Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op deze pagina staan de projecten over de ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking of chronische ziekte die uit die regeling voorkomen.

Inhoud

Zorgorganisatie Reinaerde zoekt met grote spoed een goed capaciteitsmatching en planningssysteem

Zorginstelling Reinaerde is een zoektocht gestart naar een capaciteitsmanagement en –planning systeem, voor de zorg en ondersteuning van mensen in woningingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Hiervoor is via het open innovatieplatform Starthubs een ‘Corona Challenge’ verspreid.

Hoe krijgen we zicht op capaciteit van medewerkers en personeel op verschillende niveaus en binnen verschillende eenheden in tijd van crisis mogelijk uitwisselbaar zijn? En hoe handelen we hier snel en adequaat op zodat de zorg continu gegarandeerd wordt en blijft?

Corona Challlenge

Om oplossingen te bieden voor de inhoudelijke en procesmatige uitdagingen rondom de coronacrisis is zorginstelling Reinaerde een zoektocht gestart naar een capaciteitsmanagement en –planning systeem, voor de zorg en ondersteuning van mensen in woningingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Hiervoor is via het open innovatieplatform Starthubs een ‘Corona Challenge’ verspreid.

Het verwachte effect van de Corona Challenge is dat we met een geringe investering een systeem in gebruik kunnen nemen t.b.v. inzicht, planning en matching capaciteit ten tijden van de coronacrisis. Zodat op een snelle, makkelijk en adequate wijze het aanbod aan capaciteit kunnen matchen met de vraag waar dit nodig is.

Maaltijden delen via Thuisgekookt als instrument voor het niet uit hun huis hoeven gaan van kwetsbare doelgroepen en zorgen voor elkaar

Stichting Thuisgekookt koppelt mensen in een kwetsbare positie aan een vaste thuiskok bij hen in de buurt die speciaal voor hem of haar kookt. Normaal doen ze dat alleen in een aantal focusgemeenten, maar in deze corona-tijd bieden ze deze dienst in heel Nederland aan.

De (media)aandacht voor deze dienst is enorm groot, waardoor ze van 3-5 aanvragen per dag normaal (in de focusgemeenten) naar 70 aanvragen per dag (landelijk) zijn gegroeid. Om thuiskoks en cliënten te matchen is extra menskracht nodig.

Er vindt een telefonische intake plaats, er wordt een kennismaking georganiseerd en thuiskoks  moeten worden geïnstrueerd. Uit onze eerdere onderzoeken weten wij dat mensen, doordat er speciaal voor hen gekookt wordt zich o.a. meer gezien en minder eenzaam voelen, wat op langere termijn ook bijdraagt aan de aanpak tegen de sociale crisis die dit virus veroorzaakt. Hiernaast eten mensen beter waneer het speciaal voor hen (volgens hen wensen) gemaakt is, waardoor er ook nog gezondheidsvoordelen bereikt worden.

Meer informatie

ProjectnummerR5O12
Looptijd24-04-2020 t/m 24-07-2020
OrganisatieStichting Thuisgekookt
ContactpersoonStéphanie van Gerven

 

Reducept: Corona

Met Reducept hebben we een training ontwikkeld waarmee we door Virtual Reality training fysieke pijnklachten beïnvloeden en patiënten educatie bieden. Met als doel om mentaal herstel van corona te bespoedigen en educatie te bieden over de mentale impact van corona.

Er is nog weinig inzicht in mentale factoren die de prognose van het herstel van het coronavirus beïnvloeden. Met Reducept hebben we een training ontwikkeld waarmee we door Virtual Reality training fysieke pijnklachten beïnvloeden en patiënten educatie bieden. Met als doel om mentaal herstel van corona te bespoedigen en educatie te bieden over de mentale impact van corona. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren samenhangen met een beter herstel van corona.

VR-training

Binnen dit project wordt een bestaande Virtual Reality training aangepast, waarbij de speler actief zijn eigen lichaam van corona kan genezen. De belangrijkste doelgroep zijn patiënten die zijn besmet geweest met het coronavirus en naar aanleiding van een (IC-)opname mentale klachten ontwikkelen. De secundaire doelgroep zijn mensen die zich machteloos voelen ten opzichte van het coronavirus en (milde) psychische klachten hebben ontwikkeld.

De training zal gratis beschikbaar gesteld worden aan ziekenhuizen, onderzoekscentra en wordt op diverse platformen beschikbaar gesteld.

Meer informatie

ProjectnummerR5O6
Looptijd23-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatieReducept BV
ContactpersoonLouis Zantema

 

Op de koffie (dagbesteding op afstand)

Het buurthuis Ons Honk in Apeldoorn-Zuid gaat dagbesteding op afstand bieden met als doel de deelnemers van de dagbesteding te kunnen blijven ondersteunen. Mensen krijgen via Chromebooks de gelegenheid om met elkaar te communiceren en samen activiteiten te doen zoals spelletjes, koken en bewegen.

Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid, een bewonersinitiatief met 800 leden, runt een buurthuis Ons Honk, waar dagbesteding en ontmoeting centraal staan. Door de corona-maatregelen is het buurthuis nu dicht. Dit heeft grote impact, met name op de ongeveer 40 kwetsbare deelnemers van de dagbesteding. De gevolgen voor hen zijn eenzaamheid, gemis aan structuur, gemis aan ondersteuning bij vragen, angst en verwarring.

De buurtcoöperatie gaat dagbesteding op afstand aanbieden. De deelnemers krijgen via Chromebooks de gelegenheid om met elkaar te communiceren met beeld en geluid zoals op de koffie ’s morgens in Ons Honk en op afstand activiteiten zoals spelletjes, koken en bewegen samen te kunnen doen. De meerwaarde van dit project voor de doelgroep, is op korte termijn dat de deelnemers weer dagbesteding hebben.

Op langere termijn, als Ons Honk weer geopend is, is dagbesteding op afstand een aanvulling op de fysieke activiteiten. De beoogde maatschappelijke effecten zijn minder eenzaamheid, minder verwarde personen in de wijk en passende ondersteuning voor kwetsbare burgers.

Meer informatie

ProjectnummerR4O4
Looptijd24-04-2020 t/m 24-07-2020
OrganisatieBuurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid
ContactpersoonGerjan van Engelenhoven (engelenhoven@buurtcooperatieapeldoornzuid.nl)

 

Revalidatie na COVID-19 middels eHealth

Dit project is gericht op patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie. Deze patiënten zijn nu een groep kwetsbare mensen voor wie weinig voorzieningen voorhanden zijn om goed te revalideren. Het doel is het ontwikkelen van een mobiele applicatie voor COVID-19 revalidatie voor de eerstelijns fysiotherapie, zodat de eerstelijns fysiotherapie gebruik kan maken van de ontwikkelde COVID-19 revalidatiemodule.

Een grote groep Nederlanders gaat geïnfecteerd raken door het COVID-19 virus. Waar dit bij de meeste mensen ongemerkt gaat of gepaard gaat met lichte klachten, daar zal dit bij groep een meer drastisch verloop kennen. De patiënten die herstellen van een infectie met een ernstig verloop wacht een revalidatie traject. Telerevalidatie is een patiëntenportaal, specifiek gericht op ondersteuning van de zorg in revalidatiecentra. Het portaal wordt inmiddels gebruikt binnen 18 revalidatiecentra.

COVID-19 revalidatiemodule

Snel na het opkomen van de COVID-19 crisis heeft Telerevalidatie samen met enkele revalidatiecentra en ziekenhuizen een COVID-19 revalidatiemodule opgesteld. Deze bestaat uit een catalogus van oefeningen, gericht op kracht, conditie, ademhaling, mobiliteit en cognitie. Een fysiotherapeut kan middels deze catalogus een persoonlijk revalidatieschema opstellen voor een patiënt, wat vervolgens door de patiënt thuis, online gevolgd kan worden door middel van video-instructie. Echter, het gebruik van hiervan onder eerstelijns fystiotherapiepraktijken is laag omdat het Telerevalidatieportaal voor hen veelal te uitgebreid en te duur is.

Mobiele applicatie voor COVID-19 revalidatie voor de eerstelijns fysiotherapie

Om de eerstelijns fysiotherapie toch gebruik te kunnen laten maken van de COVID-19 revalidatiemodule willen we een mobiele applicatie voor COVID-19 revalidatie voor de eerstelijns fysiotherapie ontwikkelen en aanbieden aan het werkveld. Deze applicatie ontsluit de oefeningen (de volledige catalogus aan oefeningen en de bijbehorende video-instructies) die bijdragen aan een COVID-19 revalidatie.

Meer informatie

Samen Sterk

Dit project is gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het doel van dit project is om de website te verbinden met een opgeschaald Koraal-media kanaal Koraal Samen Sterk, waar van 8.00 tot 20.00 een programma wordt gepresenteerd bestaande uit nieuws, reportages, activiteiten, entertainment en interactie.

Koraal is een grote aanbieder van zorg voor verstandelijk gehandicapten, jeugdzorg en speciaal onderwijs met ongeveer 4000 cliënten en leerlingen vanuit locaties in Brabant en Limburg.

Doordat de dagbesteding, ontmoetingsfuncties en scholen van Koraal tijdelijk dicht zijn, zitten veel van onze cliënten thuis (in veel gevallen een woongroep van Koraal) zonder veel te doen. Thuis zitten zonder daginvulling tast voor deze mensen direct de kwaliteit van leven aan, maar verhoogt ook de kans op spanningen, agressie en incidenten op de groepen en thuis.

Koraal kent al het dagebstedingsproject Koraal-media, waarin een beperkt radio- en livestream-kanaal wordt gevuld. Het bereik en de informatiewaarde hiervan is nu nog beperkt. Daarnaast hebben we in het kader van corona een website opgezet waarop  online daginvullingsaanbod wordt ontsloten. Dat is nu echter een vergaarbak, die nog niet echt op Koraal is toegesneden en die nog niet zo veel wordt gebruikt door onze cliënten en hun begeleiders.
Doel van dit project is om de website te verbinden met een opgeschaald Koraal-media kanaal Koraal Samen Sterk, waar van 8.00 tot 20.00 uur een programma wordt gepresenteerd bestaande uit nieuws, reportages, activiteiten, entertainment en interactie.

Meer informatie

ProjectnummerR2O39
Looptijd01-04-2020 t/m 01-05-2020
OrganisatieKoraal
ContactpersoonJeroen Hoenderkamp

 

De COVID box: thuismonitoring van kwetsbare patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop bij COVID-19

De COVID box is ontwikkeld om kwetsbare patiënten met (verdenking op) COVID-19 infectie in de thuissituatie te kunnen monitoren, om zo eventuele acute verergering van de symptomen tijdig op te merken en gelijktijdig het aantal ziekenhuisbezoeken, ziekenhuisopnames en ziekenhuisopnamedagen te minimaliseren.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) biedt complexe en hooggespecialiseerde zorg aan patiënten met ernstige, zeldzame of moeilijk behandelbare aandoeningen. Een belangrijk deel van deze patiënten wordt behandeld met afweeronderdrukkende medicatie. Bij besmetting met COVID-19 hebben deze kwetsbare patiënten een verhoogd risico op een ernstig beloop, waarbij in de loop van enkele dagen een achteruitgang van milde tot matige naar ernstige symptomen kan optreden. Het tijdig signaleren van een dergelijke achteruitgang is van levensbelang en vraagt nauwkeurige monitoring van patiënten. Het is echter niet mogelijk om alle kwetsbare patiënten met (verdenking op) COVID-19 infectie ter observatie in het ziekenhuis op te nemen of langdurig opgenomen te houden.

The Box: doos met wearables

In het LUMC is reeds veel ervaring met thuismonitoring door middel van ‘The Box’, bijvoorbeeld voor patiënten na een hartinfarct. The Box is letterlijk een doos met wearables, waarmee patiënten hun vitale functies kunnen meten en invoeren in een app, waarna deze in het ziekenhuis gemonitord worden. Gezien de huidige pandemie wordt The Box nu ook ingezet om patiënten met een (verdenking op) COVID-19 infectie op afstand te kunnen monitoren. De COVID box bevat naast informatiemateriaal een digitale thermometer, een zuurstofsaturatiemeter en bloeddrukmeter.

Wetenschappelijke onderbouwing

De huidige pandemie vraagt om snelle implementatie en opschaling van de COVID box. Daarom zal het LUMC de komende tijd in totaal 200 COVID boxen aanschaffen en implementeren. Het doel van dit project is om te komen tot wetenschappelijke onderbouwing voor de (kosten)effectiviteit van de COVID box voor patiënten met (verdenking op) COVID-19 infectie.

ProjectnummerR2O63
Looptijd6-4-2020 t/m 6-7-2020
OrganisatieLeids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
ContactpersoonProf. Dr. Douwe Atsma

Opschaling ontwerp en productie praktische hulpmiddelen in de zorg als (thuis)dagbestedingsactiviteit voor mensen met Autismeproblematiek

Dit project richt zich op de productie van gelaatsmaskers voor de zorg als dagbesteding voor mensen met autismeproblematiek. Deze kunnen gefabriceerd worden op 3D-printers en lasersnijders die normaal voor dagbesteding worden gebruikt, nu staan deze bij mensen thuis.

Vanuit een aantal zorginstellingen (huisartsenpost, tandarts, gehandicaptenzorg) in de regio Twente bereikt ons de vraag om te voorzien in gelaatsmaskers. Deze kunnen gefabriceerd worden op 3D printers en lasersnijders welke wij als zorginstelling normaal voor dagbesteding gebruiken.

Nu dagbesteding thuis moet gebeuren hebben we bij een aantal deelnemers een 3D printer thuis staan en wij verzorgen begeleiding op afstand. Bij wijze van test/pilot hebben we afgelopen dagen de onderdelen voor gelaatsmaskers geprint en via verschillende verzamel initiatieven (Vincent Groenhuis, UT en Dave Borghuis, tkkrlab) bij onder andere mediant en een huisartspraktijk in Enschede bezorgd. Wij zouden graag deze activiteiten willen uitbreiden (naar 10 deelnemers in plaats van 4) en hebben daarvoor werkmaterialen voor 3d printers nodig. Duurzame goederen (3D printers) hebben we zelf of schaffen wij zelf aan. We hebben contact met andere initiatieven in zowel Enschede als Den Haag voor centrale coördinatie en distributie.

 

Meer informatie

Website - Stichting ASSortiMENS

"De 3D-Thuiswerkgroep van Stichting ASSortiMENS draait al ruim een week mee in deze opdracht. 7 printers in 7 huiskamers leveren al tientallen maskers op."
Artikel De Volkskrant - Schone bakkes: 3D-printers maken spatmaskers voor de zorg

ProjectnummerR2O37
Looptijd31-03-2020 t/m 31-05-2020
OrganisatieStichting Assortimens
ContactpersoonEdwin Dertien

 

DIT verzorgt DIY, zinvolle dagbesteding thuis

Het idee is om vogelhuisjes, verticale minituintjes, plantenbakken et cetera in Do It Yourself (DIY) pakketten aan te bieden aan mensen die geen dagbesteding meer hebben maar daar wel zeer bij gebaat zijn. Zo kunnen ze thuis op een overzichtelijke en leuke manier toch werkzaamheden verrichten waar ze ook daarna nog plezier aan kunnen beleven.

Do It Together (DIT) is een dagbestedingsvoorziening die 1 maart van dit jaar zijn deuren heeft geopend en helaas door deze crisis zijn deuren (hopelijk tijdelijk) een week later weer heeft kunnen sluiten. We zouden dagbesteding gaan geven aan mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking gecombineerd met ernstig probleem gedrag en of mensen met psychiatrische problematiek (zonder verstandelijke beperking).
Het idee is om vogelhuisjes, verticale minituintjes, plantenbakken enz. in Do It Yourself (DIY) pakketten te gaan aanbieden aan deze mensen. Zo kunnen ze thuis op een overzichtelijke en leuke manier toch werkzaamheden verrichten waar ze ook daarna nog plezier aan kunnen beleven. Tevens hebben we het plan om te gaan kijken of we samen met gemeentes, de vogelbescherming en of andere organisaties,, de vogelhuisje/mezenkasten die gemaakt worden in kunnen gaan zetten voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Maar ook de plantenbakken zouden we kunnen gaan uitdelen aan bijvoorbeeld zorgcentra voor ouderen om zo een beetje hun omgeving kleur te geven nu ze zo aan huis zijn gekluisterd. Met deze creatieve oplossing kunnen we onze doelgroep toch gaan bedienen met een zinvolle dagbesteding en waardoor ze deze zeer moeilijke tijd beter doorkomen.

ProjectnummerR2O23
Looptijd09-04-2020 t/m 30-06-2020
OrganisatieDo It Together
ContactpersoonGeert van Iersel

 

De eenzaamheid te lijf!

Webish heeft een de video-oplossing ontwikkeld die zonder te downloaden software op ieder apparaat met een internetverbinding tot stand kan komen. Met dit project wordt deze oplossing breed beschikbaar gemaakt, zodat deze toegankelijk wordt voor groepen die nu nog in (digitaal) isolement verkeren.

Op dit moment zijn grote aantallen ouderen, zieken, maar ook verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen, in grote mate verstoken van contacten met familie, vrienden, maar ook een stuk dagbesteding en wellicht de therapeut. Veelal is men aangewezen op verzorgend personeel en als er bezoek mag komen, dan is het 1 persoon en telkens dezelfde. Op verschillende plekken worden er pogingen ondernomen om hier met behulp van Skype, Teams of Facetime iets aan te doen, maar dit is lang niet voor iedereen weggelegd, want hiervoor moet iets geïnstalleerd worden, men heeft een account nodig, etc. Maar bijvoorbeeld ook bij de familie waarmee men wil communiceren en bij een 94-jarige in een zorgcentrum met kinderen in de 70 is dat geen vanzelfsprekendheid.

Video-oplossing

Met onze video-oplossing is het mogelijk om enkel met een makkelijke link en een afgesproken pincode, zonder software te installeren, te kunnen communiceren met een videoverbinding. Het werkt op IEDER apparaat met een internetverbinding; smartphone, tablet, laptop, computer, smartTV.

ProjectnummerR1O25
Looptijd9-4-2020 t/m 9-6-2020
OrganisatieWebish B.V.
ContactpersoonC.W. (Cor) Procee

 

Introductie van de Special Olympics ‘Scoor Je Pr! App’ in VG zorginstellingen

Special Olympics Nederland Mentech Innovations heeft de Scoor je PR! app laten ontwikkelen om een inactieve en ongezonde leefstijl aan te pakken. De app stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om te bewegen door middel van instructiefilmpjes. Met dit project wordt de app bij VG zorginstellingen in Nederland uitgerold.

In Nederland wonen veel mensen met een verstandelijke beperking die gedurende de dag ondersteuning nodig hebben bij alle aspecten van het dagelijks leven. Door de verregaande maatregelen ten gevolgde van de COVID-19 uitbraak zijn deze mensen noodgedwongen thuis te blijven. Ze worden liefdevol door de dagelijkse groepsleiding ondersteund maar door de opgelegde restricties komen aspecten voor een betekenisvolle dag en dagelijks geluk zwaar onder druk te staan. Denk aan sporten, beweging, bewegingstherapie, een zinvolle invulling van de dag en betekenisvolle relaties.

Scoor je PR! app

Om hier iets aan te doen heeft Special Olympics Nederland Mentech Innovations de Scoor je PR! app laten ontwikkelen. Deze app stimuleert mensen met een verstandelijke beperking om te bewegen, door middel van instructiefilmpjes om zo hun kracht, beweging en uithoudingsvermogen te trainen en daarmee een gezonde levensstijl te ontwikkelen. In de filmpjes met de oefeningen voor het verbeteren van kracht, balans en uithoudingsvermogen spelen ‘athlete leaders’ van Special Olympics de hoofdrol.

Met het ontwikkelen zijn de WCAG-richtlijnen aangehouden, hebben sporters met een verstandelijke beperking meegedacht in het proces en is een voorleesfunctie aanwezig om zo ook sporters die moeite hebben met lezen te kunnen helpen.

Meer informatie

ProjectnummerR1O23
Looptijd5-4-2020 t/m 5-7-2020
OrganisatieSpecial Olympics Nederland
ContactpersoonReon Smits (Info@specialolympics.nl)

 

ProjectnummerR3O24
Looptijd10-4-2020 t/m 10-7-2020
OrganisatieTelerevalidatie.nl B.V.
ContactpersoonMatthijs van Dorp

 

ProjectnummerR5O8
Looptijd23-03-2020 t/m 23-06-2020
OrganisatieReinaerde
ContactpersoonMaartje van Boekholt / Hanno de Schipper

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: Onderkant website