Genetische tests worden in toenemende mate ingezet in de zorg en in onderzoek om therapie op maat aan te bieden aan patiënten. Hierbij worden grote hoeveelheden gevoelige data gegenereert en is er kennis nodig over klinische genetica bij zorgprofessionals. Ook rijst de vraag wanneer en op welk moment de inzet van genetische en andere voorspellende tests van waarde is. Binnen het onderzoeksprogramma Personalised Medicine, gefinancierd door KWF, Zilveren Kruis en ZonMw, worden deze aspecten geadresseerd.

Inhoud

Opening door Gerrit Meijer
Opening door Prof. dr. Gerrit Meijer, NKI
Prof. dr. Eduard Klasen, voorzitter commissie Personalised Medicine ZonMw

Op dinsdag 5 juni 2018 organiseerde ZonMw een bijeenkomst voor projectleiders(-leden), programmacommissieleden, werkgroepleden en partners van het programma Personalised Medicine, dat gefinancierd wordt door KWF Kankerbestrijding, Zilveren Kruis en ZonMw.

Tijdens de bijeenkomst was er veel aandacht voor het verantwoord verzamelen, delen en bewaren van (genetische) data, met alle praktische, ethische, juridische en sociale aspecten van dien. Dat deze thema's leven bij de deelnemers aan het programma, bleek uit de constructieve en levendige discussies na elke presentatie en tijdens de workshops.

NWA: miljoenen beschikbaar voor brede consortia

De eerste presentatie, door ZonMw-programmasecretaris Ilse Custers, MSc, ging over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), waarin personalised medicine een van de 25 ‘routes’ is. Het kabinet heeft voor de NWA in 2018 al 70 miljoen euro gereserveerd, de komende jaren loopt dit op naar 130 miljoen per jaar. In jaarlijkse calls worden brede consortia gefinancierd. De nadruk ligt op toegepast onderzoek; 20% gaat naar fundamenteel onderzoek. Daarnaast is er budget voor thematische calls in samenwerking met ministeries en voor netwerkvorming en wetenschapscommunicatie.

Datamanagement: waar zitten de hiaten?

Hoogleraar bio-informatica Morris Swertz

Presentatie Morris Swertz

 

De Groningse hoogleraar bio-informatica prof. dr. Morris Swertz presenteerde een inventarisatie van hiaten in het management van (genomische) data. In het kader van klinische diagnostiek wordt steeds vaker het gehele genoom bepaald (Whole Genome Sequencing, WGS). Deze data zijn een potentiële goudmijn voor wetenschappelijk onderzoek. Voorwaarde is wel dat er duidelijke afspraken zijn over het (her)gebruik en de opslag van deze data volgens de principes van FAIR: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

De waarde van voorspellende testen

Wendy Rodenburg en Tessel Rigter presenteren
Dr. Wendy Rodenburg (l) en Dr. Tessel Rigter

Fundamenteel biomedisch onderzoek levert een voortdurende stroom aan nieuwe bepalingen op die mogelijk bruikbaar zijn voor klinische diagnostiek en/of preventie. Maar hoe bepaal je de waarde van een voorspellende test? Dr. Wendy Rodenburg en dr. Tessel Rigter van het RIVM gaven de tussenstand van een project waarin deze vraag centraal staat.

Onderzoek op het gebied van personalised medicine brengt veel vragen met zich mee op het gebied van ethiek, recht en samenleving, oftewel ELSI (ethical, legal, societal issues). Om vragen te bundelen, de discussie aan te wakkeren en expertise op te bouwen is een ELSI-servicedesk in de maak, gericht op onderzoekers, zorgprofessionals, ELSI-professionals, patiënten en andere betrokkenen. Dr. Marjanka Schmidt en dr. Susanne Rebers (beiden Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek) gaven een presentatie over de stand van zaken.

Servicedesk voor al uw ELSI-vragen rond personalised medicine

Dr. Marjanka Schmidt presenteert
Dr. Marjanka Schmidt over de ELSI-servicedesk

Het aantal aanvragen voor genoomdiagnostiek groeit snel. Met name oncologen, cardiologen en kinderartsen maken er steeds vaker gebruik van. Dat is een ontwikkeling die de Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN) toejuicht omdat wachtlijsten voor de poliklinieken klinische genetica momenteel snel oplopen. Nascholing voor aanvragende specialisten en andere zorgprofessionals kan bijdragen aan een grotere doelmatigheid, kortere doorlooptijden (patiëntvriendelijk) en aan een betere taakverdeling in de zorg. De Leidse klinisch geneticus dr. Frederik Hes, voorzitter van de VKGN, presenteerde een project dat gericht is op deskundigheidsbevordering van de aanvragende specialisten door middel van e-learning.

Zorgprofessionals bijscholen over genetica

Frederik Hes spreekt
Dr. Frederik Hes, VKGN, vertelt over de e-learning aan specialisten die genoomdiagnostiek aanvragen

Het wereldwijde onderzoek op het gebied van personalised medicine zal vrijwel zeker leiden tot technologische innovaties in zorg en preventie. Het is daarom van belang dat gelijktijdig ook nagedacht wordt over de ethische, juridische en maatschappelijke (ELSI) aspecten. Niet om ontwikkelingen tegen te houden, maar om te zorgen dat innovaties ook echt aansluiten bij maatschappelijke behoeften en om te garanderen dat onze ethiek en wetgeving gelijke tred houden met wat er technisch kan. De Maastrichtse ethicus prof. dr. Guido de Wert presenteerde de stand van zaken rond het ELSI-PM consortium.

Guido de Wert presenteert voor publiek
Prof. Dr. Guido de Wert, Maastricht University

Verantwoordelijk innoveren: ELSI consortium en personalised medicine (PM)

Parallelle werksessie B

WGS data zijn uniek voor het individu en er is in principe veel privacygevoelige informatie uit te halen. Dat maakt het potentieel ingewikkeld om deze data uit te wisselen tussen onderzoekers. Ook al worden de data ontdaan van identificerende gegevens (naam, adres, etc), dan nog zijn ze in principe te herleiden tot het individu. Volgens de AVG die op 25 mei 2018 van kracht werd, is het verboden om zulke sensitieve data te delen, tenzij aan strikte voorwaarden is voldaan. Een van die voorwaarden is informed consent, daarnaast gelden criteria van wetenschappelijk belang, zorgvuldigheid en dergelijke.

Netwerken tijdens de lunch
Netwerken tijdens de lunch

Informed Consent: Samenhang tussen diverse initiatieven

Mensen praten met elkaar
Discussie tijdens de sessie over informed consent

Datamanagement: wat zijn acceptabele voorwaarden voor het delen van data?

Parallelle werksessie A

Voor het uitvoeren van een medische behandeling is het noodzakelijk dat de patiënt hiervoor toestemming geeft na gedegen voorlichting. De klassieke vorm van dit informed consent is voor het uitvoeren van onderzoek na diagnostiek met WGS niet geschikt. Binnen het programma Personalised Medicine wordt door verschillende onderzoeksgroepen onderzoek verricht naar hoe het informed consent voor WGS eruit moet zien.

 

Parallelle werksessie E

Publieke middelen worden ingezet voor onderzoek met als doel de zorg voor patiënten te verbeteren. Om innovaties sneller naar de patiënt krijgen, is het van belang dat beschikbare data hergebruikt kunnen worden: ontwikkeltrajecten duren nu eenmaal langer dan een gemiddeld onderzoeksproject. Toch is het delen van onderzoeksdata nog geen vanzelfsprekendheid en is het nodig instrumenten en infrastructuur te ontwikkelen om data te kunnen delen en condities op te stellen waaronder data gedeeld zouden moeten worden. Er zijn goede redenen denkbaar om voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld als er kosten verbonden zijn aan het beschikbaar stellen van data en/of materialen.

Privacy gevoeligheid van WGS data: verantwoord data delen. Hoe doe je dat?

Parallelle werksessie B
Discussie tijdens de sessie over de AVG, die een goede aanleiding is om kritisch te kijken naar de manier waarop we omgaan met gegevens.

Wanneer vinden we inzet van voorspellende tests van waarde? Welke aspecten spelen een rol?

Parallelle werksessie C

Innovaties in de medische technologie en zorg leveren voortdurend kansen voor nieuwe (toepassingen van) voorspellende testen, die mogelijk bruikbaar zijn voor klinische diagnostiek en/of preventie. Maar hoe bepaal je de waarde van een voorspellende test? Het 'triple value healthcare' paradigma uit het Value Bases Healthcare denk-raam kan helpen hier handvaten aan te geven. Onderzoekers kunnen vooral hun focus hebben op de technische waarde van een test, terwijl patiënten/burgers en clinici meer oog kunnen hebben voor de persoonlijke waarde. Beleidsmakers zouden met name oog kunnen hebben voor de allocatieve waarde.

 

mensen bij flipover
Mooie inhoudelijke discussies over het uitwisselen van data
mensen bij flipover

Impact: Hoe zorgen we ervoor dat opbrengsten uit het programma breed gebruikt worden?

Parallelle werksessie F

Tijdens deze sessie werd gebrainstormd over hoe de ELSI-servicedesk en het digitale kennisportaal over klinische genetica succesvol gebruikt/gevonden kunnen worden door onderzoekers en zorgprofessionals.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het ministerie van VWS en NWO.

Tekstschrijver: Pieter van Megchelen
Fotografie: ZonMw

Relevante pagina's

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website