Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) krijgen jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en na te denken over de toekomst. Ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, terwijl ze zich vrijwillig inzetten voor anderen. Zo dragen ze een steentje bij aan een sterkere samenleving.

Let op, deze publicatie geeft tips voor het indienen van een subsidieaanvraag voor de vierde subsidieronde van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd en is geen vervanging van de subsidieoproep. Lees daarom, als u een subsidieaanvraag wilt indienen, ook de subsidieoproep aandachtig door. 

Belangrijke links op een rijtje

 • U kunt op 29 augustus 2019 en 4 september 2019 naar onze informatiebijeenkomst komen. U kunt uzelf inschrijven via dit formulier
 • Bent u voornemens om een subsidieaanvraag in te dienen? Vergeet dan niet voor 12 september 2019 een vooraanmelding te doen via dit formulier
 • De deadline voor het indienen van uw subsidieaanvraag is op dinsdag 12 november 2019 12.00 uur. De link voor het aanvragen krijgt u na uw vooraanmelding. 

 

Nieuwe subsidieoproep

Het kabinet wil een landelijke MDT invoeren. Om een duurzame MDT te kunnen ontwikkelen, wordt deze in 3 fasen uitgerold. 

 1. De eerste fase, die in september 2018 startte, is bedoeld om het concept van het MDT-ontwerp te maken. Focusgroepen, proeftuinen, werkbezoeken en onderzoek leveren daarvoor de input.
 2. In de tweede fase, die februari 2020 ingaat, staat de officiële start van MDT centraal. Er is ruimte om op te schalen: het doel is om overal in het land MDT-plekken aan te kunnen bieden. En om MDT toegankelijk te maken voor alle jongeren. 
 3. In de derde fase start het kernteam MDT een alliantie om MDT organisatorisch en financieel duurzaam in te richten. Deze fase start in 2021. 

Deze vierde subsidieoproep hoort bij de tweede fase. Door steeds meer jongeren, organisaties en andere partijen mee te laten doen aan MDT, groeit het MDT-netwerk en wordt de uitrol van MDT gestimuleerd. Via partnerschappen versterken we succesvolle aanpakken. En waar mogelijk verbinden we de aanpakken met elkaar.

In deze subsidieoproep wordt slimme samenwerking en netwerkvorming tussen projecten gestimuleerd. Het doel is om specialistische kwaliteiten en krachten te bundelen, zodat iedere organisatie zich kan richten op waar hij goed in is. Ook is er extra aandacht voor gezamenlijk leren en het ontwikkelen van concrete producten (zoals een gestructureerde intake), verspreidings- en implementatieactiviteiten én financiële investeringen door andere partijen.

Let op: deze subsidieronde is anders dan voorgaande rondes

De eerste 3 subsidierondes van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd vallen onder de eerste fase. In de eerste subsidieronde werd binnen proeftuinen geëxperimenteerd met de organisatie en uitvoering van MDT. In de tweede subsidieronde moest het aanbod van proeftuinen aangevuld worden met meer aanbod voor specifieke doelgroepen, en met trajecten in bepaalde sectoren. Daarnaast was het bevorderen van sociale cohesie belangrijk. De derde ronde is speciaal gericht op de samenwerking tussen gemeenten en partners. 

Versterken, verbinden en opschalen zijn de kernwoorden van deze vierde subsidieoproep. Het gaat nu niet meer om een experiment, maar om opschalen van MDT en versterken wat werkt. Dit met MDT-proof projecten. Hieronder leest u wat ‘MDT-proof’ inhoudt. De beoordelingsprocedure is daarop aangescherpt. Bovendien stimuleren we organisaties om vanuit hun eigen kracht deel te nemen aan een partnerschap. Via het partnerschap zorgen ze gezamenlijk voor expertise op het gebied van werven, matchen en begeleiden van jongeren.

Deze subsidieoproep bestaat uit 3 rondes: 4a, 4b en 4c. U heeft dus 3 mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen. Wanneer precies, dat leest u in de planning. 

Tip: lees de subsidieoproep goed door voordat u gaat indienen!

Aandachtspunten bij het indienen van uw subsidieaanvraag:

Waar moet u op letten bij de 4e subsidieronde: ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’?

Zo dient u in

Meld uw aanvraag uiterlijk dinsdag 10 september om 12.00 uur aan via dit formulier

Na uw vooraanmelding ontvangt u een link waarmee u uw aanvraag kunt indienen tot dinsdag 12 november 2019 12.00 uur. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale aanvraagsysteem ProjectNet (zie handleiding).

 Ronde 4aRonde 4bRonde 4c

Uitbreiding
partnerschap

Aanmelden subsidieaanvraag10 september 2019, 12.00 uur7 januari 20201 april 2020 
Deadline indienen subsidieaanvraag12 november 2019, 12.00 uur11 februari 2020, 12.00 uur12 mei 2020, 12.00 uur9 juni 2020, 12.00 uur
Ontvangst commentaar referenten2 december 20199 maart 20204 juni 202030 juni 2020
Deadline indienen wederhoor16 december 201918 maart 202015 juni 20205 augustus 2020
Besluit6 februari 202013 mei 202024 september 20201 oktober 2020
Startblok10 februari - 31 maart 20201 juni - 30 september 20201 oktober - 31 december 20201 november - 31 december 2020

Aanvullende aanvraag

U kunt op 2 momenten een aanvullende aanvraag doen. Met de extra financiële middelen die u hierin kunt aanvragen (maximaal 25 % van uw oorspronkelijke begroting), kunt u extra partners betrekken of samenwerken met andere partnerschappen. De momenten waarop u aanvullende financiering voor uitbreiding van het partnerschap aan kunt vragen, staan in de laatste kolom van de tabel. 

Bijeenkomsten

Wilt u meer informatie over subsidieronde 4a? Kom dan naar een van de informatiebijeenkomsten op donderdag 29 augustus of woensdag 4 september om 09.30 uur. Inschrijven voor de bijeenkomst kan hier. Ter voorbereiding op subsidierondes 4b en 4c organiseren we ook bijeenkomsten. Houd onze website, de nieuwsbrief en de LinkedIn-pagina ZonMw: Jeugd in de gaten voor meer informatie en de data.

Aandachtspunten bij het indienen van uw aanvraag

Uw subsidieaanvraag moet voldoen aan de algemene subsidiebepalingen van ZonMw. De programmacommissie beoordeelt uw aanvraag op relevantie, kwaliteit en de haalbaarheid van uw plan. Er gelden dus verschillende criteria, waarvan u hieronder een selectie ziet. In de oproep staan alle criteria, plus tips voor het indienen. Lees de subsidieoproep daarom goed door. 

Een aantal belangrijke criteria waar uw subsidieaanvraag op wordt beoordeeld:

 • Het project moet versterken wat goed werkt en moet een aanzienlijke opschaling van MDT realiseren. Beschrijf ook hoe u dit wilt gaan doen.
 • Uw partnerschap moet in verbinding met andere partnerschappen uitvoering geven aan MDT. Leg in uw plan van aanpak uit hoe u dit wilt gaan doen. 
 • Zorg voor een duidelijk gekaderd traject voor de jongeren: te veel vrijheid geeft de jongeren onzekerheid. De jongeren mogen de onderdelen van het traject, zoals contactmomenten, wel zelf invullen. 
 • De MDT moet aantoonbare meerwaarde hebben voor de jongeren, organisaties en samenleving. Het project moet bijdragen aan inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie. 
 • In het plan van aanpak moet een duidelijke en realistische fasering opgenomen zijn. De geplande activiteiten moeten haalbaar zijn binnen het voorgenomen tijdpad en het aangevraagde budget.

Naast de beoordelingscommissie beoordeelt ons jongerenpanel de jongerensamenvatting. De panelleden beoordelen onder andere of het aanbod aanspreekt.

Tips voor het schrijven van de jongerensamenvatting

 • Bedenk: hoe was ik als jongere? Waarvoor kwam ik mijn bed uit?
 • Maak het helder en concreet! Wees kritisch op uzelf.
 • Wees eerlijk, beloof geen dingen die u niet kunt waarmaken.
 • Geef voorbeelden van wat de jongeren kunnen gaan doen en leren!
 • Hoe ziet een MDT-dag eruit? Maak het menselijk.
 • De beloning is belangrijk. Bedenk iets waar ze écht wat aan hebben én dat aansluit bij het doel van het project. Wees creatief.
 • Laat de samenvatting proeflezen door een jongere.
 • Zorg dat uw op zinsbouw en spelling klopt; jongeren zijn kritisch.
 • Zorg dat deze samenvatting aansprekend is voor jongeren. Let daarvoor op de lay-out en de aanspreekvorm.
   

Wat is een partnerschap? 

Een partnerschap bestaat uit meerdere organisaties die samen de verantwoordelijkheid dragen voor het opstarten en uitvoeren van een MDT-project. De projectpartners zijn de personen die vanuit de verschillende organisaties een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het project. Zij vormen samen de projectgroep. De projectgroep bestaat uit maximaal 10 leden en is een afspiegeling van het partnerschap. Onderbouw in uw aanvraag welke leden in de projectgroep zitten. Er moet in ieder een hoofdaanvrager zijn, en een projectleider (tevens penvoerder en eerste aanspreekpunt voor ZonMw). Dit hoeven niet per se twee verschillende personen te zijn. 

Duurzaam

Partnerschappen zijn duurzaam opgezet en staan open voor het betrekken van andere organisaties en partnerschappen. Het komt de duurzaamheid ten goede wanneer gemeente(n) en/of provincie(s) en/of het bedrijfsleven onderdeel uitmaken van het netwerk van het partnerschap. Uit zowel het plan van aanpak als de begroting moet blijken hoe de projectactiviteiten na de subsidieperiode worden ingebed en geborgd in de reguliere werkzaamheden van de bij het partnerschap betrokken organisatie(s).

Samenwerkingsovereenkomst en plan van aanpak

In een samenwerkingsovereenkomst beschrijft de projectgroep onder welke voorwaarden de organisaties samenwerken. Ook staan hierin de juridische verplichtingen van de organisaties. In het plan van aanpak beschrijven zij hoe ze jongeren in alle fasen van het project betrekken en onderdeel laten uitmaken van de projectgroep.  

Ben je benieuwd naar hoe je een partnerschap vormt en waar je op moet letten? Hélène van Mil van de gemeente Den Haag vertelt hier in onderstaande video over. 

Hoe vorm je een partnerschap

Randvoorwaarden 

Voor uw project gelden onder andere de volgende randvoorwaarden. Zie de subsidieoproep voor alle randvoorwaarden. 

 • Jongeren van 14-27 jaar zetten zich minstens 80 uur in voor hun MDT. Dit doen zij in een periode van minimaal 2 weken (voltijd) en maximaal 6 maanden (deeltijd). Deze omvang is nodig om jongeren een goede leerervaring te kunnen bieden. Wijkt u hiervan af? Leg in uw aanvraag uit waarom. 
 • U biedt uw project aan in Nederland: de jongeren zetten zich in voor de Nederlandse maatschappij. Wel mogen partijen uit uw partnerschap ook doelen in het buitenland nastreven. 
 • U kunt aantonen dat uw aanvraag binnen de Nederlandse wet- en regelgeving past. Denk bijvoorbeeld aan de Wet op de loonbelasting 1964. 
 • Werk en school gaan voor: de MDT mag niet ingaan tegen dit uitgangspunt van de Participatiewet. Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u de MDT wel inzetten om hen aan werk te helpen. 
 • Organisaties mogen geen winst maken met het MDT-project waaraan ze meewerken. Daarnaast mag er geen dubbelfinanciering of overlap met lopende proeftuinen zijn.  
 • Een deel van het projectbudget (maximaal 5%) moet u besteden aan het monitoren en evalueren van het gezamenlijk leerproces. 
 • Het is niet voldoende om een eerder project zonder verandering voort te zetten. Er moet in ieder geval sprake zijn van een aanzienlijke groei en verbinding met andere organisaties en partnerschappen. 

Ook na eventuele honorering van uw project zijn er zaken om rekening mee te houden. Zo moet u gegevens aanleveren voor de centrale monitoring en evaluatie van alle projecten. En u bent verplicht om deel te nemen aan onderzoeksactiviteiten en projectleidersbijeenkomsten. Daarnaast moet uw organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteren.

Verder vragen we u om in alle communicatie over uw project duidelijk te maken dat uw project een MDT-project is, bijvoorbeeld door het ‘partner van MDT’-logo te gebruiken. 

Lees de subsidieoproep voor alle voorwaarden en meer uitleg over de hierboven genoemde voorwaarden.

Wat is MDT-proof?

Het plan van aanpak (en daarmee het project) en het partnerschap moeten MDT-proof zijn. 

MDT-proof houdt in de eerste plaats in dat de jongere centraal staat. Op basis van de wensen en talenten van jongeren worden matches gemaakt met MDT-plekken, en er is begeleiding op maat. Deze begeleiding is gericht op persoonlijke, praktische en inhoudelijke ontwikkeling, én op maatschappelijke impact. Een belangrijke meerwaarde van MDT is bovendien dat jongeren zich gehoord en gezien voelen.

MDT-proof wil verder zeggen:

1. De projectorganisatie is professioneel en ervaren.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen het partnerschap werken verschillende organisaties samen. Alle organisaties weten hoe de samenwerking georganiseerd is en hoe deze bijdraagt aan de kwaliteit van het project. De verdeling van de taken als werving, matching en begeleiding is helder. En de organisaties hebben samen expertise op al deze functies. Het partnerschap heeft een goed extern netwerk, gericht op jongeren. 

Sluiten nieuwe organisaties zich aan bij een partnerschap, dan is dat ter aanvulling. Concurrentie wordt voorkomen. Van alle deelnemende organisaties is het bestuur toegewijd, en er is voldoende capaciteit vrijgemaakt bij iedere organisatie. 

2. Er is een doordachte wervingsstrategie.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is niet altijd eenvoudig om jongeren enthousiast te krijgen voor MDT en hen hiervoor te werven. Binnen MDT-proof projecten worden daarom gedegen plannen hiervoor gemaakt. Daarin staat via welke kanalen, op welke manier en op welke plekken jongeren worden geworven.

De ervaring leert dat een face-to-face benadering het meest effectief is. Dat kan onder andere jongeren als ambassadeurs in te zetten. Het is slim om jongeren op te zoeken, bijvoorbeeld op school en bij sportverenigingen. Zij worden vaak enthousiast als ze horen dat ze nieuwe dingen gaan leren. Ook doen jongeren graag iets voor en met anderen, ze hebben graag plezier en willen ‘erbij horen’.

3. Jongeren krijgen een divers, passend aanbod en begeleiding en erkenning.
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De deelnemende organisaties bieden uitdagende werkzaamheden en activiteiten aan in allerlei sectoren. Het aanbod sluit aan bij de leefstijl en interesses van jongeren. Het partnerschap neemt verantwoordelijkheid voor de professionele begeleiding van iedere jongere op de plek waar deze aan de slag gaat – van het begin tot het einde van hun MDT. De begeleiding is zowel praktisch als ontwikkelgericht. Ook worden de jongeren duidelijk geïnformeerd over hoe de MDT zal verlopen; verwachtingsmanagement is belangrijk bij deze doelgroep.

Er is veel tijd nodig voor het opbouwen van een vertrouwensband, het onderhouden van de relatie door frequent contact en individuele begeleiding van jongeren. Een vast aanspreekpunt – eventueel iemand van ongeveer dezelfde leeftijd – blijkt voor jongeren belangrijk te zijn. Het partnerschap biedt jongeren de mogelijkheid om te reflecteren op hun MDT, en indien nodig is er nazorg. Daarnaast zorgt ze voor een beloning die aansluit bij de doelgroep. Veel jongeren waarderen trainingen, erkenning en zichtbaarheid van de inspanningen als beloning. 

In deze video vertelt Jolien van der Meché, ontwerper (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), meer over het concept MDT-ontwerp. Ook het ontwerp is een belangrijk document om goed door te lezen voor het schrijven van een aanvraag. 

Ontwerpschets Maatschappelijke Diensttijd

Hoeveel subsidie mag ik aanvragen?

Voor subsidieronde 4a is een totaalbudget beschikbaar van € 25 miljoen: € 20 miljoen voor de projecten en € 5 miljoen voor de uitbreiding van de partnerschappen. U kunt deze ronde minimaal € 500.000,- en maximaal € 2.000.000,- aanvragen. 

Deze ronde is gebaseerd op het MDT-ontwerp. De besluitvorming over dit ontwerp vindt in het najaar plaats in de Tweede Kamer. Daarom maken we voor deze ronde een voorbehoud op financiering en inhoud. Het streven is om de definitieve oproep 29 oktober 2019 te publiceren.  
 

Meer weten?

Houd www.zonmw.nl/amd in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. Op donderdag 29 augustus en woensdag 4 september organiseren we een informatiebijeenkomst over de subsidieoproep, waar we meer vertellen over deze subsidieronde. Aanmelden kan via dit formulier

Voor vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat (amd@zonmw.nl / 070 349 52 45). Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website