Inhoud

2.1 PG & maatschappelijk vastgoed als vliegwiel voor de wijk

In een aantal stappen werd geschetst hoe in drie jaar tijd in Harderwijk met interactie een draagvlak wordt gecreëerd voor een maatschappelijk centrum, waarin zorg en welzijn onder één dak komen. Deze interactie lijkt zich later terug te verdienen, bijvoorbeeld door geen bezwaren af te hoeven handelen. Ook werd de rol van de architect belicht: vaak begint het met stenen, maar daar gaat het niet om. Het veld moet het doen. Ook wethouders werden vanaf het begin betrokken. In de zaal was belangstelling hoe je nu de effecten meet van het maatschappelijk centrum. Misschien met je wel een documentaire maken en na een paar jaar nog eens, want het is een paradigmashift op wijkniveau.

Download en bekijk de presentatie
Download en bekijk de brochure

2.2 PG & mensen met dementie

In deze workshop is samen met de deelnemers op een interactieve wijze aan de slag gegaan met de inzichten uit de Factsheet Positieve Gezondheid bij mensen met dementie. Hoe kan je het andere gesprek voeren? Welke observaties kunnen daarbij helpen? Hoe kun je in de waan van de dag de waardevolle momenten benutten die bijdragen aan Positieve Gezondheid? En welke momenten zijn dat dan? En hoe breng je deze informatie weer samen in het team? Er zijn inspirerende verhalen gedeeld en er is een waardevol en constructief gesprek gevoerd met de deelnemers over hun ervaringen.

Download en bekijk de presentatie

2.3 PG & HBO en WO

Centraal stond de vraag hoe Positieve Gezondheid bij het hbo en het wo is opgenomen in het lesprogramma. Al snel werd duidelijk dat het mbo in dit debat mist. Juist de mbo-professionals op het gebied van sport, zorg en beauty kunnen via een keuzedeel Positieve Gezondheid uitvoering geven aan dit gedachtegoed. Zij leren het gesprek te voeren volgens het spinnenweb en worden daarop ook getoetst. Dat is, net als bij het hbo, lastig omdat Positieve Gezondheid vaak niet is ‘ingedaald’ bij de organisaties waar (toekomstige) professionals stages lopen. De vraag is dan ook: hoe kunnen wij Positieve Gezondheid gaan zien als een algemeen onderliggend visiemodel in plaats van als een apart model? Het idee om een netwerk van mbo, hbo en wo rondom Positieve Gezondheid op te richten – waar dit soort ervaringen en uitwisseling centraal staan – wordt door alle deelnemers omarmd.

2.4 PG & bekostiging in de regio

Het huidige zorgsysteem beloont het repareren van ziekte, waardoor we nu structurele organisatiekracht missen om mensen gezonder te maken én te houden. We moeten daarom juist nú anders gaan organiseren, financieren en meten. Het Kavelmodel biedt hiervoor de mogelijkheid. In dit model organiseren we samen de randvoorwaarden om met elkaar de gezondheid van de inwoners te verbeteren in een afgebakend geografisch gebied. Gezondheid moet een vanzelfsprekendheid zijn; een basisprincipe voor de inrichting van de samenleving. Gezondheid als het nieuwe normaal. In deze workshop zijn de deelnemers meegenomen in de kracht van het Kavelmodel en hebben ze geleerd hoe ze in hun regio stappen kunnen zetten om vanuit het Kavelmodel te werken. Er is ingegaan op hóe ze anders kunnen organiseren, bekostigen en monitoren.

2.5 PG & cultuur, jongeren en mentale veerkracht

SPOT is een samenwerking tussen Artiance, centrum voor de kunsten, en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Hierin kunnen jongeren onder leiding van kunstdocenten en ervaringsdeskundigen hun talenten ontdekken in de vorm van kunst, creativiteit, theater en muziek. SPOT biedt een veilige omgeving waarin iedereen mag zijn wie hij of zij is. Dit draagt bij aan zelfvertrouwen ontwikkelen, eigen verantwoordelijkheid nemen, zelfacceptatie, een sociaal netwerk opbouwen en lekker in je vel zitten. Jongere Lieke vertelt hoe het voor haar het hoogtepunt van de week is. Bij SPOT vergeet ze haar sores, ze kan hier helemaal zichzelf zijn.

Download en bekijk de presentatie

2.6 PG & mentale gezondheid

In deze workshop is de link gelegd tussen de veranderende opvattingen binnen de GGZ van de laatste jaren en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. De in de GGZ steeds breder ingezette herstelondersteunende zorg past goed bij de brede focus op gezondheid en het vermogen om je te kunnen aanpassen aan veranderingen in je leven. In deze workshop hebben de deelnemers geleerd hoe de GGZ-praktijk het spinnenweb van Positieve Gezondheid integreert in de bestaande herstel-methodieken. Hierbij is ingegaan op het andere taalgebruik van Positieve Gezondheid in het praten over gezondheid en hoe dit taalgebruik verbindend werkt met andere disciplines in de zorg. Ook hebben de deelnemers geoefend met het spinnenweb en via een oefening ontdekt hoe Positieve Gezondheid in de eigen praktijk binnen de GGZ of het sociaal domein kan worden ingezet. 

Download en bekijk de presentatie

2.7 PG & leiderschap in zorgtransformatie

Wat is er nodig om tot oplossingen te komen als het systeem niet meer werkt? Dat vraagt om creatieve oplossingen en out of the box-denken. BeBright bracht vier fases van transformatie in kaart. Ten eerste moet het probleem doorzocht worden, wat er precies speelt en waar behoeften liggen. Ten tweede een stip op de horizon zetten, een verbindende visie en ambitie ontwikkelen, in kaart brengen wat er moet gebeuren. Ten derde vraagt het veranderen van processen doorzettingsvermogen, vooral als er weerstand komt. En ten vierde uitdragen en doorleven. Dit vraagt van leiders dat zij zich kunnen verdiepen in de ander, doorzettingsvermogen hebben en samen willen leren en ontwikkelen. Compassie hebben met de ander en met jezelf. Voordat een transformatie in gang kan worden gezet moet de vraag helder zijn en moeten de randvoorwaarden gegarandeerd zijn. 

Download en bekijk de presentatie

2.8 PG & ‘En toen werd je zelf ziek’, masterclass JBZ

De werkgroep ‘En toen werd je zelf ziek’ bestaat uit artsen en verpleegkundigen die weten hoe het is om zelf patiënt of mantelzorger te zijn. Doel is verbeteren van de zorg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De werkgroep doet dat door het ophalen en benutten van ervaringen van zorgprofessionals. Enkele van de activiteiten die zijn ontwikkeld, zijn een podcast met verhalen van professionals, de publicatie van een verhalenbundel, spiegelgesprekken met medewerkers en een film waarin je door de ogen kijkt van iemand die per ambulance aankomt op de spoedeisende hulp. Hiermee wil de werkgroep bereiken dat zorgprofessionals beter kunnen aansluiten op de leefwereld van de patiënt.

Download en bekijk de presentatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website