Wat een belangstelling voor het nieuwe Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd! Bijna 180 belangstellenden kwamen naar de informatiebijeenkomst van ZonMw op 5 september 2018. In dit verslag vindt u wat er tijdens de ochtend- en middagsessie is besproken, inclusief praktische informatie over de subsidieoproep, veelgestelde vragen en video's van de presentaties.

Diversiteit groot

Coördinator jeugdprogramma’s Vicky Verschoor (ZonMw) opent de bijeenkomst. Zij legt uit wat ZonMw doet en maakt kennis met de zaal. “Waren er mensen aanwezig bij de eerste bijeenkomst?”, vraagt ze. Dat blijken 3 of 4 mensen te zijn. Sommigen hebben ook een voorstel ingediend bij de eerste subsidieoproep. Opnieuw meedoen mag, maar alleen als het project de eerste keer niet is gehonoreerd. Verschoor vraagt de zaal ook uit welke sector de belangstellenden komen. Dat blijkt met name zorg en welzijn, cultuur en onderwijs te zijn, maar de diversiteit in de zaal is groot. En dat is mooi, want dat is ook de wens voor de komende subsidieronde.

Vrijwillig moet het zijn

Vrijwillig, aansluitend bij de interesses van jongeren, met genoeg keuzemogelijkheden én de mogelijkheid om hun talenten te kunnen ontwikkelen. Dat zijn volgens Monique Limpens, projectleider maatschappelijke diensttijd van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de voorwaarden voor een succesvolle maatschappelijke diensttijd. Limpens vertelt de aanwezigen nog eens over de reden van het actieprogramma.

Nadruk op sociale cohesie en ontmoeting

Limpens noemt ook de aandachtspunten die tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer op 14 juni 2018 ter sprake kwamen. “De Kamerleden vinden het belangrijk dat er binnen de projecten aandacht is voor sociale cohesie en ontmoeting. Verder moet de maatschappelijke diensttijd (MDT) er zijn voor álle jongeren, ook jongeren in kwetsbare posities. En ze vragen aandacht voor bezwaren van jongerenorganisaties: pas op voor een tweedeling (‘rijke jongeren kunnen dit sneller doen, omdat ze geen baantje nodig hebben’) en prestatiedruk (‘jongeren moeten al zoveel…’)”

Monique Limpens, VWS: “We bouwen een brug terwijl we er overheen lopen. Het gaat zo snel wat we doen, dat ik een volgende call zeker niet uitsluit.”

Indienen, hoe werkt dat dan?

Mirre Hubers, programmasecretaris van ZonMw, vertelt alle praktische informatie over de subsidieoproep, van procedure en tijdpad, tot bedragen en de beoordeling. 

Wat is het verschil met de eerste subsidieoproep?

De eerste 41 projecten zijn nu gehonoreerd. De eerste oproep was bewust weinig richtinggevend. Die bood vooral veel ruimte voor experimenten. Het gevolg was dat de projecten soms wat vaag waren. Daarom zijn de criteria voor de tweede subsidieoproep aangescherpt:

 • inzet op ‘witte vlekken’: doelgroepen die nog te weinig aan de orde kwamen in de eerste ronde (bijvoorbeeld jongeren met een arbeidsbeperking, jongeren in armoede, vroegtijdige schoolverlaters, statushouders en jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats, maar ook werkende jongeren of jongeren in een tussenjaar);
 • aanvullend op het palet aan projecten uit de eerste subsidieronde;
 • grotere diversiteit van sectoren, zoals de sectoren, natuur, dieren, klimaat, duurzaamheid en techniek;
 • inzet op sociale cohesie;
 • meer concreet.

 

Welkom!

De projecten van de eerste ronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd zijn nog maar net van start gegaan met de voorbereidingen, of de 2e subsidieoproep is al open. Tijdens 2 drukbezochte informatiebijeenkomsten op woensdag 5 september hoorden belangstellenden alles over de aangescherpte criteria voor de aanvragen die tijdens deze 2e ronde ingediend kunnen worden. Het belangrijkste advies: maak zo concreet mogelijk duidelijk wat jongeren nu écht gaan doen! En laat hen zien ‘what’s in it for them’. Een verslag met alle presentaties, de belangrijkste vragen uit de zaal én praktische tips over de subsidieoproep.

Proeftuin?!

Tijdens de bijeenkomst is er meerdere keren discussie over de term ‘proeftuin’. “Voor ons is een proeftuin een plek om de uitvoering en organisatie van MDT vorm te geven”, vertelt Hubers. “Dat doe je door te oefenen met zaken als tijdspanne, de werving, begeleiding, vergoeding en belasting van de organisaties. Een proeftuin betekent echter niet dat je ‘alles’ open kunt laten om volop te experimenteren. Dan wordt de subsidieaanvraag afgewezen vanwege een gebrek aan concreetheid.” 

Wilt u indienen?

Meld u eerst (vóór 21 september) aan voor de subsidieaanvraag via het vooraanmeldingsformulier. Hierin wordt onder andere gevraagd naar de doelgroep, sector en een korte samenvatting van het project. U krijgt hier geen feedback op. ZonMw heeft deze informatie nodig om een poule met referenten samen te stellen. U krijgt wel een ontvangstbevestiging.

 • Let op: Subsidieaanvragen die niet op deze manier via het vooraanmeldingsformulier zijn aangemeld, worden niet in behandeling genomen.
 • De deadline voor het indienen van de complete subsidieaanvraag is 9 oktober 2018 om 12.00 uur.
 • De volledige subsidieoproep en criteria leest u in de subsidiekalender van ZonMw.
Mirre Hubers, ZonMw: “Een proeftuin betekent niet dat je ‘alles’ open kunt laten om volop te experimenteren.”

Wat is de planning van deze 2e ronde?

Aanmelden subsidieaanvraag21 september 2018, 12.00 uur
Indienen subsidieaanvraag9 oktober 2018, 12.00 uur
Ontvangst commentaar referenten (hoor) en jongerenpanel30 oktober 2018
Indienen wederhoor9 november 2018
Besluit19 januari 2019
Uiterlijke startdatum1 maart 2019

 

U kunt een aanvraag indienen als

U de volgende vragen met ja kunt beantwoorden:

 • Betreft het een bestaande organisatie die minimaal 1 jaar bestaat?
 • Wordt de proeftuin gevormd door organisaties die aantoonbaar ervaring hebben in het organiseren van maatschappelijke activiteiten en projecten samen met jongeren?
 • Heeft de inzet van jongeren een maatschappelijk doel? Dus voor een ander en/of de samenleving? En is de inzet in enig verband georganiseerd?
 • Is de inzet vrijwillig, onbetaald en onverplicht?
 • Past het project binnen de huidige wet- en regelgeving?
 • Is de leerervaring voldoende, voor jongeren en de vormgeving van de MDT?
 • Is het hele scala van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod, de begeleiding en de nazorg van jongeren vertegenwoordigd in de proeftuin?
 • Heeft de proeftuin een stevige omvang en bereik (landelijk, regionaal of grootstedelijk)?
 • Is uw proeftuin gericht op een of meer witte vlek(ken) en daarmee voldoende aanvullend?
 • Zijn jongeren betrokken bij het plan en de uitvoering?

U kunt geen voorstel indienen als

 • Uw project zich alleen richt op voortzetting van regulier vrijwilligerswerk of uitbreiding daarvan.
 • Eigenstandige, kleinschalige activiteiten op één plek plaatsvinden. Te kleinschalig wil zeggen dat het experiment onvoldoende informatie oplevert voor een brede implementatie. Het is van veel factoren afhankelijk, zoals de opschaalbaarheid van het aanbod, de duur van de MDT als ook het aantal jongeren en de groep jongeren die de MDT gaan doen.
 • Het project een te groot onderzoekselement bevat. 
 • De aanvraag wordt gedaan vanuit een niet bestaande organisatie;
 • U hoofdaanvrager, mede-aanvrager of projectleider/penvoerder bent van gehonoreerde projecten uit de 1e subsidieronde.

MDT: ongelooflijke kans!

“De MDT biedt een ongelooflijke mogelijkheid om van betekenis te zijn.” Joost van Alkemade, directeur van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), is heel positief over de potentie van maatschappelijke diensttijd. “Daarom ben ik erg betrokken bij de uitwerking. Dit kan zoveel opleveren voor jongeren en voor de samenleving. Maar: je krijgt jongeren niet zomaar mee. Projecten moeten goed aansluiten bij de verwachtingen en interesses van jongeren.” Daarom heeft Van Alkemade wat tips en tricks voor de indieners.

Joost van Alkemade: “De MDT biedt een ongelooflijke mogelijkheid om van betekenis te zijn.”

Tips en tricks van Joost van Alkemade 

Van Alkemade ziet in de indieners van de vorige ronde vier typen organisaties. Voor elk van deze typen heeft hij wat tips:

 • Het eerste type is al actief betrokken in vrijwilligerswerk. Voorbeelden zijn Jantje Beton en Humanitas. Voor hen is het belangrijk dat ze zich richten op impact voor jongeren, impact in de samenleving en impact op het inrichten van de maatschappelijke diensttijd. In de aanvraag moeten zij goed kenbaar maken wat specifiek is, wat anders of nieuw is, waardoor je bouwstenen levert voor MDT.
 • Het tweede type doet een aanvraag voor een specifieke doelgroep. Gehandicapten of schoolverlaters bijvoorbeeld. Ik zie dat ze die groep matchen met bestaand vrijwilligerswerk, maar het werkveld zit niet te trappelen om deze jongeren. Dus: kijk in de voorbereiding goed welke organisaties willen meedoen.
 • Type drie bedenkt start up-activiteiten met jongeren. Mijn beeld is dat er al veel ervaring is met startups rond burgerinitiatieven, maar dat het resultaat vaak mager is. En nog een risico: nieuwe initiatieven bestaan soms al, maar zijn niet bekend. Dus zorg dat er zicht is op wat gebeurt in uw gemeente, u wilt niet het zoveelste maatjesproject in een gemeente.
 • Type vier: jongeren matchen vanuit vrijwilligerswerk. Pas als je jongeren hebt gemobiliseerd, weet je welke activiteiten je gaat aanbieden. Dat is voor jongeren veel te onduidelijk en niet concreet. Overbrug die tijd door voorbeelden te geven van activiteiten. Dat geeft hen een idee van wat ze zouden kunnen gaan doen. 

Het woord is aan de jongeren!

Jongeren hebben een hele belangrijke rol bij het invullen van het concept maatschappelijke diensttijd. Eerst vertelt Felisha Aakster van de Nationale Jeugdraad (NJR) hoe jongeren hun bijdrage hebben geleverd tijdens focusgroepen en werkconferenties. “De MDT is vrijwillig, dus dan kun je ze maar beter erbij betrekken en vragen wanneer ze willen meedoen.” 

Wat vinden jongeren belangrijk binnen een project?

 1. Competenties en perspectief. Ze willen hun competenties vergroten en kennismaken met mogelijke beroepen.
 2. Motivatiebevordering. Maak het concreet! Wat gaan we doen en wat is daarvan het resultaat? Waar leidt het toe? Ook erkenning, waardering en flexibiliteit zijn belangrijk. 
 3. Autonomie: zelf kiezen wat voor soort MDT, die aansluit bij interesses. En ook daarbinnen: bezig met eigen projectje, verantwoordelijkheden krijgen.
 4. Community en inclusiviteit: behoefte aan welkom voelen, ook jongeren met andere achtergrond leren kennen. Het project moet toegankelijk zijn voor alle groepen.
 5. Betekenisvol zijn. Het moet ook daadwerkelijk een maatschappelijk doel hebben. Bijvoorbeeld milieu, mensen samenbrengen, ouderen.

Veel gestelde vragen over de subsidieoproep

What’s in it for me?

“What’s in it for me? Dat is voor de jongeren het allerbelangrijkste”, vertelt Miek Crouzen van communicatiebureau Youngworks. “Een jongen vroeg me: ‘Waarom zou ik dit doen naast mijn bijbaantje van zestien uur?’ Als het antwoord daarop vaag blijft, krijg je de jongeren niet mee.” Crouzen legt uit hoe jongeren in jongerenpanels de aanvragen van de eerste ronde hebben beoordeeld. Op 17 en 18 oktober 2018 komen ze bij elkaar om de volgende ronde te beoordelen. “Ze worden begeleid door ervaren moderators; iedereen komt aan het woord. Samen spitten ze de aanvraag door en zoeken wat aanspreekt, wat niet, en wat ze eraan hebben.”

Miek Crouzen: “Geld vinden jongeren verrassend genoeg niet interessant als beloning. Een jongen zei me: ‘dan kan ik toch net zo goed bij de supermarkt gaan werken?’”

Tips voor als u de jongerensamenvatting gaat schrijven:

 • Bedenk: hoe was ik als jongere? Waarvoor kwam ik mijn bed uit?
 • Maak het helder en concreet! Wees kritisch op uzelf.
 • Wees eerlijk, beloof geen dingen die u niet kunt waarmaken.
 • Geef voorbeelden! Die ontbraken vaak in de eerste tranche.
 • Hoe ziet een dag eruit? Maak het menselijk.
 • Laat uw aanvraag proeflezen door een jongere.
 • Vermijd het woord proeftuin; dit is een nietszeggende term voor jongeren. Verzin een alternatief.
 • Let op zinsbouw en spelling, jongeren zijn kritisch.
 • De beloning is belangrijk. Bedenk iets waar ze écht wat aan hebben én dat aansluit bij het doel van het project. Wees creatief.
 • Bied keuzevrijheid, maar niet te veel. Dat werkt averechts, jongeren zijn dan niet meer geïnteresseerd. Laat niet alles open, maar baken af; laat hen bijvoorbeeld kiezen tussen een aantal mogelijkheden.

Over geld

Tot slot geeft Jeroen Hermans van ZonMw een toelichting op de begroting: “Dit is het saaie gedeelte, maar niet minder belangrijk!” Hij vertelt in zijn presentatie over de belangrijkste zaken rond de financiering, zoals de begroting, honorering en bevoorschotting.

Financieel gerelateerde vragen 1

 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Voor het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd heeft het kabinet in 2018 € 25 miljoen subsidiemiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in twee subsidierondes uitgezet. In de 2e ronde is onder voorbehoud van financiering maximaal € 10 miljoen beschikbaar.

Is het een pré als instellingen zelf meebetalen?

Cofinanciering is niet verplicht, maar wel een pré.

Hoeveel geld mag ik aanvragen?

De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden, bedraagt deze ronde minimaal € 100.000,- en maximaal € 500.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van de proeftuin bedraagt maximaal 18 maanden. 

Zijn er richtlijnen voor subsidiebudget per jongere?

Nee, maar het moet wel redelijk zijn. Het aangevraagde budget zal worden afgewogen tegen de omvang en het bereik van de proeftuin.

Financieel gerelateerde vragen 2

 

Kan ik geld begroten voor het monitoren?

Ja, dat kan: maximaal 5% van de totale begroting tot een max. van € 25.000,-. De begroting houdt rekening met de inzet van uren en middelen ten behoeve van het monitoren en evalueren van de proeftuinen. Daarbij gaat het om de evaluatie van de doelstellingen van uw proeftuin, maar ook om het externe evaluatietraject dat met projecten zal meelopen. 

Moeten wij zelf een projectleider opnemen in de begroting of levert ZonMw een projectleider?

U neemt zelf een projectleider op in de begroting.

Is er structureel geld na deze twee rondes?

Dat weten we niet. We bouwen momenteel een brug waar we al bouwende overheen lopen. Het is verstandig dat u zelf nadenkt over de voortzetting van het initiatief na afloop van de subsidieperiode.  

Financieel gerelateerde vragen 3

 

Mogen BV’s subsidie aanvragen? 

Ja, maar het project zelf mag geen winstoogmerk hebben. 

Kan ik een wijziging in de begroting achteraf doorgeven?

Nee. Wijzigingen in een project die impact hebben op de begroting moeten van tevoren in de vorm van een verzoek worden aangegeven bij ZonMw en mogen niet achteraf doorgeven worden.

Kan ik ook al geld opnemen in de begroting voor verduurzaming van het project?

Nee, dat kan niet. Kosten die gemaakt worden, moeten binnen 18 maanden gerealiseerd worden. Het is wel goed om al na te denken over verduurzaming, maar het mag niet ten koste gaan van het primaire doel.

 

Vragen over subsidierondes  1

 

Het beleidsstuk over maatschappelijke diensttijd is wat vaag, wat is de rol van deze subsidieoproep daarin?

Het doel is dat uiteindelijk alle jongeren in Nederland een maatschappelijke diensttijd kunnen uitvoeren. Met deze oproep gaan we uitvinden wat wel en niet werkt. Waar heeft de samenleving iets aan en waar niet? Vandaar de proeftuinen.

Is de tweede subsidieronde anders dan de eerste subsidieronde?

In de eerste ronde liet de subsidieoproep veel ruimte voor eigen invulling, daarmee is ingezet op een zo breed mogelijke range aan proeftuinen. Deze tweede ronde zal zich toespitsen op doelgroepen en sectoren die nog niet betrokken zijn in de proeftuinen uit de eerste ronde, om een variëteit aan aanknopingspunten te krijgen om de maatschappelijke diensttijd verder in te richten. Proeftuinen dienen aanvullend te zijn op het palet aan proeftuinen die in de eerste ronde zijn gehonoreerd. Deze ‘witte vlekken’ staan specifiek benoemd in de subsidieoproep.

Vragen over subsidierondes 2

 

Moet ik op 21 september al weten wie mijn samenwerkingspartners zijn?

Op 21 september willen we graag weten met wie u gaat samenwerken. Die lijst hoeft nog niet compleet te zijn. Op 9 oktober hebben we intentieverklaringen dan wel samenwerkingsovereenkomsten nodig, die zijn ondertekend door alle partijen. 

Wanneer is een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst nodig?

Indien er sprake is van een samenwerkingsverband, verzoeken wij u om een intentieverklaring van de betrokken samenwerkingspartners bij te voegen. Wanneer projectpartners zijn opgevoerd op de begroting, dient u een formele samenwerkingsovereenkomst bij te voegen. In de samenwerkingsovereenkomst legt u de juridische verplichtingen van de samenwerkende partijen vast. U kunt gebruik maken van het format bijgevoegd in de subsidieoproep. 

Onze organisatie is een samenwerkingsverband van drie organisaties. Moeten die allemaal tekenen?

Ja.

Vragen over de subsidierondes 3

 

Wat gebeurt er na de twee subsidierondes?

Dat weten we nog niet. We zitten nu in de ontwerpfase. Het hangt af van de uitkomsten van de experimenten hoe dit verder gaat.

Kan ik met mijn organisatie meerdere projecten indienen?

Dat kan, maar proeftuinen moeten ieder echt aanvullend zijn op het pallet aan projecten uit de eerste ronde en moet op zichzelf staan. 

Hoeveel projecten worden deze ronde gehonoreerd?

Dat hangt af van de hoeveelheid verzoeken en de hoogte van de bedragen die organisaties indienen. Er is maximaal tien miljoen euro beschikbaar. 

Vragen over de subsidierondes 4

 

Als ik al aan de eerste ronde heb meegedaan en de subsidie is toegekend, mag ik dan opnieuw meedoen?

Nee, dat mag niet. U mag alleen opnieuw deelnemen als u in de eerste ronde een samenwerkingspartner of deel van de uitvoering was van een toegekend project (en dus geen hoofdaanvrager of medeaanvrager). 

U mag het wel opnieuw proberen als de subsidie niét is toegekend. 

Waar kan ik de projecten vinden die in eerste ronde gehonoreerd zijn? 

Op de website staat een lijst per regio. De samenvattingen komen medio september online. 

Wat is jullie inschatting hoeveel tijd het kost voor de evaluatiemomenten en verslaglegging? 

We vragen nadrukkelijk uw medewerking in de evaluatie die loopt via VWS en we vragen in principe één eindverslag. Hoeveel bijeenkomsten het zullen zijn, kunnen we nu niet zeggen. U wordt wel op de voet gevolgd, want op de ervaringen van de lopende projecten wordt uiteindelijk het beleid gebaseerd.  

Vragen over de subsidierondes 5

 

Moet ik de aanvraag vooraf laten lezen door jongeren?

Dat raden we zeker aan! Sowieso is een eis dat de jongeren betrokken zijn bij het opstellen van de aanvraag. 

Het project moet vernieuwend en innovatief zijn. Zijn daar voorbeelden van?

Kijk eens in de lijst van gehonoreerde projecten uit de eerste ronde.

Vragen over vergoedingen voor maatschappelijke diensttijd 1

 

Mag ik experimenteren met vergoedingen voor jongeren?

Ja, mits het past binnen de bestaande wet- en regelgeving. Als het om geld gaat, geldt de wettelijk maximum vrijwilligersvergoeding van € 150,- per maand, € 1.700,- per jaar.  Maar u kunt ook aan andere beloningen denken, zoals cursussen. Er zijn hier al mooie voorbeelden van. Experimenteer hiermee binnen de proeftuinen. Tip vanuit jongeren: laat jongeren zelf kiezen tussen verschillende mogelijkheden van beloning. 

Hoe maak ik een certificaat dat waarde heeft?

Dat bepaalt u zelf, een voorbeeld zou kunnen zijn een referentie met daarin de ervaringen en vaardigheden die de jongere tijdens de maatschappelijke diensttijd heeft opgedaan. 

Vragen over vergoedingen voor maatschappelijke diensttijd 2

 

Hoeveel waarde hechten jongeren aan vergoeding, we horen hier namelijk wisselende geluiden over? 

Dat verschilt per jongere, de ene jongere kan dit beter gebruiken dan een ander. Over het algemeen willen ze vooral iets leren en iets bijdragen, het is tenslotte vrijwillig. In ieder geval zijn jongeren op zoek naar een beloning die aansluit bij het doel van het project, zoals een cursus of begeleiding. 

Kan in de begroting een kleine vergoeding voor jongeren worden meegenomen? 

Ja, deze moet wel worden toegelicht.

Vragen over subsidievoorwaarden 1

 

Wat zijn bestaande organisaties?

Organisaties die minimaal 1 jaar oud zijn en ingeschreven staan bij de KvK. Het gaat om organisaties die nu al maatschappelijke activiteiten ontwikkelen. Er komen in deze ronde geen initiatieven in aanmerking die helemaal nieuw zijn. 

Zit er een leeftijdsgrens aan de doelgroep jongeren?

Ja, de leeftijd van jongeren loopt in deze ronde van 14 jaar tot 30 jaar. Wanneer u van deze leeftijdsgroep afwijkt, dient u dit goed te onderbouwen.

Vragen over subsidievoorwaarden 2

 

Wat wordt er bedoeld met regionaal bereik?

Bij de beoordeling van de aanvragen zullen we altijd kijken of de resultaten die een proeftuin zal opleveren, aanknopingspunten bieden voor de nadere invulling van het concept maatschappelijke diensttijd én of de proeftuin ook elders bruikbaar is en een brede toepassing kan hebben. Als de proeftuin op één plek speelt, is het niet regionaal. Dan komt een aanvraag niet in aanmerking voor subsidie. 

Ik ga met samenwerkingspartners in overleg maar als ik onzeker ben over de grootte van de regio, kan ik dan contact met ZonMw opnemen? 

Ja maar wij zijn uiteindelijk niet diegene die oordelen. De kaders staan in de oproep, als u er dan niet uitkomt kunt u altijd contact opnemen met ZonMw. Wij kunnen echter geen garantie bieden.

Wat is grootstedelijk?

Grootstedelijk gaat over grotere steden. Dit gaat dus niet alleen over de vier grote steden.

Vragen over subsidievoorwaarden 3

 

Wat betekent té kleinschalig?

Eigenstandige, kleinschalige activiteiten op 1 plek komen niet voor subsidie in aanmerking. 

Te kleinschalig wil zeggen: als het te weinig info oplevert voor een brede implementatie. Het is van veel factoren afhankelijk, zoals de opschaalbaarheid van het aanbod als ook het aantal jongeren waarmee geëxperimenteerd wordt. Een proeftuin waarin bijvoorbeeld een beperkt aantal jongeren korte tijd vrijwilligerswerk doen, komt niet in aanmerking. 

Mag het vrijwilligerswerk in het buitenland worden aangeboden?

Nee, de maatschappelijke diensttijd geldt alleen voor plekken in Nederland. Dus uw organisatie kan best doelen in het buitenland nastreven, maar de jongeren vervullen hun diensttijd hier in Nederland voor een Nederlands maatschappelijke doel. Op dit moment zijn we bezig met de vraag of MDt uitgevoerd kan worden op de WES-landen. Op dit moment zijn de juridische ins & outs nog niet bekend. Een uitwisseling mag niet, een excursie kan wel. 

Vragen over subsidievoorwaarden 4

 

Kan ik de activiteit ook zonder samenwerkingspartner doen?

Ja dat kan, mits u zelf beschikt over expertise op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren. 

In het Regeerakkoord staat dat de diensttijd voor zes maanden geldt. Klopt dat?

Nee, de voorwaarden van ZonMw zijn leidend. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord zijn ideeën nader vormgegeven met input van organisaties en jongeren. U leest dit ook in de kamerbrief. 

Hoe lang duurt de maatschappelijke diensttijd?

De looptijd van de proeftuin bedraagt maximaal 18 maanden. 

Vragen over subsidievoorwaarden 5

 

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren vrijwilligerswerk doen?

Vanaf 15 jaar in ieder geval. Voor jongere jongeren kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zorg dat u zich aan de wet houdt. Maatschappelijke diensttijd kan ook andere betrokkenheid van jongeren stimuleren dan vrijwilligerswerk. Denk aan de organisatie van een debat, of het samen opknappen van een speeltuin. 

Mogen scholen meedoen?

Ja mits de maatschappelijke diensttijd extra-curriculair en vrijwillig is voor jongeren.

Hoe belangrijk is expertise op het gebied van jongeren?

Heel belangrijk: zowel bij de werving als bij het matchen en begeleiden van jongeren. Maar ook bij het schrijven en ontwikkelen van de aanvraag is betekenisvolle participatie van jongeren van belang.

Vragen over subsidievoorwaarden 6

 

Hoe zit het met jongeren met of zonder verblijfsvergunning? 

Jonge statushouders met een verblijfsvergunning kunnen in aanmerking komen. 

Zijn er criteria gedefinieerd over het aantal uur van de MDT, per week bijvoorbeeld? 

Er is gemeten dat er gemiddeld 120 uur inzet nodig is per jongere om tot een gedegen leereffect te komen, dit aantal wordt dan ook genoemd in de subsidieoproep. Het specifieke aantal uren dat per jongere in een project gestoken wordt hangt echter af van de doelgroep, op kwetsbare jongeren kan bijvoorbeeld de duur natuurlijk worden aangepast. 

Hebben jongeren aangegeven hoeveel ze kwijt willen zijn? 

Dat is heel flexibel, sommigen hebben een tussenjaar, terwijl andere jongeren al veel tijd kwijt zijn aan school, werk en sport. Het kunnen kiezen tussen verschillende vormen is belangrijk. 

Vragen over subsidievoorwaarden 7

 

Hoe gaan jullie om met projectvoorstellen die op elkaar lijken?

Elk project krijgt een eigen kwaliteitsoordeel en relevantie oordeel. Als die allebei heel goed zijn, wordt het project gehonoreerd. Bij twijfel gaan we ook kijken naar spreiding over doelgroep, regio etc.

Vragen over verschil met maatschappelijke stage 1

 

Vervangt dit de maatschappelijke stage?

Nee, de maatschappelijke stage is onderdeel van het curriculum. De maatschappelijke diensttijd niet. 

Wat is het verschil met de maatschappelijke stage?

Dat zal komend jaar duidelijk worden. Wat nu al duidelijk is, is dat de maatschappelijke diensttijd geen stage 2.0 wordt. En dat de diensttijd niet alleen speelt tijdens de schoolperiode van jongeren, maar tijdens hun hele levensfase als jongere. 

Hoe wordt de lering en ervaring van de oorspronkelijke maatschappelijke stage op middelbare scholen meegenomen in de vormgeving van MDt?

Het was niet meer verplicht, maar veel scholen doen het nog steeds. Jongeren vinden het uiteindelijk leerzaam. Alleen: een stage is onderdeel van het curriculum en MDt is echt vrijwillig en valt buiten het curriculum, dat is een groot verschil. In deze projecten moet je als jongeren echt iets kunnen leren en een uitdaging aangaan.

Vragen over verschil met maatschappelijke stage 2

 

Is het mogelijk om het wel in het curriculum te integreren als een soort keuzevak, en dus als vrijwillige optie? 

Er is een school in Arnhem die dit heeft gedaan, het paste binnen deze specifieke onderwijsvisie. Het Ministerie van Onderwijs volgt ons op de voet. Het kan wel, er zijn bepaalde concepten waarin dit  past, maar het moet binnen de bestaande wet- en regelgeving passen (VWS).

Overige vragen 1

 

Wordt de maatschappelijke diensttijd verplicht?

Dat bepaalt de politiek. Dit kabinet stelt het nu niet verplicht.

Komt er een databank waar maatschappelijke organisaties hun aanbod in kunnen zetten?

Niet binnen de proeftuin, misschien wel daarna.

Onze jongeren zijn gevraagd voor het jongerenpanel, maar ze zijn ook betrokken bij onze  onze aanvraag. Kan dat?

Nee dat kan niet. Jongeren kunnen geen aanvraag beoordelen via het jongerenpanel als ze zelf belangen hebben of betrokken zijn binnen een proeftuin.

Is er communicatie vanuit de overheid als dit gaat starten?

Ja er start een communicatietraject over maatschappelijke diensttijd. Zo kunnen we met elkaar een beweging in gang zetten. Jongeren krijgen hier een rol in. 

Overige vragen 2

 

Het CDA zegt dat jongeren voorrang krijgen bij solliciteren als ze dit doen. Klopt dat?

Er is van alles gezegd door politici, maar dit kan qua regelgeving vooralsnog niet. 

Hoe kijkt de VNG hiernaar?

Met de VNG is regelmatig overleg op bestuurlijk niveau. Op werkniveau zijn diverse gemeenten en provincies betrokken.  

Het is een pre als gemeente/provincie meedoet. Waarom is dat een pre?

Zij maken het lokale beleid dus voor borging/lokaal beleid zijn zij belangrijk. De gemeente moet veel doen aan kwetsbare jongeren, dus het is belangrijk om hen erbij te betrekken. Dan kan je project onderdeel worden van jeugdbeleid.

Overige vragen 3

 

Waarom wil ZonMw namen hebben voor de beoordelingswerkgroep?

Omdat dit voor ZonMw een nieuw terrein is en er veel beoordelaars nodig zijn. De mensen die u voordraagt, zullen niet uw eigen aanvraag beoordelen en er zal gekeken worden naar hun onafhankelijkheid. ZonMw zal natuurlijk ook zelf mensen benaderen. Overigens is het niet verplicht om mensen aan te leveren. 

Zijn digitale middelen interessant (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app)? 

Ja, mits het onderdeel is van je project om de doelstellingen te bewerkstelligen. 

Jullie stellen wel hoge eisen voor kleine vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties om een aanvraag in te kunnen dienen?

We begrijpen dat er hoge eisen zijn en het tijdsintensief is voor kleine organisaties, maar samenwerkingen met andere organisaties kunnen hiervoor een oplossing zijn, dit hebben we ook gezien in de eerste ronde.

Overige vragen 4

 

Er zijn verschillende lezers van de aanvraag (commissie, jongeren…), hoe kan ik de aanvraag daarop aansluiten? 

Je kan op een manier schrijven die voor iedereen begrijpelijk is, voor alle onderwijsniveaus. Een tip is om je tekst te laten lezen door jongeren van verschillende onderwijsniveaus. 

Welke jongeren waren betrokken bij de focusgroepen?

200 jongeren, breed geworven, van 16 tot 28 uit alle regio’s. Het is geen representatief onderzoek, maar we hebben wel naar een doorsnee gezocht. Ook kwetsbare groep waren hierin vertegenwoordigd.

Hoe zit het met de diversiteit in het jongerenpanel? 

In het vorige panel zaten al jongeren met een andere achtergrond. Diversiteit is een focus in de werving, we zijn connecties aan het maken via de NJR. Tips zijn altijd welkom. 

Vragen? Stel ze via amd@zonmw.nl of via 070 349 52 45.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website