Inhoud

1.1 PG & huisartspraktijk

Marco Ephraim, huisarts in Zoetermeer, heeft in zijn praktijk ‘hotspotters’ geïdentificeerd. Dat zijn patiënten die veel zorg vragen en hoge kosten met zich meebrengen. In een driejarige pilot is hij tien hotspotters vanuit de principes van Positieve Gezondheid gaan benaderen. Zij werden uitgenodigd voor een gesprek met vragen als: wat is voor jou belangrijk, waar hoop je op, wie of wat is daarvoor nodig? De pilot is geslaagd als vijf patiënten na drie jaar een betere gezondheid ervaren, minder kosten en een hogere tevredenheid aangeven. De eerste resultaten zijn positief: een verbetering in gezondheid in het eerste en tweede jaar, en stabilisering in het derde jaar. Met name de kosten aan medisch specialistische zorg en ziekenhuisopnamen namen af. De ervaringen zijn ook voor de huisarts positief doordat er een andere relatie met de patiënt is ontstaan. De afronding met definitieve resultaten volgt later dit jaar.

Download en bekijk de presentatie

1.2 PG & kinderen

Het iPH heeft samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en anderen voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar de Kindtool ontwikkeld. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb met de uitkomsten uit de vragen. Beide zijn geschreven in de woorden die zij zelf gebruiken. Hiermee kunnen de kinderen aangeven wat ze zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. Het WKZ en nog vijf ziekenhuizen werken ermee om met hen en hun ouders in gesprek te gaan. Prof. Dr. Elise van de Putte, kinderarts sociale pediatrie geeft aan dat hun antwoorden soms wezenlijk verschillend zijn, wat de basis is voor een gezamenlijk gesprek hierover.

Met oog op doorontwikkeling van de Kindtool voor het basisonderwijs heeft de Universiteit Leiden interviews afgenomen met basisschoolleerlingen over tips van kinderen voor kinderen. Deze worden binnenkort aan de Kindtool toegevoegd.

Download en bekijk de presentatie

1.3 PG & succesfactoren in de transitie

Centraal in deze workshop stonden de factoren die de groei van Positieve Gezondheid als onderdeel van de taal en werkwijze in de Nederlandse gezondheidszorg hebben gestimuleerd. De deelnemers hebben onderling uitgewisseld welke uitdagingen er nog liggen om te bestendigen. Ook hebben ze inzicht gekregen in hoe ze de relevante factoren kunnen vertalen naar de eigen situatie en kunnen identificeren waar kansen liggen om zo Positieve Gezondheid te borgen in de eigen setting.

1.4 PG & werkgeverschap

Veel organisaties voelen urgentie om actief te investeren in de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daarnaast zijn er veel organisaties die al werken met Positieve Gezondheid. Zij voelen de behoefte van congruentie en willen Positieve Gezondheid zowel extern als intern gebruiken. Positief Gezond Werkgeverschap geeft richting aan deze behoefte van organisaties. In deze workshop hebben de deelnemers handvatten gekregen hoe ze het gedachtegoed Positieve Gezondheid kunnen laten aansluiten op hun inzet rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen hun organisatie. En hoe ze werkelijke aandacht aan de mens kunnen geven door middel van de dialoog. Dat levert een meerwaarde op voor medewerkers, teams, leidinggevenden en organisaties.

Download en bekijk de presentatie

1.5 PG & effect meten

Omdat Positieve Gezondheid een nieuw concept is, is er vanaf het begin aandacht voor het aantonen wat de opbrengsten zijn. Het spinnenweb is oorspronkelijk ontwikkeld als gespreksinstrument, niet als meetinstrument. Met een omvangrijk aantal aspecten (42 items) waarbij determinanten en uitkomsten door elkaar heenlopen, is het een uitdaging om Positieve Gezondheid op een valide gestandaardiseerde en betrouwbare manier te meten. Inmiddels is er een exploratieve en bevestigende factoranalyse uitgevoerd. Daaruit is een valide meetset voortgekomen, bestaande uit 17 van de 42 items, verdeeld over de 6 domeinen. Constatering is dat er nog aanvullend onderzoek gedaan moet worden, maar de eerste stappen zijn gezet.

Download en bekijk de presentatie

1.6 PG & leefomgeving

Het oorspronkelijke model van Positieve Gezondheid is gericht op het individu. De stap naar een meer collectieve benadering is mogelijk met schalen op niveau van straat, buurt, wijk/gemeente. Hier is sprake van wederkerigheid: jouw eigen gezondheid wordt beïnvloed door de gezondheid van anderen en vice versa. Het model van Positieve Gezondheid kan nog verder worden opgerekt naar het zoeken van een balans tussen people, planet & prosperity. Met het ruimtelijke domein als uitgangspunt worden ook de helende aspecten van de ruimtelijke omgeving, zoals de gezondheidswaarde van groen, meegenomen in de gezondheidsbenadering. Het Louis Bolk Instituut heeft hiervoor diverse tools ontwikkeld.

Download en bekijk de presentatie

1.7 PG & leren van Limburg

Hoe komen we van ziekte en zorg naar gezond gedrag in Limburg dat vooral in het zuiden kampt met grote gezondheidsachterstanden? Bestuurlijk Limburg zag in het concept Positieve Gezondheid een mogelijk antwoord hierop. Het Actiecentrum Limburg Positief werd opgericht en ging aan de slag met aanjagen, inspireren en verbinden. Na anderhalf jaar werd de verbinding van de eigen leefomgeving en verschillende werkgebieden zichtbaar. Steeds meer organisaties, gemeenten, professionals, ondernemers, onderwijsinstellingen en woningcorporaties wilden met Positieve Gezondheid aan de slag. Mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld door de IVN georganiseerde wandelroutes met boswachters en woningcorporaties die zich vanuit Positieve Gezondheid inzetten voor leefbare wijken. Het gedachtegoed is inmiddels goed ingebed in de provincie. De jaren 2022- 2025 staan in het teken van meten en opleveren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website