Om de kwaliteit van de zorg in Nederland in de toekomst te borgen, is door de overheid, zorgsector en samenleving een gezamenlijke beweging ingezet naar passende zorg. Maar wat is het, waarom is het nodig en hoe draagt ZonMw daaraan bij? Dat lees je op deze pagina.

Wat is passende zorg?

Passende zorg betekent het samenvoegen van ontwikkelingen die de afgelopen jaren al zijn ingezet. Denk bijvoorbeeld aan: juiste zorg op de juiste plek, waardegedreven zorg en uitkomstgerichte zorg.

Passende zorg gaat uit van 4 basisprincipes:

  • passende zorg is aantoonbaar effectief tegen een beperkte inzet van geld, personeel en grondstoffen;
  • passende zorg is persoonsgericht en zorg waarover patiënt en zorgverlener samen beslissen;
  • passende zorg is gericht op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven;
  • passende zorg wordt waar mogelijk dicht bij de patiënt georganiseerd.

Waarom is passende zorg nodig?

De kwaliteit van de zorg in Nederland staat onder druk door flink toenemende zorgkosten en een oplopend tekort aan zorgprofessionals. De beweging naar passende zorg moet voorkomen dat de zorg vastloopt en straks niet iedereen meer de zorg kan krijgen die nodig is.

Hoe komen we tot passende zorg?

Eind 2020 publiceerden Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het advies 'Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú'. Hierin staat wat nodig is om passende zorg voor elkaar te krijgen. In 2022 verscheen het ‘Kader Passende zorg’. Dit kader beschrijft de gezamenlijke beweging naar passende zorg en wat de overheid daarbij van iedereen verwacht. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een aantal grote partijen in de zorg. Om te komen tot passende zorg is het nodig dat iedereen (overheid, burgers en organisaties) zijn rol op de juiste manier vervult.  

Hoe draagt ZonMw met kennis bij aan passende zorg?

Vanuit veel van onze programma’s dragen wij van oudsher al bij aan kennisopbouw en kennisdeling over de verschillende principes van passende zorg. Wij ontwikkelen, ontsluiten en implementeren kennis over domeinen en disciplines heen om passende zorg in de praktijk te realiseren. Deze kennis gaat zowel over inhoud als over de organisatie van passende zorg.

Welke nieuwe subsidierondes richten zich op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk?

Met extra middelen uit het regeerakkoord om passende zorg verder te stimuleren werd het mogelijk initiatieven te bundelen en een aantal subsidierondes uit bestaande programma’s uit te breiden. Dit heeft in 2022 geleid tot een aantal nieuwe initiatieven gericht op kennisbenutting voor passende zorg in de praktijk. Hieronder een overzicht van deze nieuwste subsidierondes:

Implementatie-  en opschalingscoaching (IOC)
Reageren niet meer mogelijk
Met IOC subsidie kan een externe implementatie- en opschalingscoach worden ingehuurd. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg. Het implementatie- en/of opschalingsvraagstuk draagt bij aan minstens een van de vier principes van passende zorg. De besluitbrieven zijn in november verstuurd en projecten starten nog in 2022.

Regio-impuls Juiste Zorg Op de Juiste Plek
Reageren niet meer mogelijk
Met de Regio-impuls kunnen regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden (DSV) inzetten op initiatieven die de gezondheid van individuele burgers bevorderen. Met de duurzame doorontwikkeling van deze bestaande regionale DSV’s kunnen zij werken aan passende zorg voor iedereen. In december 2022 zijn de besluitbrieven verstuurd.

Praktijkgericht onderzoek in de ggz: Versterking van passende zorg in de eerstelijns ggz
Reageren niet meer mogelijk
In deze ggz ronde is subsidie beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek dat zich richt op het verbeteren van de toegankelijkheid en organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Om daarmee de omslag naar passende zorg te versterken in de eerstelijns ggz. In december 2022 zijn de besluitbrieven verstuurd.

Implementatie van kennis en innovaties voor passende zorg
Reageren niet meer mogelijk
Deze subsidieronde richt zich op afgeronde ZonMw-projecten met mooie resultaten vanuit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen en Translationeel Onderzoek door met een implementatieproject de toepassing van resultaten te bevorderen en daarmee bij te dragen aan passende zorg in de praktijk. Actieprogramma Grip op Onbegrip heeft ook subsidie voor nieuwe, losstaande, implementatieprojecten. De besluitbrieven zijn in december 2022 verstuurd. Bekijk hier de gehonoreerde projecten uit de programma’s Doelmatigheidsonderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Implementatie science practitioner Fellowships
Reageren niet meer mogelijk
In deze Fellowships ronde is persoonsgebonden subsidie beschikbaar voor professionals om opgeleid te worden tot implementatie science practitioner. Vanuit 7 verschillende ZonMw-programma’s is subsidie beschikbaar en aangevuld met de extra middelen: DoelmatigheidsOnderzoek, Goed Gebruik Geneesmiddelen, Onderzoeksprogramma ggz, Langdurige Zorg en Ondersteuning, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Preventieprogramma, en Zwangerschap en Geboorte. In het voorjaar van 2023 worden de besluitbrieven verstuurd.

Leefstijlgeneeskunde: implementatie en impact
Reageren niet meer mogelijk
De resultaten van de 10 lopende projecten Leefstijlgeneeskunde moeten bijdragen aan beter inzicht in welke leefstijlinterventies kunnen worden ingezet bij welke (chronische) ziekten/aandoeningen. En bij welke patiënten leefstijlgeneeskunde succesvol kan zijn, onder welke voorwaarden). Met subsidie uit deze aanvullende oproep kan implementatieonderzoek worden gedaan dat moet bijdragen aan een betere onderbouwing voor de keuze van een implementatiestrategie en toepassing daarvan in de specifieke context. Aanvragen kon alleen op uitnodiging. Eind maart 2023 worden de besluitbrieven verstuurd.

Blijf op de hoogte

Toekomstige subsidierondes en resultaten van projecten delen wij via onze website, onze nieuwsbrieven en via sociale media.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website