Digitale handreiking november 2015

Lokale Integrale Aanpak voor gezondheid

Startpagina

Lokale Integrale Aanpak voor gezondheid

Startpagina

Bent u in uw werk bezig met het overdragen van kennis over lokale integrale en intersectorale gezondheidsbevordering? Bijvoorbeeld als hbo- of wo-docent, zorgprofessional of beleidsmaker. Of bent u als student op zoek naar kennis hierover?

Dan kunt u met de hier thematisch aangedragen informatie  - met voorbeelden en ervaringen van succes en falen uit de praktijk van het Gezonde Slagkracht programma (2009-2014), aangevuld met informatie over taken & werkzaamheden, bronnen, theorieën, instrumenten & methodieken, trainingen en potentiële gastsprekers voor elk van de acht thema’s - uw onderwijs verder vormgeven en optimaliseren.

Daarnaast biedt deze site u toegang tot informatie over benodigde competenties & vaardigheden voor (toekomstige) professionals die werken aan of met een integrale aanpak voor gezondheid.

Politiek bestuurlijk draagvlak

Draagvlak bij de gemeente is een belangrijke voorwaarde voor het slagen van lokale integrale en intersectorale gezondheidsbevordering. Commitment vanuit de politiek kan andere publieke, maar ook private partners activeren mee te werken. Voor het betrekken van een breed palet aan sectoren is commitment vanuit meerdere beleidsterreinen nodig.

Samenwerken: integraal, intersectoraal en/of publiek-privaat

Integraal gezondheidsbeleid pakt de verschillende factoren die van invloed zijn op de gezondheid in samenhang aan. Het richt zich daarbij op het individu en zijn of haar leefomgeving. Voor het slagen van lokale gezondheidsbevordering is commitment vanuit meerdere beleidsterreinen onontbeerlijk. Naast de samenwerking met huisartsen en professionals vanuit een breed palet aan publieke partijen kan ook een samenwerken met private partijen nieuwe mogelijkheden bieden.

Burgerparticipatie

Burgers kunnen op verschillende manieren participeren in het bevorderen van gezondheid. Bijvoorbeeld als gesprekspartner, als samenwerkingspartner of als initiatiefnemer. Afhankelijk van het doel en de situatie kunnen ze actief meedoen bij de voorbereiding (planning, ontwikkeling, organisatie), uitvoering en/of evaluatie van het gezondheidsprogramma en het bijbehorende beleid.

Uitvoering

Voor de uitvoeringsfase worden de beleidsdoelstellingen (‘wat’ willen we bereiken?) vertaald naar concrete interventies en activiteiten ('hoe' gaan we dat doen?). De uitvoering van een goede integrale aanpak bestaat uit een brede mix van interventies en activiteiten die zodanig op elkaar zijn afgestemd dat overlap en hiaten worden voorkomen en alle settings (wijk, werk, school en zorg) en doelgroepen worden bereikt.

Borging

Het borgen van de lokale integrale gezondheidsbevordering is vanaf het begin af aan gericht op het structureel bestendigen van zowel het integrale intersectorale beleid als de bijbehorende aanpak met al haar partners, activiteiten en middelen, zodat deze ook in de toekomst leidt tot de gewenste (gezondheid)effecten. Het is van belang dat de aanpak geïntegreerd wordt in de werkwijze en cultuur van alle betrokkenen. Veelal middels inbedding in het beleid van de organisaties.

Onderzoek en kennisdeling

Om veranderingen in de tijd waar te kunnen nemen en er waar nodig en mogelijk op in te kunnen spelen, is het belangrijk om de lokale aanpak te monitoren en de verzamelde gegevens te evalueren. Het monitoren van zowel het proces als het effect kan de kwaliteit van de aanpak vergroten.

Evidence-based werken

Omdat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden, is het verstandig gebruik te maken van kennis en ervaringen die elders zijn opgedaan. De interventiedatabase Gezond en Actief Leven is een groeiende verzameling van ingediende en beoordeelde interventies, opgedeeld naar doelgroep, setting en thema. Hierbij wordt uitgegaan van vijf opeenvolgende waarderingscategorieën van interventies: van 'goed beschreven' tot 'sterke aanwijzingen voor effectiviteit'. Daarnaast is ook de lokale uitvoerbaarheid van groot belang voor de uiteindelijke interventiekeuze.

Sociale marketing en communicatie

Naast het communiceren met alle betrokkenen is ook het op de juiste manier bereiken van de doelgroep van groot belang voor de lokale integrale gezondheidsbevordering. Sociale marketing kan gezien worden als een werkwijze die verder gaat dan het betrekken of laten participeren van de doelgroep. Met sociale marketing kruipt u als het ware in de huid van de doelgroep om hun drijfveren te herkennen en die te vertalen naar een effectieve aanpak.

Competenties en vaardigheden

Publicaties over competenties en vaardigheden voor professionals werkzaam voor een lokale integrale aanpak voor gezondheid.