Inhoud

Real-time monitoring off-label inzet van antivirale en anti-inflammatoire middelen bij COVID-19 in ziekenhuizen

Het doel is een hoogfrequente datastroom via een Trusted Third Party (ZorgTTP) vanuit de zeven Santeon ziekenhuizen naar de Santeon Farmadatabase op gang brengen, waarin de nummers van bevestigde COVID-19 patiënten doorgestuurd worden.

Op dit moment bestaan er geen goed onderzochte farmacologische behandelingen voor COVID-19. Ook is er in Nederland momenteel geen infrastructuur die bijna real time monitoring/benchmarking mogelijk maakt. Santeon beheert de Santeon Farmadatabase, waarin jarenlang vanuit zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland dagelijks alle in het ziekenhuis voorgeschreven geneesmiddelen samen komen.

Op gang brengen datastroom

Het doel van dit project is om een hoogfrequente datastroom via een Trusted Third Party (ZorgTTP) vanuit de Santeon ziekenhuizen naar de Santeon Farmadatabase op gang brengen, waarin de nummers van bevestigde COVID-19 patiënten doorgestuurd worden. De deelnemende ziekenhuizen leveren straks geautomatiseerd de cohort selectie van COVID-19 patiënten aan via een ZorgTTP aan de Santeon Farmadatabase. Vervolgens worden voor deze patiënten de benodigde data, zoals de ingezette therapie, behandelduur, comedicatie, geëxtraheerd uit de Farmadatabase. Deze data wordt daarna gebruikt om de evolutie van de ingezette farmacotherapie gedurende de COVID-1 pandemie, verspreidt over Nederland, in kaart te brengen.

Een dergelijk dashboard is een grote wens van de lokale antibiotica/geneesmiddel commissies die willen vervolgens hoe hun steeds weer bijgestelde beleid wordt geeffectueerd in het eigen ziekenhuis en hoe dit zich verhoudt tot de praktijk in andere ziekenhuizen. Zodra de monitor operationeel is zullen we via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) verkennen hoe bijvoorbeeld wekelijks een update gedeeld kan worden met alle ziekenhuizen.

Proof of concept studie: Veilig en effectief thuis trainen voor mensen met kanker

Dit project is erop gericht om oncologische patiënten, waarvoor het nu niet mogelijk is de behandeling ‘OnTrack’ te krijgen, in de thuissituatie adequaat en veilig gesuperviseerd te kunnen trainen.

Door fysiotherapeuten gesuperviseerde training tijdens chemotherapie maakt het mogelijk dat mensen met oncologische aandoeningen een hogere dosering chemotherapie kunnen ontvangen, waardoor de kans op overleving groter wordt. Daarnaast kan door fysiotherapeuten gesuperviseerde training bij patiënten met beperkte fitheid ervoor zorgen dat zij toch in aanmerking komen voor een operatie en bij herstel uit het ziekenhuis de kans vergroten dat zij weer terugkomen op hun oude fysieke niveau. COVID-19 en het advies het huis zo min mogelijk te verlaten, verhindert dat vele honderden van deze kwetsbare groep patiënten nu onder begeleiding gesuperviseerd kunnen trainen.

Atris-trainingskit: veilig en gesuperviseerd thuis trainen

Met de Atris-trainingskit kunnen patiënten veilig en gesuperviseerd trainen in hun thuissituatie, terwijl zij onder behandeling met chemotherapie zijn, in de aanloop naar een operatie of daarvan herstellend. De Atris-trainingskit zal gedurende de looptijd van dit project gerealiseerd en getest worden.

ProjectnummerR4O26
Looptijd24-4-2020 t/m 24-7-2020
OrganisatieAmsterdam UMC
ContactpersoonEdwin Geleijn

 

Voorkomen IC spoed-opname van COVID-19-risicogroepen door thuisbewaking

Dit project beoogt het mogelijk te maken om in de thuissituatie de conditie te bewaken van (vermoedelijke en herstellende) COVID-19-patiënten. De oplossing biedt continue conditiebewaking en omvat in één apparaat de mogelijkheid om zowel zuurstofsaturatie, lichaamstemperatuur, hartritme en ademhalingsfrequentie te meten.

In de zorg voor de patiënt die COVID-19 heeft of van COVID-19-besmetting verdacht wordt, is het van groot belang te weten of de zuurstofsaturatie (SpO2) van de patiënt adequaat is. Bij een te lage SpO2 zal een patiënt opgenomen moeten worden.

COVID-Box

Een vroegtijdige opsporing van klinische achteruitgang in de thuissituatie is van groot belang om opschaling van de patiënt naar een IC-bed te voorkomen. Voor dit doel is er in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een zogenaamde COVID-Box ontwikkeld, Hierin zitten mobile-health apparatuur in waarmee meerdere vitale parameters worden gemeten bij de patiënt; SpO2, ademfrequentie, bloeddruk en temperatuur. Een probleem is momenteel de levering van SpO2-meters, deze zijn niet meer te verkrijgen.

Aanpassing sensor in Afi

Praxa Sense ontwikkelt ‘Afi’, een medisch multi-sensor systeem dat hartritmestoornissen vroegtijdig op kan sporen door middel van continue monitoring. Hartritme, ademhalingsfrequentie, het elektrisch signaal van het hart en activiteit van de patiënt worden gemonitord door middel van een ECG-, PPG- en bewegingssensor (IMU). De PPG-sensor in Afi is vrij eenvoudig te aan te passen tot een SpO2 (zuurstofsaturatie) sensor. Tijdens dit project wordt dit ontwikkeld, gevalideerd en geproduceerd.

ProjectMask

Het doel van dit project is de ontwikkeling van betrouwbare testopstellingen en het inrichten van een testcentrum voor het testen van gezichtsmaskers volgens de NEN149 norm.

De COVID-19 pandemie leidt tot een tekort aan beschermende mondmaskers onder het zorgpersoneel. Om dit tekort te ondervangen, zijn verschillende initiatieven opgestart zoals hergebruik na sterilisatie, aankoop van maskers bij onbekende leveranciers en de eigen ontwikkeling van maskers. Om de veiligheid van het zorgpersoneel te garanderen moeten deze medische hulpmiddelen conform NEN149 worden getest.

Gezichtsmaskers testen op basis van de NEN149 norm

Het beoogde doel is om gezichtsmaskers te testen op basis van de NEN149 norm voor gebruik in de zorg. Het kan hier gaan om maskers die niet middels deze norm gecertificeerd zijn en/of reeds gecertificeerde maskers die een decontaminatieproces hebben doorlopen. Hiervoor zijn meerdere testopstellingen vereist. Het ontwikkelen van deze opstellingen bevat praktische uitdagingen in het selecteren en implementeren van apparatuur die de testcondities genoemd in de norm kan reproduceren. Alle ontwerpen worden openbaar gemaakt zodat ook elders deze test apparatuur gebouwd kan worden zo nodig.

Meer informatie

ProjectnummerR2O44
Looptijd24-4-2020 t/m 24-7-2020
OrganisatieDelft University of Technology (ProjectMASK)
ContactpersoonJohn van den Dobbelsteen
(j.j.vandenDobbelsteen@tudelft.nl)

 

Optimaliseren ziekenhuis bed-capaciteit door voorspellen COVID-opnames en reguliere-opnames

Middels data-analyse willen wij op ziekenhuis niveau kunnen voorspellen wat de mogelijke trends zijn voor corona zorg om daarmee een advies te leveren welke capaciteit ze kunnen reserveren voor reguliere planbare zorg.

Middels data-analyse willen wij op ziekenhuis niveau kunnen voorspellen wat de mogelijke trends zijn voor corona zorg om daarmee een advies te leveren welke capaciteit ze kunnen reserveren voor reguliere planbare zorg. Dit zal gedaan worden samen met ziekenhuizen die hier interesse voor hebben. De organisatie binnen een ziekenhuis is de capaciteitsafdeling, specifiek capaciteitsmanagers en OK-planners. Voor deze doelgroep kan het een enorme meerwaarde hebben een beter beeld te krijgen in de Corona trends en op basis daarvan reguliere zorg in te plannen. Dit voorkomt enorme lange wachttijden en mogelijke (voorkombare) doden door het efficiënter inplannen van het ‘stuwmeer’ van uitgestelde behandelingen die later moeten worden ingehaald. Op basis van data-analyse worden eerst parameters ondergezocht die correlaties hebben in het effectiever voorspellen van covid-opnames in ziekenehuisten. 

Logistic function en databronnen

Op basis van een "logistic function” kan een predectiemodel worden opgesteld dat de dagelijkse trends op provincie niveau kan voorspellen. Databronnen zullen zijn van de RIVM , de GGD en openbare bronnen zoals die van Google (www.google.com/covid19/mobility) en www.databronnencovid19.nl. Hierna wordt getest of er tot een betrouwbare voorspelling kan komen in mogelijke trends op ziekenhuisniveau. De laatste stap zal zijn het koppelen van real-time bed capaciteit met de voorspelling voor 3-5 dagen in de toekomst.

VentilatorPAL: een open source oplossing voor het acute tekort aan beademingsapparatuur voor het exponentieel

De VentilatorPAL is een mechanisch alternatief dat de pompende handbeweging van het ziekenhuispersoneel 24 uur per dag kan overnemen.

Het doel van dit project is door ontwikkeling van de VentilatorPal om te voorkomen dat mensen die lijden aan COVID komen te overlijden als gevolg van het ontbreken van mechanische ventilatoren. De VentilatorPAL is een mechanisch alternatief dat de pompende handbeweging van het ziekenhuispersoneel 24 uur per dag kan overnemen.

Beveiligde applicatie

De aansturing vindt plaats via een beveiligde applicatie op de mobiele telefoon die patiëntafhankelijk ingesteld kan worden met betrekking tot hoeveelheden en timing per minuut. De VentilatorPAL biedt een flexibele en levensreddende functionaliteit op het moment dat conventionele beademingsapparatuur in ziekenhuizen qua beschikbaarheid tekort schiet.

Onderdelen en ontwerp

De VentilatorPAL bestaat uit onderdelen die grotendeels al op de IC-afdeling van een ziekenhuis aanwezig zijn, zoals een manuele beademingsballon die boven ieder IC-bed hangt. De ontwerpen en bouwinstructies zullen worden vrijgegeven op de website van het FreeBreathing.org consortium, waar het apparaat ook in zijn geheel aangeschaft kan worden. Hierdoor kan men in ieder land met vergelijkbare problematiek, ongeacht de welvaartstatus, de VentilatorPAL in korte tijd produceren.

ProjectnummerR3O31
Looptijd03-04-2020 t/m 03-07-2020
OrganisatieStogger B.V. (FreeBreathing.org)
ContactpersoonPieter Peeters

 

Ontwikkeling sensitieve en tijds efficiënte diagnostische test voor detectie van COVID19

Dit project is gericht op het verbeteren van de testcapaciteit voor COVID19 door een nieuwe diagnostische test en onderzoek uit te voeren gericht op de ontwikkeling van een test die binnen een uur kan worden uitgevoerd, kosten-effectief is en de testcapaciteit verhoogt.

Het beoogde doel is het verbeteren van de testcapaciteit voor COVID19 door een nieuwe diagnostische test te ontwikkelen die de huidige praktische uitdagingen wegneemt:
1) Verhogen van testcapaciteit binnen Nederland door een test te ontwikkelen die onafhankelijk is van PCR-technologie.
2) Het ontwikkelen van een test die binnen het uur uitgevoerd kan worden met een goede specificiteit en een hoge sensitiviteit.
3) Een test die kosteneffectief is voor POC alsmede voor high-throughput diagnostiek

Opzetten en validatie

Om dit te bewerkstellingen wordt beginnen met het opzetten van CAS12 gemedieerde COVID19 RNA detectie en vergelijking met momenteel gebruikte RT-PCR. Daarna zal overgegaan worden toot validatie van de test op een cohort van positieve samples.
Dit project wordt uitgevoerd binnen Sanquin Research in samenwerking met Sanquin Diagnostiek en Sanquin reagentia en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC).

 

Beademen van meerdere patiënten met één beademingsmachine in crisissituaties

Het project is gericht op het onderzoeken of het splitsen van beademingsmachines een oplossing is voor het dreigend tekort aan beademingsmachines. Met name de nadelen worden onderzocht en indien mogelijk verminderd of weggenomen.

De huidige COVID-19-crisis lijkt zicht te ontwikkelen in een situatie waarin te weinig beademingsmachines beschikbaar zijn voor het aantal patiënten dat beademing nodig heeft om te overleven. Momenteel worden op IC-afdelingen door het hele land zo veel mogelijk beademingsmachines geplaatst. Het zou echter kunnen dat de piek in patiënten met enigste longontstekingen door COVID-19 onverwacht hoog is.
Een potentiele oplossing voor een tekort aan beademingsmachines in een crisissituatie kan zijn om meerdere patiënten te beademen met één IC- beademingsmachine. In de meest simpele opstelling zijn slechts enkele extra hulpmiddelen vereist die commercieel beschikbaar zijn.

Potentiële veiligheidsrisico’s

Er zijn echter 3 grote potentiële veiligheidsrisico’s aan het beademen van meerdere patiënten met 1 beademingsmachine. Ten eerste is de monitoring van beide patiënten tegelijkertijd niet mogelijk. Ten tweede kunnen met de huidige techniek beademingsinstellingen niet per patiënt ingesteld worden als twee patiënten beademd worden met 1 machine. Ten slotte kan het koppelen van 2 patiënten aan 1 machine leiden tot overdracht van infecties tussen deze patiënten omdat ze gebruikmaken van hetzelfde uitademingscircuit.

Proefopstelling met simulatiepatiënten


Dit project is erop gericht om middels een experimentele opstelling simulatiepatiënten te beademen om de effecten op patiënten te meten. Met deze opstelling kunnen beademingsinstellingen gevarieerd worden en wordt een aantal mogelijk klinische scenario’s gesimuleerd.

ProjectnummerR3O20
Looptijd09-04-2020 t/m 01-06-2020
OrganisatieAmsterdam UMC
ContactpersoonProf. Dr. L.M.A. (Leo) Heunks

 

POxiM - Eenvouding in Nederland te maken pulse-oximeter

Het is belangrijk om bij COVID-19-patienten de zuurstofsaturatie (SpO2) van het bloed te meten. Dat gebeurt met een pulse-oximeter, die bijna overal in Nederland zijn uitverkocht. Dit project ontwikkelt deze meters in Nederland met producten die hier te verkrijgen of snel te vervaardigen zijn.

Met name de niet-IC-gebonden COVID-19 patiënten vormen een grote en hard groeiende groep. Deze groep patiënten loopt nog geen hoog risico, maar kan soms zelfs in een kwartier tijd zo verslechteren dat zij ademondersteuning, zuurstof of zelf een IC-opname nodig hebben.

Meten zuurstofsaturatie

Om die reden is het uitermate belangrijk dat bij deze patiënten de zuurstofsaturatie (SpO2) van het bloed wordt gemonitord. Voor deze meting wordt een pulse-oximeter gebruikt die hartslag en SpO2 meet door middel van fotoplethysmografie. Het gaat hier om de welbekende ‘vingerclips’ die patiënten in het ziekenhuis op hun vinger krijgen.

Nederlandse productie

Het probleem is dat deze bijna overal zijn uitverkocht. Dit project beoogt een snel en eenvoudig te fabriceren pulse-oximeter te ontwikkelen die geheel te vervaardigen is uit standaardcomponenten die op dit moment in Nederland nog in grote getalen te verkrijgen of snel te vervaardigen zijn.

Projectnummer2O58
Looptijd03-03-2020 t/m 15-05-2020
OrganisatieTechnische Universiteit Delft
ContactpersoonDr.ir. Arjo J. Loeve

 

Protective Full Face Snorkeling Mask

In samenwerking met het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht heeft Pacific Diving zogenaamde Full Face snorkel maskers zodanig aangepast dat er luchtfilters van beademingsautomaten op gemonteerd kunnen worden. Deze aanpassing helpt vitaal medisch, paramedisch, verzorgings-, voedsel-, beveiligings- en transportsector personeel om zich te beschermen voor een mogelijke besmetting tijdens hun werk.

Als gevolg van de Corona crisis is er een continu gebrek aan beschermende middelen voor hulpverleners in de medische, paramedische, verzorgings-, voedsel-, beveiligings- en transportsector. Honderdduizenden hulpverleners en medewerkers in vitale sectoren staan bloot aan het risico van besmetting. Sterker nog honderden mensen in deze sectoren raken momenteel besmet. De continuïteit van de medische zorg onder meer in de IC’s staat onder druk door het gebrek aan inzetbaar personeel.

Samenwerking voor ontwikkeling standaard masker

In samenwerking met het Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht heeft Pacific Diving op 20 maart zogenaamde Full Face snorkel maskers zodanig aangepast dat er luchtfilters van beademingsautomaten op gemonteerd kunnen worden.
Het doel van het project is stabiele, betrouwbare, produceerbare en goed gedocumenteerde concepten voor de levering van met luchtfilters uitgeruste standaard “off the shelve” full face snorkelmaskers te ontwikkelen en te implementeren en om een website waarin de kennis en ervaring over de ontwikkeling, het gebruik en de documentatie van dergelijke maskers is vastgelegd te ontwikkelen

Digitaal corona zorgpad om zowel patiënten als zorgverleners te ondersteunen

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een app op basis van de Patient Journey App zodat deze voor alle ziekenhuizen in Nederland gebruikt kan worden. Deze app wordt gebruikt door ziekenhuizen om patiënten met gedoseerde, interactieve informatie te begeleiden tijdens hun behandeling.

Het doel van deze oplossing is om patiënten beter in te lichten en voor te bereiden, waardoor zij alleen die tijd en aandacht vragen van het zorgsysteem in de eerste en tweede lijn die ook echt nodig is.

Patient Journey App

Reeds enkele jaren geleden hebben we de Patient Journey App ontwikkeld. Deze app wordt gebruikt door ziekenhuizen om patiënten met gedoseerde, interactieve informatie te begeleiden tijdens hun behandeling. De app wordt in Nederland door circa 40 ziekenhuizen gebruikt bij onder andere de begeleiding van patiënten met een knieoperatie, behandeling van kanker of juist gebruik van medicatie.

App voor corona zorgpad

Het probleem op dit moment is dat alleen ziekenhuizen met een licentie voor Patient Journey App de app kunnen gebruiken. We willen een app maken voor 'alle andere ziekenhuizen' zodat zij via deze app het corona zorgpad ook kunnen aanbieden aan patiënten/inwoners uit de regio. Het idee is hierbij niet om 1 app voor iedereen te maken, maar nog steeds de ziekenhuizen de mogelijkheid te bieden om eigen, lokale informatie aan te bieden.

ProjectnummerR1O14
Looptijd6-4-2020 t/m 6-5-2020
OrganisatieInteractive Studios B.V.
ContactpersoonThomas Timmers MSc

 

Point of care longechografie als vervanging van CT-thorax voor de triage, diagnose en follow-up van COVID-19

Point-of-care longechografie (POCLE) heeft vergelijkbare diagnostische eigenschappen als CT voor het diagnosticeren van longontsteking en ARDS. Diagnostische algoritmes voor het gebruik van POCLE worden momenteel ontwikkeld, maar moeten nog gevalideerd worden. Met dit project wordt dat in een multi-center onderzoek met meerdere Universitaire Medische Centra gedaan

De gouden standaard om de ziekte vast te stellen is de SARS-CoV-2 RT-PCR-test. De testcapaciteit in Nederland is echter laag, evenals de sensitiviteit van de test en een uitslag laat vaak meer dan 12 uur op zich wachten. De traditionele X-thorax is onbetrouwbaar gebleken en daarom in veel ziekenhuizen vervangen door CT-scans van de longen. CT-scans zijn echter niet altijd beschikbaar in ieder ziekenhuis en het is ondoenlijk om een CT-scan dagelijks te herhalen. Een potentieel zeer besmettelijke patiënt moet hiervoor immers naar de CT-scan vervoerd worden en daarnaast is er stralingsbelasting voor de patiënt.

Point-of-care longechografie (POCLE)

Point-of-care longechografie (POCLE) heeft vergelijkbare diagnostische eigenschappen als CT voor het diagnosticeren van longontsteking en ARDS. POCLE heeft echter het voordeel dat het geen schadelijke straling gebruikt en meteen aan bed verricht kan worden door de behandelend arts met een klein handheld apparaat. Zo komt een patiënt met minder zorgpersoneel en apparatuur in aanraking, worden er minder beschermingsmiddelen gebruikt, kan er sneller gediagnosticeerd en getrieerd worden en wordt de kans op nosocomiale verspreiding van de infectie geminimaliseerd. Een scan duurt minder dan 10 minuten en kan makkelijk dagelijks herhaald worden door de behandelend arts. Diagnostische algoritmes voor het gebruik van POCLE worden momenteel ontwikkeld, maar moeten nog gevalideerd worden. En dat willen we nu in een multi-center onderzoek met meerdere Universitaire Medische Centra gaan doen.

ProjectnummerR2O27
Looptijd1-4-2020 t/m 1-7-2020
OrganisatieStichting Vumc
ContactpersoonProf. Dr. Prabath Nanayakkara

 

ProjectnummerR4O14
Looptijd24-04-2020 t/m 05-06-2020
OrganisatiePraxa Sense
ContactpersoonLeonard Moonen

 

ProjectnummerR2O7
Looptijd22-03-2020 t/m 31-05-2020
OrganisatiePacific Diving
ContactpersoonArjan de Graaf (info@pacific-diving.nl)

 

ProjectnummerR3O8
Looptijd01-04-2020 t/m 01-07-2020
OrganisatieSanquin
ContactpersoonEmile van den Akker

 

ProjectnummerR3O35
Looptijd01-05-2020 t/m 01-08-2020
OrganisatieWise Consultancy
ContactpersoonFarhang Dehzad

 

ProjectnummerR6O14
Looptijd14-04-2020 t/m 01-06-2020
OrganisatieSanteon
ContactpersoonElien Uitvlucht (e.uitvlugt@olvg.nl)

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website