Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) krijgen jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en na te denken over de toekomst. Ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, terwijl ze zich vrijwillig inzetten voor anderen. Zo dragen ze een steentje bij aan een sterkere samenleving.

Let op, deze publicatie geeft tips voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de vierde subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd en is geen vervanging van de subsidieoproep. Lees daarom, als u een subsidieaanvraag wilt indienen, ook de subsidieoproep aandachtig door. 

Belangrijke links op een rijtje

 • De deadline voor het indienen van uw subsidieaanvraag ronde 4b is op 15 juni 2020 12.00 uur. Voor deelname is een vooraanmelding verplicht. De deadline voor deze vooraanmelding is op 20 mei 2020. De link voor uw subsidieaanvraag krijgt u na het indienen van uw vooraanmelding.
 • Heeft u de informatiebijeenkomst gemist? U kunt hier de presentaties (video + PDF) terugkijken. 

 

Nieuwe subsidieoproep

Het kabinet wil een landelijke MDT invoeren. Om een duurzame MDT te kunnen ontwikkelen, wordt deze in 3 fasen uitgerold. 

 1. De eerste fase, die in september 2018 startte, is bedoeld om het concept van het MDT-ontwerp te maken. Focusgroepen, proeftuinen, werkbezoeken en onderzoek leveren daarvoor de input.
 2. In de tweede fase, die februari 2020 ingaat, staat de officiële start van MDT centraal. Er is ruimte om op te schalen: het doel is om overal in het land MDT-plekken aan te kunnen bieden. En om MDT toegankelijk te maken voor alle jongeren. 
 3. In de derde fase start het kernteam MDT een alliantie om MDT organisatorisch en financieel duurzaam in te richten. Deze fase start in 2021. 

Deze vierde subsidieoproep hoort bij de tweede fase. Door steeds meer jongeren, organisaties en andere partijen mee te laten doen aan MDT, groeit het MDT-netwerk en wordt de uitrol van MDT gestimuleerd. Via partnerschappen versterken we succesvolle aanpakken. En waar mogelijk verbinden we de aanpakken met elkaar.

In deze subsidieoproep wordt slimme samenwerking en netwerkvorming tussen projecten gestimuleerd. Het doel is om specialistische kwaliteiten en krachten te bundelen, zodat iedere organisatie zich kan richten op waar hij goed in is. Ook is er extra aandacht voor gezamenlijk leren en het ontwikkelen van concrete producten (zoals een gestructureerde intake), verspreidings- en implementatieactiviteiten én financiële investeringen door andere partijen.

Let op: deze subsidieronde is anders dan voorgaande rondes

De eerste 3 subsidierondes van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd vallen onder de eerste fase. In de eerste subsidieronde werd binnen proeftuinen geëxperimenteerd met de organisatie en uitvoering van MDT. In de tweede subsidieronde moest het aanbod van proeftuinen aangevuld worden met meer aanbod voor specifieke doelgroepen, en met trajecten in bepaalde sectoren. Daarnaast was het bevorderen van sociale cohesie belangrijk. De derde ronde is speciaal gericht op de samenwerking tussen gemeenten en partners. 

Versterken, verbinden en opschalen zijn de kernwoorden van deze vierde subsidieoproep. Het gaat nu niet meer om een experiment, maar om opschalen van MDT en versterken wat werkt. Dit met MDT-proof projecten. Hieronder leest u wat ‘MDT-proof’ inhoudt. De beoordelingsprocedure is daarop aangescherpt. Bovendien stimuleren we organisaties om vanuit hun eigen kracht deel te nemen aan een partnerschap. Via het partnerschap zorgen ze gezamenlijk voor expertise op het gebied van werven, matchen en begeleiden van jongeren.

Deze subsidieoproep bestaat uit 3 rondes: 4a, 4b en 4c. U heeft dus 3 mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen. Wanneer precies, dat leest u in de planning. 

Tip: lees de subsidieoproep goed door voordat u gaat indienen!

Tip: heeft u de informatiebijeenkomst over subsidieronde 4a gemist, of wilt u nog wat terugkijken? U kunt de video's en PDF's van de presentatie hier bekijken. Let op, voor subsidierondes 4b en 4c worden de voorwaarden mogelijk aangepast. Lees daarom altijd de subsidieoproep goed door. 

Waar moet u op letten bij de 4e subsidieronde: ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’?

Aanwijzingen vanuit de Tweede Kamer

1.    Op basis van de verzochte verkenning naar een verplichtende variant (Regeerakkoord) en naar aanleiding van de toezegging van staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer in het debat van 14 juni jl. biedt deze oproep ook ruimte voor initiatieven met een meer verplichtend karakter, gericht op talentontwikkeling door het betrekken bij de samenleving van en het bieden van kansen aan (meerderjarige) jongeren zonder startkwalificatie. De werkzame elementen (zie bijlage B) in de aanpak met een meer verplichtend karakter zijn:

 • De jongeren kiezen zelf een doelgroep waar zij hart voor hebben;
 • De jongeren hebben zelf regie in de uitvoering van de activiteit;
 • De jongeren worden positief bekrachtigd, in tegenstelling tot eerdere ervaringen.

Voor jongeren die een verplichte MDT doen, is het zaak dat de elementen eromheen zo aansprekend mogelijk zijn en dat de jongeren passende persoonlijke en professionele begeleiding krijgen.

2.    Deze ronde geeft invulling aan fase 2, waarin de fase van experimenteren voorbij is, en wordt toegewerkt naar een landelijk dekkend netwerk waarin de kwaliteit van het MDT-traject goed geborgd wordt. Daarom worden in de beoordeling van de aanvragen van bestaande proeftuinen de resultaten van de werving, de kwaliteit (beoordeling door de jongeren van hun MDT-traject; zie hiervoor uw dashboard van het centraal onderzoek) en het budget per jongere meegewogen. 

3.    Op verzoek van de Tweede Kamer dient er in deze oproep meer sturing te komen op een evenredige regionale spreiding. Daarom krijgen projectvoorstellen die gericht zijn op provincies waar, op basis van de lopende proeftuinen, nog weinig tot geen MDT-aanbod is een pré bij de beoordeling van de aanvraag. Het gaat om de volgende provincies: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Overijssel en Zeeland. 

4.    De Tweede Kamer wil inzetten op een inclusieve MDT. Door de ontmoeting tussen jongeren met een diverse achtergrond, maar ook tussen jongeren en andere doelgroepen, zoals ouderen te stimuleren. Neem dit mee in de uitwerking van uw MDT-aanpak. 

5.    De Kamer vindt het belangrijk dat er gewerkt wordt aan een duurzame MDT, zowel organisatorisch als financieel. Hiervoor is het belangrijk dat partnerschappen efficiënt samenwerken, dat gemeenten en het bedrijfsleven beter worden betrokken en dat maatschappelijke organisaties meer ondernemingszin tonen. Daarom is in deze definitieve oproep toegevoegd dat het een pré is bij de beoordeling van uw aanvraag wanneer partnerschappen meer dan 25% cofinanciering opnemen. Het is per definitie NIET de bedoeling van MDT een business case voor commerciële bureaus wordt.

Zo dient u in

U dient uw subsidieaanvraag aan te melden via een vooraanmelding. De vooraanmelding voor subsidieronde 4b gaat open op 20 mei 2020. U kunt dan uw aanvraag indienen tot dinsdag 15 juni 2020 12.00 uur. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale aanvraagsysteem ProjectNet  (zie handleiding).

 Ronde 4a (defintief)Ronde 4b (onder voorbehoud)

Uitbreiding
partnerschap

Aanmelden subsidieaanvraag10 september 2019, 12.00 uur20 mei 2020 
Deadline indienen subsidieaanvraag12 november 2019, 12.00 uur15 juni 2020, 12.00 uur9 juni 2020, 12.00 uur
Ontvangst commentaar referenten2 december 20198 juli 202030 juni 2020
Deadline indienen wederhoor16 december 201910 september 20205 augustus 2020
Besluit6 februari 202003 november 20201 oktober 2020
Startblok10 februari - 31 maart 202016 november- 31 december 20201 november - 31 december 2020

Aanvullende aanvraag

U kunt op 2 momenten een aanvullende aanvraag doen. Met de extra financiële middelen die u hierin kunt aanvragen (maximaal 25 % van uw oorspronkelijke begroting), kunt u extra partners betrekken of samenwerken met andere partnerschappen. De momenten waarop u aanvullende financiering voor uitbreiding van het partnerschap aan kunt vragen, staan in de laatste kolom van de tabel. 

Aandachtspunten bij het indienen van uw aanvraag

Uw subsidieaanvraag moet voldoen aan de algemene subsidiebepalingen van ZonMw. De programmacommissie beoordeelt uw aanvraag op relevantie, kwaliteit en de haalbaarheid van uw plan. Er gelden dus verschillende criteria, waarvan u hieronder een selectie ziet. In de oproep staan alle criteria, plus tips voor het indienen. Lees de subsidieoproep daarom goed door. 

Een aantal belangrijke criteria waar uw subsidieaanvraag op wordt beoordeeld:

 • Het project moet versterken wat goed werkt en moet een aanzienlijke opschaling van MDT realiseren. Beschrijf ook hoe u dit wilt gaan doen.
 • Uw partnerschap moet in verbinding met andere partnerschappen uitvoering geven aan MDT. Leg in uw plan van aanpak uit hoe u dit wilt gaan doen. 
 • Zorg voor een duidelijk gekaderd traject voor de jongeren: te veel vrijheid geeft de jongeren onzekerheid. De jongeren mogen de onderdelen van het traject, zoals contactmomenten, wel zelf invullen. 
 • De MDT moet aantoonbare meerwaarde hebben voor de jongeren, organisaties en samenleving. Het project moet bijdragen aan inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie. 
 • In het plan van aanpak moet een duidelijke en realistische fasering opgenomen zijn. De geplande activiteiten moeten haalbaar zijn binnen het voorgenomen tijdpad en het aangevraagde budget.

Naast de beoordelingscommissie beoordeelt ons jongerenpanel de jongerensamenvatting. De panelleden beoordelen onder andere of het aanbod aanspreekt.

Tips voor het schrijven van de jongerensamenvatting

 • Bedenk: hoe was ik als jongere? Waarvoor kwam ik mijn bed uit?
 • Maak het helder en concreet! Wees kritisch op uzelf.
 • Wees eerlijk, beloof geen dingen die u niet kunt waarmaken.
 • Geef voorbeelden van wat de jongeren kunnen gaan doen en leren!
 • Hoe ziet een MDT-dag eruit? Maak het menselijk.
 • De beloning is belangrijk. Bedenk iets waar ze écht wat aan hebben én dat aansluit bij het doel van het project. Wees creatief.
 • Laat de samenvatting proeflezen door een jongere.
 • Zorg dat uw op zinsbouw en spelling klopt; jongeren zijn kritisch.
 • Zorg dat deze samenvatting aansprekend is voor jongeren. Let daarvoor op de lay-out en de aanspreekvorm.
   

Wat is een partnerschap? 

Een partnerschap bestaat uit meerdere organisaties die samen de verantwoordelijkheid dragen voor het opstarten en uitvoeren van een MDT-project. De projectpartners zijn de personen die vanuit de verschillende organisaties een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het project. Zij vormen samen de projectgroep. De projectgroep bestaat uit maximaal 10 leden en is een afspiegeling van het partnerschap. Onderbouw in uw aanvraag welke leden in de projectgroep zitten. Er moet in ieder een hoofdaanvrager zijn, en een projectleider (tevens penvoerder en eerste aanspreekpunt voor ZonMw). Dit hoeven niet per se twee verschillende personen te zijn. 

Duurzaam

Partnerschappen zijn duurzaam opgezet en staan open voor het betrekken van andere organisaties en partnerschappen. Het komt de duurzaamheid ten goede wanneer gemeente(n) en/of provincie(s) en/of het bedrijfsleven onderdeel uitmaken van het netwerk van het partnerschap. Uit zowel het plan van aanpak als de begroting moet blijken hoe de projectactiviteiten na de subsidieperiode worden ingebed en geborgd in de reguliere werkzaamheden van de bij het partnerschap betrokken organisatie(s).

Partnerschappen dien voornemens zijn in te dienen

Heb je zelf nog geen partnerschap gevormd, maar wil je wel graag ergens bij aansluiten? Op de pagina www.zonmw.nl/amd houden we een lijst bij van organisties die voornemens zijn een voorstel in te dienen voor subsidieronde 4a. 

Samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak

In een samenwerkingsovereenkomst beschrijft de projectgroep onder welke voorwaarden de organisaties samenwerken. Ook staan hierin de juridische verplichtingen van de organisaties. In het plan van aanpak beschrijven zij hoe ze jongeren in alle fasen van het project betrekken en onderdeel laten uitmaken van de projectgroep.  

Ben je benieuwd naar hoe je een partnerschap vormt en waar je op moet letten? Hélène van Mil van de gemeente Den Haag vertelt hier in onderstaande video over. 

Hoe vorm je een partnerschap

Randvoorwaarden 

Voor uw project gelden onder andere de volgende randvoorwaarden. Zie de subsidieoproep voor alle randvoorwaarden. 

 • Jongeren van 14-27 jaar zetten zich minstens 80 uur in voor hun MDT. Dit doen zij in een periode van minimaal 2 weken (voltijd) en maximaal 6 maanden (deeltijd). Deze omvang is nodig om jongeren een goede leerervaring te kunnen bieden. Wijkt u hiervan af? Leg in uw aanvraag uit waarom. 
 • U biedt uw project aan in Nederland: de jongeren zetten zich in voor de Nederlandse maatschappij. Wel mogen partijen uit uw partnerschap ook doelen in het buitenland nastreven. 
 • U kunt aantonen dat uw aanvraag binnen de Nederlandse wet- en regelgeving past. Denk bijvoorbeeld aan de Wet op de loonbelasting 1964. 
 • Werk en school gaan voor: de MDT mag niet ingaan tegen dit uitgangspunt van de Participatiewet. Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u de MDT wel inzetten om hen aan werk te helpen. 
 • Organisaties mogen geen winst maken met het MDT-project waaraan ze meewerken. Daarnaast mag er geen dubbelfinanciering of overlap met lopende proeftuinen zijn.  
 • Een deel van het projectbudget (maximaal 5%) moet u besteden aan het monitoren en evalueren van het gezamenlijk leerproces. 
 • Het is niet voldoende om een eerder project zonder verandering voort te zetten. Er moet in ieder geval sprake zijn van een aanzienlijke groei en verbinding met andere organisaties en partnerschappen. 

Ook na eventuele honorering van uw project zijn er zaken om rekening mee te houden. Zo moet u gegevens aanleveren voor de centrale monitoring en evaluatie van alle projecten. En u bent verplicht om deel te nemen aan onderzoeksactiviteiten en projectleidersbijeenkomsten. Daarnaast moet uw organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteren.

Verder vragen we u om in alle communicatie over uw project duidelijk te maken dat uw project een MDT-project is, bijvoorbeeld door het ‘partner van MDT’-logo te gebruiken. 

Lees de subsidieoproep voor alle voorwaarden en meer uitleg over de hierboven genoemde voorwaarden.

Wat is MDT-proof?

Het plan van aanpak (en daarmee het project) en het partnerschap moeten MDT-proof zijn. 

MDT-proof houdt in de eerste plaats in dat de jongere centraal staat. Op basis van de wensen en talenten van jongeren worden matches gemaakt met MDT-plekken, en er is begeleiding op maat. Deze begeleiding is gericht op persoonlijke, praktische en inhoudelijke ontwikkeling, én op maatschappelijke impact. Een belangrijke meerwaarde van MDT is bovendien dat jongeren zich gehoord en gezien voelen.

MDT-proof wil verder zeggen:

1. De projectorganisatie is professioneel en ervaren.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het partnerschap werken verschillende organisaties samen. Alle organisaties weten hoe de samenwerking georganiseerd is en hoe deze bijdraagt aan de kwaliteit van het project. De verdeling van de taken als werving, matching en begeleiding is helder. En de organisaties hebben samen expertise op al deze functies. Het partnerschap heeft een goed extern netwerk, gericht op jongeren. 

Sluiten nieuwe organisaties zich aan bij een partnerschap, dan is dat ter aanvulling. Concurrentie wordt voorkomen. Van alle deelnemende organisaties is het bestuur toegewijd, en er is voldoende capaciteit vrijgemaakt bij iedere organisatie. 

2. Er is een doordachte wervingsstrategie.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is niet altijd eenvoudig om jongeren enthousiast te krijgen voor MDT en hen hiervoor te werven. Binnen MDT-proof projecten worden daarom gedegen plannen hiervoor gemaakt. Daarin staat via welke kanalen, op welke manier en op welke plekken jongeren worden geworven.

De ervaring leert dat een face-to-face benadering het meest effectief is. Dat kan onder andere jongeren als ambassadeurs in te zetten. Het is slim om jongeren op te zoeken, bijvoorbeeld op school en bij sportverenigingen. Zij worden vaak enthousiast als ze horen dat ze nieuwe dingen gaan leren. Ook doen jongeren graag iets voor en met anderen, ze hebben graag plezier en willen ‘erbij horen’.

3. Jongeren krijgen een divers, passend aanbod en begeleiding en erkenning.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De deelnemende organisaties bieden uitdagende werkzaamheden en activiteiten aan in allerlei sectoren. Het aanbod sluit aan bij de leefstijl en interesses van jongeren. Het partnerschap neemt verantwoordelijkheid voor de professionele begeleiding van iedere jongere op de plek waar deze aan de slag gaat – van het begin tot het einde van hun MDT. De begeleiding is zowel praktisch als ontwikkelgericht. Ook worden de jongeren duidelijk geïnformeerd over hoe de MDT zal verlopen; verwachtingsmanagement is belangrijk bij deze doelgroep.

Er is veel tijd nodig voor het opbouwen van een vertrouwensband, het onderhouden van de relatie door frequent contact en individuele begeleiding van jongeren. Een vast aanspreekpunt – eventueel iemand van ongeveer dezelfde leeftijd – blijkt voor jongeren belangrijk te zijn. Het partnerschap biedt jongeren de mogelijkheid om te reflecteren op hun MDT, en indien nodig is er nazorg. Daarnaast zorgt ze voor een beloning die aansluit bij de doelgroep. Veel jongeren waarderen trainingen, erkenning en zichtbaarheid van de inspanningen als beloning. 

In deze video vertelt Jolien van der Meché, ontwerper (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), meer over het concept MDT-ontwerp. Ook het ontwerp is een belangrijk document om goed door te lezen voor het schrijven van een aanvraag. 

Ontwerpschets Maatschappelijke Diensttijd

Hoeveel subsidie mag ik aanvragen?

Voor subsidieronde 4a is een totaalbudget beschikbaar van € 25 miljoen: € 20 miljoen voor de projecten en € 5 miljoen voor de uitbreiding van de partnerschappen. U kunt deze ronde minimaal € 500.000,- en maximaal € 2.000.000,- aanvragen. 

Deze ronde is gebaseerd op het MDT-ontwerp. De besluitvorming over dit ontwerp vindt in het najaar plaats in de Tweede Kamer. Daarom maken we voor deze ronde een voorbehoud op financiering en inhoud. Het streven is om de definitieve oproep 29 oktober 2019 te publiceren.  
 

Meer weten?

Houd www.zonmw.nl/amd in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. Op  29 augustus 2019 en 4 september 2019 hebben we informatiebijeenkomsten over subsidieronde 4a organiseerd. Heeft u hier niet bij kunnen zijn of wilt u nog wat terugkijken? Op deze pagina vindt u de presentaties en video's van de bijeenkomst. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat (amd@zonmw.nl / 070 349 52 45). Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie over subsidieronde 4b? Wij gaan informatiebijeenkomsten organiseren. Houd voor meer informatie en de data van de bijeenkomsten ook onze website, de nieuwsbrief en de LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd in de gaten.
 

Veelgestelde vragen

Financieel-gerelateerde vragen 

Hoeveel geld is er beschikbaar?

Voor de vierde subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd heeft het kabinet in 2020 € 85 miljoen subsidiemiddelen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden in 3 subsidierondes (ronde 4a t/m 4c) uitgezet. Voor ronde 4a is € 25 miljoen beschikbaar; € 20 miljoen beschikbaar voor subsidie van projecten en € 5 miljoen om uitbreiding van partnerschappen te financieren. Voor de rondes 4b en 4c is per ronde in totaal € 30 miljoen beschikbaar; € 22,5 miljoen voor de subsidie van de projecten en € 7,5 miljoen voor de uitbreiding van de partnerschappen.

Hoeveel geld mag ik aanvragen?

De subsidie die bij ZonMw aangevraagd kan worden, bedraagt minimaal € 500.000,- en maximaal € 2.000.000,- per subsidieaanvraag. De looptijd van het project bedraagt maximaal 24 maanden. 

Is het mogelijk eerst subsidie te krijgen om een partnerschap op te zetten en daarna pas te starten met MDT?

Nee, dat is niet mogelijk.
 

Waar kan de aanvullende financiering voor gebruikt worden?

Om partnerschappen te stimuleren de verbinding met nieuwe partners op te zoeken en verder op te schalen kan er in het eerste projectjaar op 2 verschillende momenten (9 juni en 8 september 2020) en een beperkte aanvullende aanvraag worden ingediend voor de financiering van het betrekken van aanvullende partners of om de verbinding met andere partnerschappen vorm te geven. Hiervoor kan in totaal maximaal 25% van de oorspronkelijke begroting worden aangevraagd middels een aanvullende aanvraag.

Is het een pré als instellingen zelf meebetalen?

Om toe te werken naar een duurzame MDT is cofinanciering verplicht. Voor projecten tot € 1 miljoen wordt cofinanciering opgevoerd door de inzet van uren, financiële bijdrages of beiden. Projecten boven € 1 miljoen zijn verplicht om in ieder geval cofinanciering op te voeren in de vorm van financiële bijdrages aan het partnerschap. Voor de cofinanciering mag ook het bedrijfsleven worden betrokken of partijen die verder niet inhoudelijk aan het partnerschap bijdragen.

Kan ik de cofinanciering ook na indiening van mijn subsidieaanvraag nog rondmaken?

Nee, dat kan niet. Bij het indienen van de definitieve aanvraag dient de cofinanciering rond te zijn, wat u inzichtelijk maakt door het aanleveren van een Letter of Commitment per co-financier (zie ook pagina 7 en 8 van de subsidieoproep). Het is wel mogelijk dat u in aanvulling op de minimaal 10% cofinanciering die bij de aanvraag al vaststaat nog extra cofinancierders aantrekt.
 

Zijn er richtlijnen voor het subsidiebudget per jongere?

In de ontwerpschets MDT is een indicatieve bandbreedte gegeven voor het budget per jongere. Deze is onder andere ingegeven door variatie in jongeren (kwetsbaar versus niet-kwetsbaar), omvang (ureninzet van jongeren) en de begeleiding die wordt ingezet voor jongeren. Daarnaast zullen de gemiddelde kosten dalen naarmate er schaalvergroting plaatsvindt, zoals met deze subsidieoproep mede wordt beoogd. Het aangevraagde budget zal daarom worden afgewogen tegen het beoogde aantal jongeren, de aard van de doelgroep, de omvang en hoeveelheid begeleiding.

Kan ik geld begroten voor het monitoren?

Ja, dat kan; maximaal 5% van de totale begroting. De begroting houdt rekening met de inzet van uren en middelen ten behoeve van het monitoren en evalueren van projecten. Daarbij gaat het om de evaluatie van de doelstellingen van uw project, maar ook om het externe onderzoeks- en evaluatietraject. 

Moeten wij zelf een projectleider opnemen in de begroting of levert ZonMw een projectleider?

U neemt zelf een projectleider op in de begroting.
 

Is er structureel geld na deze rondes?

In principe zijn er structurele middelen voor MDT. Het nieuwe programma is echter nog in ontwikkeling en kan op basis van de tussentijdse evaluaties worden aangepast. Dit geldt ook voor de financiering. Op projectniveau moet uit het plan van aanpak blijken hoe na de subsidieperiode de projectactiviteiten worden ingebed en geborgd in de reguliere werkzaamheden. Ook de financiële borging van het project maakt hier onderdeel van uit en zal een rol spelen in de structurele financiering. 

Mogen bv’s subsidie aanvragen? 

Ja, maar het project zelf mag geen winstoogmerk hebben. Het is mogelijk om commerciële bedrijven te betrekken zolang er geen financieel gewin is, er een duidelijke maatschappelijke impact is én wordt voldaan aan de wet- en regelgeving.

Kan ik een wijziging in de begroting achteraf doorgeven?

Nee. Wijzigingen in een project die impact hebben op de begroting moeten van tevoren in de vorm van een verzoek worden aangegeven bij ZonMw en mogen niet achteraf doorgeven worden.
 

Kan ik ook al geld opnemen in de begroting voor verduurzaming van het project?

Nee, dat kan niet. Kosten die gemaakt worden, moeten binnen 24 maanden gerealiseerd worden. Het is wel goed om al na te denken over verduurzaming, maar het mag niet ten koste gaan van het primaire doel.

Wat wordt bedoeld met ‘dubbelfinanciering’?

Zaken die al bekostigd worden vanuit eerdere subsidie(s), bijvoorbeeld met betrekking tot een proeftuin uit de eerste of tweede subsidieronde, onderwijsgeld of andersoortige subsidie, kunnen niet nogmaals bij ZonMw aangevraagd worden. Alleen aanvullende kosten kunnen voor de subsidie worden opgenomen in de begroting.
 

Vragen over de subsidierondes

Is de vierde subsidieronde anders dan de eerste 3 subsidierondes?

Ja. In de eerste ronde liet de subsidieoproep veel ruimte voor eigen invulling, daarmee is ingezet op een zo breed mogelijke range aan proeftuinen. De tweede ronde was toespitst op doelgroepen en sectoren die nog niet betrokken zijn in de proeftuinen uit de eerste ronde, om een variëteit aan aanknopingspunten te krijgen om MDT verder in te richten. De derde ronde is gericht op gemeenten. De vierde ronde staat in het teken van een organisatorische en financieel bestendige inrichting van MDT. Bekijk goed de subsidieoproep als je wilt weten welke criteria voor de 4e ronde gelden. 

Als naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer ronde 4a wordt opgeschort, worden de andere subsidierondes dan ook uitgesteld?

Ja, waarschijnlijk wel, omdat de rondes elkaar anders te veel overlappen.

Hoeveel projecten worden deze ronde gehonoreerd?

Dat hangt af van de hoeveelheid aanvragen die worden ingediend en de hoogte van de bedragen. Er is maximaal € 20 miljoen beschikbaar. 
 

Vragen over samenwerking

Moet ik bij mijn vooraanmelding al weten wie mijn samenwerkingspartners zijn?

Bij uw vooraanmelding willen we graag weten met wie u gaat samenwerken. Die lijst hoeft nog niet compleet te zijn. Bij uw definitieve subsidieaanvraag hebben we letters of commitment, danwel samenwerkingsovereenkomsten nodig, die zijn ondertekend door alle partijen. 

Kan samenwerking binnen een MDT ook incidenteel zijn?

Ja, dat kan, zo lang het samenwerkingsverband MDT-proof is en expertise heeft op alle benodigde vlakken.

Kan ik samenwerkingspartners uit een eerdere subsidieronde ook opgeven in deze ronde?

Ja, dat kan.
 

Wanneer is een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst nodig?

Bij het indienen van de definitieve aanvraag is een ondertekende samenwerkingsovereenkomst nodig tussen de partijen die inhoudelijk/in natura bijdragen aan het project. In deze overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen inclusief de toegezegde inzet juridisch vastgelegd. Van partijen die enkel financieel bijdragen aan een project is bij het indienen van de aanvraag een letter of commitment aan de hoofdaanvrager nodig waarbij zij zich verplichten tot de in de begroting opgevoerde bijdrage. Deze documenten moeten aangeleverd worden bij de definitieve aanvraag. U kunt daarvoor gebruik maken van het format bijgevoegd in de subsidieoproep. Het is niet mogelijk tijdens het beoordelingsproces nog documenten toe te voegen.

Onze organisatie is een samenwerkingsverband van 3 organisaties. Moeten die allemaal tekenen?

Ja.

Is de letter of commitment ook nodig in het geval van een andere subsidie die al toegekend is?

Nee, mits u de definitieve subsidietoezegging kunt bijvoegen waaruit duidelijk blijkt wat het bedrag van de toezegging is, voor welke periode de subsidie is verleend en waaruit blijkt dat de subsidie is toegezegd voor activiteiten waarvoor de aanvraag wordt gedaan bij ZonMw. Als u twijfelt, raden we u aan toch een letter of commitment te vragen.
 

Moeten in het plan van aanpak al elementen van samenwerking zitten?

Ja. Uit het plan van aanpak moet duidelijk blijken welke partij welke expertise heeft en hoe binnen het partnerschap wordt samengewerkt om het MDT-traject uit te voeren, van werving tot nazorg. We verwachten dat de werkzaamheden uit het plan van aanpak en de afspraken tussen de samenwerkingspartners geformaliseerd worden in de samenwerkingsovereenkomst.

Kan ik ook een aanvraag indienen zonder samenwerkingspartners?

Ja dat kan, mits u zelf beschikt over expertise op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren. Ook dient u in staat te zijn een flinke opschaling te realiseren van het aantal jongeren dat een MDT gaat doen en u in staat bent om zorg te dragen voor voldoende cofinanciering. 

Moeten we scholen en gemeenten betrekken?

Dit is niet verplicht, maar het zijn voorbeelden van partijen die belangrijk zijn om te betrekken. Bepaalde jongeren zijn daar bijvoorbeeld vindbaar. Daarnaast dragen brede partnerschappen vanuit verschillende soorten organisaties bij aan een duurzame MDT. Het is daarom een pré wanneer gemeente(n) en/of provincie(s) en/of het bedrijfsleven onderdeel uitmaken van het netwerk van het partnerschap.
 

Het is een pre als gemeente/provincie meedoet. Waarom is dat?

Zij maken het lokale beleid, dus voor borging zijn zij belangrijk. De gemeente moet veel doen voor kwetsbare jongeren, dus het is belangrijk om hen erbij te betrekken. Dan kan je project mogelijk onderdeel worden van het lokale jeugdbeleid. Daarnaast zijn gemeenten een vindplaats voor bepaalde groepen jongeren. 

Als ik al aan de eerste ronde heb meegedaan en de subsidie is toegekend, mag ik dan opnieuw meedoen?

Ja, dat mag. Zolang er geen dubbelfinanciering is van het lopende en nieuwe project en goed onderbouwd wordt hoe de proeftuin wordt opgeschaald.

Kan ik meerdere projecten indienen?

Dat kan, maar projecten moeten op zichzelf staan en in de prioritering zal gekeken worden naar regionale spreiding. 

Een uitbreiding naar een andere regio; moet dit altijd binnen het project of kan het ook een nieuw project zijn?

Als een volledig nieuwe projectgroep dit coördineert, kan het een nieuw project zijn.

Waar kan ik de projecten vinden die in ronde 1 en 2 en de gemeenteronde gehonoreerd zijn? 

Op de website staat een lijst per regio. Hier vindt u ook de samenvattingen van de projecten.

Krijgen we inzicht in welke regio’s en steden initiatieven zijn ingediend zodat we daar eventueel bij aan kunnen haken? 

De vooraanmeldingen zijn gepubliceerd op de website met daarin ook de regio’s en/of steden en in veel gevallen contactgegevens. Of deze projecten wel of niet een definitieve aanvraag hebben ingediend, delen we niet in verband met de vertrouwelijkheid van de beoordelingsprocedure. Als de aanvragers hun besluitbrief hebben ontvangen, publiceren we een overzicht van de projecten die gaan starten.
 

Vragen over vergoedingen voor maatschappelijke diensttijd

Mag ik experimenteren met vergoedingen voor jongeren?

Ja, mits het past binnen de bestaande wet- en regelgeving. Als het om een financiële vergoeding gaat, geldt de wettelijk maximum vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers onder de 22 kunnen maximaal €2,75 per uur krijgen, met een maximum van €170 per maand en €1700 per jaar. Vrijwilligers van 22 jaar of ouder kunnen maximaal €5 per uur krijgen, met een maximum van €170 per maand en €1700 per jaar. Er wordt nu geen wet- en regelgeving aangepast. We zijn nog aan het onderzoeken welke uitzonderingen er nodig zijn. U kunt ook aan andere beloningen denken, zoals cursussen. Er zijn hier al mooie voorbeelden van. Tip vanuit jongeren: laat jongeren zelf kiezen tussen verschillende mogelijkheden van beloning. 

Wat voor certificaat heeft waarde voor jongeren?

Dat bepaalt u zelf. Een voorbeeld zou kunnen zijn een referentie met daarin de ervaringen en vaardigheden die de jongere tijdens zijn/haar MDT heeft opgedaan. 
 

Kan in de begroting een kleine vergoeding voor jongeren worden meegenomen? 

Ja, deze moet wel worden toegelicht.

Hoeveel waarde hechten jongeren aan een vergoeding? We horen hier namelijk wisselende geluiden over.

Dat verschilt per jongere. De ene jongere kan dit beter gebruiken dan de ander. Over het algemeen willen ze vooral iets leren en iets bijdragen; MDT is tenslotte vrijwillig. In ieder geval zijn jongeren op zoek naar een beloning die aansluit bij het doel van het project, zoals een cursus, begeleiding én/óf een beloning die aansluit bij hun motivatie om deel te nemen aan MDT. 

Mogen jongeren, die gebruik maken van de Participatiewet, deelnemen aan Maatschappelijke diensttijd (MDT) als een ontwikkel/ re-integratie instrument, zodat zij een beter beeld krijgen van zichzelf, de maatschappij en de mogelijkheden die er voor hen zijn? 

De Participatiewet is erop gericht dat jongeren zich inzetten om betaald werk te vinden of als jongeren nog regulier onderwijs kunnen volgen, dat zij dat gaan doen. MDT mag dit uitgangspunt in de Participatiewet niet in de weg staan. Als het nodig is, bieden gemeenten ondersteuning aan jongeren bij het vinden van werk. De Participatiewet kent daartoe verschillende instrumenten. De inzet van een re-integratie instrument wordt individueel bepaald, naar gelang de behoefte. Voor een beperkte groep jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt kan het college het zinvol vinden om onder voorwaarden vrijwilligerswerk te doen als een eerste stap richting werk. Bijvoorbeeld om werknemersvaardigheden op te doen. Dit zal het college in individuele gevallen beoordelen. Ook geldt voor jongeren in de bijstand dat zij maatschappelijk nuttige werkzaamheden kunnen verrichten in de vorm van een tegenprestatie. Voor de specifieke groep jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt kan, naast deze mogelijkheden, MDT ook zinvol zijn. Maar nogmaals: MDT mag de kans op betaald werk niet in de weg staan. Gemeenten kunnen MDT ook aanmerken als een vorm van tegenprestatie. Voor jongeren tot 27 jaar met een bijstandsuitkering en die een vergoeding krijgen voor het doen van MDT geldt dat die vergoeding verrekend moet worden met de bijstand.

Vragen over de subsidievoorwaarden

Hoe lang mag de looptijd van mijn project zijn?

De looptijd van de projecten kan maximaal 24 maanden bedragen. 

Hoeveel jongeren moeten deelnemen aan mijn MDT-project?

We stellen geen eisen aan het aantal jongeren dat moet deelnemen, maar verwachten wel dat er met uw project een aanzienlijke groei in het aantal deelnemende jongeren wordt bereikt. Daar is het minimaal aan te vragen bedrag ook naar. Ook dient er in het plan van aanpak een concrete beschrijving te zitten waarin een uitwerking wordt gegeven van de wijze waarop er wordt opgeschaald, indien het gaat om een uitbreiding van een bestaande proeftuin. Daarbij kan het een uitgangspunt zijn dat in ieder geval 50% meer jongeren geworven worden voor deelname aan MDT dan voorgaande jaren. Dat is geen vereiste, maar een uitgangspunt waarin we trachten een bepaalde ambitie uit te spreken.

Is er een leeftijdsgrens voor jongeren die mee willen doen?

Ja, de leeftijd van jongeren loopt in deze subsidieronde van 14 jaar tot 27 jaar. Dit is een indicatie. Wanneer u van deze leeftijdsgroep afwijkt, dient u dit goed te onderbouwen. Vrijwilligers die significant ouder zijn en écht niet meer als jongere te beschrijven zijn mogen wel meedoen, maar voor hun begeleiding en inzet kan het project geen gebruik maken van deze subsidie.
 

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren vrijwilligerswerk doen?

Vanaf 15 jaar in ieder geval. Voor jongere deelnemers kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zorg dat u zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt. 

Is er verschil in leeftijdscategorieën van jongeren en de motivatie die ze dan hebben om een MDT te doen?

Uit het landelijke onderzoek  komt naar voren dat er, afhankelijk van de leeftijdscategorie, inderdaad verschil zit in de motivatie van jongeren om een MDT te doen.

Moeten trainingen die jongeren krijgen altijd aansluiten op de MDT-plek?

Nee, dat hoeft niet. Binnen de MDT dient een jongere zowel inhoudelijke, persoonlijke als praktische begeleiding te krijgen. Persoonlijke begeleiding draagt bij aan de ontwikkeling van de jongere, praktische begeleiding omvat alle organisatorische vragen en inhoudelijke begeleiding biedt de jongere handvatten om zijn/haar werk binnen de MDT goed vorm te geven. Voor de laatste vorm van begeleiding zijn trainingen een middel dat door jongeren erg wordt gewaardeerd! Jongeren geven aan dat zij graag trainingen ontvangen die aansluiten bij de werkzaamheden die ze binnen de MDT toepassen. Jongeren zijn uiteraard breder actief dan alleen binnen de MDT. Als de training op een ander levensgebied van de jongere aansluit en op die manier herkenbaar, toepasbaar en relevant is, is de training eveneens waardevol. 
 

Zijn digitale middelen, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app toegestaan? 

Ja, mits het onderdeel is van je project om de doelstellingen te bewerkstelligen. Het is deze subsidieronde niet toegestaan om middelen te gebruiken voor de ontwikkeling van een digitaal matchingsplatform. 

Wat betekent té kleinschalig?

Eigenstandige, kleinschalige activiteiten op één plek komen niet voor subsidie in aanmerking. Te kleinschalig wil zeggen: als het te weinig informatie oplevert voor een brede implementatie van MDT. Het is van veel factoren afhankelijk, zoals de opschaalbaarheid van het aanbod als ook het aantal jongeren dat een MDT gaat doen. Een project waarin bijvoorbeeld een beperkt aantal jongeren slechts korte tijd vrijwilligerswerk doet, komt niet in aanmerking. 

Mag het vrijwilligerswerk in het buitenland worden aangeboden?

Nee, de MDT mag alleen in Nederland plaatsvinden. Uw organisatie mag doelen in het buitenland nastreven, maar de jongeren moeten hun MDT in Nederland vervullen voor een Nederlands maatschappelijk doel. Op dit moment zijn we bezig met de vraag of MDT uitgevoerd kan worden op de BES-eilanden. Hiervan zijn de juridische ins & outs nog niet bekend. Een uitwisseling van jongeren tijdens hun MDT mag niet, een excursie kan wel. 
 

Moet de borging na 2 jaar al geregeld zijn bij het indienen van de aanvraag?

Nee, dat hoeft niet. We vragen wel om er al over na te denken en de partijen die belangrijk zijn voor zowel de organisatorische als financiële borging te betrekking vanaf het begin van het project, omdat dit de kans op succesvolle implementatie en borging na afloop vergroot.

Hoe belangrijk is expertise op het gebied van jongeren?

Heel belangrijk! Zowel bij de werving als bij het matchen en begeleiden van jongeren. Maar ook bij het schrijven en ontwikkelen van de aanvraag is betekenisvolle participatie van jongeren van belang.

Hoe zit het met jongeren met en zonder verblijfsvergunning? 

Alleen jongeren die gevlucht zijn naar Nederland én een verblijfsvergunning hebben (statushouders), komen in aanmerking voor MDT. 

In het Regeerakkoord staat dat MDT voor 6 maanden geldt. Klopt dat?

Een MDT is maximaal 6 maanden. Maar een kortere MDT is ook mogelijk. In de MDT-ontwerpschets zijn in duur en intensiteit verschillende varianten opgenomen. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord zijn de ideeën over MDT nader vormgegeven met input van organisaties en jongeren. 
 

Vragen over MDT, (maatschappelijke) stage en onderwijs

Mogen scholen meedoen?

Ja, mits de MDT vrijwillig is voor de jongeren.

Wat is het verschil tussen MDT en werk, stage of vrijwilligerswerk?

MDT is geen werk, geen stage en geen vrijwilligerswerk, maar bevat wel elementen hiervan. 

MDT onderscheidt zich van werk door het ontbreken van een arbeidsovereenkomst, er is geen sprake van loon waarvoor een tegenprestatie wordt verwacht en ook maatschappelijke impact is bij werk geen voorwaarde. MDT onderscheidt zich van stage door het ontbreken van een stageovereenkomst en, evenals bij werk, is maatschappelijke impact niet vereist. Het onderscheid met vrijwilligerswerk is gelegen in het vereiste ontwikkelaspect en de beperkte duur van maatschappelijke diensttijd. Ondanks dit onderscheid, is de scheidslijn soms dun. Dit heeft als risico dat het kan leiden tot verdringing, wat niet de bedoeling is. 
 

Kan met een MDT-traject worden voldaan aan leerplicht voor minderjarige jongeren?

Minderjarige jongeren zijn leerplichtig. Deelname aan MDT van leerplichtige, maar niet schoolgaande jongeren is in theorie mogelijk, maar alleen op individuele basis in overleg met en met toestemming van de leerplichtambtenaar.

Kan MDT delen van het reguliere onderwijsprogramma vervangen?

Nee. Er zijn hierbij 2 zaken van belang:

 • Meedoen aan MDT is vrijwillig. Jongeren moeten individuele keuzevrijheid hebben om wel of geen MDT te doen. Dat betekent dat als uw school met behulp van MDT bijvoorbeeld het burgerschapsonderwijs verrijkt, maar dit niet aan leerlingen of studenten kan worden opgelegd. De jongeren die geen MDT willen doen, moeten het reguliere onderwijsprogramma kunnen volgen.
 • De subsidieoproep spreekt over MDT ter verrijking van het onderwijsprogramma door een aanvullende manier van ‘leren door te doen’. MDT gaat namelijk niet alleen over leren, maar ook over persoonlijke groei, maatschappelijke impact en het ontmoeten van andere mensen. Het mogelijk maken van deze ontwikkeling via een MDT, vraagt om een bijbehorende tijdsinvestering. Het reguliere onderwijsprogramma en MDT zijn daarmee niet vanzelfsprekend 1-op-1 inwisselbaar, maar kunnen elkaar wel goed aanvullen en versterken. 

Hoe kan MDT als aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma worden gefinancierd?

Voor het reguliere onderwijsprogramma ontvangt uw school een lumpsum-budget. Dit zijn onderwijsmiddelen. Voor MDT kunt u via deze subsidieoproep een apart budget aanvragen, via ZonMw. Het is niet toegestaan om activiteiten dubbel te financieren, oftewel: dat wat u regulier al doet uit de lumpsumbekostiging, mag niet uit het MDT budget worden gefinancierd. Wel kan dit budget worden ingezet voor MDT-gerelateerde zaken als extra begeleiding, matching, training, reflectie en beloning. Door aan te geven hoe u het MDT-budget inzet voor deze zaken, kunt u duidelijk maken op welke manier MDT aanvullend is op uw reguliere onderwijsprogramma.

Is het mogelijk om MDT wel in het curriculum te integreren als een soort keuzevak, en dus als vrijwillige optie? 

Ja, dat kan. MDT kan het onderwijsprogramma van scholen verrijken door een aanvullende vorm van leren door te doen. Uit de proeftuinen blijkt dat de aansluiting van MDT bij onderwijs jongeren activeert, voor wie maatschappelijke inzet minder vanzelfsprekend is. Indien MDT onderdeel is van het onderwijsprogramma in het VO, mbo en HO (denk aan burgerschapsonderwijs, profielwerkstukken of bijvoorbeeld het verrijken van de leeromgeving voor studenten door op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken), is het van belang dat deelname aan MDT vrijwillig is. Dat betekent dat leerlingen en studenten individuele keuzevrijheid hebben om wel of niet via school deel te nemen. Dit mag geen belemmering vormen voor het doorlopen van het reguliere onderwijsprogramma. 
 

Hoe worden de lessen van en ervaringen met de oorspronkelijke maatschappelijke stage op middelbare scholen meegenomen in de vormgeving van MDT?

Op plekken (scholen) waar de maatschappelijke stage nog uitgevoerd wordt zullen de ervaringen en netwerken meegenomen in het vormen van nieuwe MDT-trajecten. Dit wordt vanuit het ministerie actief ondersteund. De ervaringen en netwerken verschillen sterk per school en per context.
 

Vragen over de procedure

Kunnen nieuwe organisaties zonder ervaring met MDT ook een aanvraag indienen of maken zij geen kans?

Het hebben van ervaring met MDT is geen criterium voor beoordeling. Alle plannen worden beoordeeld op de criteria uit de oproep. Nieuwe organisaties en nieuwe ideeën maken in die zin dus net zoveel kans.

Maakt een project minder kans als er in de gemeente nog meer proeftuinen of projecten zijn?

Alle projecten maken evenveel kans. Pas als het budget ontoereikend is en we moeten prioriteren, wordt gekeken naar regionale spreiding, waarbij gestreefd wordt naar een landelijke dekking. 

Hoe verhoudt het doel voor een landelijk dekkend netwerk zich tot deze subsidieaanvragen en de beoordeling?

Voor alle jongeren moet uiteindelijk bij hen in de buurt een mogelijkheid zijn mee te doen aan MDT. In deze subsidieoproep wordt, als vanwege het budget geprioriteerd moet worden binnen projecten met dezelfde score, regionale spreiding meegenomen. Het is mogelijk dat in ronde 4b of 4c de oproep wordt aangescherpt om tot het landelijk dekkende netwerk te komen.
 

Hoe kan ik in ProjectNet een organisatie opvoeren voor jongeren die lid zijn van de projectgroep?

Hiervoor kunt u een bestaande organisatie opvoeren en een toelichting geven in het projectplan.

Mag de jongerensamenvatting langer zijn dan 1 A4 als ik niet al mijn informatie kwijt kan?

Nee, dat mag niet. Alle projecten moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden, waaronder deze. Dit is mede vanuit praktisch oogpunt voor de beoordeling door het jongerenpanel. We hebben gezien dat met een goede vormgeving veel inhoud kan worden weergegeven op 1 A4.

Telt de jongerensamenvatting mee in het aantal pagina’s van het plan van aanpak?

Nee, het zijn 2 aparte documenten.

Mag ik in de jongerensamenvatting of het plan van aanpak doorlinken naar websites, filmpjes of andere zaken?

Nee. Alle indieners hebben evenveel pagina’s voor hun jongerensamenvatting en plan van aanpak. U mag niet door middel van hyperlinks kunstmatig meer ruimte voor uzelf maken om informatie weer te geven. Het is wel toegestaan om foto’s of plaatjes toe te voegen in de documenten, mits u het maximaal aantal pagina’s niet overschrijdt.
 

Ben je verplicht te reageren op het hoor met een wederhoor?

Nee, het is niet verplicht om te reageren. Het wordt wel aangeraden omdat u met een wederhoor uw aanvraag kunt verduidelijken. De programmacommissie beoordeelt aanvragen op het complete pakket van subsidieaanvraag, beoordelingen en wederhoor. Indien u besluit geen wederhoor in te dienen, horen wij dit graag.

Hoe wordt het geld verdeeld als er teveel aanvragen zijn voor het beschikbare budget?

Elk project krijgt een eigen kwaliteits- en relevantieoordeel. Wanneer er voor meer aanvragen zijn dan het budget toelaat, zal worden geprioriteerd op basis van dit kwaliteits- en relevantieoordeel. Daarbinnen wordt ook de regionale spreiding in ogenschouw genomen, zodat er een goede landelijke spreiding van projecten ontstaat. 

Er zijn verschillende lezers van de aanvraag (commissie, jongeren…), hoe kan ik de aanvraag daarop aansluiten? 

We raden je aan om je aanvraag op zo’n manier te schrijven, dat deze voor iedereen begrijpelijk is. Tip: laat je jongerensamenvatting lezen door jongeren van verschillende niveaus en laat je projectplan lezen door een collega of andere bekende en vraag of ze alles begrijpen.
 

Hoe ziet de monitoring eruit?

Projecten leggen zelf de resultaten vast en nemen die op in hun voortgangs- en eindverslag. Daarnaast loopt er een algemeen evaluatieonderzoek vanuit het ministerie mee naar de resultaten voor MDT. 

Wat is jullie inschatting, hoeveel tijd kosten de bijeenkomsten, evaluatiemomenten en verslaglegging? 

Het is lastig om een inschatting te geven van hoeveel tijd u hieraan kwijt bent. Uw project wordt op de voet gevolgd, want het uiteindelijke beleid wordt op de ervaringen van de lopende projecten gebaseerd. We vragen bijvoorbeeld nadrukkelijk uw medewerking in de evaluatie en het centrale onderzoek die via het ministerie loopt. Daarnaast dient u bij ZonMw een voortgangsverslag en een eindverslag aan te leveren en dient u aanwezig te zijn bij bijeenkomsten. Hoeveel bijeenkomsten er precies zullen zijn, kunnen we nu niet zeggen. De totale tijdsinvestering is daarom ook lastig in te schatten. 

Moet ik de aanvraag vooraf laten lezen door jongeren?

Dat raden we zeker aan! Het is sowieso een eis dat de jongeren betrokken zijn bij het opstellen van de aanvraag. 
 

Overige vragen

Wordt MDT verplicht?

Dat bepaalt de politiek. Dit kabinet stelt het nu niet verplicht, maar er worden wel meer verplichtende varianten verkend onder bijvoorbeeld jongeren zonder startkwalificatie. 

Blijft de naam MDT bestaan?

Vooralsnog wel. We werken zoveel mogelijk met de naam ‘MDT’ in plaats van ‘maatschappelijke diensttijd’.

Hoe ondersteunen jullie MDT qua naamsbekendheid? 

Eind dit jaar start er een landelijke campagne die MDT meer naamsbekendheid moet geven. Om de projecten bij te laten dragen aan een landelijk herkenbaar beeld van MDT is het daarbij, na honorering, een voorwaarde dat in alle communicatie over het project zichtbaar wordt gemaakt dat het project onderdeel is van MDT. Onder andere door gebruik te maken van het ‘partner van MDT’-logo. 
 

Komt er een databank waar maatschappelijke organisaties hun aanbod in kunnen zetten?

Ja, deze is in ontwikkeling. 

Komt er een nationaal matchingsplatform?

Ja, deze is in ontwikkeling.

Komt er een landelijk erkend certificaat voor MDT?

Dat weten we nog niet. We zitten nu in de verkennende fase. 

Onze jongeren zijn gevraagd voor het jongerenpanel, maar ze zijn ook betrokken bij onze aanvraag. Kan dat?

Nee, dat kan niet. Jongeren kunnen geen aanvraag beoordelen via het jongerenpanel als ze zelf belangen hebben of betrokken zijn binnen een proeftuin. Ze moeten daarin zelf een keus maken.
 

Het CDA zegt dat jongeren voorrang krijgen bij solliciteren als ze dit doen. Klopt dat?

Er is van alles gezegd door politici, maar dit kan qua regelgeving vooralsnog niet. 

Hoe is de VNG betrokken?

Met de VNG is regelmatig overleg op bestuurlijk niveau. Op werkniveau zijn diverse gemeenten en provincies betrokken.  

Jullie stellen wel hoge eisen voor kleine vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties om een aanvraag in te kunnen dienen

We begrijpen dat er hoge eisen zijn en het tijdsintensief is voor kleine organisaties, maar samenwerking met andere organisaties biedt hiervoor een oplossing.
 

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website