In april van dit jaar startte het programma Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (KSD). Hoog tijd om in gesprek te gaan Cynthia Vogeler, directeur van Korsakov Kenniscentrum en de programmamanager Veroni van Es van ZonMw. Hoe gaat het nu?

Er zijn 5 kennisnetwerken in het kader van dit programma begin 2020 van start gegaan. De kennisnetwerken richten zich ieder op een specifieke doelgroep: mensen met het syndroom van Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase (NAH+), de ziekte van Huntington, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) en Multiple Sclerose (MS).

Foto Cynthia Vogeler

‘Ik ben Cynthia Vogeler en werk als directeur bij Korsakov Kenniscentrum. Het centrum is in 2017 opgericht op het initiatief van 3 zorginstellingen. Inmiddels zijn 39 zorginstellingen aangesloten en zijn we uitgegroeid tot een sterke en gezonde kennisgerichte netwerkorganisatie.

Een paar jaar geleden ging ik op zoek naar andere organisaties die tegen dezelfde problematiek aanliepen met hun eigen doelgroepen. Denk hierbij aan kennisontwikkeling, implementatie van kennis en expertise in het land, domein overstijgende zorgvraagstukken. Het gaat daarbij om de doelgroepen van relatief kleine kwetsbare groepen mensen die zijn aangewezen op hoogcomplexe en langdurige zorg. “Gluren bij de buren gaat hier niet op.” Er zijn niet meerdere zorgaanbieders binnen deze specifieke zorg dicht bij elkaar in de buurt. Hoe mooi zou het zijn om hierin samen op te trekken. Kennis en ervaring delen, verder ontwikkelen en zo een bijdrage aan kwaliteit leveren voor onze kwetsbare doelgroepen. Vanuit deze rol als "aanjager" ben ik ook de kartrekker van de samenwerkende kennisnetnetwerken voor specifieke doelgroepen geworden.’

Wat houdt het ZonMw-programma KSD in?

Vogeler: ‘De doelstelling zoals in het programma is beschreven, vind ik pakkend: “De netwerken hebben als doel om bij te dragen aan de kwaliteit van leven, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van het werk voor deze doelgroepen.” Alle kennis die we ophalen wordt middels dit programma geborgd, zodat het in de toekomst blijvend van waarde is. En omdat we dus samen met de 5 netwerken optrekken en van elkaar leren, heeft het een grote kans van slagen.’

Van Es: ‘In de jaarplannen en bij de eerste gezamenlijke bijeenkomst hebben de 5 netwerken hun ambitie en visie gedeeld. Het enthousiasme van iedereen om deze netwerken verder te brengen is mooi om te zien. Ook de voorzitter van de programmacommissie, Han de Ruiter, is enthousiast om met z’n allen aan de slag te gaan.

Wij subsidiëren namelijk niet alleen, maar faciliteren ook de netwerken waar nodig. Zo stimuleren we de samenwerking tussen de netwerken onderling en in het veld, zodat de opgeleverde resultaten aansluiten bij de praktijk en de doelgroep. We voorzien de netwerken bijvoorbeeld van advies met betrekking tot implementatie en onderwijs. En zoeken ook verbinding op met andere ZonMw-programma’s.’

‘Het mooie is dat de lijntjes heel kort zijn’

‘Mijn naam is Veroni van Es en ik ben werkzaam bij ZonMw als programmamanager Kennisnetwerken voor Specifieke Doelgroepen (KSD). Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kreeg ZonMw in 2019 de opdracht om een programma in te richten om bestaande samenwerkingsverbanden rondom specifieke doelgroepen te versterken en met elkaar te verbinden.

Met de subsidie van ZonMw worden de kennisnetwerken versterkt bij de ontwikkeling van een kennisinfrastructuur. In een duurzame kennisinfrastructuur wordt structureel kennis getoetst, geëvalueerd en ontwikkeld. Maar ook gedeeld en verspreid, ter ondersteuning en onderbouwing van de te leveren zorg en behandeling. Dit is nodig zodat de ontwikkelde kennis wordt toegepast, geborgd en toegankelijk is voor iedereen. Door verdere ontwikkeling en verspreiding van kennis, worden vakbekwaamheid en het handelen van zorgverleners in de langdurige zorg permanent versterkt, wat bijdraagt aan betere zorg voor de cliënt.'

Hoe ziet de samenwerking er uit binnen de netwerken en met ZonMw?

Van Es: ‘Het mooie is dat de lijntjes heel kort zijn. Cynthia en ik hebben regelmatig contact. Daarnaast organiseren we vanuit ZonMw gezamenlijke bijeenkomsten met de netwerken.’

Vogeler: ‘Ook hebben we met de vertegenwoordigers van de 5 netwerken onderling overleggen, die ertoe hebben geleid gezamenlijke onderwerpen samen op te pakken. We waren in aanloop van het programma al in contact met elkaar. Zowel op inhoud afstemming zoeken, welke onderzoeken lopen, kunnen we ergens gezamenlijk optrekken? Maar ook, wie zijn belangrijke stakeholders waarmee afstemming en samenwerking kan worden aangegaan. Ik ben dan ook erg blij dat we bepaalde onderwerpen nu samen kunnen oppakken. Bijvoorbeeld bij een goede verbinding krijgen met de academische werkplaatsen. Maar ook over de verbinding en samenwerking richting scholing en onderwijs wordt nagedacht. De ZonMw-subsidie heeft dé impuls gegeven om meer structureel en planmatig met elkaar samen te werken. Zo ontstond NetwerQ.’

Van Es: ‘Het zou mooi zijn als de website van NetwerkQ een groot platform wordt waar de netwerken zichzelf presenteren. En dat hier ook alle gezamenlijke opgedane kennis per specifieke doelgroep wordt gedeeld.'

'Samenwerking richting scholing en onderwijs'

Wat zijn jullie plannen voor 2021?

Van Es: ‘Begin volgend jaar starten we met (digitale) site visits om een kijkje bij elkaar in de keuken nemen. Daar kijken we erg naar uit. Daarnaast gaan we natuurlijk verder met de gezamenlijke bijeenkomsten, een onderwijsoverleg en de uitvoering van de jaarplannen die in november worden ingediend. En verder wordt het programma per 2021 uitgebreid met 5 nieuwe netwerken. Hierover later meer.’

Vogeler: ‘Wij gaan na hoe we in het project vervolgstappen kunnen zetten in het versterken van het kennisnetwerk. Zo gaan we fors inzetten op verdere versterking van doelgroepgerichte onderwijs en scholing binnen ons eigen kenniscentrum Korsakov. Ook gaan we meer inzetten op gemengde vormen van scholing en kennisbijeenkomsten. Als NetwerQ vinden we het belangrijk dat we de samenwerking verbreden naar de 10 kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen. En er staat voor NetwerQ een Hackathon* in de planning om gezamenlijk tot een toekomstplan te komen voor de verdere ontwikkeling van de kennisnetwerken. Kortom, we zitten vol ambitie!’

* Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor aangereikte casussen te bedenken. (Bron: Wikipedia)

Auteur Claudia Hoezee

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website