Digitale handreiking november 2015

Lokale integrale aanpak voor gezondheid

Uitvoering

Lokale integrale aanpak voor gezondheid

Uitvoering

De uitvoering van een lokale integrale aanpak voor gezondheid heeft betrekking op een goed verloop van zowel de adoptie als de daadwerkelijke implementatie en continuering van een brede mix aan interventies die deel uitmaken van de lokale aanpak.

De zwaartekracht in dit thema ‘Uitvoering’ is gelegd bij de implementatie van interventies. Hierbij spelen zaken als: het belang van een goede implementatie van interventies, aspecten van implementatie, zoals de compleetheid van implementatie en implementatie als bedoeld, voorwaarden voor goede implementatie en continuering van interventies, oorzaken van slechte implementatie en geen continuering van interventies, belang van adoptie- , implementatie- en continueringstrategieën ter ondersteuning van interventies, de ontwikkeling van dergelijke strategieën en meetinstrumenten voor de evaluatie van implementatie en de gebruikte strategieën.

Kathelijne Bessems: ‘Een goede implementatiestrategie ondersteunt professionals bij de implementatie van interventies. Een dergelijke strategie is essentieel, zeker in het geval van complexe integrale aanpak. De kans is dan groter dat interventies dan ook worden geïmplementeerd zoals bedoeld en getoonde effecten uit onderzoek ook in praktijk worden vertaald.’ 

‘Een goede implementatie-strategie is even belangrijk als een evidence-based interventie. Voor het realiseren van effecten in de praktijk, zijn beide onlosmakelijk aan elkaar verbonden’ (Kathelijne Bessems)

Taken en werkzaamheden

Projectleider

Projectleiders zijn voor het Local50 onderzoek gevraagd naar aspecten van het integraal werken. Aan de orde gekomen: 

 1. Hun rol in de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid
 2. De regie die ze voeren in het lokale Gezonde Slagkracht-netwerk
 3. Het vertrouwen tussen de partnerorganisaties in dit netwerk
 4. De inzet van interventies en maatregelen binnen de projecten

Methodisch en organisatorisch werken aan integrale aanpak op lokaal niveau 

Een integrale aanpak is omschreven als ‘de belangrijkste relevante sectoren binnen en buiten het lokale volksgezondheidsdomein werken samen aan het bevorderen of beschermen van de gezondheid van burgers’. Denk aan het integreren van volksgezondheid en de Wmo, koppeling met sport, onderwijs en openbare orde en veiligheid.

Twaalf bestuurders zijn geïnterviewd: zij zeggen dat Gezonde Slagkracht een stimulans vormt voor de lokale samenwerking. Als belangrijke les noemen zij de kracht van een wijkgerichte aanpak en de meerwaarde van interactieve beleidsvorming.

Voorbeeldgemeente: Den Bosch met het project ‘Bossche Jeugd in Balans’: een wijkcampagne, het programma Lekker in je Vel en verbetering van de samenwerking in de keten. Met een coördinerende rol voor de gemeente. 

Bronnen

‘Het is best lastig goede Nederlandstalige praktijkgerichte bronnen te vinden. Op het terrein van implementatie is niet zo veel bekend. Het is nog steeds een vrij nieuw veld dat volop in ontwikkeling is.’ (Kathelijne Bessems)

Boek

Op 8 maart 2012 lanceerden de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn en Sport het e-boek ‘Gezonde Wijk in de Praktijk’. In dit digitale boek vind je tevens voorbeelden en successen uit de praktijk van de 13 Gezonde Wijk experimenten. Er staan lessen en tips in. Ter illustratie zijn ook films uit Gezonde Slagkracht opgenomen. Het gaat om films uit Zaandam, Eindhoven, Bergen op Zoom, Winterswijk en Nijmegen.

Artikelen

Implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity: a systematic review. Van der Kleij, RMJJ., Coster, N., Verbiest, M., Assema, P., Paulussen, T., Reis, R., & Crone, M. (2015). Obesity Reviews (Epub ahead of print).

Overview of 71 European community-based initiatives against childhood obesity starting between 2005 and 2011: general characteristics and reported effects. Bemelmans WJ, Wijnhoven TM, Verschuuren M, Breda J. BMC Public Health. 2014;14(1):758.

Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Milbank Q. 2004;82(4):581-629. doi:MILQ325 [pii];10.1111/j.0887-378X.2004.00325.x [doi]http://www.chcanys.org/clientuploads/downloads/Clinical_resources/Leadership%20Articles/DiffusionofInnovations.pdf

Artikelen (2)

Determinants of implementation effectiveness: adapting a framework for complex innovations. Helfrich CD, Weiner BJ, McKinney MM, Minasian L Med Care Res Rev. 2007;64(3):279-303. doi:64/3/279 [pii];10.1177/1077558707299887 [doi].

Implementation fidelity in community-based interventions. Breitenstein SM, Gross D, Garvey CA, Hill C, Fogg L, Resnick B. Res Nurs Health. 2010;33(2):164-73.

Implementing community-based prevention programming: a review of the literature. Stith S, Pruitt I, Dees JE et al.  J Prim Prev. 2006; 27: 599-617.

Artikelen (3)

Dissemination and Implementation Research on Community-Based Cancer Prevention: A Systematic Review. Rabin BA, Glasgow RE, Kerner JF, Klump MP, Brownson RC. Am J Prev Med. 2010; 38: 443-56.

Bridging research and practice: models for dissemination and implementation research. Tabak RG, Khoong EC, Chambers DA, Brownson RC. Am J Prev Med. 2012; 43: 337-50.

Measuring factors affecting implementation of health innovations: a systematic review of structural, organizational, provider, patient, and innovation level measures. Chaudoir S, Dugan A, Barr CH.  Implement Sci. 2013; 8: 22.

Artikelen (4)

Process evaluation outcomes from a global child obesity prevention intervention. Pettigrew S, Borys JM, du Plessis HR et al.  BMC Public Health. 2014; 14: 757.

Toolkit

De Toolkit Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) – Het centrum Gezondheid en Maatschappij van het RIVM ontwikkelde een toolkit die ondersteund bij het in kaart brengen van de volksgezondheid in regio’s en gemeenten. De toolkit biedt houvast bij het bepalen van de inhoud van de VTV en biedt ook handvatten voor organisatie en planning. De toolkit is vooral gericht op gebruik door medewerkers van een GGD. Maar ook andere professionals kunnen baat hebben bij deze toolkit. 

Het Europese implementatieproject HEPCOM richt zich op het ondersteunen van een integrale aanpak om overgewicht in scholen en wijken te voorkomen. Deze portal biedt een overzicht aan tools die communities kunnen ondersteunen bij doorlopen van de management cyclus: de ontwikkeling van beleid, het maken van een strategisch plan, het komen tot actie, het ondersteunen van de implementatie van evidence-based interventies en de evaluatie van interventies. Momenteel worden er pilots uitgevoerd in 45 communities in 16 landen om tools van deze site in praktijk te implementeren.

Kennisdossiers

Kennisdossier ‘Uitvoeren en samenwerken’ uit de Handreiking Gezonde Gemeente van het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Handreiking Gezonde Wijk in Handreiking Gezonde Gemeente van het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Jeugd in Handreiking Gezonde Gemeente van het Centrum Gezond Leven van het RIVM.

Rapport

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op welke wijze vindt op dit moment intersectorale samenwerking plaats in het kader van “Wijkgericht Werken” en hoe kan deze samenwerking worden bevorderd in de toekomst? Deze vraag wordt beantwoord aan de hand van observaties en open interviews met managers en hulpverleners die deelnamen aan het Wijk- en Buurtgericht Werken Programma. Dit transitieprogramma liep van eind 2010 tot eind 2011 en werd gedeeltelijk gefinancierd door het ministerie van VWS vanuit AWBZ innovatiemiddelen. Tien zorgaanbieders, die samenwerkten met organisaties in welzijn en wonen, namen deel aan dit programma.

Manual/handboek

‘Er zijn niet zoveel Nederlandstalige praktische handboeken beschikbaar. Hoofdstuk 7 in dit basisboek kan een goede start voor studenten zijn. Het boek wordt herzien en zal dan nog wat meer toegepast en daarmee nog meer geschikt voor de praktijk worden.’ (Kathelijne Bessems)

Hoofdstuk 7. Interventiedisseminatie en –implementatie. Door: Paulussen, T., Pin, R. en Mesters, I. (2012). In: Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering. Een planmatige aanpak. Brug, J., van Assema, P., en Lechner, L. (2012).  

Praktijkvoorbeelden

Universiteit van Tilburg - Enhancing effective implementation of national guidelines on health promotion: developing concrete tools and handles for improving implementation at the local level. 

Proefimplementatie van de Handreiking Gezonde Gemeente bij de GGD-en Gelre IJssel en Hart van Brabant. Het onderzoek heeft betrekking op de stimulering van het gebruik van ondersteunende evidence-based instrumenten voor de beleidsontwikkeling op het gebied van de gemeentelijke volksgezondheid.

In de 2 genoemde GGD organisaties is een proefimplementatie uitgevoerd met als doel: verzamelen van belemmerende en bevorderende factoren ten behoeve van een te ontwikkelen strategie voor effectiever gebruik van de Handreiking Gezonde Gemeente (HGG). De HGG is gericht op de preventie van overgewicht, alcohol misbruik, roken, seksuele gezondheid, letselpreventie en depressie. De bevindingen uit de proefimplementaties zijn in een case studie vergeleken met twee controle GGD'en, die de HGG bewust intensief of nauwelijks hebben gebruikt.

Resultaten van literatuurstudie, de case studie, samen met gegevens uit een landelijke enquête naar het gebruik van de HGG en resultaten uit kwalitatieve onderzoeksmethoden (bijv. interviews) zijn gebruikt om te komen tot een set van 'bouwstenen' voor gerichte implementatie van de HGG in de GGD organisatie. Deze bouwstenen kunnen gezien worden als aanbevelingen voor professionalisering van een integrale aanpak van het lokale gezondheidsbeleid.

Resultaten

Uit het onderzoek is een set van 'bouwstenen' voortgekomen voor ondersteuning van een op-maat-implementatie van de Handreiking Gezonde Gemeente in de GGD organisatie. Voor een effectieve implementatiestrategie van de Handreiking (HGG) in de GGD organisatie, lijkt het noodzakelijk om sterker in te zetten op voorwaarden die een rol spelen bij adoptie van de HGG. Hierbij is van belang om:

 1. De diverse beloningsoriëntaties van medewerkers, leidinggevenden en managers goed in beeld te krijgen.
 2. De HGG te integreren in de eigen voorkeursinstrumenten van GGD en gemeente, waarbij niet de Handreiking, maar het eigen instrument (bijv. regionaal kompas, rVTV) de toegang tot de benodigde kennis is.
 3. De GGD organisatie te screenen op de ruimte voor meewerkend leiderschap in de managementcultuur en sturing via collectieve ambitie.
 4. De doelen en ambities voor gezondheidsbevordering en gemeentelijke ondersteuning (advisering) in de organisatie helder over te brengen en te vertalen naar gewenste concrete resultaten.
 5. De mate te bepalen waarin medewerkers ruimte hebben om over de HGG te praten met elkaar.
 6. Een peiling, of scan uit te voeren van bestaande werkwijzen en van het ambitieniveau van de GGD organisatie (en gemeenten) op de professionalisering van (advisering voor) het gemeentelijk gezondheidsbeleid.

Meer lezen

Gerelateerd

 

 

 

Haaren/Veghel/Sint Anthonis - Alcohol 16min geen goed begin

Doel is het protocol alcoholgebruik jongeren te implementeren in de settings school en vrije tijd. Het wordt gebruikt door professionals die in hun dagelijkse werk met jongeren werken en in aanraking komen. Zoals in het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, politie, jeugdgezondheidszorg GGD, sportverenigingen, GGZ en netwerk verslavingszorg.

Gemeenten in de regio Brabant-Noord willen alcoholgebruik onder de 16 jaar voorkomen en verantwoord alcoholgebruik bij jongeren boven de 16 jaar. Protocol voor vroegsignalering (IVO) biedt leerkrachten en hulpverleners handvatten om alcoholproblemen te signaleren bij jongeren van 12-24 jaar; biedt inzicht in de mate waarin betrokken partijen in staat zijn om met het protocol te werken; biedt duidelijkheid over wat de belemmerende factoren voor het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren zijn.

Meer zien 

Bewegen op recept in Zaanstad

Huisartsen in Zaanstad willen mensen met overgewicht, diabetes of rugklachten naar de sportschool krijgen. Bewegen Op Recept (BOR) is het motto. Er zijn leefstijladviseurs aangesteld. Vooral voor  inwoners van de achterstandswijk Poelenburg.

Meer zien

In Zaandam wordt overgewicht succesvol uitgevoerd met een integrale aanpak. Met het project Bewegen op Recept (BOR) worden risicogroepen zoals de Turkse bevolking succesvol bereikt. Huisartsen verwijzen goed en de instroom verloopt boven verwachting. 

B.Slim beweeg meer, eet gezond 2010-2014

Sinds 2005.  Nu uitbreiden naar kinderen van negen maanden - 19jr en naar meer accent op leerlingen van vmbo-scholen en roc’s en  zwangere vrouwen. B.Slim berust op 5 pijlers: creëren van politiek en publiek draagvlak, voorlichting en bewustwording, inpassing in de totaalvisie van de stad, aandacht voor signalering en advisering en zorgen voor een preventief aanbod. Aansluiting met Amersfoort alcoholproject.

Meer lezen:

 

Implementatie alcohol- en drugspreventie via susteams

Uitgaan levert onveilige situaties vanwege overmatig gebruik van alcohol en drugs of een combinatie daarvan. Project heeft  Susteams. De teams bestaan uit speciaal getrainde beveiligers die bij dreigende escalaties zorgen dat de boel niet uit de hand loopt.

Ook zijn de teams een verbindende schakel naar preventieve vervolgactiviteiten. Oosterhout werkt samen met onder andere verslavingszorg, jongerenwerk, politie, onderwijs, horecagelegenheden en beveiligingsbedrijven. De volgende gemeenten werken al met Susteams: Scheveningen, Renesse, Vlaardingen, Hilversum en West-Friesland.

Meer lezen

Eindhoven - ‘De familie Lekkerbek in balans’

De familie Lekkerbek in balans’ betrekt Eindhovense jongeren en hun ouders bij het tegengaan van overgewicht als ambassadeurs voor gezondheid. De meeste aandacht gaat inmiddels uit naar zogenoemde ‘actiegebieden’. Het programma bestaat uit een mix van activiteiten waarbij diverse partijen uit de stad betrokken zijn.

Meer lezen

Succesfactoren

Structurele uren

Wijs iemand aan die structureel uren krijgt om werk te verzetten, bijvoorbeeld een contactfunctionaris bij de GGD. Als iedereen het er een beetje bij moet doen, gaat het snel zweven. 

Ouderbetrokkenheid

Zorg dat ouders en kinderen met elkaar in gesprek gaan over alcohol, als het kan al in de oudste groepen van het primair onderwijs. Dat laatste is belangrijk, zegt hij, want je moet met preventie net vóór de leeftijd zitten waarop jongeren bepaald gedrag gaan vertonen. Als je kinderen – én hun ouders – al jong weerbaar maakt, kunnen ze later waarschijnlijk beter verstandige keuzes maken.

Rol van ouders bij overgewicht bij kinderen

Bij het tegengaan van overgewicht is de rol van ouders heel belangrijk, zegt Baldewsingh. ‘Kinderen kiezen er niet zelf voor om ongezond te leven. Ze leren al jong gewoonten aan die op latere leeftijd tot overgewicht kunnen leiden.’ Het is dus van groot belang om de ouders van kinderen in de ‘gevoelige periode - van peuter tot basisschoolleerling - bewust te maken van hun opvoedingsstijl. Daarvoor is de Haagse Aanpak Gezond Gewicht opgezet. ‘We willen ouders bewust maken van gezonde eet- en beweeggewoonten van hun zuigelingen en peuters. Ouders krijgen ondersteuning in hun opvoedingsvaardigheden, zodat ze hun kinderen gezond gedrag kunnen aanleren. Daarbij gaat het soms om heel eenvoudige opvoedingsprincipes. Bijvoorbeeld je kind niet belonen met snoep of tv-kijken. Of elke dag even met ze naar buiten. En natuurlijk geen tv in de slaapkamer.’ 

Beweging

Het gaat erom een beweging tot stand te brengen – van ‘project’ naar ‘traject’ – zodat gemeenten hun resultaten op lokaal niveau kunnen borgen en dus blijvend kunnen uitvoeren. 

Sluit aan bij je doelgroep

Je bedenkt vanachter je bureau misschien iets heel moois, maar je kunt de plank ook misslaan. Weet dus hoe je de doelgroep kunt bereiken en weet wat er speelt. Vraag het de jongeren zelf, maar schakel zeker ook professionals in die veel met jongeren werken. 

Wees flexibel 

Wees flexibel en durf te switchen als iets niets aanslaat. Je kunt wel denken het ei van Columbus te hebben gevonden. Maar als je de enige bent die dat vindt, moet je durven inzien dat het tóch anders moet. 

Blijven agenderen

Blijf voortdurend aandacht vragen voor preventie, zodat dat thema niet op de achtergrond verdwijnt. Benadruk dat er een lange adem voor nodig is, maar: wie volhoudt, boekt ook resultaat. 

Initiatief van burgers

Een belangrijke succesfactor is dat het een burgerinitiatief is. In de stad wonen veel deskundigen; bijvoorbeeld een gepensioneerde fysiotherapeut of iemand die al jarenlang in het onderwijs zit. 

Winst voor lokale partners

Een andere cruciale factor is het opzetten van initiatieven waar lokale partners bij te winnen hebben. Voorbeeld uit Woerden: ‘Elk jaar hebben we hier een wandelevenement voor mensen met een loopbeperking. Steeds vormt een groep leerlingen van de vmbo-school bij wijze van leerproject een voorbereidingsgroep, die het evenement organiseert in samenwerking met een woonzorgcentrum. Mede door dit project kreeg de school onlangs een gunstiger inspectierapport, dus ze gaan er graag mee door.’

Doe wat je belooft

Mensen merken heel concreet dat hun inbreng serieus wordt genomen. En dat instanties niet alleen mooie dingen zeggen, maar ook echt wat dóen. 

Waardevolle eigenschappen van projectmedewerkers

Gevraagd naar de ingrediënten voor succes worden vooral de eigenschappen van  projectmedewerkers genoemd:  loslaten, lef hebben, creativiteit, samenwerken, inzet, maatwerk en doorgaan. 

 

 

 

Het MIDI; Meetinstrument Determinanten van Innovaties - geeft inzicht in 29 belemmerende en bevorderende determinanten van het gebruik van innovaties. Deze hebben betrekking op de innovatie zelf, op de gebruiker, op de organisatie of op de sociaal politieke omgeving.

Knelpunten/faalfactoren

Het MIDI; Meetinstrument Determinanten van Innovaties - geeft inzicht in 29 belemmerende en bevorderende determinanten van het gebruik van innovaties. Deze hebben betrekking op de innovatie zelf, op de gebruiker, op de organisatie of op de sociaal politieke omgeving.

Theoretische onderbouwing

Coalitietheorie

In dit artikel uit 1997 nemen de auteurs de coalitietheorie als een raamwerk om de implementatie van gezondheidsgerelateerde intersectorale interventies te onderbouwen:

 • Voordelen van deelname in de samenwerking
 • De politieke voordelen die het samenwerkingsverband brengt
 • De nuttige en niet nuttige voorkeuren van het samenwerkingsverband
 • De manier van besluitvorming
 • De organisationele context van het samenwerkingsverband

Instrumenten en methodieken

Implementatieplan - Zelf een implementatieplan maken

MIDI; Meetinstrument Determinanten van Innovaties

Een kort en generiek diagnose-instrument om determinanten van gebruik in kaart te brengen, ontwikkeld door TNO. Het betreft een lijst van 29 determinanten (op basis van empirische data) die het gebruik van innovaties ‘voorspellen’.

Toelichting: Een bewezen effectieve innovatie in de preventie of zorg wordt niet om die reden per definitie een succes in de praktijk. Diverse complicaties kunnen zich voordoen waardoor de effecten uitblijven. Daarom is inzicht in de belemmerende en bevorderende determinanten van het gebruik van de innovatie een belangrijke eerste stap. 

Per 1 juli 2015 zijn nog 4 relevante instrumenten beschikbaar:

 • Speciale versie van het MIDI voor integrale community aanpakken
 • Interview-topiclijsten voor implementatie onderzoek integrale, community interventies
 • Tool voor het uitvoeren van een netwerkanalyse: in kaart brengen community partners en verbindingen
 • Analyse tools voor werken met kwalitatieve data: systematisch coderen m.b.v. een framework approach

Trainingen

Planmatig implementeren: heel vanzelfsprekend!

Kern: Maken implementatieplan voor evidence-based interventie

Aanbieder: Universiteit Maastricht, vakgroep Gezondheidsbevordering

Deze training bestaat uit 2 onderdelen. In het eerste onderdeel (rollenspel) maken ze door middel van een rollenspel kennis met weerstand die ze tegen kunnen komen bij het implementeren van een evidence-based interventie. In het tweede deel ontwikkelen studenten een implementatieplan om een evidence-based interventie in de praktijk te implementeren.

Nog te vaak worden effectieve programma’s niet geïmplementeerd, bijvoorbeeld doordat relevante partijen niet vanaf het begin betrokkenen zijn bij de interventie, er onvoldoende zicht is op strategieën om intermediairs te ondersteunen bij de implementatie of er geen mogelijkheden zijn voor financiering na afloop van initiële implementatie. 

Bij voldoende belangstelling is het eventueel mogelijk (een onderdeel van) deze training middels een workshop aan te bieden aan docenten van andere opleidingen en het gebruiksrecht voor het geven van deze training in de eigen opleiding te kopen.

Voor meer informatie: Kathelijne Bessems - k.bessems@maastrichtuniversity.nl

NSPOH - Integraal vernieuwen in de publieke gezondheid

Kern: Verhoog succes, omzeil de valkuilen; In deze pittige en prikkelende module leert u de do’s en don’ts van integraal vernieuwen in de publieke gezondheid. Hoe kunt u vernieuwende programma’s, interventies, richtlijnen of nieuwe werkwijzen succesvol regisseren, doorvoeren en evalueren? U maakt kennis met de succes- en faalfactoren bij het doorvoeren van vernieuwingen. Daarnaast leert u de principes van procesmanagement en programmamanagement toepassen bij het doorvoeren van complexe interventies. U leert ook hoe u deze veranderprocessen kunt monitoren en evalueren.

Voor wie: Deze module is bedoeld voor beleidsmakers, projectleiders, afdelingsmanagers en onderzoekers in het brede veld van de volksgezondheid en werkzaam bij GGD, gemeente, universiteit, ministerie, (koepel) van zorgverzekeraar(s), zorginstelling of een ander soort instituut dat zich bezighoudt met volksgezondheid en beleid.

Vorm: Deze basismodule is onderdeel van de Master Public Health en van de medische vervolgopleiding Maatschappij en Gezondheid (M&G). U kunt de module ook volgen als open bij- en nascholing. De module is bovendien geschikt om in-company uit te voeren.

Gastsprekers

Kathelijne Bessems 

Contactgegevens

 • Functie: Kathelijne Bessems
 • Instelling: Universiteit Maastricht
 • Bezoekadres: Peter Debeyeplein 1a
 • Postadres: Postbus 616, 6200 MD Maastricht
 • Telefoonnummer: 043 388 28 29
 • e-mail: k.bessems@maastrichtuniversity.nl

Thema: Uitvoering, met speciale aandacht voor:

 • het belang van goede implementatie van interventies
 • aspecten van het concept implementatie (o.a. compleetheid van implementatie, kwaliteit van implementatie en implementatie als bedoeld) 
 • kennis over de oorzaken van slechte implementatie en geen continuering
 • kennis over de voorwaarden voor goede implementatie en continuering
 • belang van adoptie- , implementatie- en continueringstrategieën
 • ontwikkeling van dergelijke strategieën
 • meetinstrumenten voor de evaluatie van implementatie en de gebruikte strategieën

Voorwaarden: Vergoeding voor ureninvestering en reiskosten. Maatwerk is mogelijk. 

Rianne van der Kleij

Contactgegevens

 • Functie: Onderzoeker
 • Instelling: LUMC
 • Bezoekadres: Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
 • Postadres: Public Health & Primary Care, Postbus 9600 zone V-0-P, 2300 RC  Leiden
 • Telefoonnummer: 071-5265763; Mobiel: 06 26642623
 • e-mail: m.j.j.van_der_kleij@lumc.nl

Thema 1: Uitvoering
Thema 2: Onderzoek en kennisdeling

Toelichting m.b.t. de inhoud van een gastcollege: (Onderzoek naar) de implementatie van integrale, community aanpakken, Opzetten van een netwerkanalyse (van ontwerp tot uitvoering); analyseren van procesevaluatie data (mogelijkheden en valkuilen); Mogelijkheid tot verzorgen training ‘actiegericht implementatieonderzoek bij een integrale, community aanpak’  

Voorwaarden: Inzet voor hoorcolleges en trainingen, maatwerk is bespreekbaar. In ieder geval vergoeding van reiskosten.

Maria Jansen

Contactgegevens

 • Functie: Programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, hoogleraar Populatiegericht Gezondheidsbeleid
 • Instelling: GGD Zuid Limburg en Universiteit Maastricht
 • Bezoekadres: Duboisdomein 30
 • Postadres: Postbus 616,  6200 MD,  Maastricht
 • Telefoonnummer: 043 3881567 / 0642542344
 • e-mail: maria.jansen@ggdzl.nl

Thema 1: Politiek bestuurlijk draagvlak
Thema 2: Samenwerken: integraal, intersectoraal en publiek-privaat
Thema 3: Uitvoering

Toelichting m.b.t. de inhoud van een gastcollege: politiek bestuurlijk draagvlak, horizontale samenwerking, intersectorale samenwerking

Voorwaarden: reiskosten, vergoeding bespreekbaar

Ingrid Bakker

Contactgegevens

 • Functie: coach van JOGG (jongeren op gezond gewicht) gemeenten/ regio’s, associate lector De Gezonde Stad (trekker Gezonde Omgeving); voorheen: programmamanager Zwolle Gezonde Stad (eerste JOGG aanpak in Nederland) en uitvoerder Handreiking lokale integrale aanpak voor gezondheid.
 • Instelling: Kenniscentrum Gezondheid en Welzijn, hogeschool Windesheim
 • Bezoekadres: Campus 4, Zwolle
 • Postadres: Postbus 10090, 8000 GB, Zwolle
 • Telefoonnummer: 06 29288979
 • e-mail: i.bakker@windesheim.nl

Thema 1: Samenwerking: integraal, intersectoraal en publiek-privaat – speciale aandacht voor BOP++
Thema 2: Uitvoering

Toelichting m.b.t. de inhoud van een gastcollege: Inzetbaar voor hoor- en werkcolleges m.b.t. praktijkervaringen uit Zwolle, andere JOGG gemeenten en EPODE internationaal (wat ging/gaat goed, wat niet en waarom) t.a.v. politiek bestuurlijk draagvlak, integrale, intersectorale en publiek-private samenwerking (met speciale aandacht voor de samenwerking tussen Beleid-Praktijk-Onderzoek-Onderwijs-Ondernemers), sociale marketing, onderzoek en evaluatie en (in mindere mate) de ketenaanpak van preventie en zorg. Hierbij kan ik tevens ingaan op het (gezamenlijk) realiseren van een gezonde omgeving in een gezonde stad. Voor zowel jong als oud.

Voorwaarden: inhoud en duur gastcollege is bespreekbaar; reiskostenvergoeding; overige onkostenvergoeding op maat.

Margot Fleuren en/of Theo Paulussen 

Contactgegevens

 • Naam: Margot Fleuren
 • Functie: senior onderzoeker implementatie
 • Instelling: TNO
 • Bezoekadres: Schipholweg 77-89, 2316 ZL Leiden
 • Postadres: Postbus 3305, 2301 DA Leiden
 • Telefoonnummer: 088 866 62 76
 • e-mail: margot.fleuren@tno.nl

Thema: Uitvoering

Toelichting m.b.t. de inhoud van een gastcollege:

 • Uitleg generiek raamwerk voor de systematische invoering en evaluatie van innovaties (zoals richtlijnen, programma’s, interventies, beleidsmaatregelen)
 • Determinanten van innovaties en uitleg MeetInstrument Determinanten van Innovaties (MIDI). Het MIDI is een generiek instrument met 29 determinanten die het gebruik van innovaties ‘voorspellen’.
 • Algemene strategieën die je altijd inzet bij de invoering van een innovatie en specifieke strategieën die aangrijpen op determinanten.
 • Het meten van het daadwerkelijk gebruik van je innovaties. Waarom is dat nodig en hoe meet je dat?

Voorwaarden:

 1. Reiskosten en afspraak over aantal uren (voorbereiding en lesgeven) tegen TNO-tarief.
 2. Maatwerk is wel nodig: voorbespreking over welke onderwerpen aansluiten, afstemming met wat andere docenten gaan vertellen, bespreken van voorbeelden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk/het toekomstige werkveld van studenten.
 3. Voorbereiding door studenten: lezen van beperkte literatuur (1 of 2 artikelen) en het maken van een voorbereidende opdracht. Verder is het zeer wenselijk dat de studenten een casus in gedachten hebben.
 4. Ik probeer een praktische insteek te hanteren. Dus eerst per onderwerp achtergrondinformatie/theorie geven en daarna de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk. Dat laatste gaat aan de hand van gerichte oefeningen/opdrachten tijdens het college en daarvoor is het wenselijk dat de studenten een eigen casus meenemen, want de ervaring leert dat ze daar het meeste van opsteken.

In principe zou iedere projectleider van de 35 Gezonde Slagkracht-projecten gevraagd kunnen worden vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Zie hiervoor de website van ZonMw.