Deze publicatie geeft in het kort uitleg over programmalijn 2: Intensieve variant MDT door gemeenten, van subsidieronde 4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk. Deze samenvatting helpt u om snel te kunnen zien of deze programmalijn iets voor uw organisatie is, maar is geen vervanging van de formele subsidieoproep.

Let op: zoals u eerder heeft gelezen, bestaat deze subsidieronde uit 3 programmalijnen. Bedenk van tevoren of deze programmalijn past bij de subsidieaanvraag die u wilt indienen. U kunt ook een subsidieaanvraag in meerdere programmalijnen indienen. Meer weten over de verschillende programmalijnen? Bekijk de hoofdpagina van deze publicatie.

Belangrijkste informatie

 • Alleen organisaties die een vooraanmelding hebben gedaan, kunnen subsidie aanvragen. Heeft u geen vooraanmelding gedaan, maar wilt u wel aan de slag met MDT? Neem dan contact op met vooraangemelde projecten van deze programmalijn. Mogelijk kunt u aansluiten bij het partnerschap.
 • Alleen partnerschappen kunnen een subsidieaanvraag indienen.
 • De deadline voor het indienen van uw volledige subsidieaanvraag voor programmalijn 2 is: 25 mei 2021, 12.00 uur.
 • Let op: deze samenvatting is geen vervanging voor de volledige subsidieoproep . Lees dus dus ook goed door.

Over programmalijn 2: Intensieve variant MDT door gemeenten

Gemeenten kunnen met andere partijen in een partnerschap een subsidieaanvraag indienen voor een intensieve variant van MDT. Het streven is dat in elke COROP-regio een intensieve variant wordt aangeboden. In totaal is hiervoor € 15 miljoen beschikbaar. Deze publicatie geeft uitleg over hoe u een subsidieaanvraag kunt indienen voor projecten die onder deze programmalijn vallen.

Wat is het doel?

Het doel van programmalijn 2 is om gemeenten te ondersteunen om een intensieve MDT aan te (blijven) bieden en bij te dragen aan het landelijk beschikbaar stellen van deze trajecten. Het streven is om te groeien naar een situatie waarbij in elke COROP-regio een intensieve variant aanwezig is.

Deze trajecten zijn bedoeld voor jongeren die niet goed weten welke volgende stap ze in het leven moeten zetten. Het kan gaan om praktijkopgeleiden, hoogopgeleiden, werkzoekenden, voortijdig schoolverlaters, jongeren met een uitkering of een tussenjaar, jongeren die geen opleiding volgen, jongeren met een arbeidsbeperking et cetera. Het traject ondersteunt hen bij het verder vormgeven van hun toekomst.
 
Als minimale projectdoelstellingen gelden dat jongeren een intensief programma doorlopen, dat deels in groepsverband plaatsvindt. Het MDT-traject moet jongeren de mogelijkheid bieden een volgende stap te zetten in hun ontwikkeling. Er is aantoonbaar meerwaarde voor de gemeente(n), de gastorganisaties en de samenleving. Vanaf de start van het project wordt bijgedragen aan een duurzame inbedding van de intensieve variant MDT binnen de gemeente en de deelnemende organisaties.

Wat is in deze programmalijn anders ten opzichte van voorgaande subsidieronden?

Om MDT te ontwikkelen zijn er eerdere subsidierondes met ieder eigen kenmerken geweest. In de eerste subsidierondes is in proeftuinen geëxperimenteerd om te ontdekken wat werkt. In maart 2020 zijn de eerste officiële MDT-projecten van start gegaan. Het doel is om te groeien naar een landelijk dekkend netwerk met een passend MDT-aanbod voor alle jongeren. Wat de verschillen in deze subsidieronde ten opzichte van eerdere subsidierondes zijn, leest u hieronder:

 • Er zijn in deze subsidieronde 3 programmalijnen waarin gemeenten een subsidieaanvraag in kunnen dienen. Bedenk goed in welke programmalijn(en) u een subsidieaanvraag/aanvragen wilt indienen.
 • Programmalijn 2 is een doorontwikkeling van de gemeentelijke proeftuinen. Gemeenten kunnen in deze programmalijn met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen voor het aanbieden van een intensieve variant van MDT.
 • In deze programmalijn kunnen alleen gemeenten hoofdaanvrager van een subsidieaanvraag zijn.
 • Er zijn geen aanvullende subsidierondes om partnerschappen uit te breiden. In de toekomst zijn er andere subsidiemogelijkheden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Gemeenten kunnen met een partnerschap een subsidieaanvraag indienen voor het aanbieden van een intensieve MDT-variant. De subsidieronde staat open voor zowel nieuwe als bestaande partnerschappen.

Gemeenten die samen met partners reeds gemeentelijke projecten met een intensieve MDT-variant aanbieden, kunnen een nieuwe subsidieaanvraag indienen. Als het project uit subsidieronde 3 nog loopt, moet dat eerst afgerond zijn voordat het nieuwe project start.

Alle partnerschappen dienen te beschikken over een bestaand netwerk gericht op jongeren, en te voldoen aan de randvoorwaarden en richtlijnen voor de inrichting van MDT-projecten.

Per COROP-regio is ruimte voor één intensieve variant van MDT.

Hoeveel subsidie kan aangevraagd worden?

Per subsidieaanvraag is minimaal € 500.000,- en maximaal € 1.500.000,- beschikbaar. De hoogte van het aan te vragen bedrag is afhankelijk van de omvang van het partnerschap, het aanbod, de inzet en de begeleiding van de jongere, de doelgroep en het aantal jongeren dat een MDT doet. De looptijd van het project bedraagt 24 maanden.  

Cofinanciering
Om toe te werken naar duurzame MDT-partnerschappen wordt cofinanciering verplicht gesteld. De percentages zijn afhankelijk van het subsidiebedrag. Partnerschappen met een aanvraag tot €1.000.000,- dienen minimaal 20% cofinanciering in te brengen. Voor een subsidieaanvraag vanaf €1.000.000,- is dat 25%. Voor de exacte voorwaarden dient u de oproep te raadplegen.

Kostprijs per jongere
De gemiddelde kostprijs per jongere bedraagt bij deze intensieve variant maximaal € 5.000,-. Dit dient beargumenteerd te worden. De gemiddelde kostprijs per jongere wordt berekend door het bedrag van de totaalbegroting inclusief cofinanciering, te delen door het aantal jongeren dat een MDT-traject doorloopt.

De fte-kosten voor degene die werkzaamheden verricht om te zorgen dat binnen de gemeente domeinoverstijgend wordt gewerkt en regiogemeenten bij deze intensieve MDT aanhaken, mogen buiten de berekening van het bedrag per jongere gehouden worden.

Geen dubbeltelling en dubbelfinanciering
Het is mogelijk dat uw partnerschap nog MDT-proeftuinen of MDT-projecten heeft lopen. In deze subsidieronde kan echter alleen subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die nog niet bekostigd zijn. Er mag geen sprake zijn van dubbelfinanciering. Ook wat betreft het aantal jongeren dat deelneemt, mag er geen dubbeltelling plaatsvinden. Gemeentelijke proeftuinen uit subsidieronde 3 dienen te zijn afgerond alvorens wordt gestart met een project in subsidieronde 4c.

Partnerschappen

MDT werkt met partnerschappen, waarbij organisaties met hun eigen kwaliteiten en expertise de krachten bundelen. Samen vervullen zij de rollen die nodig zijn om een volwaardig MDT-traject aan te kunnen bieden. Uit onderzoek blijkt dat partnerschappen cruciaal zijn voor het succesvol werven, matchen en begeleiden van jongeren.

Aansluiten bij een partnerschap
Heeft u zelf geen partnerschap gevormd, maar wilt u wel graag aansluiten? Tot en met 30 april 2021 wordt wekelijks op www.zonmw.nl/amd een lijst gepubliceerd met de tot dan toe ingediende vooraanmeldingen van partnerschappen die van plan zijn een subsidieaanvraag te doen. Als potentiële nieuwe partner kunt u contact opnemen met een partnerschap, als uw bijdrage een duidelijke meerwaarde heeft.

Belangrijke randvoorwaarden voor uw project

Deze lijst geeft u een idee van belangrijke randvoorwaarden, maar is niet volledig. Om te weten wat alle randvoorwaarden inhouden, dient u de volledige subsidieoproep door te nemen.  

 • De hoofdaanvrager van de subsidieaanvraag dient een gemeente te zijn.
 • Bij de intensieve variant zetten jongeren van 16 t/m 27 jaar zich minimaal 320 uur in. Hun inzet bedraagt 16 tot 24 uur per week, over een periode van 4 maanden tot 6 maanden.
 • In totaal moeten per project minimaal 100 jongeren een MDT doorlopen. Voor allen moet het mogelijk zijn de gevraagde ureninzet te realiseren. En zij moeten gemotiveerd zijn hun toekomst middels MDT verder vorm te geven.
 • De werving moet via verschillende kanalen lopen, zoals jongerenwerk, scholen, voortijdig schoolverlaters, leerplicht, jongerenloket, sociale wijkteams, maatschappelijk werk, reclassering. Om direct goed van start te kunnen gaan met het project is een vergaande vorm van samenwerking nodig tussen het project en de ‘vindplaats’.
 • Elk traject bestaat uit een startweek; een vorming/trainingsprogramma waar alle jongeren aan deelnemen; maatwerkvorming/trainingen; inzet binnen een project (bij een gastorganisatie met een maatschappelijk doel, gericht op competentieontwikkeling); gezamenlijke deelmomenten; terugblik en vooruitblik.
 • Er moet sprake zijn van een divers samengestelde groep jongeren (een mix van opleidingsniveau, leeftijd, culturele achtergrond, woonplaats en werk/studie). Jongeren doorlopen een deel van de MDT in groepsverband, zodat ze vanuit hun verschillende achtergronden met elkaar in contact komen.  
 • Jongeren worden individueel en collectief begeleid door jongerenbegeleiders. Bij hen kunnen de jongeren terecht bij moeilijkheden tijdens het traject of in hun persoonlijke leven. De projecten zijn verantwoordelijk voor goede vakkundige begeleiding bij de gastorganisatie.
 • MDT wordt ontwikkeld met jongeren, organisaties en partners. De deelnemende organisaties dragen actief bij aan de ontwikkeling van MDT door opgedane kennis en tools te delen. Ook participeren ze in onderzoek, waarbij ze kennis ontwikkelen en delen met andere organisaties, netwerken en het kernteam MDT.
 • De gemiddelde kostprijs per jongere is maximaal €5000,-.
 • De communicatie over de projecten draagt bij aan de landelijke herkenbaarheid en zichtbaarheid van MDT. In alle communicatie-uitingen moet duidelijk zijn dat het project onderdeel is van MDT.

De subsidieaanvraag bestaat uit 6 verplichte bijlagen

 • Een plan van aanpak, volgens het format.
 • Een jongerensamenvatting en een wervingsflyer. Op basis van deze documenten geeft het jongerenpanel haar beoordeling.
 • Een overzicht van deelnemende gemeenten binnen de COROP-regio waarin u uw MDT aanbiedt, met de fasering van uw project en de wervingsdoelstellingen die u verwacht op welk moment te behalen.  
 • De begroting volgens format. Meer informatie over de voorwaarden en financiën, zie de website van ZonMw.
 • Ondertekende samenwerkingsovereenkomsten.
 • Letter of Commitment van elk van de sponsors/co-financiers

Aandachtspunten bij het indienen van uw aanvraag

In uw subsidieaanvraag geeft u een concrete uitwerking van de gehele reis die de jongere aflegt tijdens een MDT-traject. Vanaf het moment dat een jongere wordt geënthousiasmeerd tot en met de nazorg en reflectie. Daarnaast geeft u aan hoe u MDT organisatorisch vormgeeft, met de rolverdeling van de partners en een beschrijving van de opbouw van het traject. Verder dient u te voldoen aan de randvoorwaarden en richtlijnen.

Uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld op 2 soorten criteria.

 • Bij de relevantiecriteria wordt gekeken hoe u bijdraagt aan het subsidiedoel; aansluit bij interesses van jongeren en hun leerervaringen; en hoe u de samenwerking en expertise in het partnerschap vormgeeft.
 • De kwaliteitscriteria toetsen het plan van aanpak; de haalbaarheid; monitoring, evaluatie en borging; en de begroting.

De subsidieaanvraag wordt in het Nederlands geschreven en moet ingediend worden in het digitale aanvraagsysteem ProjectNet.

Schrijftips

Algemene  tips voor het schrijven van een plan van aanpak

 • Lees de volledige subsidieoproep goed door. Met name in de randvoorwaarden en relevantiecriteria kunt u lezen wat u in uw plan van aanpak dient uit te werken.
 • Lees de criteria in de oproep en de vragen in het plan van aanpak nauwkeurig. Volg de aanwijzingen in de vragen zo precies mogelijk op.
 • Wees zo concreet mogelijk. Beschrijf wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.
 • Vermijd jargon.
 • Probeer je in te leven in de beoordeelaars van uw subsidieaanvraag. Zij beoordelen uw subsidieaanvraag op basis van de informatie die u aanlevert. Zij kennen uw situatie en uw organisatie niet. Doe dus niet de aanname dat de lezer weet wat u bedoelt en bedenk goed: is alles duidelijk? Laat uw plan van aanpak eventueel door iemand (buiten uw organisatie) lezen.

Tips voor het schrijven van de jongerensamenvatting en wervingsflyer

 • Zorg dat de samenvatting en flyer enthousiasmerend en aansprekend zijn voor jongeren. De lay-out en aanspreekvorm kunnen daarbij helpen.
 • Betrek jongeren bij het maken van de samenvatting en flyer.
 • Laat de samenvatting en de flyer proeflezen door een jongere; zo kunt u aanpassingen doen voordat het wordt voorgelegd aan het jongerenpanel.
 • De samenvatting is maximaal 2 A4 en de flyer is maximaal 1 A4.
 • Maak het helder en concreet.
 • Wees eerlijk en beloof geen dingen die u niet kunt waarmaken.
 • Geef voorbeelden van wat de jongeren kunnen gaan doen en leren. Hierbij geldt: hoe concreter, hoe beter.
 • Beschrijf de MDT-reis van de jongere. Maak het tastbaar.
 • De beloning is belangrijk. Bedenk iets waar de jongeren echt wat aan hebben én dat aansluit bij het doel van het project. Wees creatief.
 • Zorg dat uw zinsbouw en spelling kloppen - jongeren zijn kritisch.

Het indienen van uw subsidieaanvraag

Alleen projecten die een vooraanmelding hebben ingediend kunnen een subsidieaanvraag indienen. De deadline hiervoor was 30 april 2021, 12.00 uur.

Als u geen vooraanmelding heeft ingediend, kunt u dus helaas geen subsidieaanvraag indienen. Wel kunt u mogelijk nog aansluiten bij een van de projecten die die wel heeft gedaan. U vindt de lijst met vooraangemelde projecten van deze programmalijn en bijbehorende contactgegevens hier.

Heeft u wel een vooraanmelding gedaan, dan ontvangt u binnen 3 werkdagen een link waarmee u uw volledige subsidieaanvraag kunt indienen. De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is 1 juni 2021, 12.00 uur.

Let op: in de periode van 7 juli tot 24 augustus dient er een contactpersoon beschikbaar te zijn die kan reageren op het commentaar van de referenten in het wederhoor.

Het tijdspad

Aanmelden subsidieaanvraag               30 april 2021, 12.00 uur
Deadline indienen subsidieaanvraag            25 mei 2021, 12.00 uur
Ontvangst commentaar referenten            21 juni 2021
Deadline indienen van uw wederhoor            8 juli 2021
Besluit               18 november 2021
Start van de projecten*            1 december 2021 – 18 mei 2022

*MDT-organisaties die een nog lopende proeftuin in de gemeentelijke subsidieronde 3 hebben, ronden eerst deze activiteiten af. De uiterlijke startdatum voor het nieuwe MDT-project uit subsidieronde 4c is 18 mei 2022. 

Let op: ZonMw behoudt zich bij hoge aanvraagdruk het recht voor om het tijdpad en de beoordelingsprocedure te wijzigen. Indien van toepassing zult u hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

Veelgestelde vragen

Vragen over de subsidierondes

Is de vierde subsidieronde anders dan de eerste 3 subsidierondes?
Ja. In de eerste ronde liet de subsidieoproep veel ruimte voor eigen invulling. Daarmee is ingezet op een zo breed mogelijke range aan proeftuinen. De tweede ronde was toegespitst op doelgroepen en sectoren die nog niet betrokken waren in de proeftuinen uit de eerste ronde, om een variëteit aan aanknopingspunten te krijgen om MDT verder in te richten. De derde ronde was gericht op gemeenten. Deze vierde ronde heeft als doel toe te werken naar een landelijk dekkend MDT-netwerk en staat in het teken van een organisatorische en financieel bestendige inrichting van MDT. Bekijk goed de subsidieoproep als je wilt weten welke criteria voor deze ronde gelden.

Wat zijn de verschillende programmalijnen binnen 4c?
Subsidieronde 4c bestaat uit 3 programmalijnen. Naast een algemene programmalijn die voor elke organisatie open staat om een subsidieaanvraag in te dienen, is er in deze subsidieronde ook een programmalijn specifiek gericht op gemeenten die de intensieve variant willen voortzetten of opzetten én een programmalijn gericht op instellingen voor en in het onderwijs om MDT in het onderwijs vorm te geven. De uitwerking, voorwaarden en de bijbehorende beoordelingscriteria zijn per programmalijn uitgewerkt... tekst gaat verder op de volgende slide >

 • Binnen programmalijn 1: Opschalen, uitbreiden en versterken, nodigt ZonMw alle (maatschappelijke) organisaties, gemeenten en instellingen voor en in het onderwijs uit om met een partnerschap een subsidieaanvraag in te dienen voor het starten of uitbreiden van een MDT-project, om het MDT-aanbod voor alle jongeren in de regio te vergroten, het MDT-netwerk uit te breiden en toe te werken naar verdere landelijke dekking.
 • In programmalijn 2: Intensieve variant MDT door gemeenten, biedt ZonMw gemeenten de mogelijkheid om met een partnerschap een subsidieaanvraag in te dienen voor een intensieve variant. Het doel van deze programmalijn is om bij te dragen aan het landelijk beschikbaar stellen van de intensieve variant van MDT. Het streven is om uiteindelijk te groeien naar een situatie waar in elke COROP-regio een intensieve variant aanwezig is.
 • In programmalijn 3: MDT in het onderwijs, biedt ZonMw instellingen voor en in het onderwijs en hun partners de mogelijkheid om een MDT-project in het onderwijs te starten of uit te breiden en daarmee het MDT-aanbod tijdens onderwijs te vergroten en aan te sluiten op het MDT-netwerk. In deze variant vindt MDT minimaal deels in begeleide onderwijsuren plaats en is het MDT-traject gekoppeld aan onderwijsdoelen.

Hebben de programmalijnen andere deadlines?
Ja, voor programmalijn 1 is de deadline voor indienen 1 juni 2021. Voor programmalijnen 2 en 3 is de deadline voor indienen 25 mei 2021. De deadline voor de vooraanmeldingen is voor alle programmalijnen gelijk, op 30 april 2021.

Kan ik 1 project in meerdere programmalijnen indienen?
Nee, dit is niet mogelijk, omdat de voorwaarden verschillen per programmalijn.

Kan ik meerdere projectvoorstellen indienen?
Je kan in meerdere programmalijnen een subsidieaanvraag indienen, mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de betreffende programmalijn. De subsidieaanvragen worden op eigen merites beoordeeld en moeten op zichzelf staan.

Als ik al eerder subsidie heb gekregen voor een MDT-project, mag ik dan opnieuw meedoen?
Ja, dat mag. Zolang er geen dubbelfinanciering en dubbeltelling is van het lopende en nieuwe project en goed onderbouwd wordt hoe de proeftuin of het project wordt opgeschaald en aanvullend is op het bestaande aanbod.

Wat is het honoreringspercentage?
Dat hangt af van de hoeveelheid aanvragen die worden ingediend en de hoogte van de bedragen. Er is maximaal € 55 miljoen beschikbaar voor ronde 4c, waarvan voor programmalijn 2 € 15 miljoen beschikbaar is.

Komt er nog een volgende subsidieronde?
Er wordt momenteel gewerkt aan een duurzame inrichting van MDT. Dit heeft ook gevolgen voor de subsidieverstrekking van MDT. In 2021 en 2022 zal worden toegewerkt naar een duurzame subsidieregeling. Onderdeel van die regeling is het vereenvoudigen van het aanvraagproces voor partnerschappen die reeds MDT-proof zijn. De uitvoering van deze regeling wordt waarschijnlijk bij een andere organisatie dan ZonMw belegd. Naar verwachting volgen er nieuwe subsidie mogelijkheden voor MDT-proof organisaties in het eerste kwartaal van 2022. Zodra hier meer over bekend is, zal hierover worden gecommuniceerd.

Financieel-gerelateerde vragen

Hoeveel geld is er beschikbaar?
In totaal is er voor subsidieronde 4c: MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk € 55 miljoen beschikbaar, waarvan voor programmalijn 1: Opschalen, uitbreiden en versterken € 25 miljoen beschikbaar is. Voor de intensieve variant voor gemeenten in programmalijn 2 is € 15 miljoen beschikbaar en voor programmalijn 3: MDT in het onderwijs is € 15 miljoen beschikbaar. Mocht binnen een programmalijn het budget niet worden uitgeput, kan indien nodig het resterende budget, al dan niet deels, worden overgeheveld naar (één van) de andere twee programmalijnen.

Hoeveel geld mag ik aanvragen?
De subsidie die in ronde 4c aangevraagd kan worden, bedraagt minimaal € 500.000,- en maximaal € 1.500.000,- per subsidieaanvraag. Dit is bedoeld voor projecten met een looptijd van maximaal 24 maanden.

Is het een pré als instellingen zelf meebetalen?
Om toe te werken naar duurzame MDT-partnerschappen wordt cofinanciering verplicht gesteld. Voor subsidieaanvragen tot € 1.000.000,- moet minimaal 20% cofinanciering worden opgevoerd. 5% hiervan moet in de vorm van een financiële bijdrage worden opgevoerd en de overige cofinanciering middens de inzet van uren en/of financiële bijdrage. Subsidieaanvragen met een begroting boven € 1.000.000,- zijn verplicht om in ieder geval 25% cofinanciering op te voeren in de vorm van financiële bijdragers. Hiervan dient minimaal 10% te zijn bijgedragen door externe partners, fondsen en sponsoren, niet zijnde de hoofdaanvrager. Het initiatief draait dus niet volledig op het gesubsidieerde budget.

Wat wordt er precies verstaan onder bijdragers in natura en wat onder geldelijke bijdragers?
Bijdragen in natura zijn bijvoorbeeld uren die partijen inbrengen in het project en locaties waar de jongeren bijeen komen die beschikbaar worden gesteld. Geldelijke bijdragers zijn bijvoorbeeld fondsen die bijdragen aan het project en overige financiële middelen die worden ingebracht.

Waar berekent u cofinanciering over?
U berekent de cofinanciering over het  subsidiebudget. Het subsidiebudget is het bedrag dat bij ZonMw wordt aangevraagd.Het totale projectbudget/ de projectbegroting bestaat uit het subsidiebudget + de cofinanciering.

Wat is de cofinancieringseis in ronde 4c?
Om toe te werken naar duurzame MDT-partnerschappen wordt cofinanciering verplicht gesteld. Om te bepalen in welke categorie van de cofinancieringsregeling een project valt, wordt gekeken naar het bedrag dat wordt aangevraagd (het subsidiebudget).

Hiervoor geldt het volgende:

 • Voor projecten met een subsidiebudget tot € 1.000.000,- wordt 20% cofinanciering opgevoerd.
 • Voor projecten met een subsidiebudget tot € 750.000,- geldt dat minimaal 5% hiervan in de vorm van financiële bijdragen is; de overige 15% cofinanciering mag middels de inzet van uren en/of financiële bijdragen.
 • Projecten met een subsidiebudget boven € 750.000,- dienen minimaal 20% cofinanciering op te voeren in de vorm van financiële bijdragen.
 • Projecten met een subsidiebudget boven € 1.000.000,- zijn verplicht om in ieder geval 25% cofinanciering op te voeren in de vorm van financiële bijdragers aan het partnerschap. Hiervan dient minimaal 10% te zijn bijgedragen door externe partners, fondsen en sponsoren, niet zijnde de hoofdaanvrager. Het initiatief draait niet volledig op het gesubsidieerde budget en cofinanciering van de hoofdaanvrager.

Hoe kan ik de cofinanciering voor mijn project berekenen?
Subsidiebudget + cofi = totaal projectbudget danwel projectbegroting genoemd

Er zijn twee manieren om cofinanciering te berekenen:
1.    Vanuit het aangevraagde budget (het subsidiebudget): Om te bepalen hoeveel cofinanciering moet worden bijgedragen, dient het vastgestelde percentage (20 of 25%) te worden berekend over het aangevraagde bedrag.
-    Als € 850.000 wordt aangevraagd, moet € 170.000 (=20% van 850.000) aan cofi worden bijgedragen. Het totale projectbedrag komt dan uit op €1.020.000,-.
-    Als €1.150.000 wordt aangevraagd, moet € 287.500 (=25% van 1.150.000) aan cofi worden bijgedragen. Het totale projectbedrag komt dan uit op €1.437.500,-.

2.    Vanuit uw projectbegroting:  
-    U neemt het bedrag van de totale projectbegroting.
-    U bepaalt hoeveel cofinanciering u op moet voeren. Hiervoor geldt het volgende:

 • Bij een projectbudget lager dan 1,2 miljoen dient u 20% cofinanciering op te voeren. Bij een projectbudget hoger dan 1,2 miljoen dient u 25% cofinanciering op te voeren.

Rekenvoorbeeld 1:
Stel u komt uit op een projectbegroting van € 1.175.000,-. U weet dan volgens bovenstaande regel dat 20% van dat  budget uit cofinanciering moet bestaan. Dit valt immers onder de grens van 1,2 miljoen. Hiermee rekent u terug (via trial and error), waardoor u uitkomt op € 979.167,- aan subsidiebudget + € 195.833,- aan cofinanciering (20%) = € 1.175.000,-

Rekenvoorbeeld 2:
Stel u komt uit op een projectbegroting van € 1.420.000,-. In dat geval moet 25% van dat budget uit cofinanciering bestaan. Hiermee rekent u terug (via trial and error), waardoor u uitkomt op € 1.136.000,- aan subsidiebudget + € 284.000,- aan cofinanciering (25%) = € 1.420.000,-

Als ik bovenop de verplichte 20% cofinanciering extra cofinanciering ga regelen, zijn er dan eisen aan de vorm?
De extra cofinanciering mag in inzet van uren, financiële bijdragers of beide. Een Letter of Commitment is vereist, tenzij de cofinanciering wordt ingebracht door de hoofdaanvrager.

Kan ik de cofinanciering ook na indiening van mijn subsidieaanvraag nog rondmaken?
Ja en nee. U dient de cofinanciering al geregeld te hebben bij het indienen van de aanvraag. Vanwege de omstandigheden rondom corona heeft u tot aan het wederhoor de gelegenheid om de vereiste Letter(s) of Commitment in te leveren. Voldoet u bij het wederhoor niet aan de gestelde eisen rondom cofinanciering, wordt u aanvraag niet ontvankelijk verklaard. U kunt wel in een later stadium nog extra co-financiers aantrekken, maar dit wordt dan niet meegenomen in de procedure van beoordeling.

Is het mogelijk eerst subsidie te krijgen om een partnerschap op te zetten en daarna pas te starten met MDT?
Nee, dat is niet mogelijk.

Zijn er richtlijnen voor het subsidiebudget per jongere binnen programmalijn 2?
Voor jongeren die de intensieve variant doorlopen mag de gemiddelde kostprijs per jongere maximaal  €5.000,- per jongere bedragen. De kostprijs dient doeltreffend beargumenteerd te worden.
De gemiddelde kostprijs per jongere wordt berekend door het bedrag van de totaalbegroting inclusief cofinanciering te delen door het aantal jongeren dat een MDT-traject doorloopt.
De fte-kosten (maximaal 0,5 fte) voor degene die inzet levert op het bewerkstelligen van domein overstijgend werken binnen de gemeente én het aanhaken van regiogemeenten bij deze intensieve MDT, mogen buiten de berekening van de gemiddelde kostprijs per jongere gehouden worden.

Moeten wij zelf een projectleider opnemen in de begroting of levert ZonMw een projectleider?
U neemt zelf een projectleider op in de begroting.

Mag ik experimenteren met vergoedingen voor jongeren?
Ja, mits het past binnen de bestaande wet- en regelgeving. Als het om een financiële vergoeding gaat, geldt de wettelijk maximum vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers jonger dan 22 kunnen maximaal € 2,75 per uur krijgen, met een maximum van € 180 per maand en € 1800 per jaar. Vrijwilligers van 22 jaar of ouder kunnen maximaal € 5 per uur krijgen, met een maximum van € 180 per maand en € 1800 per jaar. De organisatie moet aan ZonMw wel een betaalbewijs van de vergoeding aan de vrijwilliger kunnen overleggen. De activiteiten die de jongere doet als vrijwilliger mogen geen regulier werk zijn en/of leiden tot verdringing van reguliere werkzaamheden. U kunt ook aan andere beloningen denken, zoals cursussen.

Kan in de begroting een vergoeding voor jongeren worden meegenomen?
Ja, maar deze moet wel worden toegelicht op de begroting.

Mogen bv’s subsidie aanvragen?
Het is mogelijk om commerciële bedrijven te betrekken zolang er geen financieel gewin is, er een duidelijke maatschappelijke impact is én wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Wat wordt bedoeld met ‘dubbelfinanciering’?
Zaken die al bekostigd worden vanuit andere subsidie(s), bijvoorbeeld subsidie van een proeftuin uit de eerste of tweede subsidieronde, onderwijsgeld of andersoortige subsidie of bekostiging. Deze kosten kunnen niet nogmaals bij ZonMw aangevraagd worden. Alleen aanvullende kosten kunnen voor de subsidie worden opgenomen in de begroting.

Is er structureel geld na deze ronde?
Er wordt momenteel gewerkt aan een duurzame inrichting van MDT. Dit heeft ook gevolgen voor de subsidieverstrekking van MDT. In 2021 en 2022 zal worden toegewerkt naar een duurzame subsidieregeling. Onderdeel van die regeling is het vereenvoudigen van het aanvraagproces voor partnerschappen die reeds MDT-proof zijn. De uitvoering van deze regeling wordt waarschijnlijk bij een andere organisatie dan ZonMw belegd. Naar verwachting volgen er nieuwe subsidie mogelijkheden voor MDT-proof organisaties in het eerste kwartaal van 2022. Zodra hier meer over bekend is, zal hierover worden gecommuniceerd.

 

Geeft het Oranje Fonds co-financiering aan MDT-projecten?
Aanvragen gericht op de realisatie van MDT (in de vorm van aanvragen voor cofinanciering) passen niet binnen het bestedingsbeleid van Oranje Fonds en komen niet in aanmerking voor een bijdrage.
 
Het Oranje Fonds is in het kader van MDT gestart met het programma 'De verschilmakers: jong - sociaal - oranje'. Dit programma stimuleert vrijwilligerswerk onder jongeren binnen het sociaal domein; 25 organisaties worden 3 jaar lang intensief ondersteunt met als doel het bereiken en duurzaam betrekken van jongeren als vrijwilligers in hun sociale activiteiten. Het gaat om organisaties die nog niet zo veel ervaring hebben in het werken met jongeren. Daarnaast zijn het projecten die nu vaak niet in aanmerking komen voor subsidie.

Vragen over samenwerking

Moet ik bij mijn vooraanmelding al weten wie mijn samenwerkingspartners zijn?
Bij uw vooraanmelding willen we graag weten met wie u gaat samenwerken. Die lijst hoeft nog niet compleet of definitief te zijn.

Waarom is een Letter of Commitment nodig?
ZonMw wil zeker weten dat co-financiers van een project zich juridisch hebben verplicht tot de toegezegde bijdrage (geldelijk of in natura) voor de cofinanciering. Bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is het indienen van een Letter of Commitment daarom per co-financier verplicht. Hierin verplichten mede-aanvragers en eventuele sponsors zich juridisch tot de toegezegde bedragen voor cofinanciering. De Letter of Commitment moet op briefpapier van de betreffende co-financier worden geprint en worden ondertekend door een persoon die daartoe gemachtigd is. De brief is geadresseerd aan de bestuurlijk verantwoordelijke van de hoofdaanvrager. Let op: in geval de hoofdaanvrager zelf ook co-financier is, hoeft deze geen Letter of Commitment aan zichzelf te sturen.

Wat leg je vast in een samenwerkingsovereenkomst?
In een samenwerkingsovereenkomst leggen de projectpartners vast onder welke voorwaarden ze gezamenlijk het project gaan uitvoeren. Hierin zijn ook alle juridische verplichtingen vastgelegd. Een ondertekende overeenkomst kan eventueel opgesteld worden met een clausule onder voorbehoud van goedkeuring van de aanvraag.

Wanneer moeten de Letters of Commitment en de samenwerkingsovereenkomsten aangeleverd worden?
De Letters of Commitment en een samenwerkingsovereenkomst levert u aan bij uw definitieve subsidieaanvraag. Gezien de omstandigheden rondom het coronavirus heeft ZonMw er begrip voor wanneer het voor u niet haalbaar is om Letters of Commitment bij het indienen van uw aanvraag gereed te hebben. In dat geval dient u de Letters of Commitment uiterlijk bij het indienen van het wederhoor aan te leveren. Houd er rekening mee dat de referenten die uw aanvraag beoordelen in dat geval een minder goede beoordeling kunnen geven op het partnerschap en/of de begroting.

Moet er ‘fysiek’ ondertekend worden of mag dit ook digitaal?
Er zijn programma’s waarin je in een pdf een rechtsgeldige digitale handtekening kunt zetten onder overeenkomsten. Dit is toegestaan.

Onze organisatie is een samenwerkingsverband van 3 organisaties. Moeten die allemaal tekenen?
Ja.

Is de Letter of Commitment ook nodig in het geval van een andere subsidie die al toegekend is?
Nee, mits u de definitieve subsidietoezegging kunt bijvoegen waaruit duidelijk blijkt wat het bedrag van de toezegging is, voor welke periode de subsidie is verleend en waaruit blijkt dat de subsidie is toegezegd voor activiteiten waarvoor de aanvraag wordt gedaan bij ZonMw. Als u twijfelt, raden we u aan toch een Letter of Commitment te vragen.

Kan ik ook een aanvraag indienen zonder samenwerkingspartners?
Nee, u bent verplicht in te dienen met een partnerschap.

Waar kan ik de projecten vinden die in ronde 1, 2 de gemeenteronde, ronde 4a en 4b gehonoreerd zijn?
Op www.zonmw.nl/amd staat een overzicht per provincie. Hier vindt u ook de samenvattingen van de projecten.

Krijgen we inzicht in welke regio’s en steden initiatieven zijn ingediend zodat we daar eventueel bij aan kunnen haken?
Op www.zonmw.nl/amd wordt zo snel mogelijk na de vooraanmelding, een overzicht gepubliceerd van de organisaties die voornemens zijn om een aanvraag in te dienen, zodat potentiële nieuwe partners contact kunnen opnemen om (in een later) stadium aan te sluiten bij een MDT-organisatie.

Vragen over de subsidievoorwaarden

Hoe lang mag de looptijd van mijn project zijn?
De looptijd van de projecten kan 24 maanden bedragen.

Hoeveel jongeren moeten deelnemen aan mijn MDT-project?
Het doel van deze oproep is dat we toewerken naar een situatie waarin voor alle jongeren in Nederland een MDT te doen is, in de eigen omgeving, die aansluit bij hun interesses. Om dat te bereiken moet het aanbod uitgebreid worden en daar wordt dus op aangestuurd.
Per jongere is een gemiddelde kostprijs van maximaal € 1.700,- toegestaan voor reguliere trajecten en € 3.000,- euro voor MDT-trajecten met een intensievere begeleiding . Doorgerekend, moet je bij een minimumaanvraag van € 350.000,- in een intensieve variant (veel begeleiding) minimaal 116 jongeren bereiken; bij een regulier traject 205.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren vrijwilligerswerk doen?
Vanaf 15 jaar in ieder geval. Voor jongere deelnemers kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zorg dat u zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt.

Moeten trainingen die jongeren krijgen altijd aansluiten op de MDT-plek?
Nee, dat hoeft niet, zolang de trainingen aansluiten op de behoeften en interesses van jongeren. Jongeren geven aan dat zij graag trainingen ontvangen die aansluiten bij de werkzaamheden die ze binnen de MDT toepassen. Jongeren zijn uiteraard breder actief dan alleen binnen de MDT. Als de training op een ander levensgebied van de jongere aansluit en op die manier herkenbaar, toepasbaar en relevant is, is de training eveneens waardevol.

Is het ontwikkelen van digitale middelen, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app, toegestaan?
Ja, mits het onderdeel is van je project om de doelstellingen te bewerkstelligen. Het is deze subsidieronde niet toegestaan om middelen te gebruiken voor de ontwikkeling van een digitaal matchingsplatform.

Mag een MDT in het buitenland worden aangeboden?
Nee, de MDT mag alleen in Nederland plaatsvinden. Uw organisatie mag doelen in het buitenland nastreven, maar de jongeren moeten hun MDT in Nederland vervullen voor een Nederlands maatschappelijk doel. Een uitwisseling van jongeren tijdens hun MDT mag niet, maar een excursie kan wel, mits voldoende onderbouwd.

Moet de borging na 2 jaar al geregeld zijn bij het indienen van de aanvraag?
Nee, dat hoeft niet. We vragen wel om er al over na te denken en de aanpak uit te werken. De partijen die belangrijk zijn voor zowel de organisatorische als financiële borging moeten vanaf het begin van het project worden betrokken, omdat dit de kans op succesvolle implementatie en borging na afloop vergroot.

Hoe belangrijk is expertise op het gebied van jongeren?
Heel belangrijk. Zowel bij de werving als bij het matchen en begeleiden van jongeren. Maar ook bij het schrijven en ontwikkelen van de aanvraag is betekenisvolle participatie van jongeren van belang.

Hoe zit het met jongeren zonder verblijfsvergunning?
Alleen jongeren die een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben, komen in aanmerking voor MDT.

 

In het Regeerakkoord staat dat MDT voor 6 maanden geldt. Klopt dat?
Een MDT is maximaal 6 maanden. Maar een kortere MDT is ook mogelijk, mits jongeren zich minimaal 80 uur inzetten voor MDT. In het MDT beleidskader zijn in duur en intensiteit verschillende varianten opgenomen. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord zijn de ideeën over MDT namelijk nader vormgegeven met input van organisaties en jongeren.

Als deelnemers 80 uur moeten vervullen, welke bewijslast moet daar dan aan ten grondslag liggen?
Uit het Plan van Aanpak moet blijken hoe aan die minimale 80 uur wordt voldaan. Dus als u het traject voor de jongeren schetst van aanmelding t/m reflectie op het traject, moet de commissie daaruit kunnen opmaken dat de jongeren minimaal 80 uur gaan besteden aan hun MDT. Dus er blijkt bijvoorbeeld dat er x aantal bijeenkomsten van een dagdeel zijn, x aantal trainingen van een dagdeel, x-aantal activiteiten met een maatschappelijk doel van x dagdelen. Daarnaast dient u voor de eindverantwoording een urenregistratie bij te houden.

Hebben jongeren aangegeven hoeveel uur ze aan MDT willen besteden?
Dat is heel wisselend. Sommige jongeren hebben een tussenjaar, terwijl andere jongeren al veel tijd kwijt zijn aan school, werk en sport. Dat jongeren kunnen kiezen tussen verschillende vormen is daarom belangrijk.

Als organisatiepartners vrijwilligers werven voor andere projecten, mogen we die dan ook tellen?
Nee, alleen de jongeren die het MDT-traject volgen, mogen geteld worden. Daarnaast mag er geen sprake zijn van dubbeltelling. De jongeren die u telt binnen uw MDT, mogen niet door een samenwerkingspartner opnieuw geteld worden.

Vragen over MDT, (maatschappelijke) stage en onderwijs

Wat is het verschil tussen MDT en werk, stage of vrijwilligerswerk?
MDT is geen werk, geen stage en geen vrijwilligerswerk, maar bevat wel elementen hiervan.

 • MDT onderscheidt zich van werk door het ontbreken van een arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van loon waarvoor een tegenprestatie wordt verwacht en ook maatschappelijke impact is bij werk geen voorwaarde.
 • MDT onderscheidt zich van stage door het ontbreken van een stageovereenkomst en, evenals bij werk, is bij een stage maatschappelijke impact niet vereist.
 • Het onderscheid met vrijwilligerswerk is gelegen in het vereiste ontwikkelaspect en de beperkte duur van MDT.

MDT mag nooit leiden tot verdringing van werk of stageplaatsen, of doen voorkomen dat banen of stageplaatsen ontstaan.

 

Is MDT hetzelfde als de maatschappelijke stage (MAS)?
Nee, het grote verschil is dat een stage onderdeel is van het curriculum, waar MDT echt vrijwillig moet zijn. Daarnaast moet je binnen MDT als jongere echt iets kunnen leren en een uitdaging aangaan. Er zijn echter wel scholen die de MAS nog steeds aanbieden.

Kan met een MDT-traject worden voldaan aan leerplicht voor minderjarige jongeren?
Nee. Deelname aan MDT van leerplichtige, maar niet schoolgaande jongeren is wel mogelijk, maar alleen op individuele basis in overleg met en met toestemming van de leerplichtambtenaar.

Kan MDT delen van het reguliere onderwijsprogramma vervangen?
Nee. Meedoen aan MDT is vrijwillig. Jongeren moeten individuele keuzevrijheid hebben om wel of geen MDT te doen. De jongeren die geen MDT willen doen, moeten het reguliere onderwijsprogramma kunnen volgen. MDT kan wel het onderwijsprogramma verrijken, maar dus niet vervangen. MDT kan als verrijking dienen door een aanvullende manier van ‘leren door te doen’. MDT gaat namelijk niet alleen over leren, maar ook over persoonlijke groei, maatschappelijke impact en het ontmoeten van andere mensen.

Hoe kan MDT als aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma worden gefinancierd?
Voor het reguliere onderwijsprogramma ontvangt uw school een lumpsum-budget. Dit zijn onderwijsmiddelen. Voor MDT kunt u via deze subsidieoproep een apart budget aanvragen. Het is niet toegestaan om activiteiten dubbel te financieren, oftewel: dat wat u regulier al doet uit de lumpsumbekostiging, mag niet uit het MDT budget worden gefinancierd. Wel kan dit budget worden ingezet voor MDT-gerelateerde zaken als extra begeleiding, matching, training, reflectie en beloning. Door aan te geven hoe u het MDT-budget inzet voor deze zaken, kunt u duidelijk maken op welke manier MDT aanvullend is op uw reguliere onderwijsprogramma.

Is het mogelijk om MDT wel in het curriculum te integreren als een soort keuzevak, en dus als vrijwillige optie?
Ja, dat kan. MDT kan het onderwijsprogramma van scholen verrijken door een aanvullende vorm van leren door te doen. Uit de proeftuinen blijkt dat de aansluiting van MDT bij onderwijs jongeren activeert, voor wie maatschappelijke inzet minder vanzelfsprekend is. Indien MDT onderdeel is van het onderwijsprogramma in het VO, mbo en ho (denk aan burgerschapsonderwijs, profielwerkstukken of bijvoorbeeld het verrijken van de leeromgeving voor studenten door op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken), is het van belang dat deelname aan MDT vrijwillig is.

Vragen over de procedure

Kunnen nieuwe organisaties zonder ervaring met MDT ook een aanvraag indienen of maken zij geen kans?
Het hebben van ervaring met MDT is geen criterium voor beoordeling. Alle plannen worden beoordeeld op de criteria uit de oproep. Nieuwe organisaties en nieuwe ideeën maken dus net zoveel kans. Er moet echter wel sprake zijn van een bestaand jongerennetwerk en expertise op het gebied van begeleiding en matching.

Hoe kan ik in ProjectNet een organisatie opvoeren voor jongeren die lid zijn van de projectgroep?
Hiervoor kunt u een bestaande organisatie opvoeren en een toelichting geven in het projectplan. Organisaties die subsidie ontvangen moeten minimaal 1 jaar bestaan. Bij twijfel kan een uittreksel KvK worden opgevraagd.

Mag de jongerensamenvatting en wervingsflyer langer zijn dan 2 A4 als ik niet al mijn informatie kwijt kan?
Nee, dat mag niet. De jongeren samenvatting mag maximaal 2 A4 zijn en de wervingsflyer maximaal 1A. Alle projecten moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden, waaronder deze. Zo krijgt iedereen de zelfde kansen.

Tellen de jongerensamenvatting en wervingsflyer mee in het aantal pagina’s van het plan van aanpak?
Nee, het plan van aanpak staat op zichzelf en is maximaal 12 A4.  

Mag ik in de informatie aan jongeren en het plan van aanpak doorlinken naar websites, filmpjes of andere zaken?
Nee. Alle indieners hebben evenveel pagina’s voor hun jongerensamenvatting en plan van aanpak. U mag niet door middel van hyperlinks kunstmatig meer ruimte voor uzelf maken om informatie weer te geven. Daarnaast beoordelen jongeren de plannen niet digitaal. Het is wel toegestaan om foto’s of plaatjes toe te voegen in de documenten, mits u het maximaal aantal pagina’s niet overschrijdt.

Ben je verplicht te reageren op het hoor met een wederhoor?
Nee, het is niet verplicht om te reageren. Het wordt wel sterk aangeraden omdat u met een wederhoor uw aanvraag kunt verduidelijken. De programmacommissie beoordeelt aanvragen op het complete pakket van subsidieaanvraag, beoordelingen en wederhoor. Indien u besluit geen wederhoor in te dienen, horen wij dit graag.

Er zijn verschillende lezers van de aanvraag (referenten, commissieleden, jongeren). Hoe kan ik de aanvraag daarop aansluiten?
We raden je aan om je aanvraag op zo’n manier te schrijven, dat deze voor iedereen begrijpelijk is. Tip: laat je jongerensamenvatting en wervingsflyer lezen door jongeren van verschillende niveaus en laat je projectplan lezen door een collega of andere bekende en vraag of ze alles begrijpen.

Hoe ziet de monitoring eruit?
Projecten leggen zelf de resultaten vast en nemen die op in hun voortgangs- en eindverslag. Daarnaast loopt er een algemeen evaluatieonderzoek vanuit het kernteam mee naar de resultaten voor MDT. U dient hieraan mee te werken.

Wat is jullie inschatting; hoeveel tijd kosten de bijeenkomsten, evaluatiemomenten en verslaglegging?
Het is lastig om een inschatting te geven van hoeveel tijd u hieraan kwijt bent. Uw project wordt op de voet gevolgd, want het uiteindelijke beleid wordt op de ervaringen van de lopende projecten gebaseerd. We vragen bijvoorbeeld nadrukkelijk uw medewerking in de evaluatie en het centrale onderzoek die via het ministerie loopt. Daarnaast dient u bij ZonMw een voortgangsverslag en een eindverslag aan te leveren en dient u aanwezig te zijn bij bijeenkomsten. Hoeveel bijeenkomsten er precies zullen zijn, kunnen we nu niet zeggen.

Moet ik de aanvraag vooraf laten lezen door jongeren?
Dat raden we zeker aan! Het is sowieso een eis dat de jongeren betrokken zijn bij het ontwikkelen van het project.

Welke doelgroep jongeren neemt zitting in het jongerenpanel voor de beoordeling van de aanvraag?
Het panel bestaat uit een gevarieerde groep van 23 jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar. Het betreft scholieren, studenten, jongeren die op dit moment jeugdhulp ontvangen, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren met een handicap/chronische ziekte. Zij nemen kennis en ervaring mee vanuit verschillende hoeken van onze maatschappij. En ze leren meningen en situaties van andere jongeren mee te nemen in hun standpunten en feedback op verschillende aspecten van MDT. Zo verwoorden zij de mening van een bredere groep dan alleen van het MDT jongerenpanel. Een deel van de jongeren heeft zelf voorafgaand aan het jongerenpanel een MDT-traject gedaan bij een van de proeftuinen. De begeleiding van het panel is georganiseerd door een projectleider en een trainer van NJR.

Overige vragen

Wordt MDT verplicht?
Er wordt een verkenning uitgevoerd naar een meer verplichtende variant van MDT. Hieronder wordt een variant verstaan waarbij MDT verplichtend kan worden opgelegd aan een jongere, bijvoorbeeld voor jongeren zonder startkwalificatie. Het is niet de bedoeling dat MDT verplicht wordt voor alle jongeren.

Blijft de naam MDT bestaan?
Ja, voorlopig wel. Op advies van jongeren werken we wel zoveel mogelijk met de naam ‘MDT’ in plaats van ‘maatschappelijke diensttijd’. In samenwerking met de jongeren zijn er daarnaast tools en een landelijke campagne ontwikkeld voor de communicatie. Om de projecten bij te laten dragen aan een landelijk herkenbaar beeld van MDT moeten organisaties aansluiten bij de landelijke campagne, de online matching en het merk.

Hoe ondersteunen jullie MDT qua naamsbekendheid?
De landelijke campagne die MDT meer naamsbekendheid moet geven zou op 16 maart 2020 van start gaan. Vanwege het coronavirus is dit toen niet groots van start gegaan, maar wordt in aangepaste vorm gewerkt aan naamsbekendheid. 

Komt er een databank waar maatschappelijke organisaties hun aanbod in kunnen zetten?
Ja, deze is in ontwikkeling. Zie www.doemeemetmdt.nl

Is er een nationaal matchingsplatform?
Ja, deze is er. Zie www.doemeemetmdt.nl

Is er een landelijk erkend certificaat voor MDT?
Ja. Door een MDT doen jongeren ervaringen op en ontwikkelen ze vaardigheden waar ze later wat aan hebben. Om hen hier op landelijk niveau in te erkennen en waardering hiervoor te geven, is er een MDT-certificaat ontwikkeld dat u jongeren kan aanbieden. Hiermee kunnen jongeren aan werkgevers en onderwijsinstellingen het bewijs bieden dat zij bepaalde vaardigheden en/of ervaringen hebben opgedaan, die relevant zijn voor hun werk of opleiding. Omdat het MDT-certificaat in samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld is, zullen zij de beschreven vaardigheden herkennen en waarderen en de vaardigheden die jongeren hebben opgedaan op waarde weten te schatten.

Omdat ieder MDT-traject anders is en iedere jongere andere vaardigheden ontwikkelt, is er naast het algemene MDT-certificaat ook een aanvullende module voor het certificaat beschikbaar waarin specifieke vaardigheden kunnen worden toegevoegd.

Onze jongeren zijn gevraagd voor het jongerenpanel, maar ze zijn ook betrokken bij onze  aanvraag. Kan dat?
Nee, dat kan niet. Jongeren kunnen geen aanvraag beoordelen via het jongerenpanel als ze zelf belangen hebben of betrokken zijn binnen een project. Ze moeten daarin zelf een keus maken.

Het CDA zegt dat jongeren voorrang krijgen bij solliciteren als ze dit doen. Klopt dat?
Dit kan qua regelgeving vooralsnog niet. Wel kunnen jongeren middels het landelijk MDT-certificaat aantonen welke vaardigheden en competenties zij hebben ontwikkeld. Dat kan bijdragen aan je cv bij het solliciteren.

Hoe is de VNG betrokken?
Met de VNG is regelmatig overleg op bestuurlijk niveau. Op werkniveau zijn diverse gemeenten betrokken.  

Jullie stellen wel hoge eisen voor kleine vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties om een aanvraag in te kunnen dienen
We begrijpen dat er hoge eisen zijn en het tijdsintensief is voor kleine organisaties. Samenwerking met andere organisaties biedt hiervoor een oplossing.

Hoe gaan we om met de ontwikkelingen rondom het coronavirus in ons plan van aanpak?
De haalbaarheid van de projecten wordt beoordeeld door externe, onafhankelijke referenten en de programmacommissie MDT. Hoewel gehonoreerde projecten later dit jaar starten, weten we niet hoe Nederland er dan voor staat. Daarom vragen we expliciet aandacht te besteden hoe uw project in de 1,5 meter samenleving doorgang kan vinden. Geef daarbij ook aan hoe wordt omgegaan met een eventuele aanscherping van maatregelen. Dit kan beschreven worden in het plan van aanpak bij 4.4 aanbod in activiteiten, begeleiding en MDT doe-plekken.

Kan een MDT ook gezien worden als een startkwalificatie?
Nee, een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. In de ogen van de Nederlandse overheid is dit het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Jongeren tussen de 16 en 18 die nog geen startkwalificatie hebben zijn kwalificatie-plichtig en moeten volledig onderwijs volgen.

Kunnen jongeren die mee hebben gedaan aan een MDT-traject in een proeftuin nogmaals meedoen in ronde 4?
Nee. Als jongeren een volwaardige (minimaal 80 uur) MDT hebben doorlopen, kunnen deze jongeren niet nog een keer vanuit subsidiegelden meedoen. Ze kunnen wel aanhaken bij een MDT-traject, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Kun je een MDT-traject aanbieden met zowel de verplichtende variant als de vrijwillige deelname?
Ja dat kan. Let daarbij wel op de invloed op de groepsdynamiek wanneer een deel verplicht deelneemt en een deel vrijwillig. Daar moet je je bewust van zijn. In bijlage A van de subsidieoproep staan werkzame elementen bij een verplichtende variant (bv frame het als kans, zorg voor motivatie).

Wij willen een landelijk project uitvoeren waarin we steeds verder uitrollen. Dus eerst een x aantal gemeenten of scholen en een half jaar later weer nieuwe scholen of gemeenten. Hoe gaan we om met de commitment van deze scholen/ gemeenten?
Het gaat erom dat referenten en programmacommissie een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van het project. Als je van slechts 1 school of gemeente commitment hebt, dan kan het zijn dat referenten en programmacommissie geen vertrouwen hebben in de haalbaarheid van het project: dit zal de kwaliteitsscore negatief beïnvloeden. Bovendien geldt dat als er budget staat opgenomen op de begroting, daar ook een intentie tegenover moet staan. Dus voor gehele project zou je toch wel al voldoende scholen of gemeenten gecommitteerd moeten hebben.

Vallen de MDT-jongeren onder de vrijwilligersverzekering?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen MDT'ers die vrijwilligerswerk doen en MDT'ers die ervaring opdoen bij 'een BV/NV/VOF/kleine zelfstandige zonder maatschappelijk doelstelling die wel vennootschapsbelastingplichtig is'. In het eerste geval vallen de jongeren wel onder de verzekering; in laatste geval is er geen sprake van vrijwilligerswerk en valt deze persoon ook niet onder de vrijwilligersverzekering.
Meer informatie: https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/verzekeringen/default.aspx

Meer weten?

Deze korte handleiding is bedoeld om u snel een idee te geven van de subsidieronde. Mocht u een aanvraag willen indienen, dan dient u de volledige subsidieoproep aandachtig te lezen.

Heeft u vragen? ZonMw organiseert in april digitale Zoom-bijeenkomsten waarin wij meer vertellen over de programmalijn en de procedure. Schrijf u in via dit formulier, dan sturen wij u tijdig de link naar de bijeenkomst. Zorg dat u van tevoren de subsidieoproep goed heeft doorgelezen. Uiterlijk één werkdag voor de bijeenkomst moet u uw vragen hebben doorgegeven aan amd@zonmw.nl. Zo kunnen wij u het beste helpen.

Ook kunt u met vragen contact opnemen met het programmasecretariaat (amd@zonmw.nl / 070 349 52 45 / 070 349 51 61). Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website