Inhoud

Online zelfhulp module voor internationale studenten: “Dealing with coronastress”

Online zelfhulp module voor internationale studenten: “Dealing with coronastress” helpt internationale studenten door middel van een online zelfhulp module te ondersteunen in tijden van corona. Dit zorgt voor betere algehele als mentale gezonheidstoestand en de doelgroep, die vaker te kampen hebben met psychische klachten, weerbaarder te maken.

Stichting mirro heeft eind maart 2020 de online zelfhulp module “grip op coronastress” ontwikkeld en gelanceerd (de technische schil is daarom al gereed). Deze module is erop gericht om studenten/werknemers op verschillende gebieden te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zo leren mensen zichzelf vaardigheden aan, waardoor ze op een effectieve manier thuis hun studie en/of werk kunnen uitvoeren en gaan ze aan de slag met positieve gedachten. Bij het ontwikkelen van deze module is gebruik gemaakt van inzichten uit de positieve psychologie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en mindfulness.
 

Breed in te zetten module

Doel van dit project is om, op verzoek van diverse onderwijsinstellingen (zowel hogescholen als universiteiten), deze module in het Engels te faciliteren ter ondersteuning van hun populatie internationale studenten. De module kan daarnaast op termijn ook breder worden ingezet, namelijk voor Nederlandse bedrijven die expats in dienst hebben. De module zal gedurende de gehele looptijd van de coronacrisis gratis ter beschikking worden gesteld aan alle onderwijsinstellingen in Nederland met internationale studenten.

Dit project zorgt voor verbetering in zowel de algehele als mentale gezondheidstoestand. De module is erop gericht om op een laagdrempelige manier de mentale veerkracht van een kwetsbare doelgroep te vergroten en hen daarmee weerbaarder te maken. De modules zijn preventief en beogen daarmee uiteindelijk een positief effect op de belasting van de (psychische) zorg.

Meer informatie

ProjectnummerR6O7
Looptijd13-04-2020 t/m 10-07-2020
OrganisatieStichting mirro
ContactpersoonMarjolein Ariaans-Morres

 

Voorkomen IC spoed-opname van COVID-19-risicogroepen door thuisbewaking

Dit project beoogt het mogelijk te maken om in de thuissituatie de conditie te bewaken van (vermoedelijke en herstellende) COVID-19-patiënten. De oplossing biedt continue conditiebewaking en omvat in één apparaat de mogelijkheid om zowel zuurstofsaturatie, lichaamstemperatuur, hartritme en ademhalingsfrequentie te meten.

In de zorg voor de patiënt die COVID-19 heeft of van COVID-19-besmetting verdacht wordt, is het van groot belang te weten of de zuurstofsaturatie (SpO2) van de patiënt adequaat is. Bij een te lage SpO2 zal een patiënt opgenomen moeten worden.

COVID-Box

Een vroegtijdige opsporing van klinische achteruitgang in de thuissituatie is van groot belang om opschaling van de patiënt naar een IC-bed te voorkomen. Voor dit doel is er in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) een zogenaamde COVID-Box ontwikkeld, Hierin zitten mobile-health apparatuur in waarmee meerdere vitale parameters worden gemeten bij de patiënt; SpO2, ademfrequentie, bloeddruk en temperatuur. Een probleem is momenteel de levering van SpO2-meters, deze zijn niet meer te verkrijgen.

Aanpassing sensor in Afi

Praxa Sense ontwikkelt ‘Afi’, een medisch multi-sensor systeem dat hartritmestoornissen vroegtijdig op kan sporen door middel van continue monitoring. Hartritme, ademhalingsfrequentie, het elektrisch signaal van het hart en activiteit van de patiënt worden gemonitord door middel van een ECG-, PPG- en bewegingssensor (IMU). De PPG-sensor in Afi is vrij eenvoudig te aan te passen tot een SpO2 (zuurstofsaturatie) sensor. Tijdens dit project wordt dit ontwikkeld, gevalideerd en geproduceerd.

ProjectnummerR4O14
Looptijd24-04-2020 t/m 05-06-2020
OrganisatiePraxa Sense
ContactpersoonLeonard Moonen

 

VentilatorPAL: een open source oplossing voor het acute tekort aan beademingsapparatuur voor het exponentieel

De VentilatorPAL is een mechanisch alternatief dat de pompende handbeweging van het ziekenhuispersoneel 24 uur per dag kan overnemen.

Het doel van dit project is door ontwikkeling van de VentilatorPal om te voorkomen dat mensen die lijden aan COVID komen te overlijden als gevolg van het ontbreken van mechanische ventilatoren. De VentilatorPAL is een mechanisch alternatief dat de pompende handbeweging van het ziekenhuispersoneel 24 uur per dag kan overnemen.

Beveiligde applicatie

De aansturing vindt plaats via een beveiligde applicatie op de mobiele telefoon die patiëntafhankelijk ingesteld kan worden met betrekking tot hoeveelheden en timing per minuut. De VentilatorPAL biedt een flexibele en levensreddende functionaliteit op het moment dat conventionele beademingsapparatuur in ziekenhuizen qua beschikbaarheid tekort schiet.

Onderdelen en ontwerp

De VentilatorPAL bestaat uit onderdelen die grotendeels al op de IC-afdeling van een ziekenhuis aanwezig zijn, zoals een manuele beademingsballon die boven ieder IC-bed hangt. De ontwerpen en bouwinstructies zullen worden vrijgegeven op de website van het FreeBreathing.org consortium, waar het apparaat ook in zijn geheel aangeschaft kan worden. Hierdoor kan men in ieder land met vergelijkbare problematiek, ongeacht de welvaartstatus, de VentilatorPAL in korte tijd produceren.

Revalidatie na COVID-19 middels eHealth

Dit project is gericht op patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie. Deze patiënten zijn nu een groep kwetsbare mensen voor wie weinig voorzieningen voorhanden zijn om goed te revalideren. Het doel is het ontwikkelen van een mobiele applicatie voor COVID-19 revalidatie voor de eerstelijns fysiotherapie, zodat de eerstelijns fysiotherapie gebruik kan maken van de ontwikkelde COVID-19 revalidatiemodule.

Een grote groep Nederlanders gaat geïnfecteerd raken door het COVID-19 virus. Waar dit bij de meeste mensen ongemerkt gaat of gepaard gaat met lichte klachten, daar zal dit bij groep een meer drastisch verloop kennen. De patiënten die herstellen van een infectie met een ernstig verloop wacht een revalidatie traject. Telerevalidatie is een patiëntenportaal, specifiek gericht op ondersteuning van de zorg in revalidatiecentra. Het portaal wordt inmiddels gebruikt binnen 18 revalidatiecentra.

COVID-19 revalidatiemodule

Snel na het opkomen van de COVID-19 crisis heeft Telerevalidatie samen met enkele revalidatiecentra en ziekenhuizen een COVID-19 revalidatiemodule opgesteld. Deze bestaat uit een catalogus van oefeningen, gericht op kracht, conditie, ademhaling, mobiliteit en cognitie. Een fysiotherapeut kan middels deze catalogus een persoonlijk revalidatieschema opstellen voor een patiënt, wat vervolgens door de patiënt thuis, online gevolgd kan worden door middel van video-instructie. Echter, het gebruik van hiervan onder eerstelijns fystiotherapiepraktijken is laag omdat het Telerevalidatieportaal voor hen veelal te uitgebreid en te duur is.

Mobiele applicatie voor COVID-19 revalidatie voor de eerstelijns fysiotherapie

Om de eerstelijns fysiotherapie toch gebruik te kunnen laten maken van de COVID-19 revalidatiemodule willen we een mobiele applicatie voor COVID-19 revalidatie voor de eerstelijns fysiotherapie ontwikkelen en aanbieden aan het werkveld. Deze applicatie ontsluit de oefeningen (de volledige catalogus aan oefeningen en de bijbehorende video-instructies) die bijdragen aan een COVID-19 revalidatie.

ProjectnummerR3O24
Looptijd10-4-2020 t/m 10-7-2020
OrganisatieTelerevalidatie.nl B.V.
ContactpersoonMatthijs van Dorp

 

Ontwikkeling sensitieve en tijds efficiënte diagnostische test voor detectie van COVID19

Dit project is gericht op het verbeteren van de testcapaciteit voor COVID19 door een nieuwe diagnostische test en onderzoek uit te voeren gericht op de ontwikkeling van een test die binnen een uur kan worden uitgevoerd, kosten-effectief is en de testcapaciteit verhoogt.

Het beoogde doel is het verbeteren van de testcapaciteit voor COVID19 door een nieuwe diagnostische test te ontwikkelen die de huidige praktische uitdagingen wegneemt:
1) Verhogen van testcapaciteit binnen Nederland door een test te ontwikkelen die onafhankelijk is van PCR-technologie.
2) Het ontwikkelen van een test die binnen het uur uitgevoerd kan worden met een goede specificiteit en een hoge sensitiviteit.
3) Een test die kosteneffectief is voor POC alsmede voor high-throughput diagnostiek

Opzetten en validatie

Om dit te bewerkstellingen wordt beginnen met het opzetten van CAS12 gemedieerde COVID19 RNA detectie en vergelijking met momenteel gebruikte RT-PCR. Daarna zal overgegaan worden toot validatie van de test op een cohort van positieve samples.
Dit project wordt uitgevoerd binnen Sanquin Research in samenwerking met Sanquin Diagnostiek en Sanquin reagentia en het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC).

 

ProjectnummerR3O8
Looptijd01-04-2020 t/m 01-07-2020
OrganisatieSanquin
ContactpersoonEmile van den Akker

 

Beademen van meerdere patiënten met één beademingsmachine in crisissituaties

Het project is gericht op het onderzoeken of het splitsen van beademingsmachines een oplossing is voor het dreigend tekort aan beademingsmachines. Met name de nadelen worden onderzocht en indien mogelijk verminderd of weggenomen.

De huidige COVID-19-crisis lijkt zicht te ontwikkelen in een situatie waarin te weinig beademingsmachines beschikbaar zijn voor het aantal patiënten dat beademing nodig heeft om te overleven. Momenteel worden op IC-afdelingen door het hele land zo veel mogelijk beademingsmachines geplaatst. Het zou echter kunnen dat de piek in patiënten met enigste longontstekingen door COVID-19 onverwacht hoog is.
Een potentiele oplossing voor een tekort aan beademingsmachines in een crisissituatie kan zijn om meerdere patiënten te beademen met één IC- beademingsmachine. In de meest simpele opstelling zijn slechts enkele extra hulpmiddelen vereist die commercieel beschikbaar zijn.

Potentiële veiligheidsrisico’s

Er zijn echter 3 grote potentiële veiligheidsrisico’s aan het beademen van meerdere patiënten met 1 beademingsmachine. Ten eerste is de monitoring van beide patiënten tegelijkertijd niet mogelijk. Ten tweede kunnen met de huidige techniek beademingsinstellingen niet per patiënt ingesteld worden als twee patiënten beademd worden met 1 machine. Ten slotte kan het koppelen van 2 patiënten aan 1 machine leiden tot overdracht van infecties tussen deze patiënten omdat ze gebruikmaken van hetzelfde uitademingscircuit.

Proefopstelling met simulatiepatiënten


Dit project is erop gericht om middels een experimentele opstelling simulatiepatiënten te beademen om de effecten op patiënten te meten. Met deze opstelling kunnen beademingsinstellingen gevarieerd worden en wordt een aantal mogelijk klinische scenario’s gesimuleerd.

Medisch Onderwijs VR

Om verpleegkundigen in korte tijd zo snel mogelijk bekend te maken met de beoordeling en verpleging rondom een COVID-19 patient, worden Virtual Reality instructiefilms ontwikkeld. Deze worden beschikbaar gesteld aan alle verpleegkundigen in heel Nederland.

In het hele land hebben verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en ander zorgpersoneel direct of indirect met COVID-19 te maken. Door de snelle toename van het aantal kritisch zieke patiënten zijn er op zeer korte termijn meer handen aan het bed nodig. Dit vraagt in het bijzonder veel van de verpleegkundigen die vanuit diverse disciplines bijspringen om de juiste zorg voor COVID-19-patienten te verlenen.

Virtual reality instructiefilms

Om verpleegkundigen in een kort tijdsbestek zo snel mogelijk bekend te maken met de beoordeling en verpleging rondom een COVID-patiënt, ontwikkelt het Erasmus MC virtual reality instructiefilms. Deze films worden gratis beschikbaar gesteld aan alle verpleegkundigen in heel Nederland. Verpleegkundigen kunnen de films bekijken op een moment dat het hun goed uitkomt en indien nodig ook vaker bekijken. Daarnaast kunnen ook naasten van de verpleegkundigen de films bekijken. Doordat zij beter weten waar hun naasten aan de slag gaan, hopen we dat zij minder stress ervaren.

Meer informatie

ProjectnummerR3O4
Looptijd4-4-2020 t/m 18-4-2020
OrganisatieIntensive Care Erasmus MC
ContactpersoonMichel van Genderen

 

POxiM - Eenvouding in Nederland te maken pulse-oximeter

Het is belangrijk om bij COVID-19-patienten de zuurstofsaturatie (SpO2) van het bloed te meten. Dat gebeurt met een pulse-oximeter, die bijna overal in Nederland zijn uitverkocht. Dit project ontwikkelt deze meters in Nederland met producten die hier te verkrijgen of snel te vervaardigen zijn.

Met name de niet-IC-gebonden COVID-19 patiënten vormen een grote en hard groeiende groep. Deze groep patiënten loopt nog geen hoog risico, maar kan soms zelfs in een kwartier tijd zo verslechteren dat zij ademondersteuning, zuurstof of zelf een IC-opname nodig hebben.

Meten zuurstofsaturatie

Om die reden is het uitermate belangrijk dat bij deze patiënten de zuurstofsaturatie (SpO2) van het bloed wordt gemonitord. Voor deze meting wordt een pulse-oximeter gebruikt die hartslag en SpO2 meet door middel van fotoplethysmografie. Het gaat hier om de welbekende ‘vingerclips’ die patiënten in het ziekenhuis op hun vinger krijgen.

Nederlandse productie

Het probleem is dat deze bijna overal zijn uitverkocht. Dit project beoogt een snel en eenvoudig te fabriceren pulse-oximeter te ontwikkelen die geheel te vervaardigen is uit standaardcomponenten die op dit moment in Nederland nog in grote getalen te verkrijgen of snel te vervaardigen zijn.

Point of care longechografie als vervaging van CT-thorax voor de triage, diagnose en follow-up van COVID-19

Point-of-care longechografie (POCLE) heeft vergelijkbare diagnostische eigenschappen als CT voor het diagnosticeren van longontsteking en ARDS. Diagnostische algoritmes voor het gebruik van POCLE worden momenteel ontwikkeld, maar moeten nog gevalideerd worden. Met dit project wordt dat in een multi-center onderzoek met meerdere Universitaire Medische Centra gedaan

De gouden standaard om de ziekte vast te stellen is de SARS-CoV-2 RT-PCR-test. De testcapaciteit in Nederland is echter laag, evenals de sensitiviteit van de test en een uitslag laat vaak meer dan 12 uur op zich wachten. De traditionele X-thorax is onbetrouwbaar gebleken en daarom in veel ziekenhuizen vervangen door CT-scans van de longen. CT-scans zijn echter niet altijd beschikbaar in ieder ziekenhuis en het is ondoenlijk om een CT-scan dagelijks te herhalen. Een potentieel zeer besmettelijke patiënt moet hiervoor immers naar de CT-scan vervoerd worden en daarnaast is er stralingsbelasting voor de patiënt.

Point-of-care longechografie (POCLE)

Point-of-care longechografie (POCLE) heeft vergelijkbare diagnostische eigenschappen als CT voor het diagnosticeren van longontsteking en ARDS. POCLE heeft echter het voordeel dat het geen schadelijke straling gebruikt en meteen aan bed verricht kan worden door de behandelend arts met een klein handheld apparaat. Zo komt een patiënt met minder zorgpersoneel en apparatuur in aanraking, worden er minder beschermingsmiddelen gebruikt, kan er sneller gediagnosticeerd en getrieerd worden en wordt de kans op nosocomiale verspreiding van de infectie geminimaliseerd. Een scan duurt minder dan 10 minuten en kan makkelijk dagelijks herhaald worden door de behandelend arts. Diagnostische algoritmes voor het gebruik van POCLE worden momenteel ontwikkeld, maar moeten nog gevalideerd worden. En dat willen we nu in een multi-center onderzoek met meerdere Universitaire Medische Centra gaan doen.

ProjectnummerR2O27
Looptijd1-4-2020 t/m 1-7-2020
OrganisatieStichting Vumc
ContactpersoonProf. Dr. Prabath Nanayakkara

 

Opzetten new platform voor specifieke COVID-19 e-learning voor gezondheidsmedewerkers en andere medewerkers Rijnstate Ziekenhuis

Het doel van dit project is om via een gestructureerd e-learning platform scholing aan te bieden toegespitst op de diverse groepen gezondheidsmedewerkers en andere medewerkers van onder andere Rijnstate ziekenhuis met alle voor hun relevante informatie.

In noodsituaties zoals nu met de COVID-19 pandemie moeten gezondheidswerkers en andere medewerkers van een ziekenhuis razend snel doeltreffend worden bijgeschoold over infectiepreventie en management van de ziekte. Het gaat hierbij om diverse groepen:

  • artsen en verpleegkundigen betrokken bij de acute zorg op de spoedeisende hulp en intensive care
  • alle andere artsen en verpleegkundigen werkzaam op de afdelingen en poliklinieken
  • medewerkers van ondersteunende afdelingen zoals  beeldvormend onderzoek (radiologie) en laboratoria
  • en ook alle andere ziekenhuiswerkers (gastvrouwen, baliemedewerkers, logistiek, facilitair, etc.)

E-platform

Bij een pandemie raakt elk ziekenhuis snel overbelast. Face-to-face scholingen in groepen zijn niet meer haalbaar en ook ongewenst. Ook al bieden diverse beroepsgroepen reeds uitstekende bijscholingen aan, een speciaal platform heeft meerwaarde om bestaande en nieuwe informatie gecoördineerd en toegespitst naar de diverse groepen ziekenhuis medewerkers snel aan te bieden. Daarom wordt in dit project een e-platform ontwikkeld waarmee praktijkprofessionals snel up-to-date worden gebracht over de nieuwste beschikbare benodigde kennis over COVID-19.

ProjectnummerR2O9
Looptijd15-4-2020 t/m 15-7-2020
OrganisatieEhealth Consultancy Richter
ContactpersoonDr. Clemens Richter (clemensrichter8@gmail.com)

 

Digitaal corona zorgpad om zowel patiënten als zorgverleners te ondersteunen

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een app op basis van de Patient Journey App zodat deze voor alle ziekenhuizen in Nederland gebruikt kan worden. Deze app wordt gebruikt door ziekenhuizen om patiënten met gedoseerde, interactieve informatie te begeleiden tijdens hun behandeling.

Het doel van deze oplossing is om patiënten beter in te lichten en voor te bereiden, waardoor zij alleen die tijd en aandacht vragen van het zorgsysteem in de eerste en tweede lijn die ook echt nodig is.

Patient Journey App

Reeds enkele jaren geleden hebben we de Patient Journey App ontwikkeld. Deze app wordt gebruikt door ziekenhuizen om patiënten met gedoseerde, interactieve informatie te begeleiden tijdens hun behandeling. De app wordt in Nederland door circa 40 ziekenhuizen gebruikt bij onder andere de begeleiding van patiënten met een knieoperatie, behandeling van kanker of juist gebruik van medicatie.

App voor corona zorgpad

Het probleem op dit moment is dat alleen ziekenhuizen met een licentie voor Patient Journey App de app kunnen gebruiken. We willen een app maken voor 'alle andere ziekenhuizen' zodat zij via deze app het corona zorgpad ook kunnen aanbieden aan patiënten/inwoners uit de regio. Het idee is hierbij niet om 1 app voor iedereen te maken, maar nog steeds de ziekenhuizen de mogelijkheid te bieden om eigen, lokale informatie aan te bieden.

ProjectnummerR1O14
Looptijd6-4-2020 t/m 6-5-2020
OrganisatieInteractive Studios B.V.
ContactpersoonThomas Timmers MSc

 

Projectnummer2O58
Looptijd03-03-2020 t/m 15-05-2020
OrganisatieTechnische Universiteit Delft
ContactpersoonDr.ir. Arjo J. Loeve

 

ProjectnummerR3O20
Looptijd09-04-2020 t/m 01-06-2020
OrganisatieAmsterdam UMC
ContactpersoonProf. Dr. L.M.A. (Leo) Heunks

 

ProjectnummerR3O31
Looptijd03-04-2020 t/m 03-07-2020
OrganisatieStogger B.V. (FreeBreathing.org)
ContactpersoonPieter Peeters

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website