Jongeren hebben het zwaar tijdens de coronacrisis. Om hen in deze tijd te ondersteunen is de subsidieronde Perspectief voor de Jeugd met MDT opgezet.

In deze subsidieronde is vanuit het zogenoemde Jeugdpakket € 15 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten om maatschappelijke activiteiten te organiseren voor jongeren, in samenwerking met MDT-organisaties. Aan de hand van deze publicatie kan je snel bepalen of deze subsidieoproep voor jouw gemeente interessant is. Je vindt ook een kort stappenplan voor de te doorlopen stappen én antwoord op de veelgestelde vragen.

Let op, de inhoud van deze publicatie vervangt NIET de inhoud van de subsidieoproep. Als je een subsidieaanvraag in wilt dienen, dien je de subsidieoproep ook zorgvuldig door te lezen.

De subsidieaanvraag kan ingediend worden van 1 februari 2021 tot 30 maart 2021, 12.00 uur. Dien bij voorkeur je subsidieaanvraag zo snel mogelijk in. We verwachten tegen 30 maart een hoge aanvraagdruk. Het besluit kan daardoor iets langer op zich laten wachten.

Inhoud

Is deze subsidieoproep voor mijn gemeente interessant?

Om te bepalen of de subsidieoproep voor jouw gemeente interessant is, hebben we kort de belangrijkste punten uit de subsidieoproep voor je samengevat. We beantwoorden hier vragen over de inhoud van de subsidieoproep en wat je als gemeente moet doen. Als je denkt 'Ja, dit is interessant voor mijn gemeente!', verwijzen we je graag door naar de volledige subsidieoproep. Lees deze volledig door. De onderstaande samenvatting is niet voldoende toereikend om een goede subsidieaanvraag te schrijven!

Stappenplan subsidieaanvraag

Vanaf het moment dat u het document leest tot aan het einde van het project zijn er een aantal stappen die u moet doorlopen. Deze zijn hieronder overzichtelijk weergegeven.

Veelgestelde vragen over deze subsidieronde

Vragen over subsidievoorwaarden

Wat is een MDT-organisatie en welke vereisten gelden hiervoor?
Het gaat om organisaties die een lopend, door ZonMw gehonoreerd, MDT-project uitvoeren. Zij hebben destijds bij honorering van hun project de uitgebreide toets doorstaan en zijn MDT-proof bevonden door de programmacommissie. Het betreft projecten uit de gemeenteronde en uit ronde 4a en 4b, te vinden op www.zonmw.nl/amd.

Waarom zijn projecten uit de eerste en tweede ronde niet MDT-proof?
In de eerste 2 experimentronden van MDT waren de criteria voor een MDT-project nog niet heel strikt: Er was nog geen eis van minimaal 80 uur en tevens nog geen eis van het voldoen aan de 3 MDT-doelstellingen. Vanaf de 3e ronde zijn deze en nog andere voorwaarden expliciet opgenomen in de subsidieregeling en hierop is bij de beoordeling uitgebreid getoetst. Het voldoen aan de voorwaarden vanaf ronde 3 is door MDT bepaald als MDT-proof. Voor de versnelde subsidieronde met gemeenten is het niet mogelijk om te toetsen op MDT-proof; we willen dat gemeenten, samen met maatschappelijke organisatie, snel aan de slag kunnen met jongeren in deze moeilijke tijd. Daarom is het nodig om een MDT-organisatie die vanaf ronde 3 meedoet te verbinden c.q. mede-aanvrager te laten zijn. Vanwege de ongewenste precedentwerking kunnen we geen uitzonderingen maken voor goede projecten in de eerste 2 ronden; dit is juridisch niet houdbaar.

Waarom moet ik als gemeente met een MDT- organisatie samenwerken?
Alleen door hun ervaring te betrekken kan de versnelde procedure van kracht worden. De MDT-organisatie deelt de kennis, ervaring en ideeën wat betreft MDT-activiteiten voor en door jongeren en kan de gemeente en/of de welzijns- of andere organisatie van de gemeente ondersteunen in de uitvoering.

Wie kan een aanvraag doen?
De gemeente fungeert als hoofdaanvrager. Organisatie(s) die MDT-trajecten voor jongeren uitvoeren zijn medeaanvrager(s).

Moeten de hoofdaanvrager en bestuurlijk verantwoordelijke van dezelfde organisatie zijn?
Ja, dat moet. De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag; de bestuurlijk verantwoordelijke is degene die de rechtspersoon wettelijk of statutair in rechte kan vertegenwoordigen. Er moet dus een relatie tussen beide functies zijn. In de ronde Perspectief moeten beiden werkzaam zijn bij de gemeente.

Wie kan projectleider/ penvoerder worden?
De hoofdaanvrager, in dit geval een gemeente,  kan ook projectleider en/of penvoerder zijn. Ook een ander lid van de projectorganisatie (denk aan medewerker welzijnsorganisatie of MDT-organisatie) kan projectleider en/of penvoerder zijn.

Wie mogen meedoen aan de activiteiten?
Alle jongeren van 14 tot en met 27 jaar, ook jongeren die al eerder een MDT hebben doorlopen, mogen meedoen aan de initiatieven uit de gemeentelijke subsidieronde Perspectief voor de jeugd met MDT.

Wat is het verschil met een reguliere MDT?
Het verschil met een reguliere MDT is dat de eisen rond tijdsinzet en de duur van het traject (bij een regulier MDT-traject minimaal 80 uur, gedurende maximaal 6 maanden) nu niet gelden. Jongeren kunnen zo op een laagdrempelige manier kennismaken met MDT en mogelijk op een later moment doorstromen naar MDT-organisaties om een volwaardige MDT te doorlopen. In deze light-ronde gaat  het ‘slechts’ om een inzet per jongere van 32 uur in maximaal 8 weken.

Wordt het staatssteunrecht ook in acht genomen als ik als gemeente een aanvraag indien?
ZonMw neemt bij subsidieverlening het Europese staatssteunrecht in acht. Elke aanvraag wordt beoordeeld op risico’s op verlening van onrechtmatige staatssteun. Het kan zijn dat aan de subsidieverlening nader te bepalen bijzondere voorwaarden worden gesteld. Dit geldt dus ook voor gemeenten.

Mag ik als erkende MDT-organisatie bij meerdere gemeenten aansluiten?
Als je dit als organisatie kan waarmaken, is dat prima!

Hoeveel uur moet een jongere zich inzetten gedurende welke periode?
De jongere zet zich 32 uur in gedurende maximaal 8 weken. Hoe de jongere zijn tijd daarin verdeelt maakt niet uit. Bijvoorbeeld: 8 weken 4 uur per week, 4 weken 8 uur per week, 1 week 32 uur per week etc.

Mag je als aanvragende gemeente ook met een MDT-organisatie samenwerken die in een andere gemeente actief is?
Ja, dat mag.

Kan de welzijnsorganisatie ook aansluiten om samen te werken met de gemeente?
Een gemeente die in deze ronde wil aanvragen moet minimaal samenwerken met een lopend MDT project, als welzijnsorganisatie kun je je aansluiten bij de projectgroep.

Mag ik als gemeente ook twee MDT-organisaties betrekken?
Ja hoor, dat mag!

 

Financieel-gerelateerde vragen

Mijn project is gehonoreerd. Wanneer krijg ik mijn geld?
Bij de honoreringsbrief ontvangt u een meldingsformulier, dat u zo spoedig mogelijk dient terug te sturen. Na het ontvangen van het meldingsformulier ontvangt u zo spoedig mogelijk 80% van de aangevraagde subsidie. De laatste 20% volgt na de eindverantwoording.

Als je voor minder dan € 500,- per jongere uitkomt, mag je dan meer jongeren betrekken?
Alle projectkosten moeten betaald worden uit maximaal € 500,- per jongere. Dit mag uiteraard ook minder zijn. Voor het maximale aangevraagde bedrag van € 50.000,- móet je ten minste 100 deelnemers bereiken. Bij  €400,- per jongere kan je 125 jongeren laten deelnemen.

Mag ik via fondsenwerving het bedrag van € 500,- per jongere ophogen?
Nee, dat mag niet. Om gelijkheid tussen gemeenten te waarborgen, is er een maximumbedrag voor de gemiddelde kostprijs per jongere bepaald van €500,-. Uiteraard mag je wel via fondsenwerving of andere financiële bronnen je totaalbudget ophogen. Op die manier kan je meer jongeren betrekken in je project, zolang de gemiddelde kostprijs, inclusief cofinanciering, per jongere maximaal €500,- blijft.

Is er structureel geld na deze ronde?
In het eerste kwartaal van 2021 wordt bij ZonMw een ronde 4c opengesteld voor organisaties die MDT willen gaan aanbieden. Daarnaast heeft het kernteam MDT momenteel een opdracht in voorbewerking voor een definitieve MDT-subsidieregeling. Deze zal op termijn de subsidierondes bij ZonMw gaan vervangen.

Als je met 4 gemeenten aanvraagt, kan je dan 4 x € 50.000 aanvragen?
Nee, stapeling van bedragen is niet mogelijk. Je kunt hetzelfde plan opstellen, maar dient de aanvraag wel apart in.

Hoe moet je een begroting indienen als je nog niet weet hoeveel jongeren meedoen (je werft immers daarna)?
In het plan van aanpak geef je aan wat je wervingsdoelstelling is en beschrijf je hoe je deze doelstelling wilt halen. Het is dus belangrijk dat je een realistische wervingsdoelstelling voor ogen hebt. De MDT-organisaties hebben hier ervaring mee en kunnen goed inschatten wat reëel is.

Welk bedrag wordt bij toekenning overgemaakt?
U ontvangt bij de start van het project 80% van het toegekende projectbudget. Na goedkeuring van de verantwoording volgt de resterende 20%.

 

Als we het aantal jongeren te hoog inschatten, kunnen we dan terugbetalen?
Als het plan van aanpak uitgaat van 75 jongeren en er uiteindelijk 50 jongeren bereikt worden, dan wordt 25 maal het bedrag per jongere teruggevorderd. Of het resterende deel van de subsidie (de laatste 20%) wordt niet uitbetaald.

Vragen over de procedure

Waar kan ik mijn subsidieaanvraag indienen?
Dat kan je doen via ProjectNet. De link hier naartoe vind je in de subsidieoproep. De subsidieoproep is op uitnodiging en alleen gemeenten kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Worden de aanvragen beoordeeld op volgorde van binnenkomst?
De aanvragen worden bij binnenkomst direct beoordeeld. Alle aanvragen worden op dezelfde manier beoordeeld en er is voldoende budget beschikbaar om alle aanvragen, mits van voldoende kwaliteit, te honoreren. Je maakt dus niet meer kans op honorering als je eerder indient. We streven ernaar om een besluit binnen 10 werkdagen te verzenden.

Mag het plan van aanpak bij de aanvraag langer zijn dan 3 ‘A4?
Nee, dit mag niet langer dan 3 ‘A4 zijn. We vinden het belangrijk om iedereen gelijke kans en dus ook gelijke voorwaarden te geven. Daarnaast willen we snel kunnen beoordelen en is het belangrijk om volledig, maar wel beknopt te blijven.

Kan ik als organisatie, nog niet bekend met MDT, meedoen in deze ronde Perspectief voor de jeugd?
In deze ronde kunnen alleen gemeenten indienen, in samenwerking met een MDT-organisatie. Een nieuwe organisatie die een MDT partnerschap willen starten, kan inschrijven op subsidieronde 4c.

Komt een honorering op tijd om in de voorjaarsvakantie iets voor de jongeren te doen?
Indienen kan vanaf 1 februari 2021. Streven is om binnen 10 werkdagen een besluit te mailen. Daarmee kan de voorjaarsvakantie, mits je dus tijdig indient, meegenomen worden in het plan van aanpak.

Overige vragen

Jongeren die aan deze lightvorm van MDT gaan meedoen, mogen die later een andere MDT doen?
Ja, dat mag. In deze ronde kan laagdrempelig kennis worden gemaakt met MDT (32 uur inzet om de gevolgen van het coronavirus te bestrijden). Een reguliere MDT is minimaal 80 uur in maximaal 6 maanden. Als een jongere een reguliere MDT heeft doorlopen (ronde 3, 4a, 4b) mag hij/zij niet nog een keer meedoen in een reguliere MDT. Wél mag hij/zij meedoen aan deze lightvorm. We hopen natuurlijk juist nieuwe jongeren enthousiast te maken voor MDT.

Kunnen gemeenten die nu aanvragen straks ook meedoen in partnerschappen in ronde 4c?
Ja, dat kan. Het idee is dat gemeenten nu laagdrempelig kennismaken met MDT, zien welke effecten het heeft bij jongeren en in de maatschappij en daarmee geïnspireerd zijn MDT voort te zetten.  

Hebben MDT-organisaties tips hoe jongeren ondersteund kunnen worden in deze coronatijd?
De MDT-organisaties hebben het afgelopen jaar ervaring opgedaan met het ondersteunen van jongeren tijdens corona. Samenwerking tussen gemeente en MDT-organisatie maakt het mogelijk om snel en efficiënt MDT-activiteiten op te zetten.
Op de website van doemeemetmdt.nl zijn tips en tricks uit het MDT-netwerk verzameld om jongeren te ondersteunen tijdens corona.

Wat is het verschil tussen MDT en werk, stage of vrijwilligerswerk?
MDT is geen werk, geen stage en geen vrijwilligerswerk, maar bevat wel elementen hiervan.

  • MDT onderscheidt zich van werk door het ontbreken van een arbeidsovereenkomst. Er is geen sprake van loon waarvoor een tegenprestatie wordt verwacht en ook maatschappelijke impact is bij werk geen voorwaarde.
  • MDT onderscheidt zich van stage door het ontbreken van een stageovereenkomst en, evenals bij werk, is bij een stage maatschappelijke impact niet vereist.
  • Het onderscheid met vrijwilligerswerk is gelegen in het vereiste ontwikkelaspect en de beperkte duur van MDT.

Ondanks dit onderscheid, is de scheidslijn soms dun. Dit heeft als risico dat het kan leiden tot verdringing, wat niet de bedoeling is.

Waarom loopt deze ronde via gemeenten?
Met Perspectief voor de jeugd worden gemeenten opgeroepen initiatieven te ontwikkelen voor en door jongeren om hen door de corona crisis heen te helpen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze jongeren. Door samen te werken met een bestaande MDT-organisatie kan de gemeente op een snelle en efficiënte manier activiteiten voor jongeren organiseren. Voor deze subsidieronde worden gemeenten uitgenodigd om samen met een bestaande MDT-organisatie en hun eigen jongerenorganisaties een subsidieaanvraag te doen.

Heeft u nog vragen over deze subsidieoproep? Neem dan contact met ons op via amd@zonmw.nl of +31 70 349 52 45.

Relevante links

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website