Huisartsen in opleiding (haios) zien tijdens hun opleiding maar zelden alle belangrijke patiëntengroepen. Onderzoekers brengen nu in kaart hoe de patiëntenstroom in de huisartsenpraktijk van opleiders precies loopt. Doel is om deze beter te kunnen sturen. Een monitoringssysteem kan de haios hier straks bij helpen.

'Idealiter doen huisartsen in opleiding ervaring op met het hele scala aan patiënten in de huisartsenpraktijk,' zegt Mechteld Visser. Als onderzoeker bij het AMC in Amsterdam geeft zij leiding aan het onderzoeksproject.

'Als ze bepaalde groepen patiënten niet zien is het de vraag of ze wel alle noodzakelijke competenties kunnen ontwikkelen. Als ze eenmaal huisarts zijn, hebben ze wel de verantwoordelijkheid voor álle patiënten.' Visser noemt diabetespatiënten als voorbeeld van een patiëntengroep waar haios vaak weinig ervaring mee opbouwen. Dat hangt samen met de verschuiving van de zorg voor deze patiënten naar de POH diabeteszorg. Zo zijn er meer patiëntengroepen die haios weinig zien, zoals mensen met psychische klachten en oncologiepatiënten.

Sturingsinterventie

Visser en haar collega’s ontrafelen nu hoe het verwijzingsproces in de huisartspraktijk precies verloopt. Met deze kennis willen ze een model voor een sturingsinterventie ontwikkelen: een serie handvatten om de verdeling van patiënten goed te regelen.  Het onderzoek is nog in een beginstadium. Maar uit de eerste data van focusgroepen waarin alle betrokken professionals zaten - zoals huisarts-opleider, assistente, POH, haios – is af te lezen dat het om een complex proces gaat.

'Er is niet één reden waarom haios bepaalde patiënten onvoldoende zien. In dat proces spelen alle professionals een rol. Je moet dus met de handvatten voor sturing ook niet alleen op de haios inzetten.'

Sociale vaardigheden

De invloed van de haios zelf in het sturingsproces is niet te verwaarlozen, is Visser gebleken. Zo lukt het haios met goede sociale vaardigheden beter alle soorten patiënten te zien dan zij die wat minder makkelijk contact leggen. Dat is een belangrijk inzicht, en een om aandacht aan te geven in de opleiding. Die is zo ingericht dat haios meer en meer hun eigen leerproces vormgeven.

'Haios in the lead', zoals Visser het noemt. 'De opleiding wordt dus minder schools en meer zelflerend en zelfsturend.'

Dat wil niet zeggen dat wij vanuit het instituut mensen laten zwemmen. Nee, we gaan hen ondersteunen opdat ze hun eigen kennisvragen en kennislacunes aan het licht kunnen brengen en leerpunten kunnen formuleren.'

Monitoringssysteem

Daartoe ontwikkelen de acht huisartseninstituten in Nederland samen nu een monitoringssysteem. Haios moeten daarmee straks kunnen nagaan welke categorieën patiënten ze hoe vaak hebben gezien en welke nog niet. Dat kan met de data uit het Huisartseninformatiesysteem (HIS). In dit HIS zijn alle patiëntgegevens geregistreerd aan de hand van een zogenaamd ICPC-coderingssysteem.

Via een vertaalslag willen de ontwikkelaars deze codes koppelen aan tien themavelden die ze onderscheiden hebben in het werk van de huisarts. 'Die vertaling hebben we nu voor de themavelden chronische en psychische ziekten gemaakt,' zegt Visser. Als dat voor alle themavelden is gebeurd kunnen haios feedback krijgen over categorieën patiënten die ze wel of niet hebben gezien. Maar dat duurt nog even. 'Het is een grote klus. Die kost nog wel een paar jaar.'

'Haios moeten daarmee straks kunnen nagaan welke categorieën patiënten ze hoe vaak hebben gezien en welke nog niet.'

Programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde

Vanuit het programma Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde financieren we projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis die relevant is en toepasbaar in de vervolgopleidingen van huisartsgeneeskunde en/of ouderengeneeskunde. Dit onderzoek draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de opleidingen en aan de internationale body of knowledge op het terrein van geneeskundige opleidingen. De onderzoeksprojecten zijn ingebed in een bestaand onderzoeksprogramma ‘onderzoek van onderwijs’ van de betreffende vakgroep huisartsgeneeskunde of ouderengeneeskunde dan wel het UMC. In een interviewreeks vertellen de projectleiders waar zij tegenaan lopen in hun onderzoek en welke kennis en inzichten hun project oplevert.

ZonMw voert het programma uit in opdracht van SBOH; de werkgever van huisartsen in opleiding en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding. SBOH financiert de hele huisartsopleiding en opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Redactie Veronique Huijbregts, eindredactie Thirza Ras

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website