'Lukt het ons echt om die burger mee te krijgen?'

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd Deel 3

foto zonmw jeugd

'Lukt het ons echt om die burger mee te krijgen?'

Kennis voor gemeenten bij de transformatie jeugd Deel 3

De Kenniswerkplaats Tienplus wordt omgevormd tot Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA). De werkplaats is een belangrijke speler bij de vorming van een goed draaiend jeugdstelsel in Amsterdam, aldus Angela Habets, medewerker innovatie bij de afdeling jeugd van de hoofdstad: ‘We hebben onderzoek en kennis hard nodig om ons verder te ontwikkelen’.

‘We willen kleine problemen klein houden, de eigen kracht van ouders en gezinnen ondersteunen en vol inzetten op effectiviteit’, vervolgt Habets. ‘Onderzoek en praktijk kunnen elkaar daarbij heel goed aanvullen.’

Basismethodiek

Habets: ‘Zo wordt door onderzoek bekeken hoe de verschillende ouder- en kindteams werken. Hoe kunnen mensen met verschillende expertises goed samenwerken? Hoe kun je al doende leren? Op die manier proberen we door middel van een lerend systeem een methodiek te ontwikkelen.’

Disciplines mengen

Bij het vormgeven van het nieuwe jeugdstelsel is gebruik gemaakt van de kennis die de afgelopen jaren mede vanuit de kenniswerkplaats is opgebouwd. 'Zo bleek dat het beter is om niet te werken met allemaal generalisten, maar dat het effectiever is om een wijkteam samen te stellen uit verschillende disciplines waarbij onderling intensief wordt samengewerkt', vertelt Habets. Die werkwijze vraagt een verandering in het handelen van professionals. Tienplus ondersteunt professionals bij het maken van deze omslag.

'Onderzoek en praktijk kunnen elkaar heel goed aanvullen.'
Animatie


Migrantenorganisaties

De kenniswerkplaats heeft veel ervaring opgedaan met samenwerken met migrantengroepen. Volgens Habets verspreidt deze kennis zich door de hele stad. 'Neem allochtone vaders. Door een goede samenwerking met migrantenorganisaties lukt het steeds beter om hen meer bij de opvoeding te betrekken.' In 2014 ontving Tienplus een ZonMw Parel voor het diversiteitsgevoeliger maken van de jeugdsector.

Burger meekrijgen

Na een paar jaar willen we evalueren of de doelen van de transformatie behaald zijn. 'Lukt het ons echt om die burger mee te krijgen? Om de eigen kracht van ouders en jongeren te stimuleren?  Voor zo'n transformatie heb je een paar jaar nodig.'

Wisselwerking

Naast de financiering van ZonMw ontvangt de kenniswerkplaats middelen uit de gemeentekas. 'Met twee universiteiten en twee hogescholen is er hier altijd al een goede wisselwerking geweest tussen beleid, onderzoek en praktijk. Dat willen we graag zo houden. '

In het kort: Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus

De Kenniswerkplaats Tienplus ondersteunt de transformatie jeugd in Amsterdam waarbij de werkplaats specifiek aandacht heeft voor het bereiken en bedienen van jeugd en ouders met een lage opleiding en een niet-westerse achtergrond. Partners zijn de gemeente Amsterdam, diverse praktijkinstellingen, Hogeschool Inholland, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Academische Werkplaats Publieke gezondheid van de GGD Amsterdam en het Verwey-Jonker Instituut. In de vernieuwde jeugdzorg hebben en houden ouders en kinderen zelf de regie over zowel de opvoeding als de inzet van hulp daarbij. Dat vraagt van professionals een verandering in denken, handelen, houding en expertise. De Kenniswerkplaats Tienplus maakte een handreiking om hen bij deze omslag te ondersteunen.

Bouwstenen van een lerend systeem

De handreiking Bouwstenen van een lerend systeem zet de nieuwe aanpak van jeugd- en gezinsprofessionals en de wijze waarop ze zich die aanpak eigen maken, centraal. Via documentstudie, interviews met wijkteams op het terrein van (jeugd)gezondheidszorg en het raadplegen van experts, zijn acht bouwstenen benoemd die bijdragen aan de ontwikkeling van een lerend systeem voor jeugd- en gezinsteams. Daarbij hoeft niet elke individuele professional maar wel het team als geheel, over een breed scala aan generalistische kennis en ervaring te beschikken. Vandaar dat nadrukkelijk de aandacht uitgaat naar teambuilding en het als team (leren) opereren.

Wat levert het op?

Met de handreiking Bouwstenen van een lerend systeem hebben gemeenten en wijkteams handvatten in handen om de gevraagde verandering in denken en handelen te maken, hun vakmanschap te vernieuwen en de resultaten van wijkteams te monitoren. Hoewel dit project geënt was op de Amsterdamse situatie, zijn de bevindingen ook elders heel goed bruikbaar. Jeugd- en gezinsteams in andere steden en regio’s staan immers voor de dezelfde opgave: het zich eigen maken van een nieuwe aanpak in zorg- en dienstverlening. Daarnaast is de handreiking bruikbaar voor trainers en opleidingen die zich met nieuwe (jeugd)zorgprofessionals bezighouden.

Hoe verder?

De kenniswerkplaats werkt mee aan de oprichting van een portaal waar professionals, vrijwilligers, ouders en jeugdigen vragen kunnen stellen. Ook werkt Tienplus aan de ontwikkeling van een basismethodiek voor wijkteams. In de toekomst gaat de Kenniswerkplaats verder onder de naam KeTJA (Kennisontwikkeling Transformatie Jeugdzorg Amsterdam). KeTJA zal zich inzetten voor de verspreiding van kennis rond diversiteit en zal onderzoek doen naar de toegankelijkheid en effectiviteit van Triple-P-Teens en naar diverse bottom-up ontwikkelde methodieken die zich richten op groepen ouders en jeugd van diverse sociale en etnische achtergronden.

Meer weten?