Kinder- en jeugdpsycholoog Els Misset-Overmars is mindfulnesstrainer én praktijkhouder van Psychologisch Centrum Thujapark. Het was voor haar heel logisch om mee te doen aan de pilot Kind en gezin. ‘2 Jaar geleden hebben we een klein, multidisciplinair team opgericht om een geïntegreerd hulpaanbod te kunnen bieden aan kind en gezin. Dankzij de samenwerking met het Sociaal Team kunnen we dit uitbreiden met praktische hulp.’

Vanaf het eerste begin is Els Misset-Overmars betrokken bij de transitie van jeugdzorg naar gemeente. ‘Samen met 25 zelfstandige praktijken hebben we een vereniging opgericht, Vrijgevestigde Jeugd GGZ Nijmegen (VJGGZ). In samenwerking met de grote partijen jeugd ggz en Entrea (Samenwerkende Jeugd) streven we naar meer integratie van het behandelaanbod, dichter bij de cliënt en beter op elkaar afgestemd. Want er is meer verbinding en afstemming nodig rondom de zorg voor kind en gezin.’

Positieve gezondheid

‘In mijn werkwijze ga ik uit van het begrip positieve gezondheid van M. Huber. Dat lijkt heel eenvoudig, maar is het lang niet altijd. In plaats van als hulpverlener naar de stoornis te kijken en gelijk te willen helpen, probeer ik steeds te starten met een open en brede blik. Hoe gaat het met iemand, wat wil hij zelf veranderen en wat is voor de cliënt van echte waarde?’

‘Ik ga in mijn werk uit van eigen kracht en beleving. Ik vroeg een puber met suïcidale gedachten ‘Hoe weten we wanneer de behandeling klaar is?’. Hij antwoordde, ‘als ik een normale puber ben’. Het gesprek gaat dan over hoe dat er voor hem concreet uitziet. Dat geeft richting aan de behandeling.’

Foto van Els Misset-Overmars
Els Misset-Overmars

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden ZonMw, VNG en Impuls Werkplaats onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Vaardigheden

‘Werken vanuit positieve gezondheid sluit ook aan bij ACT: Acceptance and Commitment Therapy. Deze methode gaat uit van psychologische flexibiliteit, het leren omgaan met het leven en de moeilijkheden die je tegenkomt. In de behandeling is daarom veel aandacht voor het leren van vaardigheden hierin. Aan de basis van positieve gezondheid en ACT staan ontmoeting, gezien en begrepen worden.’

‘Door de toename van psychologische flexibiliteit kan iemand de geleerde vaardigheden ook in andere situaties toepassen. Hij komt daarmee in zijn kracht.’

Geïntegreerd hulpaanbod

‘Sinds 2 jaar hebben we een klein team opgericht dat goed op elkaar is afgestemd. Het bestaat uit zzp-ers met ieder hun eigen expertise. Denk aan een GZ-psycholoog, onderwijskundig specialist, psychomotorisch therapeut en orthopedagoog. Vanuit de vraag van de cliënt maken we een plan, gericht op de eigen kracht en gezondheid.’

Pilot

‘In dezelfde periode kreeg het Sociaal Team in Beuningen vorm. We waren benieuwd hoe we de hulp rondom een cliënt samen konden organiseren en elkaar konden versterken. Meedoen aan deze pilot, waarin we samenwerken met het Sociaal Team, was dus een logische stap. Binnen deze pilot heeft het Sociaal Team 5 tot 15 uur beschikbaar voor ondersteuning per gezin en kind dat in behandeling is. Zo kunnen we behandeling en begeleiding combineren, zonder gelijk te hoeven verwijzen naar een andere organisatie.’

‘Door een conflict in de buurt kreeg een kind angstklachten en durfde niet meer naar buiten. Wij behandelen dan het kind en het Sociaal Team helpt het conflict in de buurt op te lossen.’

Vrij toegankelijke voorzieningen

‘Binnen de pilot brengt het Sociaal Team de vrij toegankelijke voorzieningen in kaart. Er is soms meer beschikbaar in gemeente Beuningen dan wij weten. We hadden bijvoorbeeld nog nooit gehoord van de oudergroep voor ouders met een kind dat autisme heeft. In zo’n groep kunnen ouders terecht voor steun. Dat helpt ons weer bij de behandeling.’

Mindful ouderschap

‘Ook breiden we samen de vrij toegankelijke voorzieningen uit als er hiaten zijn in het huidige aanbod. Zo ga ik een cursus Mindful Ouderschap aanbieden. Hierin leren ouders vaardigheden als in het hier en nu zijn, een open en vriendelijke blik naar zichzelf en hun kind, herkennen van patronen en vormgeven van gedrag volgens eigen waarden. Als ouders kunnen accepteren wat er is en vertrouwder raken met deze gevoelens, komt er meer ruimte voor plezier en hechting binnen het gezin. Het is een krachtige interventie, ook op de lange termijn.’

‘De cursus Mindful Ouderschap lijkt nu al een succes: binnenkort starten er 2 groepen en die zijn beiden al vol.’

Toekomst

‘Kleinschalige geïntegreerde hulp rondom kind en gezin in de jeugd ggz is van grote waarde. Vanuit een vertrouwde behandelrelatie en echte ontmoeting kan een kind of gezin zich gezien en begrepen voelen en komt eerst op tafel wat echt belangrijk is. In een doorlopend behandeltraject, waarbij andere professionals of specialisten zonodig betrokken worden of meekijken, voorkom je verwijzingen naar specialistische zorg. De behandelrelatie blijft intact. Deze netwerkstructuur sluit aan bij de algehele ontwikkeling die gaande is in de jeugdhulp waarin verbinding voorop staat.’

Lees meer

Redactie en fotografie: Doelgroep in Beeld, eindredactie: ZonMw

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website