Evelien van de Vossenberg-Gommans is beleidsmedewerker sociaal domein bij gemeente Beuningen. Samen met de 2 psychologenpraktijken in Beuningen maakte ze een plan om de zorg rondom kind en gezin beter op elkaar af te stemmen. ‘Als een kind bij een psycholoog komt, speelt er vaak ook van alles in het gezin. De kans dat de behandeling succesvol is, wordt groter als ook de praktische problemen in het gezin worden opgelost. Daar kan het Sociaal Team een rol in spelen.’

Evelien van de Vossenberg-Gommans studeerde maatschappelijk werk en heeft daarna altijd in de zorg/ondersteuning gewerkt. ‘Na de transitie in 2015 ben ik gestart als medewerker van het Sociaal Team bij gemeente Beuningen. Ik vind het leuk om contact met inwoners te hebben en te kijken hoe ik hen het beste kan helpen. In november 2018 ben ik van functie veranderd. Als beleidsmedewerker denk ik nu overstijgend mee over sociale vraagstukken.’

Foto van Evelien van de Vossenberg-Gommans
Evelien van de Vossenberg-Gommans

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Lokale projecten

‘Ik houd me bezig met 2 beleidsterreinen: schuldhulpverlening en lokale jeugd en jongeren. Ik volg ontwikkelingen in de maatschappij en geef daar op lokale wijze invulling aan. Uit onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat er overlast is van jeugdgroepen op straat. Ik ga dan in gesprek met de lokale hulpverleners, zoals straatcoaches, om te kijken hoe we dit aan kunnen pakken. Ik maak het plan van aanpak, zorg voor de uitvoering en leg verantwoording af aan het college en de gemeenteraad over het plan en bijbehorende budget.’

Pilot kind en gezin

‘De pilot kind en gezin was een van de eerste dingen die ik in deze functie heb opgepakt. Een collega vroeg me mee naar de jaarlijkse evaluatie met de 2 psychologenpraktijken in Beuningen: Aalsterveld Psychologen en Psychologisch Centrum Thujapark. Tijdens deze evaluatie vertelden zij dat als de huisarts jongeren aan hen doorverwijst, er vaak van alles speelt rondom het kind. De kans op een succesvolle behandeling wordt daardoor beperkt. Er is dan ook begeleiding nodig. De psychologen vroegen zich af of het Sociaal Team hierin iets kon betekenen.’

‘Ook landelijk zien we dat jeugd ggz en jeugdhulp ver van elkaar afstaan.’

 

Subsidie ZonMw

‘Ik besprak de bevinding van de psychologen met mijn collega-beleidsmedewerkers. Zij tipten me op een subsidieronde van ZonMw voor de aanpak verward gedrag volwassenen en jeugd. We besloten de handen ineen te slaan en samen een plan van aanpak te maken. Kunnen we het risico op verward gedrag bij jeugdigen met een psychische kwetsbaarheid verlagen door een samenwerking tussen psychologenpraktijken en het Sociaal Team?’

Pilot

‘Onze subsidieaanvraag is goedgekeurd. De pilot Kind en gezin is gestart in november 2019 en heeft een looptijd van 1 jaar. We richten ons op 3 pijlers:

  1. Stimuleren van positieve gezondheid. We gaan bij de behandeling en begeleiding van een kind en gezin uit van een inclusieve samenleving waar iedereen aan kan deelnemen. We brengen in kaart welke vrij toegankelijke voorzieningen er zijn, zoals een oudergroep autisme, en stimuleren nieuwe initiatieven. Denk aan een cursus mindfull ouderschap voor ouders of het behandelen van kinderen met dezelfde problematiek in groepsverband. We proberen het aanbod zo lokaal mogelijk te houden, zodat cliënten een netwerk aan hulp en begeleiding in Beuningen opbouwen en het gevoel hebben er niet alleen voor te staan.
  2. Concretiseren samenwerking Sociaal Team en jeugd ggz. We moeten elkaar nog beter leren kennen. Dat doen we door aan te sluiten bij elkaars overleggen, mee te denken over casussen en indien nodig helpen we elkaars cliënten. Zo gaat het Sociaal Team per psychologenpraktijk 15 kinderen die ook problemen binnen het gezin hebben ondersteunen.
  3. Consultatie en kennisoverdracht. Het Sociaal Team en de psychologen zitten regelmatig om tafel om expertise te delen. We houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en delen kennis via scholing. De psychologen kunnen bijvoorbeeld uitleggen wat een bepaalde behandeling betekent voor het kind of gezin en het Sociaal Team legt bijvoorbeeld uit over de vrij toegankelijke voorzieningen.’

Uitdaging

‘De grootste uitdaging is om dit project straks te evalueren. Wat levert deze samenwerking tussen psychologen en het Sociaal Team op voor kind en gezin? Hoe brengen we die resultaten in kaart? Dat is nog het meest lastige, want de kinderen die meedoen aan de pilot kennen het verschil niet met de oude situatie.’

‘We zijn nu al bezig met het creëren van draagvlak, want het zou mooi zijn als we deze samenwerking na de pilot kunnen voortzetten in ons reguliere werk.’

Trots

‘Ook al is de pilot net gestart, ik ben nu al trots op de samenwerking tussen de psychologenpraktijken en het Sociaal Team. Ik hoop dat er in oktober 30 kinderen mee hebben gedaan aan de pilot. Dat zowel de positieve ervaringen als aandachtspunten bekend zijn en we hiermee kunnen werken aan een goed vervolg. Het sociale domein is altijd in ontwikkeling, dus wat dat betreft zijn we nooit klaar.’

Lees meer

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website