Hier vindt u meer informatie over de experts en expertorganisaties die u kunt benaderen als u een aanvraag voor een voucher in wilt dienen.

Inhoud

Academische Werkplaats Duurzame Zorg

Portret Dirk Ruwaard

Dirk Ruwaard

De Academische Werkplaats Duurzame Zorg (AWDZ) is onderdeel van de vakgroep Health Services Research van Maastricht University. Zij streeft met haar netwerkorganisatie (consortium) van patiëntenorganisaties, zorgverlenende instellingen, verzekeraars, overheden en kennisinstituten naar duurzame zorg, door middel van organisatorische integratie.
Beleid, praktijk, onderzoek en onderwijs worden daarbij nadrukkelijk verbonden, ook om kennis te ontwikkelen en te verspreiden. De problemen, vragen en behoeften van patiënten en andere belanghebbenden zijn het vertrekpunt van het werk van de AWDZ. De AWDZ legt zich toe op co-creatie met partners uit de praktijk tijdens onderzoek en onderwijs, en tijdens het ontwerp en de implementatie van organisatorische integratie in de netwerkorganisatie van de AWDZ en de partners volgens het Triple Helix model. De AWDZ doet vooral Action-Oriented Research met behulp van case study-methoden en voert daarnaast surveys uit, desk research en secondaire analyses van (grote) kwantitatieve databases (CBS, GGD, Vekis, Zorgverzekeraars) waarvan de uitkomsten zoveel mogelijk dienen als input voor Action-Oriented Research.

Ahti

Chiara Bozzacchi

Ik ben in 2012 gepromoveerd op cognitieve neurowetenschappen. Voor mijn promotieonderzoek heb ik neuropsychologische problemen bestudeerd. Hierbij ging het om motor control en visual perception. Na een flink aantal jaren werken in de academische wereld, werk ik nu als data-analist bij Ahti. Voor Ahti heb ik in verschillende projecten gewerkt. Ik werk vooral in projectien die zich richten op het verbeteren van de zorgsituatie van de mensen in Amsterdam. Ik gebruik data om hun behoeften beter te begrijpen en er zo voor te zorgen dat zorverleners hun aanbod hier berter op aansluiten. Ik doe dit door verschillende databronnen van het CBS, de gemeente Amsterdam en andere (private) partijen te combineren.

Foto Martijn Kriens

Martijn Kriens

Met Ahti richt ik mij op het gebruik van operationele data (real world evidence) die bedoeld is om innovaties in de zorg te valideren en beleid te onderbouwen (actionable intelligence). Hierbij gebruiken databronnen als Vektis, Wmo-data van de gemeente Amsterdam, Nivel en CBS-microdata. Voor de gemeente Amsterdam was ik verantwoordelijk voor de uitbouw van het Wmo-dashboard. Ik heb diverse andere trajecten begeleid die tot doel hadden beleid beter te kunnen onderbouwen en te bewaken. Bij onze projecten gebruiken we verschillende bronnen: openbaar en niet-openbaar.

Foto Mark Verhagen

Mark Donald Verhagen

Ik heb meer dan 5 jaar ervaring als datawetenschapper en ik ben de oprichter van 2 Data Science. Ik beschik over 2 masters: Educatie in Econometrie (Universiteit van Amsterdam) en Sociologie (Oxford University). Gewerkt in verschillende projecten voor gemeenten, start-ups, universiteiten en (non-profit en beursgenoteerde) bedrijven. Voor de gemeente Amsterdam heb ik op het onderwrerp zorg en welzijn een project gedaan rondom het clusteren en ontwikkelen van buurten door de tijd heen. Nu werk ik - voor Amsterdam -  aan een voorspelling van de lokale behoeften aan zorgvoorzieningen aan de hand van demografische data en data die gerelateerd zijn aan de stedenbouw.

Arrangementenmonitor/Thönissen Management en Advies B.V.

Maarten Thönissen

Sinds 2016 gebruiken 25 gemeenten en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ de Arrangementenmonitor. Hierin worden gegevens van o.a. gemeenten (over de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Schuldhulpverlening, Speciaal Onderwijs), zorgverzekeringsgegevens (zorgverzekeraar VGZ),  gegevens van het UWV en demografische en gegevens van de GGD (op wijkniveau) gecombineerd, geanalyseerd en gepresenteerd. De Arrangementenmonitor is een integrale monitor waarin de zorgconsumptie en kosten uit het gemeentelijke domein en het zorgdomein inzichtelijk zijn. Benchmarken kan op basis van wijkprofielen. Deze wijkprofielen zijn samengesteld aan de hand van gegevens over ongeveer 300 wijken - met in totaal ongeveer 1.4 miljoen inwoners. De Arrangementenmonitor wordt door de gemeenten en het zorgveld (VGZ en zorgaanbieders) in lokale en/of regionale samenwerkingsprojecten gebruikt voor het ontwikkelen van beleid en bij specifieke gezamenlijke interventies.

BeBright

Foto man

Arjo Mans

Arjo Mans werkt bij strategie- en innovatiebureau BeBright als allround adviseur. Hij helpt opdrachtgevers hun strategische koers te bepalen en te realiseren. Zijn enthousiasme voor maatschappelijke (data)vraagstukken uit zich in zijn voortrekkersrol binnen BeBright Analytics. Hier helpt hij opdrachtgevers bij datagedreven besluitvorming en besturing. Zijn conceptueel denkvermogen zet hij daarnaast graag in voor innovatievraagstukken. Arjo heeft ruime ervaring in het ondersteunen van organisaties en regionale samenwerkingsverbanden bij het verkrijgen van een helder beeld van de regio. Regionaal toegespitste trends en ontwikkelingen – waaronder bijvoorbeeld zorgvraagprognoses - staan daarbij veelvuldig aan de basis van een gezamenlijke koers, concrete samenwerkingen en impactvolle innovaties. 

Bureau HMM

Lennart Homan

Bureau HHM doet al jaren onderzoek voor zorgorganisaties, gemeenten en regio’s naar verschillende onderwerpen. In veel van de onderzoeken die wij doen is de onderliggende vraag: hoe organiseer ik voor mijn organisatie, regio en mijn cliënten de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment?  We hebben onze kennis gebundeld in een unieke aanpak - ondersteund door informatietools. Zo is de Zorgmarktverkenner geboren. De Zorgmarktverkenner gebruikt verschillende (openbare) databronnen: data van het CBS, RIVM, Waarstaatjegemeente.nl, Monitor Langdurige Zorg, Woonzorgwijzer en Gemeentezorgspiegel. We gebruiken in onze projecten ook vaak gebruik van regiospecifieke data van zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en andere partijen. Wij doen bijvoorbeeld gebiedsanalyses ten behoeve van regionale toekomstperspectieven op zorg. Ook kunnen wij onderzoek doen naar  de woningbehoeften van kwetsbare inwoners en kunnen wij helpen bij het prognosticeren van zorgvraagontwikkeling.  
 

Bureau Zorginnovatie

Portret Waldemar Hoogerwaard

Waldemar Hoogerwaard

Waldemar Hogerwaard (1974) is opgeleid tot informaticus en heeft zich de laatste 15 jaar gespecialiseerd in vernieuwingsprojecten voor de zorgsector. Hij richtte onder andere de Zorginnovatiewinkel op als landelijk platform om zorginnovatie en e-health te versnellen, bouwde als ondernemer en in dienst van anderen verschillende e-health oplossingen, ontwikkelde vernieuwende e-health promotie- en opleidingstrajecten en werkte mee aan grootschalige studies op het snijvlak van zorg en ICT waarin data-verzameling en data-analyse centraal stonden.

Equalis Strategy & Modeling B.V.

Portret Johan Visser

Johan Visser

Ik ben afgestudeerd als econometrist en werk sinds 2001 aan de bekostiging en financiering van de gezondheidszorg. De rode draad in mijn carrière is het verbeteren van de zorg door gezondheidseconomische analyses uit te voeren. Eerst bij Prismant met de LMR en verschillende andere enquêtes. Later bij de NZa met Vektis declaraties, DBC-gegevens en gegevens van het CBS, verzekeraars en zorgaanbieders. Centraal in alle analyses die ik heb uitgevoerd, is dat ik gedreven ben om de zorg te verbeteren.
Sinds zeven jaar werk ik bij Equalis. Equalis is een gezondheidseconomisch adviesbureau en  ‘thought leader’ op het thema ‘data gedreven werken’ in de zorg. Equalis verbindt data, kennis en de stakeholders van de gezondheidszorg. Equalis zet  complexe vraagstukken om naar eenvoudige en praktisch toepasbare oplossingen. Hierbij maken we altijd eerst een situatieschets waarbij we op basis van data de huidige regio (situatie) in kaart brengen om vanuit daar te werken aan concrete verbeteringen.

Essenburgh Research & Consultancy

Portret Pim Valentijn

Pim Valentijn

Ons onderzoek richt zich op het evalueren van het effect van netwerkzorg nationaal en internationaal, op dit moment in 23 verschillende landen. Met behulp van kwantitatieve data-analyses kunnen we het effect van netwerkzorg zichtbaar maken op verschillende Triple Aim uitkomstmaten. Achter deze links vindt u meer informatie over onze expertise en publicaties.

Gupta Strategists

Portret Jurre de Bruin

Jurre de Bruin

Sinds 2008 actief als strategisch adviseur in de gezondheidszorg bij Gupta Strategists, met ruime ervaring in:
- Advisering zorgaanbieders over onder andere portfoliokeuzes, locatieprofilering, kostenreductie en fusies;
- Advisering zorgverzekeraars over onder andere inkoopstrategie en samenwerking met zorgaanbieders;
- Daarnaast advisering toeleveranciers, financiers en toezichthouders over diverse strategische vraagstukken.

Opgeleid als econoom (UvA, cum laude) en politicologie (minor, cum laude).

HAN University of Applied Sciences

Miranda Laurant

Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening richt zich op innovatie, kennisontwikkeling en -circulatie in onderwijs en beroepspraktijk. Het kennisdomein is het veranderende zorglandschap. Vraagstukken richten zich op zowel transitie als transformatie. De verandering gaat gepaard met anders denken, doen en organiseren. Het centrale thema is het ontwikkelen en evalueren van innovatieve toekomstbestendige modellen in de gezondheidszorg; slimmer organiseren.
Uitgangspunt is de juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment en door de juiste persoon. De focus op de kennislijnen Interprofessioneel samenwerken en -leren in netwerken en 'Skill mix': optimale inzet van professionals. Het onderzoek start altijd met vraagarticulatie. In co-creatie met betrokken stakeholders wordt een onderzoeksvraag geformuleerd en het onderzoek uitgevoerd. Daarbij worden passende methoden gebruikt: literatuuronderzoek, databases, vragenlijsten, interviews, observaties etc. Kennisontwikkeling en verbetering van de praktijk gaan hand in hand.

Marleen Lovink

Van oorsprong ben ik verpleegkundige en verplegingswetenschapper. Op dit moment werk ik als senior onderzoeker bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Diensteverlening van de HAN op verschillen projecten in de ouderenzorg. In het project EVIDENCE 1.0 hebben we door middel van actie-onderzoek de Evidence Based Practice-cultuur in verzorgende en verpleegkundige (V&V) teams verpleeghuizen verbeterd. Deze cultuur zullen we in het EVIDENCE 2.0 doorontwikkelen naar een interprofessionele leercultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg. Een ander project richt zich op nieuwe modellen van personeelssamenstelling gericht op de 24-uurs behandelfunctie voor ouderenzorg in regio Nijmegen.
Daarnaast werk ik bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) van het Radboudumc op de onderzoekslijn ‘V&V’.
Mijn aandachtsgebieden zijn onder andere: ouderenzorg, EBP-werken, leercultuur, practice development, realist evaluation, taakverschuiving, arbeidsmarkt vraagstukken, versterken V&V-team en interprofessioneel werken.

 

HvA - Faculteit Maatschappij en Recht

Rick Kwekkeboom

Het lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning van de HvA is op diverse manieren betrokken bij de opzet en uitvoering van praktijkgericht onderzoek op het terrein van de langdurige zorg en ondersteuning. De onderzoekers hebben allen kennis van en ervaring met onderzoek dat op vraag van het werkveld wordt ingezet rondom kwesties als samenwerking met en afstemming op informele zorg (incl. mantelzorg), bevordering sociale inclusie van mensen met een beperking of het realiseren van integrale zorg aan mensen met een langdurige zorgvraag. Bevordering van kwaliteit van leven dan de mensen de ondersteuningsbehoefte en hun naasten is daarbij het leidend uitgangspunt. Meer info.

 

Hogeschool Windesheim – Lectoraat Jeugd en Media

Foto Peter Nikken

Peter Nikken

Het lectoraat Jeugd en media van Windesheim gaat in op hedendaagse vraagstukken rond het mediagebruik van kinderen waar beroepskrachten en ouders mee te maken hebben. De focus ligt hierbij op het mediagebruik van jonge kinderen en kinderen met een verstandelijke beperking. Naast het onderzoek, waar mogelijk samen met de praktijk, is het lectoraat nauw verbonden met de opleiding Social work, en in het bijzonder met de minor Child & media en de post-hbo opleiding tot Expertcoach Mediaopvoeding.
De lector is ook hoogleraar Mediaopvoeding aan de EUR, en specialist Jeugd en media bij het NJi. Hij heeft tal van (peer-reviewed) onderzoekpublicaties verricht en diverse populaire publicaties voor een breed publiek. Opdrachtgevers voor onderzoek en wetenschappelijke adviezen waren onder andere Netwerk Mediawijsheid, NICAM-Kijkwijzer, Koninklijke Bibliotheek en verschillende Ministeries (VWS, OCW, Justitie). Het merendeel van het onderzoek is kwantitatief (online) enquête-onderzoek, maar er wordt ook kwalitatief en reviewonderzoek gedaan.

jb Lorenz

Bianca den Outer

jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein. Dit doen we door resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen te bedenken en te implementeren. Wij organiseren informatiehuishouding en verzamelen data die we vervolgens in samenhang en context met elkaar analyseren. Dat doen we door data op een toegankelijke wijze te ontsluiten via dashboards. Daarom hebben we de Monitor Maatschappelijk Resultaat ontwikkeld. Daarnaast zijn we eigenaar van De Eerstelijns: hét platform voor innovatie en strategie in de eerstelijnszorgverlening. We beschikken hierdoor over de laatste kennis en inzichten van de ontwikkelingen in de eerste lijn  - en de huisartsenzorg in het bijzonder.

Dieger ten Berge

jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein. Dit doen we door resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen te bedenken en te implementeren. Wij organiseren informatiehuishouding en verzamelen data die we vervolgens in samenhang en context met elkaar analyseren. Dat doen we door data op een toegankelijke wijze te ontsluiten via dashboards. Daarom hebben we de Monitor Maatschappelijk Resultaat ontwikkeld. Daarnaast zijn we eigenaar van De Eerstelijns. Het platform voor innovatie en strategie in de eerstelijnszorgverlening. We beschikken hierdoor over de laatste kennis en inzichten van de ontwikkelingen in de eerste lijn  - en de huisartsenzorg in het bijzonder.

Dimitri de Rooij

Ik ben opgeleid als werktuigbouwkundige en ik zet al 20 jaar gegevens om in informatie. Informatie op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden. Sinds 2 jaar gebruik ik deze ervaring ook in het sociaal domein. Waarom? In het sociaal domein is een enorme vraag naar een goed overzicht over wat er precies gebeurt. Met dit beeld kan beter beleid ontwikkeled worden. Interesse in hoe onze samenleving functioneert heb ik altijd gehad en mijn ervaring om met gegevens vragen te beantwoorden voegt extra waarde toe. Een recent voorbeeld: het ontwikkelen van een datawarehouse voor de Wmo (met dashboard) voor een middelgrote gemeente. Dit datawarehouse wordt nu verder ontwikkeld - door ook data over de Participatiewet en de Jeugdwet toe te voegen. Mijn aanpak onderscheidt zich door het blijven stellen van vragen. Zo ontstaat een ontwerp dat niet alleen de vooraf bekende vragen beantwoord, maar dat ook zorgt voor nieuwe inzichten.

 

Renate van Huizen

jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein. Dit doen we door resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen te bedenken en te implementeren. Wij organiseren informatiehuishouding en verzamelen data die we vervolgens in samenhang en context met elkaar analyseren. Dat doen we door data op een toegankelijke wijze te ontsluiten via dashboards. Daarom hebben we de Monitor Maatschappelijk Resultaat ontwikkeld. Daarnaast zijn we eigenaar van De Eerstelijns. Het platform voor innovatie en strategie in de eerstelijnszorgverlening. We beschikken hierdoor over de laatste kennis en inzichten van de ontwikkelingen in de eerste lijn  - en de huisartsenzorg in het bijzonder.

Foto man

Tijsse Bosch

jb Lorenz richt zich als expertbureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings- en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden in en rond het sociaal domein. Dit doen we door resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen te bedenken en te implementeren. Wij organiseren informatiehuishouding en verzamelen data die we vervolgens in samenhang en context met elkaar analyseren. Dat doen we door data op een toegankelijke wijze te ontsluiten via dashboards. Daarom hebben we de Monitor Maatschappelijk Resultaat ontwikkeld. Daarnaast zijn we eigenaar van De Eerstelijns. Het platform voor innovatie en strategie in de eerstelijnszorgverlening. We beschikken hierdoor over de laatste kennis en inzichten van de ontwikkelingen in de eerste lijn  - en de huisartsenzorg in het bijzonder.

Kennispunt Twente

Foto Inge Bakker

Inge Bakker

Kennispunt Twente is een onafhankelijk onderzoeksbureau van en voor de Twentse gemeenten. Het voert allerlei vormen van onderzoek en dataverzameling uit en ondersteunt gemeenten op het gebied van datagedreven werken. Met eigen analyses en door het creëren van synergie met kennispartners geven we een impuls aan een meer informatiegestuurde besluitvorming. Sinds 2014 ondersteunen we de 14 Twentse gemeenten en zorgaanbieders met brede monitoring van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en verdiepende reflectiekamers. We bieden de Twentse gemeenten en verwante instellingen dataproducten, informatieproducten, zoals diverse statistische rapportages, prognoses, dashboards, visualisaties en maatwerkkaarten, kennisproducten zoals onderzoekrapporten, predictive analytics en peilingen. Daarnaast bieden we op maat gemaakte toepassingen en advies en kennisoverdracht. We werken nauw samen met landelijke en regionale kennisinstellingen.

Landelijk Ondersteuningsnetwerk van 15 Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS)

Elann Zorgadvies Groningen - Hinda Stegeman

Portret vrouw

ROS-adviseurs

ROS-adviseurs gebruiken de cyclus data-dialoog-doen om partijen in de zorg en het sociaal domein te ondersteunen bij het realiseren van goede en betaalbare zorg in de buurt. Data: de adviseur heeft toegang tot relevante bronnen, heeft kennis van landelijke informatie en weet de gegevens op de juiste wijze te analyseren en te vertalen. Deze gegevens worden aangevuld met lokale informatie en inzichten van betrokken partijen. Deze combinatie vormt betekenisvolle informatie voor dialoog. Dialoog: de adviseurs dagen de deelnemende partijen uit om buiten de eigen kaders met hen mee te denken, hebben inhoudelijke kennis en tonen visie en leiderschap. Doen: na het opstellen van een gezamenlijk gedragen plan is het van belang dat de deelnemende partijen daadwerkelijk aan de slag gaan. De ROS-adviseur adviseert welke stappen te nemen tijdens dit proces. Indien wenselijk, betrekt de adviseur ook andere (lokale/regionale) partijen erbij.

Wilt u nog meer informatie over de verschillende ROS-netwerken en -adviseurs? Kijk dan op de website Data Dialoog Doen van Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB). Op deze pagina ziet u welke adviseur in uw regio actief is.

 

 

Jildou de Jong - ROS Friesland

Portret vrouw

Karin van der Steen - Proscoop

Portret vrouw

Mark van Oirschot - ROBUUST

Portret man

Ellen Selten - MURA Zorgadvies

Portret vrouw

Mark Callaars - Raedelijn

Portret man

Kirsten van der Klein - Elaa

Portret vrouw

Simone Bremer-Dijkhuis - ZONH

Portret vrouw

Debby de Jongste - Lijn 1 Haaglanden

Portret vrouw

Yvonne Schoenmakers - ZEL

Portret vrouw

Wouter Meijer - ZorgImpuls

Portret man

Wilmar van Dop - Steunpunt KOEL

Portret man

LUMC Campus Den Haag

Jeroen Struijs

Jeroen Struijs heeft veel ervaring met het werken met grote datasets en het onderling koppelen hiervan. Hij geeft momenteel leiding aan meerdere onderzoeksprojecten waarin data van zorgaanbieders, zorgverzekeraars (Vektis) en gemeenten (op individueel niveau) worden gekoppeld. Deze gekoppelde datasets worden onder meer gebruikt voor het opstellen van wijk- en buurtprofielen en hieraan gerelateerde datavisualisaties. Ook worden met deze datasets verdiepende analyses uitgevoerd.

 

Mediquest

Foto man

Jeroen Homberg

Mediquest is een onafhankelijk partij op het gebied van dataverzameling, datascience en beslisondersteuning binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein. Mediquest voorziet partijen van actuele, onafhankelijke en juiste (stuur)informatie om tot betere keuzes te komen voor gepaste zorg en ondersteuning. Met datagedreven informatie komen veranderingen en keuzes niet voort uit aannames of modeverschijnselen, maar uit wat ís. Door objectieve informatie toegankelijk aan te bieden, maakt Mediquest het eenvoudiger om op beslissende momenten met elkaar in gesprek te gaan en samen keuzes te maken die de gezondheid en kwaliteit van leven van de zorgvrager of burger verbeteren. Dát gaat uiteindelijk waarde geven aan de zorg en ondersteuning. Lees meer over onze projecten op de website van Mediquest.

 

ML Zorgadvies

Foto Mark Lenssen

Mark Lenssen

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als (zelfstandig) adviseur in de zorgsector en ben zeer ervaren in het doen van data-analyses en/of het maken van business cases en het geven procesfacilitatie,. Dit doe ik onder meer op het gebied van anderhalvelijnsconcepten. Ik heb 4 jaar het programmamanagement van de proeftuin ‘Blauwe Zorg’ in Maastricht gedaan en ik ben vaste docent bij de Masterclass voor Eerstelijns Bestuurders vanuit Tranzo op het onderwerp ‘ontwikkeling van business cases’. Samen met Edwin Velzel heb ik kwantitatieve analyses gedaan op basis waarvan de nieuwe Q&I-betaaltitels zijn ontwikkeld.

Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord

Foto van mensen

Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord

Wij kennen de data in deze sector als geen ander: het opzetten van onderzoek, verzamelen en analyseren van data zijn belangrijke onderdelen van ons werk. Wij kunnen de data duiden in de lokale en regionale context, desgewenst verdiepende analyses uitvoeren, combineren met andere databronnen of aanvullend onderzoek uitvoeren. Wij hebben toegang tot verschillende regionale en landelijke netwerken en kunnen u in contact brengen met andere professionals in de regio.
Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van onderzoek en het vertalen van resultaten naar beleid en praktijk voor gemeenten, scholen en zorg- en welzijnsorganisaties in de regio.
Bijvoorbeeld: het signaleren van trends in zorgbehoeften, de evaluatie van multidisciplinaire projecten, het opstellen van gezondheidsprofielen of verdiepend onderzoek naar specifieke problematiek. Multidisciplinaire samenwerking en communicatie vinden wij heel belangrijk. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de data dan gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: het verbeteren van zorg en gezondheid voor iedereen.

Open HealthHub B.V.

Foto Marco Woesthuis

Marco Woesthuis

Marco Woesthuis is opgeleid als arts (niet-praktiserend) en heeft (internationale) managementervaring binnen de farmaceutische industrie - vooral met projecten rond patiëntgerichte zorg. Als directeur en oprichter van Open HealthHub is zijn focus nu het ontsluiten van patiëntendata aan zorginstellingen.
Marco heeft gezien dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt en de zorgprofessional stijgt als informatie vanuit de patiënt op tijd, veilig en gestructureerd geïntegreerd wordt in het zorgproces. Betere informatie van en over patiënten biedt aanknopingspunten om de zorglogistiek efficiënter te organiseren. Dit helpt ook bij het verlagen van de zorgkosten. Vanuit Open HealthHub ondersteunt Marco zorginstellingen bij vraagstukken over het verzamelen van patiëntendata. Daarnaast werkt Marco samen met toonzettende organisaties op het gebied van dataverzameling en -analyse. Zo kunnen zorginstellingen snel in contact komen met de juiste partners voor hun data-uitdaging.

 

Perined

Perined

Perined heeft als doel de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland te vergroten door samen te kijken waar het beter kan. Door registratie en audit maakt Perined deel uit van de perinatale kwaliteitscyclus. Externe onderzoekers worden begeleid rond analyses en zorgverleners/softwareleveranciers worden begeleid rond implementatie EPD/zorgdossier en de aanlevering van registratiegegevens.
Sleutelwoorden voor de activiteiten van Perined zijn: objectief, resultaatgericht en toegankelijk. Perined creëert een veilige omgeving waarbinnen het perinatale veld zelf kan vaststellen waar het beter kan. Perined beveiligt haar gegevens goed en zorgt voor de noodzakelijke privacy van geregistreerden, inclusief de berichtgevende zorgverleners. Van Perined ontvangen perinatale zorgverleners de spiegelinformatie om hun PDCA-cyclus te doorlopen. Door Perined leggen perinatale zorgverleners aan stakeholders en samenleving verantwoording af over de kwaliteit van hun handelen.

Anne Marieke Arns

Afbeelding Anne Marieke Arns

Ageeth Rosman

Afbeelding Ageeth Rosman

Aimée van Dijk

Lisa Broeders

Afbeelding Lisa Broeders

Linda Vis

Afbeelding Linda Vis

Mieke Stam

Sanne Koole

Afbeelding Sanne Koole

Q-consult Zorg

Portret vrouw

Karin de Booij

Wij zijn al jaren actief in het opzetten en uitvoeren van data-analyses binnen alles wat met zorg te maken heeft, zoals eerstelijns zorg, tweedelijns zorg, langdurige zorg, GRZ, GGZ en het sociale domein. De ervaren consultants van Q-Consult Zorg  werken bij het opstellen van deze analyses nauw samen met de experts van Casemix. Casemix is specialist op het gebied van ICT, BI en data-analyses in de zorg. Q-Consult Zorg heeft kennis van de zorgpraktijk. Kenmerkende data-analyseprojecten die wij uitvoeren gaan (onder meer) over het inzetten van machine learning om zo gerichter dossieronderzoek te kunnen doen, het optimaliseren van zorgpaden met process mining, het voorspellen van beddencapaciteit, het bouwen van stuurinformatie en een benchmark voor Veilig Thuis en het toepassen van risicostratificatie aan de hand van eerste- en tweedelijns zorgdata. Centraal hierin staat de combinatie van inzicht vergkrijgen op basis van data en het direct toepasbaar maken van die data.

Rebel Group in samenwerking met Springco

Portret man

Tom Gommans en Gert Jan Hagen

Rebel Group beschikt - in combinatie met partnerorganisatie Springco - over de praktijkervaring van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en over de dataskills om snel overzicht en inzicht te kunnen bieden. Wij nemen zelf deel aan en adviseren in de verschillende ‘zorgwerelden’ – van medisch specialistische zorg en jeugdzorg tot het sociaal domein. Hierdoor stellen wij – samen met de opdrachtgever – de juiste vragen en zo komen we tot waardevolle inzichten.
Wij werken met een team van 5 data-analisten die alle dataskills in huis hebben. Dit team kan verschillende analyses maken en toegankelijk weergeven.
Voor verschillende opdrachtgevers en regio’s hebben we analyses gemaakt om de (toekomstige) vraag (en het aanbod) in beeld te brengen. Of om de populatie beter te begrijpen en hotspots van zorg en veiligheid te signaleren en samenwerkingsrelaties te verbeteren. Dat doen we binnen (zorg)domeinen en domeinoverstijgend.

 

Scamander Solutions B.V.

Gert Jan Kentie

Gert Jan en de collega's van Scamander begeleiden organisaties bij het geven van advies over hoe (patiënten)data op een veilige manier kunnen worden gekoppeld, het verkrijgen van betere datakwaliteit en het opstellen van afspraken rondom levering van data. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een dataplatform voor de opslag van gegevens (conform wet -en regelgeving) en voor het uitvoeren van analyses.
Gert Jan vindt dat data een toegevoegde waarde hebben voor het welzijn van zijn klanten en de klanten van zijn klanten: de burgers en patiënten. Het doel: kennis en kunde aan organisaties overdragen, zodat zij zeggenschap hebben over hun datahuishouding.

 

 

 

 

Significant

Foto Ellen Westhoff

Ellen Westhoff

Als gepromoveerd epidemioloog kan Ellen in samenspraak met u de juiste methodologie voor uw vraag vinden en deze toepassen. Ze heeft ruime ervaring met het doen van wetenschappelijk en toegepast onderzoek binnen de zorg in verschillende disciplines en met stakeholders die uiteenlopende achtergronden hebben. Binnen Significant Public houdt Ellen zich bezig met diverse onderzoeken voor o.a. het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Hierin koppelt zij het beeld vanuit kwantitatieve analyses aan kwalitatief onderzoek om zo een compleet en objectief beeld te schetsen. Ellen is met haar enthousiasme voor de inhoud en met haar gedrevenheid en interesse in staat om onafhankelijk op te treden en stakeholders mee te nemen in het onderzoek.

Foto Dionne Faber

Dionne Faber

Dionne heeft de bachelor Gezondheidswetenschappen en de master Health Economics gevolgd aan de Erasmus Universiteit en heeft beide cum laude afgesloten. Sinds 2014 werkt zij bij Significant APE (voorheen APE Public Economics) als kwantitatief onderzoeker. Dionne heeft veel ervaring met data-analyse in de sector zorg en welzijn. Zo werkt zij bijvoorbeeld al vijf jaar mee aan onderzoeken in het kader van de risicoverevening. Hiervoor worden data van onder andere Vektis gebruikt om toekomstige zorgkosten van individuele verzekerden te voorspellen. Dionne is ervaren in het uitvoeren van (complexe) analyses en weet de resultaten hiervan op een begrijpelijke en eenvoudige manier te presenteren, zodat niet-onderzoekers die ook kunnen begrijpen.

 

Foto Maaike van Asselt

Maaike van Asselt

Maaike is econometrist en werkt sinds 2006 als kwantitatief onderzoeker voor onderzoeksbureau Significant APE (voorheen APE Public Economics) aan projecten op het gebied van zorg en welzijn  - voornamelijk op het gebied van de risicoverevening. Zij heeft hierdoor veel ervaring opgedaan met het gebruik van grote databestanden op het gebied van de zorg, zoals van Vektis en Zorginstituut Nederland. Deze databestanden worden gebruikt om toekomstige zorgkosten van individuele verzekerden te voorspellen. Ook heeft zij meegewerkt aan een aantal onderzoeken met betrekking tot de veranderingen in de financiering van begeleid wonen en het verdeelmodel van de bijstand. Voor deze projecten heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met microdata van het CBS en weet zij goed hoe zij een grote hoeveelheid gegevens terug kan brengen tot een overzichtelijke set van relevante indicatoren.

Foto Vera de Berk

Vera de Berk

Vera heeft tijdens haar studie sociologie veel kwantitatief onderzoek uitgevoerd op diverse maatschappelijke thema’s, waaronder zorg- en welzijnsvraagstukken. Na haar studie heeft Vera een jaar gewerkt als analist bij de gemeente Breda op de afdeling Veiligheid en Leefomgeving. Hier heeft zij data verzameld van casuïstiek omtrent ondermijnende criminaliteit, maar heeft zij ook data geanalyseerd om trend-, fenomeen- en gebiedsanalyses uit te voeren. Binnen Significant Public houdt Vera zich bezig met diverse onderzoeken in de sector zorg en welzijn. Vera is een kritische onderzoeker die altijd op zoek is naar een zo compleet mogelijk beeld. Ze is in staat data grondig te analyseren en de kern duidelijk weer te geven.

 

SiRM: Strategies in Regulated Markets

Portret man

Steef Baeten

Als expert in data-analyses en kwantitatieve analyses ben ik betrokken bij (bijna) alle kwantitatieve projecten die wij bij adviesbureau SiRM uitvoeren. Mijn rol reikt van het ontwerpen van de analyses en het ontsluiten van de data tot het uitvoeren van de analyses en het opstellen van de aanbevelingen. Ik heb ervaring met belangrijke datasets in verschillende sectoren. Zo heb ik in meerdere projecten gewerkt met (declaratie-)gegevens in de medisch specialistische zorg (DIS, Vektis en ziekenhuisinformatiesystemen). Ook heb ik veel ervaring met meldings- en ritgegevens van regionale ambulancevoorzieningen. Daarnaast heb ik ervaring met dataprojecten voor huisartsenorganisaties, farmaceuten en gemeenten. Ten slotte ben ik goed op de hoogte van de verschillende openbare bronnen die beschikbaar zijn in de zorg.
Samen met mijn collega’s denk ik graag met u na over welke data u goed kunnen ondersteunen bij het realiseren van uw regionale samenwerking bij het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Sociaal en Cultureel planbureau

Portret Roelof Schellingerhout

Roelof Schellingerhout

Ik ben betrokken geweest bij beleidsevaluaties bij stelselwijzigingen, zoals de Wmo 2015 en de ZVW, waarbij de focus was op de gevolgen voor burgers. Hierbij ging het om de analyse van survey-data, maar ook om registratie-data (o.a. van zorgverzekeraars en van Vektis) en aanvullend kwalitatief onderzoek. Bij de evaluatie van de Wmo 2015 is ook gekeken naar verschillen tussen gemeenten.
Ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling en evaluatie van een vragenlijst voor cliënten van sociale wijkteams, naar analogie van CQI (Consumer Quality Index) vragenlijsten. Dit hield in het ontwikkelen en valideren van de vragenlijst, het berekenen van verschillen tussen gemeenten/wijken door middel van multilevel analyses met case-mix variabelen. Ik heb landelijke benchmark analyses gedaan op afnamen van de CQI-vragenlijsten voor de GGZ en voor kraamzorg.
Ten slotte heb ik op basis van survey gegevens onderzoek gedaan naar de potentiele vraag naar zorg- en welzijnsvoorzieningen en naar de samenhang tussen voorzieningen in het sociale domein.

Team Gezonde Kennis van de GGD Gelderland Zuid

Portret Gerard Molleman

Team Gezonde Kennis van de GGD Gelderland Zuid

De expertisegroep Gezonde Kennis van GGD Gelderland Zuid bestaat uit 6 onderzoekers: 3 epidemiologen, een socioloog, een kwalitatief onderzoeker en een dataspecialist. De GGD­monitoren worden door de groep uitgevoerd. Samen met interne en externe collega's worden registratiegegevens van zorg- en welzijnspartijen en gemeenten bruikbaar en betekenisvol gemaakt voor beleid. Er zijn nauwe connecties met de academische werkplaats AMPHI bij Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc, met sociologie en management-wetenschappen van de Radboud Universiteit. In de projecten gaat het er altijd om epidemiologische kennis te verbinden met registratie- en monitorgegevens en beleidsvragen uit de praktijk, gericht op het onderbouwen van beleid en bij alle projecten gaat het erom gerichte acties te ondernemen en te stimuleren.

Thesis

Portret Wouter Franke

Wouter Franke

Als adviseur met een achtergrond in zowel ICT als verandermanagement geruime tijd actief in de langdurige zorg en ondersteuning op het gebied van uitwisselen en gebruik van data. Enerzijds in rollen rondom standaardisatie en gegevensuitwisseling, anderzijds in rollen rondom innovaties op het gebied van data. De laatste projecten op het gebied van data waren:
- Het inrichten van een verzamelplaats met data over kwaliteit binnen de verpleeghuiszorg uit diverse openbare databronnen.
- Begeleiden van een ‘text mining’ project voor het analyseren van narratieve informatie.
- Het introduceren van FAIR Data principes en Personal Health Train toepassingen binnen de zorg.
Een belangrijk thema bij een deel van de projecten is het koppelen van formele (officiële databestanden) en minder formele (teksten, websites, etc.) bronnen. Hierdoor kan een goede afweging gemaakt worden over de actualiteit, betrouwbaarheid en kwaliteit van deze data voor de beoogde gebruiksdoeleinden.

Twynstra Gudde

Portret Jeroen den Uyl

Jeroen den Uyl

Ik ben als adviseur 12 jaar actief in het sociaal domein, voor onderwijs, jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke opvangorganisaties en gemeenten als financier/opdrachtgevende partij. Daarbij breng ik partijen tot samenwerking en help ik hen met beter beleid en een betere visie. Dat gebeurt op basis van data-analyse, gebruikersinterviews, klantreizen.
Ik werkte met big data-specialisten die via allerlei bestanden bepaalde behoeftes kunnen voorspellen en de dekkingsissues van voorzieningen konden blootleggen: bepaalde doelgroepen die wel zorgnodig hadden, maar die niet kregen.
Ik werk met data om de resultaten en de input/kosten van bepaalde instrumenten te meten en met alternatieve modellen te komen (zoals Social Impact Bonds).
Data is voor mij: belangrijke bouwstenen die getoetst moeten worden met subjectieve beleving.

Vektis

Portret man

Marcel de Rouw

Vektis draagt bij aan goede zorg in Nederland. We doen dit door inzicht te geven in het gebruik van zorg over de gehele breedte. Landelijk, regionaal, op wijkniveau en over de zorgdomeinen heen. Als geen ander weten wij hoe we de zorgdata moeten interpreteren. Dat maakt ons dé business intelligence partner voor overheden, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, de wetenschap en andere opdrachtgevers die de zorg willen verbeteren.

Voswiz

Hugo de Vos

Hugo de Vos

Voswiz ondersteunt de Woonzorgwijzer met regionale analyses van verwachte zorgvraag in relatie tot populatie en actuele zorgconsumptie. De Woonzorgwijzer – nu in beheer van Stichting InFact- is een beproefd instrument voor analyses op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Het maakt op heldere wijze inzichtelijk welke aandoeningen en beperkingen inwoners van een bepaald gebied hebben.
Voswiz, InFact en ObjectVision bieden samen meer. Dat is: 1. Het inrichten van de WoonZorgwijzer voor een gebied;  2. Het uitbreiden van de WoonZorgwijzer met lokale/eerstelijns zorgdata;  3. Een of meerdere sessies met stakeholders om te komen tot gedeelde analyse. Woonzorgwijzer.info is ontwikkeld door Ministerie van Binnenlandse Zaken, RIGO, Platform31 en de Provincie Zuid Holland. Voswiz heeft ruim 13 jaar ervaring met data-analyses. Onder meer als data-analist voor OMU, Mensplus en Eerstelijn in Cijfers. Objectvision heeft 18 jaar ervaring met het ondersteunen van gemeenten met open source software die helpt bij het maken van ruimtelijke analyses voor wonen, zorg en welzijn

XpertiseZorg

Alette van Dijk

Alette van Dijk is een expert in onderzoek, analyse en advies. Ze heeft ervaring in het werken met verschillende bestaande databronnen en kennis van wet- en regelgeving en actuele beleidsontwikkelingen.
Alette van Dijk is een adviseur met een analytische blik die de behoeftes die vanuit de praktijk blijken, kan duiden en kan vertalen naar onderzoeksresultaten. Ze gaat hierbij een stap verder dan het genereren van 'data' en heeft met name ook oog voor de toepasbaarheid van het onderzoek op de voorliggende regionale vragen.
Zij heeft deze kennis reeds ingezet in onderzoeken op het gebied van het sociaal domein, jeugdzorg,  BW/MO, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, GGZ en op de snijvlakken van Wmo-Wlz-Zvw. Actueel is ze betrokken bij onderzoek in samenspraak met GGD-en waarin juist gezondheidskundige aspecten een rol spelen. Alette heeft zowel bij gemeenten, zorgverzekeraars als zorgaanbieders gewerkt en beschikt van hieruit over een praktijkgerichte integrale blik en ervaring.

ZorgfocuZ B.V.

Portret Robbert Klein Koerkamp

Robbert Klein Koerkamp

Robbert Klein Koerkamp (1983) studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en richtte zich al tijdens zijn studie op marktonderzoek voor zorgorganisaties. In 2008 startte hij als marktonderzoeker in de zorg - en werd al snel projectleider bij verschillende vormen van onderzoek in de zorg- en welzijnssector. Robbert coördineerde de afgelopen 10 jaar verschillende onderzoeksprojecten in de ziekenhuis-, ouderenzorg- en gehandicaptenzorgsector. Dit resulteerde in 2 boeken over (markt-)onderzoek. Een van die boeken is Zorg met liefde en lef over marktonderzoek in de zorg. Bij ZorgfocuZ - een onderzoeksbureau geïnitieerd door en gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen - is Robbert als onderzoeker en adviseur verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van onderzoeksprojecten van klanten uit zorg- en welzijnssector. Hij is daarnaast lid van het managementteam en columnist voor Skipr - een kennisplatform voor beslissers in de zorg.

Zorg-Lokaal

Portret Joost van Eijk

Joost van Eijk

Zorg-Lokaal helpt gemeenten of regio’s bij grip op verantwoorde zorginzet. Met ons eigen digitaal iJw/iWmo platform Zorg-Portaal en onze experts op het gebied van berichtenverkeer, administratieve en financiële processen, data-analyse en IT helpen we gemeenten. Gemeenten of regio’s die de administratie rondom zorg toegekend vanuit de Wmo/Jeugdwet laten uitvoeren door Zorg-Lokaal hebben stuur– en managementinformatie vanuit een totaalconcept.
Ons dashboard geeft contractmanagement, beleid, financiën, administratieve uitvoering en wijkteams overzichtelijk inzicht voor sturing op lokale zorg. Dit dashboard is een veilig en betrouwbaar platform dat op basis van data uit administratieve backoffice processen interactief inzicht met benchmarkmogelijkheden voor gemeenten en regio’s biedt. Samen verder met grip op verantwoorde zorginzet.

Ga naar...

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website