Tijdens de maatschappelijke diensttijd (MDT) krijgen jongeren de kans om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en na te denken over hun toekomst. Terwijl ze zich vrijwillig inzetten voor anderen, werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo dragen ze een steentje bij aan een inclusieve, socialere en meer verbonden samenleving.

Let op: deze publicatie biedt extra toelichting op de subsidieoproep MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk
Deze pagina geeft tips voor en informatie over subsidieronde 4b van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Het is nadrukkelijk geen vervanging van de subsidieoproep. Lees daarom ook de subsidieoproep goed door als u een subsidieaanvraag wilt indienen.

Het is nog onduidelijk of er een subsidieronde 4c komt bij ZonMw. Zodra hier meer over bekend is, laten we dat weten. Houd hiervoor www.zonmw.nl/amd in de gaten, volg ZonMw: Jeugd op LinkedIn of meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Belangrijke links op een rijtje

 • Bekijk de subsidieoproep
 • Voor het indienen van een subsidieaanvraag is een vooraanmelding verplicht. Helaas is de deadline hiervoor al verstreken. Wilt u weten hoe u toch kunt deelnemer door aan te sluiten bij een partnerschap? Kijk dan op www.zonmw.nl/amd.
 • De deadline voor het indienen van de subsidieaanvraag is maandag 15 juni 2020, 12.00 uur.
 • Heeft u de deadline voor de vooraanmelding gemist, maar wilt u, voordat u contact opneemt met een partnerschap, weten welke opties u heeft om uw eigen MDT-project vorm te geven? Gebruik dan de nieuwe adviestool. Hiermee wordt in 10 minuten inzichtelijk gemaakt welke keuzes er gemaakt moeten worden en welke mogelijkheden er zijn. De te maken keuzes worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en ervaringen van MDT-organisaties.

Nieuwe subsidieoproep

Het kabinet wil een landelijke MDT invoeren. Om een duurzame MDT te ontwikkelen - waaraan iedereen die wil meedoen, daadwerkelijk kan meedoen - wordt MDT in 3 fasen uitgerold.

 1. De eerste fase, die in september 2018 startte, is bedoeld om het MDT-ontwerp vorm te geven. Dit ontwerp beschrijft de ambities, randvoorwaarden en verdere bouwstenen. Focusgroepen, proeftuinen, werkbezoeken en onderzoek leveren daarvoor de input.
 2. In de tweede fase, die in maart 2020 is ingegaan, staat de officiële start van MDT centraal. Er is ruimte om op te schalen, met als doel om overal in het land MDT-plekken aan te kunnen bieden. Ook moet het MDT toegankelijk worden gemaakt voor alle jongeren.
 3. In de derde fase start het kernteam MDT een alliantie om MDT organisatorisch en financieel duurzaam in te richten. Deze fase start in 2021.

Deze subsidieoproep hoort bij de tweede fase. Door steeds meer jongeren, organisaties en andere partijen te laten meedoen aan MDT, groeit het MDT-netwerk en wordt de uitrol van MDT gestimuleerd. Via partnerschappen versterken we succesvolle aanpakken. En waar mogelijk verbinden we de aanpakken met elkaar.

Het belangrijkste doel van deze subsidieronde is om op te schalen, zodat alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar in hun eigen omgeving een MDT kunnen doen die aansluit bij hun interesses en behoeften. De focus ligt daarom op het uitbreiden van het netwerk, het versterken van succesvolle aanpakken en het vergroten van het aantal jongeren dat een MDT doorloopt. Dit betekent dat de subsidieoproep open staat voor bestaande proeftuinen die willen en kunnen opschalen, partnerschappen uit ronde 4a die in nieuwe regio’s een MDT-aanbod willen opzetten, en nieuwe organisaties met een bestaand jongerennetwerk.
Daarnaast wordt in deze subsidieronde financiering vanuit het bedrijfsleven en fondsen gestimuleerd. Financiering dient na deze subsidieronde ook op andere manieren te worden gezocht. Daarom is het van belang dat al in een vroeg stadium wordt nagedacht over de duurzame inbedding van het project binnen het MDT-netwerk.

Deze subsidieronde is anders dan voorgaande rondes

De eerste 3 subsidierondes van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd vallen onder de eerste fase. In de eerste subsidieronde werd binnen proeftuinen geëxperimenteerd met de organisatie en uitvoering van MDT. In de tweede subsidieronde moesten de proeftuinen aangevuld worden met meer aanbod voor specifieke doelgroepen, en met trajecten in bepaalde sectoren. Daarnaast was het bevorderen van sociale cohesie belangrijk. De derde ronde was speciaal gericht op de samenwerking tussen gemeenten en partners.

Versterken, verbinden en opschalen zijn de kernwoorden van deze vierde subsidieronde. Het gaat nu niet meer om een experiment, maar om het opschalen van MDT en het versterken van bewezen aanpakken. Specifiek bij  subsidieoproep 4b ligt de focus op een evenredige (regionale) spreiding met een grote diversiteit aan MDT-aanbod, MDT-vormen en MDT-doelgroepen.

 • Door eerdere subsidierondes weten we in welke regio’s onvoldoende MDT-aanbod is. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben projectvoorstellen die juist gericht zijn op deze regio’s een pré bij de beoordeling van de aanvraag. Bekijk de zogenoemde wittevlekregio’s in de subsidieoproep.
 • Ook projecten met een meer verplichtend karakter hebben in deze subsidieoproep een pré bij de beoordeling. Dit ligt in lijn met de verkenning van een verplichtende variant van MDT.

Daarnaast zijn er een aantal aanvullingen ten opzichte van subsidieronde 4a:

 • Het MDT-ontwerp is aangevuld en verbeterd; zo zijn er randvoorwaarden en keuze-elementen voor een op maat gemaakte MDT.
 • Er is een range vastgesteld van het gemiddelde budget per jongere: van € 500,- tot € 3.000,-.
 • Het bedrag dat per aanvraag kan worden aangevraagd is € 300.000,- tot € 1.500.000,-.
   
 • Om toe te werken naar duurzame MDT-partnerschappen is cofinanciering van minimaal 15% verplicht.

Tip: lees de subsidieoproep goed door voordat u uw aanvraag indient!

Waar moet u op letten bij de 4e subsidieronde: ‘MDT groeit naar een landelijk dekkend netwerk’?

Deze oproep gaat dus om het opschalen van MDT met behulp van stevige partnerschappen. Daarom is het vooral belangrijk dat uw project aanvullend is op het bestaande aanbod en dat er sprake is van een doorontwikkeling. In de beoordeling zullen dan ook de resultaten uit de proeftuinen worden meegewogen. Waren de werving en kwaliteit niet zoals verwacht? Geeft dit, samen met een concrete uitwering van de aanpassingen, aan in uw plan van aanpak.

Aandachtspunten bij het indienen van uw aanvraag

De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • Een plan van aanpak
 • Een jongerensamenvatting en wervingsflyer
 • Een overzicht van de fasering van uw project met de wervingsdoelstellingen per regio per kwartaal
 • Een begroting
 • De samenwerkingsovereenkomst
 • De Letters of Commitment

Verder moet uw subsidieaanvraag voldoen aan de algemene subsidiebepalingen van ZonMw. De programmacommissie beoordeelt op relevantie, kwaliteit en begroting. Er gelden dus verschillende criteria, waarvan u hieronder een selectie ziet. In de oproep staan alle criteria, plus tips voor het indienen. Lees de subsidieoproep daarom goed door.

Een aantal belangrijke criteria waarop uw subsidieaanvraag wordt beoordeeld:

 • De MDT moet aantoonbare meerwaarde hebben voor de jongeren, organisaties en samenleving. Het project moet bijdragen aan inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie.
 • Het project moet versterken wat goed werkt en moet een aanzienlijke opschaling realiseren. Bijvoorbeeld: groei in bereik van jongeren, doorontwikkeling van het aanbod, versteviging van de samenwerking met andere partijen, lering uit eerdere proeftuinen. Beschrijf ook hoe u dit wilt gaan doen.
 • In het plan van aanpak moet een duidelijke en realistische fasering opgenomen zijn. De geplande activiteiten moeten haalbaar zijn binnen het voorgenomen tijdpad en het aangevraagde budget. Tegelijkertijd moet blijken hoe de projectactiviteiten ook na de subsidieperiode voortgezet kunnen worden.
 • Uw partnerschap moet in verbinding met andere partnerschappen uitvoering geven aan MDT. Leg in uw plan van aanpak uit hoe u dit wilt gaan doen. Expertise, leren en reflecteren, en een efficiënt en duurzaam partnerschap zijn daarbij kernwoorden.
 • Zorg dat u aansluit bij de interesses, motivatie en leerbehoeften van de doelgroep. En stel een duidelijk gekaderd traject voor: te veel vrijheid geeft de jongeren onzekerheid.

Naast de beoordelingscommissie beoordeelt ons jongerenpanel de jongerensamenvatting en wervingsflyer. Zij beoordelen onder andere of het aanbod aanspreekt en relevant is voor jongeren. Hieronder volgen daarom enkele tips.

Tips voor het schrijven van de jongerensamenvatting en wervingsflyer

 • Bedenk: hoe was ik als jongere? Wat vond ik leuk en belangrijk?
 • Maak het helder en concreet. De samenvatting en flyer zijn beide maximaal 1 A4.
 • Wees eerlijk en beloof geen dingen die u niet kunt waarmaken.
 • Geef voorbeelden van wat de jongeren kunnen gaan doen en leren. Hierbij geldt: hoe concreter, hoe beter.
 • Hoe ziet een MDT-dag eruit? Maak het tastbaar.
 • De beloning is belangrijk. Bedenk iets waar de jongeren echt wat aan hebben én dat aansluit bij het doel van het project. Wees creatief.
 • Zorg dat uw zinsbouw en spelling klopt; jongeren zijn kritisch.
 • Zorg dat de samenvatting en flyer enthousiasmerend en aansprekend zijn voor jongeren. De lay-out en aanspreekvorm kunnen daarbij helpen.
 • Laat de samenvatting en de flyer proeflezen door een jongere; zo kunt u aanpassingen doen voordat het wordt voorgelegd aan het jongerenpanel.

Belangrijke randvoorwaarden

Voor uw project gelden onder andere de volgende randvoorwaarden. Zie de subsidieoproep voor alle randvoorwaarden.

 • Jongeren van 14-27 jaar zetten zich minstens 80 uur in voor hun MDT. Dit doen zij in een periode van minimaal 2 weken (40 uur per week) tot maximaal 6 maanden (maximaal 24 uur per week).
 • U biedt uw project aan in Nederland en de jongeren zetten zich dus in voor de Nederlandse maatschappij. Wel mogen partijen uit uw partnerschap ook doelen in het buitenland nastreven.
 • U kunt aantonen dat uw aanvraag binnen de bestaande Nederlandse wet- en regelgeving past, zoals de onderwijs- en arbeidswetgeving.
 • Het MDT mag werk, school of een stage niet in de weg staan. De MDT mag dus niet ingaan tegen dit uitgangspunt van de Participatiewet. Voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunt u de MDT wel inzetten om hen aan werk te helpen.
 • Organisaties mogen geen winst maken met het MDT-project waaraan ze meewerken. Daarnaast mag er geen dubbelfinanciering of overlap met lopende proeftuinen zijn.  
 • Jongeren nemen eenmalig, vrijwillig en onbetaald deel (een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 170,00 per maand is toegestaan). Uitzondering hierop is de verplichtende variant, waarvoor op dit moment een verkenning gaande is.
 • U bent verplicht tot 15% cofinanciering. Daarbij weegt een cofinanciering van 25% of meer mee als pre in de beoordeling. Zo werken we toe naar duurzame MDT-partnerschappen.
 • Het is niet voldoende om een eerder project zonder verandering voort te zetten. Er moet in ieder geval sprake zijn van een aanzienlijke groei en verbinding met andere organisaties en partnerschappen.

Ook na eventuele honorering van uw project zijn er zaken om rekening mee te houden. Zo moet u gegevens aanleveren voor de centrale monitoring en evaluatie van alle projecten. En u bent verplicht om deel te nemen aan onderzoeksactiviteiten en projectleidersbijeenkomsten. Daarnaast moet uw organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hanteren.

Verder vragen we u om in alle communicatie over uw project zichtbaar te maken dat het project onderdeel is van MDT door onder andere gebruik te maken van de koepelhuisstijl MDT en het MDT-logo.

Lees de subsidieoproep en bijlage A voor alle voorwaarden en meer uitleg over de hierboven genoemde voorwaarden.

Partnerschap

Uit onderzoek bij de huidige proeftuinen blijkt dat samenwerking en netwerkvorming cruciaal zijn voor het succesvol werven, matchen en begeleiden van jongeren. Binnen MDT wordt daarom slimme samenwerking en netwerkvorming tussen organisaties gestimuleerd, om op die manier specialistische kwaliteiten en krachten te bundelen.

Wat is een partnerschap?

Een partnerschap bestaat uit meerdere organisaties die samen de verantwoordelijkheid dragen voor het opstarten en uitvoeren van een MDT-project. De projectpartners zijn de personen die vanuit de verschillende organisaties een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering van het project. Zij vormen samen de projectgroep. De projectgroep bestaat uit maximaal 10 leden en is een afspiegeling van het partnerschap. Onderbouw in uw aanvraag welke leden in de projectgroep zitten. Er moet in ieder een hoofdaanvrager zijn, en een projectleider (tevens penvoerder en eerste aanspreekpunt voor ZonMw). Dit hoeven niet per se twee verschillende personen te zijn.

Duurzaam

Partnerschappen zijn duurzaam opgezet en staan open voor het betrekken van andere organisaties en partnerschappen. Het komt de duurzaamheid ten goede wanneer gemeente(n) en/of provincie(s) en/of het bedrijfsleven onderdeel uitmaken van het netwerk van het partnerschap. Uit zowel het plan van aanpak als de begroting moet blijken hoe de projectactiviteiten na de subsidieperiode worden ingebed en geborgd in de reguliere werkzaamheden van de bij het partnerschap betrokken organisatie(s).

Aansluiten bij een partnerschap

Heeft u zelf geen partnerschap gevormd, maar wilt u wel graag ergens bij aansluiten? Een lijst met vooraanmeldingen (voornemens om een aanvraag in te dienen) wordt zo snel mogelijk na 20 mei 2020 gepubliceerd op www.zonmw.nl/amd, zodat u contact kunt opnemen om aan te sluiten bij een partnerschap.

Samenwerkingsovereenkomst en Letter of Commitment

In een samenwerkingsovereenkomst leggen de projectpartners vast onder welke voorwaarden ze het project gezamenlijk gaan uitvoeren. Hierin zijn ook alle juridische verplichtingen vastgelegd. In het plan van aanpak beschrijven zij hoe ze jongeren in alle fasen van het project betrekken en onderdeel laten uitmaken van de projectgroep. Een format is te vinden in bijlage H van de subsidieoproep.

Daarnaast is het indienen van een Letter of Commitment per co-financier verplicht, om zeker te zijn dat co-financiers zich juridisch hebben verplicht tot de financiering (geldelijk of in natura). Is de hoofdaanvraag zelf ook co-financier? Dan hoeft deze co-financier geen Letter of Commitment in te dienen. U kunt een voorbeeldbrief vinden in bijlage I van de subsidieoproep.

De samenwerkingsovereenkomst en de Letters of Commitment moet u meesturen als u de subsidieaanvraag indient. Mocht dit gezien de omstandigheden rondom het coronavirus niet haalbaar blijken, dan kan de gevraagde overeenkomst bij het indienen van het wederhoor aangeleverd worden. Let op: de referenten die uw aanvraag beoordelen kunnen in dat geval een minder goede beoordeling geven van de samenstelling van het partnerschap.

Zo dient u in

U moet uw subsidieaanvraag aanmelden via een vooraanmelding. Dit kan tot uiterlijk woensdag 20 mei 2020, 12.00 uur via dit formulier.

Na 20 mei 2020 ontvangt u een link waarmee u uw subsidieaanvraag kunt indienen. De sluitingsdatum voor de aanvraag is maandag 15 juni 2020, 12.00 uur. Hiervoor maakt u gebruik van het digitale aanvraagsysteem ProjectNet (zie deze handleiding voor verdere informatie).

 Ronde 4bUitbreiding partnerschap
Aanmelden subsidieaanvraag20 mei 2020, 12.00 uur 
Deadline indienen subsidieaanvraag15 juni 2020, 12.00 uur1 juni 2021
Ontvangst commentaar referenten27 augustus 202023 juni 2021
Deadline indienen wederhoor10 september 20201 juli 2021
Besluit10 november 202028 september 2021
Startblok16 november - 31 december 2020

1 oktober - 31 december 2021

Aanvullende aanvraag

U kunt in het eerste projectjaar op  verschillende momenten een beperkte aanvullende aanvraag indienen. Met de extra financiële middelen die u dan kunt aanvragen (maximaal 25% van uw oorspronkelijke begroting), kunt u extra partners betrekken of samenwerken met andere partnerschappen in de regio. De eerste mogelijkheid om aanvullende financiering voor uitbreiding van het partnerschap aan te vragen, is dinsdag 1 juni 2021.

Ontwerpschets MDT

MDT wordt ontworpen met jongeren, maatschappelijke organisaties, gemeenten, scholen, werkgevers en alle andere organisaties die van belang zijn voor MDT. Inmiddels zijn er 87 proeftuinen gestart. Vanuit deze praktijkervaringen zijn inzichten opgedaan die zijn samengevat in de ontwerpschets. Zie hiervoor ook bijlage B van de subsidieoproep.

Belangrijk is dat het hele project werkt volgens het MDT-ontwerp.

 • Dat begint bij de ambitie dat MDT-projecten maatschappelijke impact hebben doordat jongeren iets doen voor een ander, hun talenten ontwikkelen en anderen ontmoeten.
 • Verder moet het project voldoen aan algemene randvoorwaarden.
 • En de organisatie of partnerschap vervult verschillende rollen: ze enthousiasmeert en werft jongeren, matcht en begeleidt, en biedt een betekenisvolle ervaring.

MDT is er voor alle jongeren. Maar niet iedere jongere is hetzelfde. Daarom kunt u vanuit bovenstaande basis, waaraan iedere MDT moet voldoen, maatwerk leveren door keuzeopties aan te bieden. Deze keuzeopties hebben betrekking op:

 • Motivatie
  Jongeren kunnen verschillende motivaties hebben om een MDT te willen doen. Willen ze een steuntje in de rug en gezien worden in hun talenten? Willen ze hun cv verrijken en een leuke tijd hebben? Of willen ze vooral zinvol werk doen waarvoor MDT een opstap biedt?
 • Moment
  Het gaat er niet alleen om of de jongeren motivatie hebben om mee te doen, maar ook of ze mee kúnnen doen. Dan is het moment belangrijk: vindt het project plaats onder school- of werktijd of juist tijdens een vakantie of tussenjaar? Ook de duur en intensiteit kunnen verschillen.
 • Activiteit
  De activiteiten binnen de MDT moeten passen bij de motivatie, de interesses en de behoeften van de jongere. Willen ze kaders of juist vrijheid? Gaat het vooral om een sociaal aspect, om hands-on aan de slag te gaan, om te onderzoeken, of wil de jongere aan de slag met eigen ideeën?

Hoeveel subsidie mag ik aanvragen?

Voor subsidieronde 4b is een totaalbudget beschikbaar van € 40 miljoen. Voor de aanvullende ronde(s) is een budget van € 10 miljoen beschikbaar om partnerschappen uit te breiden en verbinding te zoeken in de regio. U kunt deze ronde minimaal € 300.000,- en maximaal € 1.500.000,- aanvragen.

De hoogte van de aan te vragen subsidie hangt af van de omvang van het partnerschap, het aanbod, de inzet en de begeleiding van de jongere, de doelgroep en het aantal jongeren dat uiteindelijk een MDT doorloopt.

Veelgestelde vragen

Financieel-gerelateerde vragen

Hoeveel geld is er beschikbaar?
Voor subsidieronde 4b heeft het kabinet € 40 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is er € 10 miljoen aanvullende financiering beschikbaar voor projecten die in deze subsidieronde worden gehonoreerd voor uitbreiding van het partnerschap.

Hoeveel geld mag ik aanvragen?
De subsidie die in ronde 4b aangevraagd kan worden, bedraagt minimaal € 300.000,- en maximaal € 1.500.000,- per subsidieaanvraag. Dit is bedoeld voor projecten met een looptijd van maximaal 24 maanden.

Is het een pré als instellingen zelf meebetalen?
Om toe te werken naar duurzame MDT-partnerschappen wordt cofinanciering van 15% verplicht gesteld. Voor projecten met een subsidiebudget tot € 750.000,- moet 15% cofinanciering worden opgevoerd middels de inzet van uren, financiële bijdragers of beide. Projecten met een subsidiebudget boven € 750.000,- zijn verplicht om in ieder geval 15% cofinanciering op te voeren in de vorm van financiële bijdragers aan het partnerschap. Het initiatief draait dus niet volledig op het gesubsidieerde budget. Een cofinanciering van meer dan 25% van het aangevraagde subsidiebudget weegt als pré mee in de beoordeling van de aanvraag.

De 15% verplichte cofinanciering, over welk bedrag gaat dat dan?
We werken met een ‘aangevraagd bedrag’ bij ZonMw en een ‘totaal projectbedrag’.
Het aangevraagd bedrag + cofinanciering = totaal projectbedrag.
Als je 750.000 euro aanvraagt, moet je minimaal 112.500 aan cofinanciering inbrengen en kom je uit op een totaal projectbedrag van 862.500 euro.

Als ik bovenop de verplichte 15% cofinanciering extra cofinanciering ga regelen, zijn er dan eisen aan de vorm?
De extra cofinanciering mag in inzet van uren, financiële bijdragers of beide.

Kan ik de cofinanciering ook na indiening van mijn subsidieaanvraag nog rondmaken?
Nee, dat kan niet. Bij het indienen van de definitieve aanvraag dient de cofinanciering rond te zijn, wat u inzichtelijk maakt door het aanleveren van een Letter of Commitment per co-financier (zie pagina 6 van de subsidieoproep). Het is wel mogelijk dat u in aanvulling op de minimaal 15% cofinanciering die bij de aanvraag al vaststaat, in een later stadium nog extra co-financiers aantrekt.

Als je extra geld aanvraagt in de aanvullingsronde en je komt dan boven 750.000 euro uit, moet je dan het gehele bedrag aan cofinanciering in geld bijdragen?
Bij de aanvullingsronde is weer 15% cofinanciering verplicht. Komt het totaal aangevraagde bedrag (zonder cofinanciering) met de aanvulling uit boven de 750.000 euro in totaal dan moet deze cofinanciering (dus 15% van het aangevraagde aanvullende bedrag) volledig in geld zijn en mag het niet meer in natura.

Waar kan de aanvullende financiering voor gebruikt worden?
We willen partnerschappen stimuleren nieuwe partners te betrekken of de verbinding te zoeken met andere MDT-partnerschappen en toe te werken naar een landelijk dekkend netwerk. Daarom kan er, afhankelijk van de doorontwikkeling van MDT, in het eerste projectjaar op verschillende momenten een beperkte aanvullende aanvraag worden ingediend. Financiering kan worden aangevraagd voor:
•    uitbreiding van het partnerschap met nieuwe partners;  
•    het vormgeven van de verbinding met andere partnerschappen in de regio.
Hiervoor kan in totaal maximaal 25% van het oorspronkelijke subsidiebedrag worden aangevraagd. Ook voor deze aanvraag geldt de eis van cofinanciering.

Is het mogelijk eerst subsidie te krijgen om een partnerschap op te zetten en daarna pas te starten met MDT?
Nee, dat is niet mogelijk.

Zijn er richtlijnen voor het subsidiebudget per jongere?
De range van het gemiddelde budget per jongere varieert van € 500,- tot maximaal € 3.000,-. Voor een regulier MDT-traject is een budget beschikbaar van maximaal € 1.700,- per jongere. Voor jongeren die intensieve(re) begeleiding nodig hebben of voor jongeren die een intensief traject doorlopen waarbij zij zich meer dan 20 uur per week voor een periode van 3 tot 6 maanden inzetten, kan dit budget, indien doeltreffend beargumenteerd, oplopen tot maximaal € 3.000,- per jongere.

Moeten wij zelf een projectleider opnemen in de begroting of levert ZonMw een projectleider?
U neemt zelf een projectleider op in de begroting.

Is er structureel geld na deze ronde?
Het kernteam MDT heeft momenteel een opdracht in voorbewerking voor een definitieve MDT-subsidieregeling. Deze zal de subsidierondes bij ZonMw gaan vervangen. Of er nog een subsidieronde 4c komt bij ZonMw hangt af van het moment dat deze definitieve regeling in werking treedt. Zodra hier meer over bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Mogen bv’s subsidie aanvragen?
Ja, maar het project zelf mag geen winstoogmerk hebben. Het is mogelijk om commerciële bedrijven te betrekken zolang er geen financieel gewin is, er een duidelijke maatschappelijke impact is én wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Kan ik een wijziging in de begroting achteraf doorgeven?
Nee. Wijzigingen in een project die impact hebben op de begroting moeten van tevoren in de vorm van een verzoek worden aangegeven bij ZonMw en mogen niet achteraf doorgeven worden.

Kan ik ook al geld opnemen in de begroting voor verduurzaming van het project?
Nee, dat kan niet. Kosten die gemaakt worden, moeten binnen 24 maanden gerealiseerd worden. Het is wel goed om al na te denken over verduurzaming, maar het mag niet ten koste gaan van het primaire doel.

Kan ik geld begroten voor het monitoren?
Ja, dat kan. Dit bedraagt maximaal 5% van de totale begroting. De begroting houdt rekening met de inzet van uren en middelen ten behoeve van het monitoren en evalueren van projecten. Daarbij gaat het om de evaluatie van de doelstellingen van het project, maar ook om het externe onderzoeks- en evaluatietraject.

Wat wordt bedoeld met ‘dubbelfinanciering’?
Zaken die al bekostigd worden vanuit andere subsidie(s), bijvoorbeeld subsidie van een proeftuin uit de eerste of tweede subsidieronde, onderwijsgeld of andersoortige subsidie, kunnen niet nogmaals bij ZonMw aangevraagd worden. Alleen aanvullende kosten kunnen voor de subsidie worden opgenomen in de begroting.

Wat wordt er precies verstaan onder bijdragers in natura en wat onder geldelijke bijdragers?
Bijdragen in natura zijn bijvoorbeeld uren die partijen inbrengen in het project en locaties waar de jongeren bijeen komen die beschikbaar worden gesteld. Geldelijke bijdragers zijn bijvoorbeeld fondsen die bijdragen aan het project en overige financiële middelen die worden ingebracht.

Moeten de volledige projectkosten binnen het maximumbedrag van € 1.700,- (voor reguliere MDT-trajecten) en € 3.000,- euro (voor intensieve MDT-projecten) per deelnemende jongere vallen? Geldt dit ook voor de verplichte accountantsverklaring?
Het gaat inderdaad om de volledige projectkosten, inclusief accountantsverklaring. De bedragen zijn afkomstig uit het onderzoek onder de 87 proeftuinen.

 

Vragen over de subsidierondes

Is de vierde subsidieronde anders dan de eerste 3 subsidierondes?
Ja. In de eerste ronde liet de subsidieoproep veel ruimte voor eigen invulling. Daarmee is ingezet op een zo breed mogelijke range aan proeftuinen. De tweede ronde was toegespitst op doelgroepen en sectoren die nog niet betrokken waren in de proeftuinen uit de eerste ronde, om een variëteit aan aanknopingspunten te krijgen om MDT verder in te richten. De derde ronde was gericht op gemeenten. Deze vierde ronde heeft als doel toe te werken naar een landelijk dekkend MDT-netwerk en staat in het teken van een organisatorische en financieel bestendige inrichting van MDT. Bekijk goed de subsidieoproep als je wilt weten welke criteria voor deze ronde gelden.

Wat is het honoreringspercentage?
Dat hangt af van de hoeveelheid aanvragen die worden ingediend en de hoogte van de bedragen. Er is maximaal € 40 miljoen beschikbaar.

Komt er nog een subsidieronde 4c?
Het kernteam MDT heeft een opdracht in voorbewerking voor een definitieve subsidieregeling voor MDT. Deze zal de subsidierondes bij ZonMw gaan vervangen. Het is nog niet bekend wanneer deze klaar is. Daar hangt vanaf of er een ronde 4c komt.

 

Vragen over samenwerking

Moet ik bij mijn vooraanmelding al weten wie mijn samenwerkingspartners zijn?
Bij uw vooraanmelding willen we graag weten met wie u gaat samenwerken. Die lijst hoeft nog niet compleet te zijn.

Waarom is een Letter of Commitment nodig?
ZonMw wil zeker weten dat co-financiers van een project zich juridisch hebben verplicht tot de toegezegde bijdrage (geldelijk of in natura) voor de cofinanciering. Bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is het indienen van een Letter of Commitment daarom per co-financier verplicht. Hierin verplichten mede-aanvragers en eventuele sponsors zich juridisch tot de toegezegde bedragen voor cofinanciering. De Letter of Commitment moet op briefpapier van de betreffende co-financier worden geprint en worden ondertekend door een persoon die daartoe gemachtigd is. De brief is geadresseerd aan de bestuurlijk verantwoordelijke van de hoofdaanvrager. Let op: in geval de hoofdaanvrager zelf ook co-financier is, hoeft deze geen Letter of Commitment aan zichzelf te sturen.

Onze organisatie is een samenwerkingsverband van 3 organisaties. Moeten die allemaal tekenen?
Ja.

Moet er ‘fysiek’ ondertekend worden of mag dit ook digitaal?
Er zijn programma’s waarin je in een pdf een rechtsgeldige digitale handtekening kunt zetten onder overeenkomsten. Dit is toegestaan.

Wat leg je vast in een samenwerkingsovereenkomst?
In een samenwerkingsovereenkomst leggen de projectpartners vast onder welke voorwaarden ze gezamenlijk het project gaan uitvoeren. Hierin zijn ook alle juridische verplichtingen vastgelegd. Een ondertekende overeenkomst kan eventueel opgesteld worden met een clausule onder voorbehoud van goedkeuring van de aanvraag. 

Wanneer moeten de Letters of Commitment en de samenwerkingsovereenkomsten aangeleverd worden?
Bij voorkeur ontvangen we Letters of Commitment en een samenwerkingsovereenkomst bij uw definitieve subsidieaanvraag. Gezien de omstandigheden rondom het coronavirus heeft ZonMw er begrip voor wanneer het voor u niet haalbaar is om de ondertekende samenwerkingsovereenkomst en Letters of Commitment bij het indienen van uw aanvraag gereed te hebben. In dat geval dient u de ondertekende overeenkomst(en) uiterlijk bij het indienen van het wederhoor aan te leveren. Houd er rekening mee dat de referenten die uw aanvraag beoordelen in dat geval een minder goede beoordeling kunnen geven van de samenstelling van het partnerschap.

Is de Letter of Commitment ook nodig in het geval van een andere subsidie die al toegekend is?
Nee, mits u de definitieve subsidietoezegging kunt bijvoegen waaruit duidelijk blijkt wat het bedrag van de toezegging is, voor welke periode de subsidie is verleend en waaruit blijkt dat de subsidie is toegezegd voor activiteiten waarvoor de aanvraag wordt gedaan bij ZonMw. Als u twijfelt, raden we u aan toch een Letter of Commitment te vragen.

Waar kan ik de projecten vinden die in ronde 1, 2 de gemeenteronde en ronde 4a gehonoreerd zijn?
Op www.zonmw.nl/amd staat een overzicht per provincie. Hier vindt u ook de samenvattingen van de projecten.

Moeten in het plan van aanpak al elementen van samenwerking zitten?
Ja. Uit het plan van aanpak moet duidelijk blijken welke partij welke expertise heeft en hoe binnen het partnerschap wordt samengewerkt om het MDT-traject uit te voeren; van werving tot nazorg. We verwachten dat de werkzaamheden uit het plan van aanpak en de afspraken tussen de samenwerkingspartners geformaliseerd worden in de samenwerkingsovereenkomst.

Kan ik ook een aanvraag indienen zonder samenwerkingspartners?
Ja dat kan, mits u zelf beschikt over expertise op het gebied van werven, matchen, het bieden van een passend aanbod en het begeleiden van jongeren. Ook dient u in staat te zijn een opschaling te realiseren van het aantal jongeren dat een MDT gaat doen en u in staat bent om zorg te dragen voor voldoende cofinanciering.

Kan ik meerdere projectvoorstellen indienen?
Dat kan, maar de projecten moeten op zichzelf staan en in de prioritering zal gekeken worden naar regionale spreiding.

Moeten we scholen en gemeenten betrekken? En wie nog meer?
Dit is niet verplicht, maar het zijn voorbeelden van partijen die belangrijk zijn om te betrekken. Bepaalde jongeren zijn daar bijvoorbeeld vindbaar. Daarnaast dragen brede partnerschappen vanuit verschillende soorten organisaties bij aan een duurzame MDT. Er wordt hierbij specifieke aandacht gevraagd om naast scholen en gemeenten ook andere bestaande structuren en organisaties in het partnerschap te betrekken, zoals vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen. Maar bijvoorbeeld ook het bedrijfsleven. Daarnaast deden veel organisaties in het reguliere vrijwilligerswerk (zorg, welzijn, sport, cultuur en natuur) een positieve ervaring op met jonge vrijwilligers tijdens maatschappelijke stages. Het is belangrijk dat ook deze organisaties aansluiten op het MDT-netwerk zodat voortgebouwd kan worden  op deze ervaring.

Is het mogelijk om op een later moment partners toe te voegen aan het project? Moeten we hier in de aanvraag melding van maken?
Gehonoreerde projecten kunnen aanvullend nog 25% van het toegekende bedrag aanvragen voor uitbreiding van het partnerschap. Daar kan te zijner tijd een aanvraag voor gedaan worden, volgens voorlopige planning in juni 2021. Je wordt zo snel mogelijk geïnformeerd wanneer dat moment is en welke voorwaarden er gelden. Dat zal minder omvangrijk zijn dat de huidige aanvraag, want die 25% staat al voor je gereserveerd. Je hóeft het dus nog niet te melden, maar als je al weet hoe je de samenwerking wilt uitbreiden, kan je het wel al noemen.

Als ik al eerder subsidie heb gekregen voor een MDT-project, mag ik dan opnieuw meedoen?
Ja, dat mag. Zolang er geen dubbelfinanciering is van het lopende en nieuwe project en goed onderbouwd wordt hoe de proeftuin wordt opgeschaald en aanvullend is op het bestaande aanbod.

Krijgen we inzicht in welke regio’s en steden initiatieven zijn ingediend zodat we daar eventueel bij aan kunnen haken?
Op www.zonmw.nl/amd wordt zo snel mogelijk na de vooraanmelding, een overzicht gepubliceerd van de organisaties die voornemens zijn om een aanvraag in te dienen, zodat potentiële nieuwe partners contact kunnen opnemen om (in een later) stadium aan te sluiten bij een MDT-organisatie.

Vragen over vergoedingen voor MDT

Mag ik experimenteren met vergoedingen voor jongeren?
Ja, mits het past binnen de bestaande wet- en regelgeving. Als het om een financiële vergoeding gaat, geldt de wettelijk maximum vrijwilligersvergoeding. Vrijwilligers jonger dan 22 kunnen maximaal €2,75 per uur krijgen, met een maximum van €170 per maand en €1700 per jaar. Vrijwilligers van 22 jaar of ouder kunnen maximaal €5 per uur krijgen, met een maximum van €170 per maand en €1700 per jaar. De organisatie moet aan ZonMw wel een betaalbewijs van de vergoeding aan de vrijwilliger kunnen overleggen. De activiteiten die de jongere doet als vrijwilliger mogen geen regulier werk zijn en/of leiden tot verdringing van reguliere werkzaamheden. U kunt ook aan andere beloningen denken, zoals cursussen. Er zijn hier al mooie voorbeelden van. Tip vanuit jongeren: laat jongeren zelf kiezen tussen verschillende mogelijkheden van beloning.

Kan in de begroting een vergoeding voor jongeren worden meegenomen?
Ja, maar deze moet wel worden toegelicht.

Vragen over de subsidievoorwaarden

Hoe lang mag de looptijd van mijn project zijn?
De looptijd van de projecten kan maximaal 24 maanden bedragen.

Hoeveel jongeren moeten deelnemen aan mijn MDT-project?
Het doel van deze subsidieoproep is dat we toewerken naar een situatie waarin alle jongeren in Nederland een MDT kunnen doen in hun eigen omgeving, die aansluit bij hun interesses. Om dat te bereiken moet het aanbod uitgebreid worden en daar wordt dus op aangestuurd. Als richtlijn hebben we een maximum van € 1.700,- per jongere voor reguliere trajecten en € 3.000,- euro voor intensieve MDT-projecten. Doorgerekend, moet je bij een minimumaanvraag van € 300.000,- in een intensieve variant (veel begeleiding) minimaal 100 jongeren bereiken; bij een regulier traject 176. Dit alles in 2 jaar tijd Dat betekent dus 50 jongeren per jaar bij de intensieve variant, wat neerkomt op 12 per kwartaal.

Voor welke doelgroep is de verplichtende variant?
De meer verplichtende variant kent als doelgroep alleen jongeren zonder startkwalificatie.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren vrijwilligerswerk doen?
Vanaf 15 jaar in ieder geval. Voor jongere deelnemers kan dat onder bepaalde voorwaarden. Zorg dat u zich aan de geldende wet- en regelgeving houdt.

Moeten trainingen die jongeren krijgen altijd aansluiten op de MDT-plek?
Nee, dat hoeft niet. Binnen de MDT dient een jongere zowel inhoudelijke, persoonlijke als praktische begeleiding te krijgen. Persoonlijke begeleiding draagt bij aan de ontwikkeling van de jongere, praktische begeleiding omvat alle organisatorische vragen en inhoudelijke begeleiding biedt de jongere handvatten om zijn/haar werk binnen de MDT goed vorm te geven. Voor de laatste vorm van begeleiding zijn trainingen een middel dat door jongeren erg wordt gewaardeerd. Jongeren geven aan dat zij graag trainingen ontvangen die aansluiten bij de werkzaamheden die ze binnen de MDT toepassen. Jongeren zijn uiteraard breder actief dan alleen binnen de MDT. Als de training op een ander levensgebied van de jongere aansluit en op die manier herkenbaar, toepasbaar en relevant is, is de training eveneens waardevol.

Is het ontwikkelen van digitale middelen, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een app, toegestaan?
Ja, mits het onderdeel is van je project om de doelstellingen te bewerkstelligen. Het is deze subsidieronde niet toegestaan om middelen te gebruiken voor de ontwikkeling van een digitaal matchingsplatform.

Mag een MDT in het buitenland worden aangeboden?
Nee, de MDT mag alleen in Nederland plaatsvinden. Uw organisatie mag doelen in het buitenland nastreven, maar de jongeren moeten hun MDT in Nederland vervullen voor een Nederlands maatschappelijk doel. Een uitwisseling van jongeren tijdens hun MDT mag niet, maar een excursie kan wel.

 

Moet de borging na 2 jaar al geregeld zijn bij het indienen van de aanvraag?
Nee, dat hoeft niet. We vragen wel om er al over na te denken en de partijen die belangrijk zijn voor zowel de organisatorische als financiële borging te betrekking vanaf het begin van het project, omdat dit de kans op succesvolle implementatie en borging na afloop vergroot.

Hoe belangrijk is expertise op het gebied van jongeren?
Heel belangrijk! Zowel bij de werving als bij het matchen en begeleiden van jongeren. Maar ook bij het schrijven en ontwikkelen van de aanvraag is betekenisvolle participatie van jongeren van belang.

Hoe zit het met jongeren zonder verblijfsvergunning?
Alleen jongeren die een verblijfsvergunning hebben (statushouders), komen in aanmerking voor MDT.

In het Regeerakkoord staat dat MDT voor 6 maanden geldt. Klopt dat?
Een MDT is maximaal 6 maanden. Maar een kortere MDT is ook mogelijk. In de MDT-ontwerpschets zijn in duur en intensiteit verschillende varianten opgenomen. Sinds het opstellen van het Regeerakkoord zijn de ideeën over MDT namelijk nader vormgegeven met input van organisaties en jongeren.

 

Hoeveel uur moet een jongere aan zijn MDT besteden?
Er is gemeten dat er minimaal 80 uur inzet gedurende een periode van 2 weken (voltijds) tot maximaal 6 maanden (parttime) nodig is per jongere om tot een gedegen leereffect te komen. Dit aantal uren wordt dan ook genoemd in de subsidieoproep. Het is mogelijk om met andere organisaties samen te werken om een MDT-traject van voldoende omvang aan te bieden.

Als deelnemers 80 uur moeten vervullen, welke bewijslast moet daar dan aan ten grondslag liggen?
Uit  het plan van aanpak moet blijken hoe jullie aan die minimale 80 uur gaan voldoen. Dus als je het traject voor de jongeren schetst van aanmelding t/m reflectie op het traject, moet je daaruit kunnen opmaken dat de jongeren minimaal 80 uur gaan besteden aan hun MDT. Dus er blijkt bijvoorbeeld dat er x aantal bijeenkomsten van een dagdeel zijn, x aantal trainingen van een dagdeel, x-aantal activiteiten met een maatschappelijk doel van x dagdelen.

Hebben jongeren aangegeven hoeveel uur ze aan MDT willen besteden?
Dat is heel wisselend. Sommige jongeren hebben een tussenjaar, terwijl andere jongeren al veel tijd kwijt zijn aan school, werk en sport. Dat jongeren kunnen kiezen tussen verschillende vormen is daarom belangrijk.

Als organisatiepartners vrijwilligers werven voor andere projecten, mogen we die dan ook tellen?
Nee, alleen de jongeren die het MDT-traject volgen, mogen geteld worden. Daarnaast mag er geen sprake zijn van dubbeltelling. De jongeren die u telt binnen uw MDT, mogen niet door een samenwerkingspartner opnieuw geteld worden.

Vragen over MDT, (maatschappelijke) stage en onderwijs

Mogen scholen meedoen?
Ja, mits de MDT vrijwillig is voor de jongeren.

Wat is het verschil tussen MDT en werk, stage of vrijwilligerswerk?

 • MDT is geen werk, geen stage en geen vrijwilligerswerk, maar bevat wel elementen hiervan.
 • MDT onderscheidt zich van werk door het ontbreken van een arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van loon waarvoor een tegenprestatie wordt verwacht en ook maatschappelijke impact is bij werk geen voorwaarde.
 • MDT onderscheidt zich van stage door het ontbreken van een stageovereenkomst en, evenals bij werk, is bij een stage maatschappelijke impact niet vereist.

Het onderscheid met vrijwilligerswerk is gelegen in het vereiste ontwikkelaspect en de beperkte duur van MDT.
Ondanks dit onderscheid, is de scheidslijn soms dun. Dit heeft als risico dat het kan leiden tot verdringing, wat niet de bedoeling is.

 

Is MDT hetzelfde als de maatschappelijke stage (MAS)?
Nee, het grote verschil is dat een stage onderdeel is van het curriculum, waar MDT echt vrijwillig moet zijn. Daarnaast moet je binnen MDT als jongere echt iets kunnen leren en een uitdaging aangaan. Er zijn echter wel scholen die de MAS nog steeds aanbieden.

Kan met een MDT-traject worden voldaan aan leerplicht voor minderjarige jongeren?
Minderjarige jongeren zijn leerplichtig. Deelname aan MDT van leerplichtige, maar niet schoolgaande jongeren is in theorie mogelijk, maar alleen op individuele basis in overleg met en met toestemming van de leerplichtambtenaar.

Kan MDT delen van het reguliere onderwijsprogramma vervangen?
Nee. Er zijn hierbij 2 zaken van belang:

 • Meedoen aan MDT is vrijwillig. Jongeren moeten individuele keuzevrijheid hebben om wel of geen MDT te doen. Dat betekent dat uw school met MDT bijvoorbeeld het burgerschapsonderwijs verrijkt. Maar u kunt dit niet aan leerlingen of studenten opleggen. De jongeren die geen MDT willen doen, moeten het reguliere onderwijsprogramma kunnen volgen.
 • MDT is ter verrijking van het onderwijsprogramma door een aanvullende manier van ‘leren door te doen’. MDT gaat namelijk niet alleen over leren, maar ook over persoonlijke groei, maatschappelijke impact en het ontmoeten van andere mensen. Het mogelijk maken van deze ontwikkeling via een MDT, vraagt om een bijbehorende tijdsinvestering. Het reguliere onderwijsprogramma en MDT zijn daarmee niet vanzelfsprekend 1-op-1 inwisselbaar, maar kunnen elkaar wel goed aanvullen en versterken.

Hoe kan MDT als aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma worden gefinancierd?
Voor het reguliere onderwijsprogramma ontvangt uw school een lumpsum-budget. Dit zijn onderwijsmiddelen. Voor MDT kunt u via deze subsidieoproep een apart budget aanvragen. Het is niet toegestaan om activiteiten dubbel te financieren, oftewel: dat wat u regulier al doet uit de lumpsumbekostiging, mag niet uit het MDT budget worden gefinancierd. Wel kan dit budget worden ingezet voor MDT-gerelateerde zaken als extra begeleiding, matching, training, reflectie en beloning. Door aan te geven hoe u het MDT-budget inzet voor deze zaken, kunt u duidelijk maken op welke manier MDT aanvullend is op uw reguliere onderwijsprogramma.

Is het mogelijk om MDT wel in het curriculum te integreren als een soort keuzevak, en dus als vrijwillige optie?
Ja, dat kan. MDT kan het onderwijsprogramma van scholen verrijken door een aanvullende vorm van leren door te doen. Uit de proeftuinen blijkt dat de aansluiting van MDT bij onderwijs jongeren activeert, voor wie maatschappelijke inzet minder vanzelfsprekend is. Indien MDT onderdeel is van het onderwijsprogramma in het VO, mbo en ho (denk aan burgerschapsonderwijs, profielwerkstukken of bijvoorbeeld het verrijken van de leeromgeving voor studenten door op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken), is het van belang dat deelname aan MDT vrijwillig is.

Vragen over de procedure

Kunnen nieuwe organisaties zonder ervaring met MDT ook een aanvraag indienen of maken zij geen kans?
Het hebben van ervaring met MDT is geen criterium voor beoordeling. Alle plannen worden beoordeeld op de criteria uit de oproep. Nieuwe organisaties en nieuwe ideeën maken dus net zoveel kans.

Hoe verhoudt het doel voor een landelijk dekkend netwerk zich tot deze subsidieaanvragen en de beoordeling?
Op verzoek van de Tweede Kamer dient er in deze subsidieoproep meer sturing te komen op een evenredige (regionale) spreiding, zodat alle jongeren in Nederland de mogelijkheid krijgen een MDT te doen die past bij zijn/haar motivatie en ontwikkelbehoefte. Daarom krijgen projectvoorstellen die gericht zijn op regio’s waar, op basis van de lopende gemeentelijke proeftuinen en de lopende partnerschappen uit subsidieronde 4a, nog weinig tot geen MDT-aanbod is een pré bij de beoordeling van de aanvraag.

Hoe kan ik in ProjectNet een organisatie opvoeren voor jongeren die lid zijn van de projectgroep?
Hiervoor kunt u een bestaande organisatie opvoeren en een toelichting geven in het projectplan.

 

Mag de jongerensamenvatting en wervingsflyer langer zijn dan 1 A4 als ik niet al mijn informatie kwijt kan?
Nee, dat mag niet. Alle projecten moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden, waaronder deze. Zo krijgt iedereen gelijke kansen.

Tellen de jongerensamenvatting en wervingsflyer mee in het aantal pagina’s van het plan van aanpak?
Nee, het plan van aanpak staat op zichzelf.  

Mag ik in de informatie aan jongeren en het plan van aanpak doorlinken naar websites, filmpjes of andere zaken?
Nee. Alle indieners hebben evenveel pagina’s voor hun jongerensamenvatting en plan van aanpak. U mag niet door middel van hyperlinks kunstmatig meer ruimte voor uzelf maken om informatie weer te geven. Daarnaast beoordelen jongeren de plannen niet digitaal. Het is wel toegestaan om foto’s of plaatjes toe te voegen in de documenten, mits u het maximaal aantal pagina’s niet overschrijdt.

Ben je verplicht te reageren op het hoor met een wederhoor?
Nee, het is niet verplicht om te reageren. Het wordt wel aangeraden omdat u met een wederhoor uw aanvraag kunt verduidelijken. De programmacommissie beoordeelt aanvragen op het complete pakket van subsidieaanvraag, beoordelingen en wederhoor. Indien u besluit geen wederhoor in te dienen, horen wij dit graag.

Hoe wordt het geld verdeeld als er teveel aanvragen zijn voor het beschikbare budget?
Elk project krijgt een eigen kwaliteits- en relevantieoordeel. Indien het budget ontoereikend is, zal worden geprioriteerd binnen de categorie met de laagste prioriteit waarbinnen honorering mogelijk is. In dat geval neemt de commissie de pré’s in ogenschouw: regionale spreiding, cofinanciering >25% en de verplichtende variant. De aanvragen met de meest pré’s komen het eerst in aanmerking voor honorering. Als er vervolgens nog budget beschikbaar is, wordt gekeken naar een evenredige (landelijke) representatieve spreiding. Wanneer regionale spreiding onvoldoende onderscheidend is om te kunnen prioriteren, zal de commissie een evenredige spreiding over MDT-motivaties in ogenschouw nemen. Hierbij kan het Kantar-onderzoek naar de regionale spreiding van de veelvoorkomende motivaties van jongeren binnen MDT als uitgangspunt gehanteerd worden.

Er zijn verschillende lezers van de aanvraag (referenten, commissieleden, jongeren). Hoe kan ik de aanvraag daarop aansluiten?
We raden je aan om je aanvraag op zo’n manier te schrijven, dat deze voor iedereen begrijpelijk is. Tip: laat je jongerensamenvatting en wervingsflyer lezen door jongeren van verschillende niveaus en laat je projectplan lezen door een collega of andere bekende en vraag of ze alles begrijpen.

Hoe ziet de monitoring eruit?
Projecten leggen zelf de resultaten vast en nemen die op in hun voortgangs- en eindverslag. Daarnaast loopt er een algemeen evaluatieonderzoek vanuit het ministerie mee naar de resultaten voor MDT.

 

Wat is jullie inschatting; hoeveel tijd kosten de bijeenkomsten, evaluatiemomenten en verslaglegging?
Het is lastig om een inschatting te geven van hoeveel tijd u hieraan kwijt bent. Uw project wordt op de voet gevolgd, want het uiteindelijke beleid wordt op de ervaringen van de lopende projecten gebaseerd. We vragen bijvoorbeeld nadrukkelijk uw medewerking in de evaluatie en het centrale onderzoek die via het ministerie loopt. Daarnaast dient u bij ZonMw een voortgangsverslag en een eindverslag aan te leveren en dient u aanwezig te zijn bij bijeenkomsten. Hoeveel bijeenkomsten er precies zullen zijn, kunnen we nu niet zeggen. De totale tijdsinvestering is daarom ook lastig in te schatten.

Moet ik de aanvraag vooraf laten lezen door jongeren?
Dat raden we zeker aan! Het is sowieso een eis dat de jongeren betrokken zijn bij het opstellen van de aanvraag.

Projecten die in een wittevlekregio minimaal 100 jongeren bereiken krijgen een pré in de beoordeling. Mag je deze ook verdelen over meerdere wittevlekregio’s? Bijvoorbeeld dat je in 2 wittevlekregio’s actief wordt en 50 jongeren per regio betrekt.
De pré staat echt op 100 jongeren in één witte vlek. De reden hiervoor is dat we willen dat in deze witte vlekken echt een substantiële uitbreiding komt om uiteindelijk alle jongeren in de buurt een MDT te kunnen laten doorlopen.

 

Welke doelgroep jongeren neemt zitting in het jongerenpanel voor de beoordeling van de aanvraag?
Het panel bestaat uit een gevarieerde groep van 23 jongeren in de leeftijd van 14 tot 24 jaar. Het betreft scholieren, studenten, jongeren die op dit moment jeugdhulp ontvangen, jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, jongeren met een handicap/chronische ziekte. Zij nemen kennis en ervaring mee vanuit verschillende hoeken van onze maatschappij. En ze leren meningen en situaties van andere jongeren mee te nemen in hun standpunten en feedback op verschillende aspecten van MDT. Zo verwoorden zij de mening van een bredere groep dan alleen van het MDT jongerenpanel. Een deel van de jongeren heeft zelf voorafgaand aan het jongerenpanel een MDT-traject gedaan bij een van de proeftuinen. De begeleiding van het panel is georganiseerd door een projectleider en een trainer van NJR.

Overige vragen

Wordt MDT verplicht?
Er wordt een verkenning uitgevoerd naar een verplichtende variant van MDT. Hieronder wordt een variant verstaan waarbij MDT verplicht kan worden opgelegd, bijvoorbeeld voor jongeren zonder startkwalificatie. Het is niet de bedoeling dat MDT verplicht wordt voor alle jongeren.

Blijft de naam MDT bestaan?
Ja, voorlopig wel. Op advies van jongeren werken we wel zoveel mogelijk met de naam ‘MDT’ in plaats van ‘maatschappelijke diensttijd’. In samenwerking met de jongeren zijn er daarnaast tools en een landelijke campagne ontwikkeld voor de communicatie. Om de projecten bij te laten dragen aan een landelijk herkenbaar beeld van MDT moeten organisaties aansluiten bij de landelijke campagne, de online matching en het merk.

Hoe ondersteunen jullie MDT qua naamsbekendheid?
De landelijke campagne die MDT meer naamsbekendheid moet geven zou op 16 maart 2020 van start gaan. Vanwege het coronavirus is dit toen niet groots van start gegaan, maar wordt in aangepaste vorm gewerkt aan naamsbekendheid. 

Het CDA zegt dat jongeren voorrang krijgen bij solliciteren als ze dit doen. Klopt dat?
Dit kan qua regelgeving vooralsnog niet.

Onze jongeren zijn gevraagd voor het jongerenpanel, maar ze zijn ook betrokken bij onze  aanvraag. Kan dat?
Nee, dat kan niet. Jongeren kunnen geen aanvraag beoordelen via het jongerenpanel als ze zelf belangen hebben of betrokken zijn binnen een project. Ze moeten daarin zelf een keus maken.

Komt er een databank waar maatschappelijke organisaties hun aanbod in kunnen zetten?
Ja, deze is in ontwikkeling. Zie www.doemeemetmdt.nl

Komt er een nationaal matchingsplatform?
Ja, deze is in ontwikkeling. Zie www.doemeemetmdt.nl

Komt er een landelijk erkend certificaat voor MDT?
Dat weten we nog niet. We zitten nu in de verkennende fase.

Hoe is de VNG betrokken?
Met de VNG is regelmatig overleg op bestuurlijk niveau. Op werkniveau zijn diverse gemeenten en provincies betrokken. 

Jullie stellen wel hoge eisen voor kleine vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties om een aanvraag in te kunnen dienen?
We begrijpen dat er hoge eisen zijn en het tijdsintensief is voor kleine organisaties. Samenwerking met andere organisaties biedt hiervoor een oplossing.

Vallen de MDT-jongeren onder de vrijwilligersverzekering?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen MDT'ers die vrijwilligerswerk doen en MDT'ers die ervaring opdoen bij 'een BV/NV/VOF/kleine zelfstandige zonder maatschappelijk doelstelling die wel vennootschapsbelastingplichtig is'. In het eerste geval vallen de jongeren wel onder de verzekering; in het laatste geval is er geen sprake van vrijwilligerswerk en vallen de jongeren ook niet onder de vrijwilligersverzekering. Meer informatie: https://vrijwilligerswerk.nl/themas/wettenenregels/dossiers/verzekeringen/default.aspx

Hoe gaan we om met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in ons plan van aanpak?
De haalbaarheid van de projecten wordt beoordeeld door externe, onafhankelijke referenten en de programmacommissie MDT. Hoewel gehonoreerde projecten eind van dit jaar starten, weten we niet hoe Nederland er dan voor staat. Daarom vragen we expliciet aandacht te besteden aan hoe uw project in de 1,5 meter samenleving doorgang kan vinden. Geef daarbij ook aan hoe wordt omgegaan met een eventuele aanscherping van maatregelen. Dit kan beschreven worden in het plan van aanpak bij paragraaf 4.4 aanbod in activiteiten, begeleiding en MDT doe-plekken.

Is het Kantar-onderzoek al beschikbaar? (motivaties van jongeren)
Vermoedelijk komt het rapport beschikbaar rond de indieningsdatum (15 juni). De onderzoeksresultaten zouden van nut kunnen zijn voor de wervingsstrategie binnen je project. Zodra er meer bekend is over het onderzoek zetten we het op de website.

Kan een MDT ook gezien worden als een startkwalificatie?
Nee, een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. In de ogen van de Nederlandse overheid is dit het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland. Jongeren tussen de 16 en 18 die nog geen startkwalificatie hebben zijn kwalificatie-plichtig en moeten volledig onderwijs volgen.
Als je MDT als alternatief wil bieden voor deze jongeren, moeten school, gemeente en/of de leerplichtambtenaar hier toestemming voor geven. Je moet voldoen aan de wet- en regelgeving.

Kunnen jongeren die mee hebben gedaan aan een MDT-traject in een proeftuin nogmaals meedoen in ronde 4?
Als jongeren een volwaardige (minimaal 80 uur) MDT hebben doorlopen, kunnen deze jongeren niet nog een keer vanuit subsidiegelden meedoen. Ze kunnen wel aanhaken bij een MDT-traject bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Kun je een MDT-traject aanbieden met zowel de verplichtende variant als de vrijwillige deelname?
Het kan wel, maar het kan van invloed zijn op de groepsdynamiek wanneer een deel verplicht deelneemt en een deel vrijwillig. Daar moet je je bewust van zijn. In bijlage C van de subsidieoproep staan werkzame elementen bij een verplichtende variant (bv frame het als kans, zorg voor motivatie).

Wij willen een landelijk project uitvoeren waarin we steeds verder uitrollen. Dus eerst een x aantal gemeenten of scholen en een half jaar later weer nieuwe scholen of gemeenten. Hoe gaan we om met de commitment van deze scholen/gemeenten?
Het gaat erom dat referenten en de programmacommissie een goed beeld krijgen van de haalbaarheid van het project. Als je van slechts 1 school of gemeente commitment hebt, dan kan het zijn dat referenten en programmacommissie geen vertrouwen hebben in de haalbaarheid van het project: dit zal de kwaliteitsscore negatief beïnvloeden. Bovendien geldt dat als er geld staat opgenomen op de begroting, daar ook een intentie tegenover moet staan. Dus voor het eerste jaar zou je toch wel al voldoende scholen of gemeenten gecommitteerd moeten hebben (op papier). Voor het volgende projectjaar zou je dan een lijstje kunnen toevoegen met scholen of gemeenten die je denkt te betrekken. Dit zou overigens ook nog in de aanvullingsronde kunnen. Kortom, hoe concreter je het project nu al vormgeeft, hoe beter.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over subsidieronde 4b? ZonMw organiseert digitale Zoom-bijeenkomsten waarin wij hier meer over vertellen en uw vragen beantwoorden. De bijeenkomsten vinden plaats in de periode 20 april t/m 14 mei 2020. Schrijf u in via dit formulier, dan sturen wij u tijdig de link naar de bijeenkomst door. Zorg er wel voor dat u van tevoren de subsidieoproep goed heeft doorgelezen en dat u via het formulier of uiterlijk één werkdag voor de bijeenkomst uw vragen heeft doorgegeven aan amd@zonmw.nl. Houd voor meer informatie ook onze website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat (amd@zonmw.nl / 070 349 52 45 / 070 349 51 61). Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Belangrijke links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website