschap(pelijke vernieuwing) is daarvoor onontbeerlijk. Lees hier meer over de activiteiten per onderwerp en/of doelgroep.

Inhoudelijke prioriteiten

Ter ondersteuning en doorontwikkeling van het werk van ZonMw krijgen verschillende onderwerpen extra aandacht. Lees hier meer over bijvoorbeeld communicatie en implementatie.

Algemeen beleid

Meer standaardisering in procedures en processen vanwege de groei die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en de extra uitdagingen die Covid-19 met zich meebracht in een andere balans voor thuiswerken en op kantoor waren belangrijke speerpunten voor bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website